MIJ VVSIIIIUI5. 11 iJinijsriaj) 26 1870. legering en Staten-G ener aal. H tor-uil LSC hem isg' EA.NS 11 I. ilve teget evers ning Apothek vrouw va um, en vei >el-Zn: maagkwt i, allen tl' doctoren j\o. 2 26s" Jaarg. b besloot zij, zoo lijdet Bijna ir aanhouder] leven moec algeheel© lukkig gevof en, zonder genezing me; Besturen en Admin-ktratien. A fk on dicing. De BURGEMEESTER Zierikzee maakt bekend: dut het kohier van net Pidentregt, deel 1 van deze gemeentedienstjaar 18»/„ den 22»ten dezer maand door den heer Prov. Inspecteer der Dir. Belastingen, enz. in deze provincie executoir verklaard op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ten fine van invordering, en dat ieder verpligt is zijnen aanslag, op den bij de wet be paalden voet, te voldoen. ZiERiKZEE den 25 Juli) 1370. B. C. CAU. Bewonderenswaardig is inderdaad de spoed waarmede in minder tijd dan eene week de Regering ons land in 8laat heeft gesteld zijne neutraliteit te verdedigen. Allerwege is een geestdrift, een wedstrijd tot oefening in den wapenhandel ontstaan, welke de schoonste ver wachtingen opwekken wanneer het oogenblik van gevaar werkelijk mocht komen. Het is het allereerste streven der Regering geweest, onze neutraliteit erkend te zien door de beide oorlogvoerende mogendheden weging fot wet werd verhevpn Zou men. als de vrfele is teruggekeerd, niet steeds aan de Staten-Generaann* een verwijt van maken dat die wet in overijling wis tot stand gebragt? De inkomstenbelasting is eene goeie zaak maar daaraan kleve in de toekomst niet de naan van oorlogsbelasting gratis. .rtikel er vooi; ju art pak I den FafoïkJ IBORN, ■t van chemiM leparaten. DE LOOZEl IEN :e, ing-en p deGrondvl tad Zierik;j3 Haven. 'et achting lIKKERj niversej bekend weg-] [-•alle lijdei in V, pak; dit streven is met den gunstigsten uitslag bekroond, en S Cent, te de Regering verdient lof, dat zij dm niet de gevoe- ïolen, C. J. I lig heid van Frankrijk op te wekken, daarvan geene mededeeliug heeft gedaan alvorens zij van beide mogetid- nrntis beJen een bevredigend antwoord had verkregen. Het is evenwel moejjelijker eene gewapende neutraliteit te handhaven dan haar erkend te zien. Daartoe heeft de Regering in weinige dagen tijds een reeks van maat regelen en besluiten genomen welke haren felsten tegenstander het zwijgen opleggen. Het is zeker hard voor de landbouwers, juist op een tijdstip, dat de pügst moet worden binnengehaald, van zoovele nijvere handen te worden verstoken, maar het zou v^el harder zjjn, wanneer later, ten gevolge van hunne fiiauwhar- tigheid niet alleen de oogstmaar het gnheele bezit van den landbouwer door vijandelijke legeischaren werd geslecht. Door het beleid der Regering staan thans zestig duizend man aan onze Zuidelijke en Oostelijke grenzen gereed om onze onzijdigheid te bewaren al de reserven zijn onder de wapenen geroepen ook de schutterij is opgeroepen, doch nog niet om haar mobiel te verklaren, maar alleen om tusschen de verschillende gelederen eene betamelijke schifting te maken. Ook bij het Departement van Marine heerschte de grootste bedryvigheid. De mondingen der rivieren en de reeden Onzer havens worden door kustvaartuigen beschermd en kanoneerbooten kruisen langs de stroom en die nan Pruisseu grenzen. Zou het zoo onmogelijk zijn dat na Sfioop van een grooten veldslagaan onze grenzen gelegen, afdeeliugen van liet overwinnend leger, be dwelmd duurde zegepraal; of van bet overwonnen leger, door de nederlaag gedemoraliseerd hun geestdrift