i h XI Meekrap-Berigt. iV SttoWttentiên. EVAGELISATIE. Slachtoffers van den Oorlog. >4 AANBESTEDING. X Tienden in Bloois. De Tiend vruchten. Publieke Verkooping. Een HUIS WIND OLIEMOL EN, Tivee Tentiv agens, Puik Fijn Tarwebrood, Groninger Boter, A groene Capueyner-Erwten Puik gerste-biërT^ DE SCHENKKAN verseh Bessensap, DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: Uit de Provincie Groning ia PHOTOGRAPHIEN DE OORLOG ifouT il voor onderhoud enz. van vestigen en werken 500,000, kampeeren ƒ100,000, voor onvoorziene uitgaven Aan het slot der memorie van toelichting zeggen de ministers van oorlog en van financiën het volgende: „Mogt de staatkundige toestand van dien aanl worden, dat men zonder vrees een deel van Neerlands jongeling schap iveder met onbepaald verlof naar hunne haardsteden kan doen terugkeer en, dan ligt het in den aard der zaak, dat de Regering zich zal haasten daartoe over te gaan en clan zullen, zoo als van zelf spreekt, de gelden, thans buitengewoon aangevraagd, niet in hun geheel noodig wezen - Zij, die genegen zjjn als vuurstoker by de Ned, marine in dienst te treden, kunnen zich daartoe aan melden by de directien te Willemsoord, Amsterdam of Hellevoetsluis. Prins Mehemed Tewfik Pascha heeft van Dr. J. G. Popp, prakt, tandarts te Weenen, een élégant Etui met het beroemde Anatherin-Mondwater voor eigen gebruik genomen. Naar wij vernemen zal de Regering twee kampen oprigten. Het eene zal in Noord-Braband, het andere in Gelderland worden opgetrokken. Men leest in de Staats-Courant van Woensdag eene oproeping van mannen van 17 tot 50 jaar tot vrijwillige verbindteuis voor onbepaalden tjjd, doch minstens zoolang de militie buitengewoon onder de wapenen zich bevindt, bij zoodanig korps van het leger als waarop zij hunne keuze vestigen en waarvoor zij geschikt worden bevonden. Gemengde bcriirten. Ten gevolge der nieuwe geweren is de aanval met debajonnet onmogelijk geworden. Men heeft uitgerekend hoeveel kogels een bataljon van 1000 man zou kunnen zenden op een ander bataljon dat een aanval met de bajounet zou willen doen, gedurende den loop van 300 ellen. In dien tijd zou die 1000 man 44,000 kogels kunnen afschieten, waar 5 minuten voor noodig zijn. Het aantal mannen met de bajonnet dat er dan nog over bleef, zou zeer gering zijn, althans volgens eene proef welke meu te Parjjs genomen heeft. Men had schijven gesteld die het front van een bataljon vormden op een afstand van 300 ellen, en 1000 man vuurde drie minu ten, en er was geen schijf meer te zien. Men oordeele dus wat er gebeurd zou zijn indien er menschen had den gestaan. Dat het plan reeds lang bestaan heeft in Frankrjjk tot een oorlog blijkt uit daadzaken. Zoo hebben zij vele barkassen en groote sloepen van de oorlogschepen met een stuk geschut gewapend, die reeds naar den Rjjn vervoerd zijn, en die daar bepaald veel kwaad zullen doen. Aan zulke huismiddeltjes heeft Napoleon I nooit gedacht. Iemand te Wolphaarts- dijk moest des Zaturdags-avonds zoo niet rond de wo ning loopen van eene dame, want zijn oogmerk zal hij niet bereiken Dus, neem u