of hun woede wilden koelen aan onze grenzen Dit zon niet tot de onmogelijkheden belmoren. Van daar de dure pligt der Regering om met de meeste scherpte de LOOZ onze grenzen te bewaken, zoo als het eene dure pligt ophetwerl is van ieder burger op dit oogenblik, die de wapens hanteren kan, zich te oefenen en den vijand, van welke _T z^jile hij komen mogtte weêrstaan. Maar wat wij noemden maakte slechts de hoofdzaak der Regering uit. HLAN )eger door werken i Z()rgen> ])e ZiUnenstelling der kommandementen 'n e 01 Handplaatsen der divisie» en brigadesde remonte de beste wijze vau oefening en inkwartiering der troepen lalh'erb ta ziedaar eenige van de vele punten, welke in den li es kortsten tijd op de volledigste wi ze zijn geregeld. Waar- de Departementen van Oorlog en Marine hebben dezer dagen eene energie ontwikkeld welke niet genoeg kan geroemd worden. Kj i Ook de Staten-Genernal hebben zich van hunne roeping gekweten. De Eerste Kamer was 'reeds met eene inter pellatie gereedalvorens de Regering in staat was mededeelingeu te doen. Van eene zoo bezadigde ver gadering zou onder andere omstandigheden deze overmaat vau ijver zelfs onkiesehheid zijn genoemd: ditmaal heette het buitengewonen ambtsijver. De eerste zitting der Eerste Kamer getuigde niet alleen van overdreven ijver en ontijdige inmenging, maar ook van groote verwarring eu misverstand, welke vermeden waren geweest, indien de heer van Nispen van Pannerden zich, vóór het doen Talloos zijn de maatregelen die zij genomen heeft om de bestaande vestingen in staat van verdediging te 1 brengen en voor behoorlijke uitrusting van het leger de I ederI ld res uitgevB CCHT fECH en met o Jïhriften voc neerde Got in, bij H. C zyner vragen met de Regering in verbinding hadde gesteld. Meerdere blijken van behoedzaamheid en kalmte gaf' de Tweede Kamerbij haar onderzoek over de vier wetsontwerpen tot handhaving onzer neutraliteit. Wel bestond er ook eene partij in de Tweede Kamer, die tot voortvarendheid dreef. Maar de groote meerder heid liet zich niet drijven. Zij begreep dat het juist in buitengewone omstandigheden een eerste pligt is JOUT met kalmte te overwegen. En van die meerderheid was '.ppelle (Zv. de heer van HoutenDonderdag jl. de tolk, toen hij, zonder kritiek te leveren de Regering waarschuwde tegen te grooten dienstijver. De heer aan Houtenkwam éenigzins tot die conclusie door de voorafgaande over- ■wegingdat er geen gevaar voor oorlog bestond. Men kan het hierin met hem eens zijn of van hem ver schillen doch dit staat vast, dat in geen geval belangrijke maatregelen in overijling moeten worden genomen, en de kamer handelde dan ook zeer verstandig door het ïKERi PIX> bent ERSTOlf benoodif Colmispla voorstel van den heer van Goltstein af te stemmen om ^4|) zonder af te wachten dat het eindverslag werd gedrukt, het ontwerp tot verhooging van Hoofdstuk IV A der begrooting van 1870, (aanstelling van 100 nieuwe Rijks- vehlwachteis in die gemeenten die van garnizoen versto ken werden) met algemeene stemmen aan te nemen. B Wij verheugen ons te meer over dien bedaarden en fctandvastigen geest, die onze Tweede Kamer bezielt, omdat, gelijk bekend is, de Minister van Finantip» een "Wetsontwerp heeft ingediend tot invoering eetier inkom stenbelasting. In gewone tijden zou bij het vernemen jfen dat berigt een rilling door het land zijn gegaan öi deze buitengewone oogenblikken zal men vermoedelijk de noodzakelijkheid erkennen deze trouwens op zich zelve, regtvaardige belasting in te voeren. Maar wat ?0u het zyn indien dit ontwerp zonder kalme over- \K gevraa: MID! I bekend irdenbi moedereede. KAALÏ COMP. Nieuw s t ij d i ngen. (Drsqclnri'ÏJ Liverpool, 21 Julij. "Volgens een alhier ontvan ger: telegram, is de Fransche vloot de Oostzee binnen- geloopen. De grootste ongerustheid werd gekoesterd omtrent de Allemannia, op reis van New-York naar Hamburg, via Southampton. Twee Fransehe oorlogschepen waren kruisende om het fraaye en rijk geladen stoomschip t" nemen. In de nabijheid van Engeland werd bet schip gepraaid door de Engelsche stoomboot Dane, die met verzegelde orders was uitgezeild. De kapitein van de Dane gaf den bevelvoerder van de mailboot den nad de eerste de beste Engelsche haven binnen teloopen, aan gezien het schip waarschijnlijk anders goeden prijs zou worden verklaard. De Allemauuia liep daarop in Portland i Roads binnen en kwam daarna veilig te Southampton aan. Het schip had £150,000 in specie aan boord. Stalite» Alle, of bijnn allo ïtnliaansche iliiehladen bevelen de regering van Victor Binmanuel een sirikie onzijiliühHil aan. De strijil- krach'en van -Italië worden siM-ohn' op 545,362 man: waarvan 148,121 onder de wapenen, 197,233 verlofgangers en 200,000 man reserve. Weenen, 20 Julij. Naar men thans vrij algemeen verzekert, zal Oostenrijk een strikte onzijdigheid in acht nemen en, met uitsluiting van elke mobiliseering, zijn passieve houding bewaren. Weenen 22 Julij. Volgens zeer goed te vertrou- wpii berigten, is de Russische kanselier vorst Gortscha- koff niet te Parijs aangekomen, maar bevindt hij zich te Wild bad. Generaal Vogel von Falckensfein is uit Berlijn vertrokken om een kotmnando op zich te nemen. Even eens zijn de erfprins Leopold van Hohenzollern de bekende ex-kandidaat en aanleiding tot den oorlog en de hertog Karei van Holstein Glücksburg, broeder van den koning van Denemarkennaar het leger ver trokken. Voor de rest weinig nieuws. Uit St. Louis is berigt ontvangen, dat de Duitschers in Noord-Amerika als eerste gift voor hun moederland 1,000.000 dollars hebben bijeengezameld. De stad Bremen hneft 100,000 thlr. gegeven. Alle hoogescliolen zijn gesloten, de studenten nemen als vrijwilligers dienst. Van de leger- bewegingen zijn geen berigten tot ons gekomen. Men weet dat de Duitsehe bladen daarover niets mogen zeggen. Sfcuttjarnvclt, 20 Julij. De Fransehe gezant alhier ontving gisteren van regeringswege kennisgeving, dat Wnrtemberg aan den nationalen oorlog tegen Frankrijk deelneemt, en gelijktijdig werden hem zijne reispassen ter hand gesteld. De heeren Suckow en Scheurlen zijn definitief tot ministers van oorlogen van binnenlandsche zaken benoemd. Eerstdaags komt de Koningin hier terug. Trier, 19 Julij. Heden morgen ten 9 ure hoorde men te Saarbruken plotseling het alarmsein. Een batail- lori Duitsehe infanterie en drie escadrons Ulanen rukten dadelijk naar de grenzen om de voorposten te ondersteu nen. Een Fransch regiment jagers was over de grenzen gekomen en met eenige tiralleurs voortgerukt. Deze laatsten openden op een grooten afstand het vuur. De Pruissische troepen maakten dadelijk eene aanvallende beweging, waarna de Fransehe jagers terugtrokken en door de Ulanen nog een eind op Fransch grondgebied vervolgd werden. Aan een particulieren brief uit de Rijnprovinciën gedagtce- kend, van den 18den, ontlcenen wij het volgende: »Zoo slaat ons dan door de eerzucht van Bonaparte, of mis schien door dieii9 verlegenheid, de oorlog te wachten, die bij de haren,-er bij gesleept is. Het zal een vreeselijke strijd zijn. Honderd duizenden zullen op de slagvelden gedood, honderd duizenden verminkt worden. Maar te Parijs zal men spoedig gewaar worden, hoezeer men zich ten op/.igte van Du it schla in) heeft vergist. De geestdrift is algemeen door hel gansche land. Ken uur geleden werden een dozijn van mijne werklieden op geroepen, om overmorgen bij hunne regimenten te zijn; allen ontvingen het berigt met blijdschap, en nog een veel itrooter I aam al van mijne menschen wachten eveneens elk oogenblik het i bevel. I „Thans nu de vier zuid-duitsche staten hunne bereidwillig. heid hebben betoond ons te helpen, is iedereen overtuigddal Duilsehland zegevierend uit dezen strijd zal komen. Wanneer wij ons thans lieten overwinnen, zoo zeirt iedereen dan i waren wij, Duitschers, niet waard ppii onafhankelijk volk te zijn. Te Parijs heefl men geschreeuwd: „weg met de Pruisseu!" I Hier antwoordt niemand: „Weg met de Franschen maar alge- nipeu klinkt de kreet: „Weg met- Bonaparte. I" wieua schande lijke eerzucht twee groole volken naar het slagveld drijft, terwijl zij niets liever wenschten dun vreedzaam naast elkander te wonen en in rust hunne zaken te drijven, die in elk geval geducht i lijden." 1 Weenen, 23 Julij. Positieve berigten bevestigen dat Rusland verklaard heeft onzijdig te zullen blijven. Oostenrijk zal zijne onzijdigheid krachtdadig handhaven. J Hambnrtf21 Julij. In de nabijheid van Hel goland zijn Fransehe oorlogschepen gezien; het doel der Franschen schijnt Pruisseu ook in de Oostzee aan te val len. Waarschijnlijk zal de oorlog met een zeegevecht aanvangen. De Elbe is feitelijk geblokkeerd, daar men gisteren 120 schepen met steenen heeft doen zinken; geen enkel schip kan dus deze stad verontrusten. Op merkelijk is het, dat eene stad die steeds zoo anti-Pruis- sisch gezind Was, thans zoo voor dit rijk partij trekt en hulp aanbiedt; de stad hpeft gegeven 1.520 0Ó0 francs een handelshuis gaf 500.000 thaler; een ander 20.000 j thalers; een derde 5,000 thalers, enz. Keulen is in staat van beleg verklaard. Aan de landbouwers aan de oevers van den Rijn is door de Pruissische regering bevel gegeven al hunne te veld staande gewassen af te snijden. Door de Pruissische regering is op aanvraag van kolenhandelaars te Ruhrort verlof gegeven, om voorloopig steenkolen naar Holland te blijven uitvoeren. Tot onmiddelijk opperbevelhebber der Zuidduitscho troepen is door den koning van Pruisseu de generaal Vogel von Valkeustein benoemd, dezelfde Pruissische generaal die met zijn legerkorps in 1866 juist aan het bondsleger bet meeste nadeel toebragt. JFrnnftri jjlt. Pai*Us 23 Julij. Het Journal Officieel maakt de volgende proclamatie van den keizer aan het Fransehe vdk openbaar. „Er zijn in het politieke leven der vrl.ken plegtige oogenblikken waarop de nationale eer, iret geweld in beweging gebragt, zich laat gelden als eene onweerstaanbare macht die alle andere belangen everheersebten alleen en regtstreeks het lot des vader- Unds in de hand neemt. Een dier beslissende uren leeft voor Frankrijk geslagen. Pruissen, waaraan wij gedurende eu sedert den oorlog van 1866 de meest verzoenende gezindheid hebben getoond heeft geen acht geslagpn op onzen goeden wil noch op onze hnkmoedigheid. Vooitgedreven op den weg der ver overingen heeft het allerwege wantrouwen opgewekt, en de noodzakelijkheid vari buitensporige wapeningen maakt door zijne schuld Europa tot een legerkamp waarin onzekerheid en vrees heerschen. In het waar achtig belang der volken en om clen onrustbarenden toestand te doen ophouden waarin alle natiën hare hulpbronnen gebruiken, om zich tegen elkander te wapenen ontplooyen wij nog eenmaal de roemvolle vaan voor hen die ons uitdagen. Die vaan is dezelfde welke door Europa de beschavende denkbeelden onzer groote omwenteling heeft verspreid. Zij vertegenwoor digt dezelfde beginselen, en zal ook dezelfde verknochtheid inboezemen. Franschen ik ga mij aan liet hoofd stellen van dat dappere leger dat met de heilige liefde voor pligt en vaderland is bezield. Dat leger weet wat het vermag, want het heeft in vier werelddeelen de over winning zijne schreden zien volgen. Ik neem mijn zoon met my, die in weêrwil van zijn jeugdigen leeftijd weet welke pligten zijn naam hein oplegt. Hij is er trotsch op dat bij zijn deel zal mogen ontvangen van de gevaren die de strijders voor liet vaderland hebben door te staan. Een laatste incident beeft de onbestendigheid der internationale betrekkingen aan den dag gebragt, en het geheele gewicht van den toestand getoond. Tegenover de telkens nieuwe vorderingen van Pruissen, hebben wij ons verzet laten hooven; dit is niet aange nomen itiiiar gewolgrl doov daden van minachting. Ons land is daardoor diep beleedigd en terstond van het eene einde van Frankrijk tot het andere is een oorlogs kreet opgegaan. Ons schiet geen andere keuze over dan ons lot aan de oorlogskansen toe te vertrouwen. Wij voeren geen oorlog met Duitschland welks onaf hankelijkheid wij eerbiedigen maar wenschen dat de volken die de groote gevmaansche natie uitmaken vrij en zelfstandig over hun lot zullen kunnen beslissen. Wat ons aangaat, wij vragen de grondvesting van een staat van zaken die onze veiligheid waarborgt en de toekomst verzekert. Wij willen een dunrzamen vrede veroveren. God zegene onze pogingen. Een groot volk dat een regtvaardige zaak verdedigt is onoverwinnelijk. NAPOLEON. Eene officiële dépêche uit Straatsburg van gisteren meldt, dat de Pruissen ten 4 ure het gedeelte van de brug te Kehl, aan de regtnrzijde van den Rijn, hebben doen springen. De ontploffing was vreeselijk, de torens van de brug zijn vernield; de afgebroken*stukken zijn op Franschen bodem gevlogen. De keizer heeft bepaald dat de officieren gedurende den aanstaanden veldtogt geen chako of epauletten zullen dragen, om minder tot mikpunt te strekken voor de vijandelijke tiralleurs. Deze les heeft men geput uit het groot verlies van officieren in den Italiaanschen oorlog. Keizer Napoleon vertrekt morgen naar het hoofd kwartier te Nancy, werwaarts de maarschalk Leboeuf reeds den 21 sten is vertrokken. Prins Napoleon, die op reis was naar Spitzbevgen heeft bij Aberdeen in Schotland de oorlogsberigten ontvangen en is zuidwaarts gestevend; hij werd gisteren te Parijs terug gewacht. De arbeidende stand te Parijs legt een merkwaar dige onverschilligheid aan den dag met betrekking tot den oorlog. De oorlogzuchtige demonstratie» op de bou levards gaan hoofdzakelijk uit van het gepeupel en van lieden die in een abnormale» toestand hun voordeel zien. Daartegen verheffen zich luide stemmen voor den vrede en de prefect van politie heeft het ree Is noodig ge oordeeld de vaderlandslievende" deuionstratien af te radenmisschien wel om geen verdere tegendemonstra- tien uit te lokken. Mimi verzekert, dat de generaal de Montauban het be vel zal voeren over het lauding-kurpsdat in last Zal hebben in Denemarken te opereeren. Dit k«>rp9 zou zijn znmengesteld uit linie-1roepenmet bijvoeging van 10,000 man mariniers. De heer Thoma^ notaris te Parijs, dezelfde, die, zoo lang de oorlog duurt, dagelijks 100 francs nan de schal kist contribueertheeft het volgende bekend gemaakt; „Ik verwed 200,000 francs, tegen 100,000 francs, dat bet Fransehe leger tegen 15 Augustus a. s. Berlijn zal binnentrekken." De ligting voor 1871 zal in Frankrijk onder de wapenen worden geroepen. De loting zal van 5 tot 10 Augustus plaats hebben. In antwoord op de beschuldiging der Engelsche bladen, dat Frankrijk een voorwendsel heeft gezocht tot den oorlog, zegt de Liberiedat die bladen misschien een voorwendsel willen doen ontstaan om Engeland de hand te doen leggen op het Suez-Kanaal. De Fransehe regering weigert de correspondenten der dagbladen in het leger toe te latende Pruissische regering, heeft hun vrijen toegang verleend. Men schrijft uit Metz onder dagteekening van den 19 Julij aan de Rappel: Alles is in staat van oorlog; men hoort niets dan trommelslag, krijgsmuziek, ziet slechts marcheereu van regimenten, epaulettenmitrailleuses enz. Alles bereidt zich tot den dag van morgen voor. Metz is op eene hoogte gelegen en loopt aan den oever van den Moezel laag af. Daar ia eene groote vlakte, omringd van een aantal heuvels. Aan den éenen kant van Metz zijn niets dan vestingwerken, grachten en ophaalbruggen, loodsen en onbebouwde gronden. Het lage gedeelte van de stad ligt aan den oever van den Moezel, die zich hier in twee takken verdeelt. Hier ziet er alles liel'eljjk uit, er liggen hier mooye, be groeide tuinen, en populieren staan aan de boorden der rivier. Als men twee bruggen overgaat, komt men in het hooge gedeelte van de stad. Dit gedeelte van de stad is digt in elkaar gebouwd en allerlei kleine straten loopen er daar in elkaar. De gekleurde steer.en der huizen geven een somber aanzien. Metz heeft overigens geheel een militaire tint. De schouwburg heeft veel van eene vesting; de brievenbus aan liet post kantoor, die in den muur is gemetseld, heelt veel van, een schietgat. f Ürusssol, 24 Julij. Uit Forbach wordt berigt, dat de Pruissen gisteren zijn voorgerukt. Zij werden echter krachtig teruggeslagen door de Fransehe jagers te voet. terwijl een regiment jagers te paard doordrongen op Pruissisch grondgebied en een verkenningstogt deden. De Pruissen nemen eene offensieve houding aan. .A.nt'woi'poii, 21 Julij. Heden morgen is alhier een persoon gearresteerd, welke als priester gekleed al de kazernen, de Zuider-citadel en andere verdedigings werken had bezocht. Bij zijne arrestatie bleek, dat hij geen priester, maar wel een Fransehe spion was. De groothertog Wladiiner van Rusland, is uit'sHage alhier aangekomen en vervolgens naar Brussel vertrokken. jjerutnfl. Grroniiig-en, 20 Julij. Een jongman trad dezen ochtend ten 7 'f.2 uur alhier in den echt. Met den trein van 8'/s uur vertrok de jonge echtgenoot, milicien- verlofganger 8ste regiment, naar Utrecht, zijne garni zoensplaats. Te Ootmnrsum heeft Woensdag-avond een ver schrikkelijk moordtooneel plaats gehad. De schilder H. K. heeft namelijk zijne vrouw alsmede zij» doch tertje, een meisje van zeven jaren, dat bij de moeder te bed lag, terwijl beiden in slaap waren, met een scheer mes den hals afgesneden. Terstond daarna heeft hij de nachtwacht hiervan kennis gegeven en is, na door den burgemeester gehoord te zijn, in verzekerde bewaring genomen. Men gist dat armoede en valsche schaamte hem tot dezen verschrikkelijken stap hebben gebragt. Te Assen kwam de vader van een milicien uit Eelde buiten adem aan loopen om te melden dat zijn zoon uit schrik over de oproeping een bloedspuwing gehad had. Werkelijk vond men den zoon en bloed op den grondhetwelk evenwel spoedig bleek van een kalf afkomstig te zijn en bij den slagter te zijn gekocht. Nienwcdicp, 22 Juli. Betreffende de Dingdag jl. in zee gehoorde kanonschoten verneemt men thans, dal de vijandelijke vloten slaags zouden zijn geweest, waarbij tweeNoord- duitsche schepen in den grond zijn geboord en een ander groote averij zou hebben bekomen; van de Fransehe schepen verneemt men niets. Ook berigt men dat bij de Pruissische regering van het bo venstaande nog niets bekend is; wij willen ons dus niet ver antwoordelijk slelltMi voor de waarheid van dit gerucht. 'a» IToftojyenlJoseli, 19 Julij. De deuren van de verschillende poorten en bruggen, welke in de ma gazijnen geborgen waren, worden weder ingehangen zoodat de vesting dezer stad bijna geheel in staat van verdediging is. Wag-eiiiiigen, 20 Julij. Heden morgen werd alhier nog een huwelijk gesloten, waarvan de bruidegom reeds het miliciens-pakje aan had. Terstond na het voltrekken van het huwelijk, kon de jongeman zyn vrouw verlaten om den eersten huwelijks nacht zonder ega, in zijn garnizoen te gaan doorbrengen. 'siGmvenlutjre, 22 Julij. De Tweede Kamer heeft gisteren aangenomen de vier wets-outwerpen, be treffende de landsverdediging, alshet zatnenblyven der land- en zeemilitie vooreen tijdvak, voorloopig te bepalen op drie maandenverhooging van hoofdstuk 8 en het verbod van uit- en doorvoer van paarden. By de dis cussie» heeft de minister van oorlng verklaard dat het plan nog niet bestaat om de schutterij te mobiliseren maar men heeft slechts een plan op het papier gemaakt, zoodanig dat de minister weet, wanneer het noodig is, waar de schutterijen zijn. De minister verklaarde voorts dat alles in zooverre gereed was, dat reeds Zaturdag- avond alle positie» kunnen bezet worden voorts is aan genomen het verbod van uitvoer van hooi, stroo, steen kolen en cokes. De Eerste Kamer heeft heden mede de bovenge noemde wets-ontwerpen aangenomen. Z. M. heeft aan de vereeniging het Roode Kruis eene som van ƒ9000 geschouken. - De Twee tie Kamer heeft beden mei 61 tegen 10 stem men aangenomen het wetsontwerp tot verbooging van het hoofd stuk justitie tot uitbreiding der rijksveldwacht De Kamer is daarna verdaagd. De minister van oorlog, ontvangen hebbende eenige requested, waarbij door of ten behoeve van miliciens wordt verzocht dat zij van de opkomst onder de wapenen vrijgesteld of met verlof gezonden mogen worden, brengt ter kennis van de adressanten, dat in de tegenwoordige tijd omstandigheden aan hun verzoek niet kan worden voldaan. In de afdeelingen der Tweede Kamer heeft do meerderheid zich verklaard tegen eene spoedige behande ling van het wets-ontwerp betreffende eene belasting op de inkomsten a 1/2 pCt. te beginnen met 1 Oct. a. s. Van de zijde der Pruissische ambassade is, op eene daartoe gerigte vraag door landgenooten die op reis wilden gaan, geantwoord, dat het ongeraden was voor eerst dat gedeelte van Duitschland te bezoeken, waar troepenbewegingen plaats hebben. De Minister van Oorlog heeft berigt dat voor de levering van veltlflesschen en broodzakken ten behoeve der schutterijen de aanbiedingen met opgave van prys ten spoedigste bij het departement van Oorlog worden ingewacht.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1