toch bedaard in acht, Met al die dwaze stukken Want weet dat ieder er ora lacht, En dat het niet zal lukken. Amerika begint zich ter zee toe te rusten in het vooruitzigt dat het ook in den tegenwoordigen oorlog kan gemengd raken. Het zal bepaald niet toelaten dat de Duitsche zeehavens door de Franschen worden ge blokkeerd, en dat Frankrijk toch doen zal. Dus weel een bijvalletje waar Frankrijk niet op gerekend heeft. Te Breda is men bijna dag en nacht bezig met het sljjpen van sabels en bnjonnetten. Volgens som mige couranten, moet Napoleon veel kans hebben, om, wanneer hij niet zegevierend te Parijs terug keert, met eenige Duitsche vorsten aan zijn zegewagen gebonden, alsdan niet alleen keizer te voet, maar zelf keizer zonder hoofd te raken. De koning van Pruissen heeft gezegddat hij niet verantwoordelijk is voor dezen oorlog, en dat de overwinning van God afhangt. Dit zeggen nu de Franschen ookdie „Te Deums" zullen zingen en de Pruissen gebeden opzenden. Zoo was het altjjd, maar de dooden werden in den grond gestopt, en de vorsten dronken later een glas op elkanders ge zondheid. De geestdrift van de Pruissen groeit met het uur aan, en zijn verzekerd van de zegepraal. Idem de Franschendus is dit weer 0 0. Corresponden tie. Een door ons ontvangen ingezonden stuk, tot opwek king om aan gezinnen waaruit de kostwinners als miliciens opgeroepen zijn, eene ondersteuning te geven en ook te dezer stede eene jifdeeling te vestigen van de Internationale Vereeniging tot hulp en bijstand van gekwetsten, genaamd het Roode Kruis, kan heden niet worden geplaatst, doch zal in ons eerstvolgend No. opgenomen worden. De onderzoekingen der monsters Onberoofde MEE KRAP, 1868 en 1889, van den laatsten marktdag geven de volgende bevindingen, als: Uit Steenbergen 2 v. JUDW No. 1/2 20 °/o a* 3 JVB 18/20 14 3 PLVD 1/3 12 v 2 JS 1/2 21 4 3/6 18 4 7/10 20 4 11/14 21 3 15/17 17 2 18/19 21 1 MVNH >14 16 2 NVNH 12/13 14 1 JK >31 13 2 22/23 12 2 MTPP 8/9 11 Tholen 21 VH 1/21 10 Brouwershaven 1 PVS 16 Dirksland 5 HKM 1/5 11 Ouddorp 4 JV 13 1 DWCVL 9» Fijnaart 5 JDS 1/5 13 4 JLP 4/7 13 den Heen 2 CT 4/5 17» 3 JVNH 13 St.-Annaland 2 WJH 17 3 LDG 20 Prinsland 2 JHM 13» Colijnsplaat 2 JH 10 Haamstede 2 WDY 135 Amsterdam, 14 Juljj 1870. M. E. BOÜB. Prjjsconrant tier Effecten. Amstel'dntn21 Julij. Nederland 2'/, pCt. 24 Qj UllU AJlllllCIJt(.'U pvl„ £1/4 /(li *-»• Spoorw. 196Portugal 3 pCt. 27 38 °/0; Amerika 84 ROTTERDAM, 21 JULIJ. Nederl, Werkelijke Schuld 21j2 °/Q dito dito 4 Spanje Binnenland 3 dito te Londen 1867 3 dito dito 1869 3 Premie-Leen. Stad Madrid 3 Portug. te Londen 1869 3 Rus). Nicolaï 1869 4 dito Spoorw.-Aand./236 f Ooatr. in Pap. p. Alei/Nov. 5 dito in Zilv. per Jan /Juli 5 dito Aand. fl. 100 1864 Turksche Oblig5 °/0 Vcrecuigd. Stat. Lo9b. 1882 6 dito dito 1885 6 Laagste Hoogste koers. koers. 49 »/4 75'/, 80»/s 207/, 23'/: 23 22'/» 23 18 26 263/s 60 195 373/, 38 443/ 45'/, 87 36% 363/, 823/, 83»/, 82»/, 833/, i. ALuseuaCLO Metallieke Geblj koer9 las, Bevallen van een Meisje, L. van ME1 geliefde Echtgenoot van Zierikzee, M. FRANKEN, den 22 Julij 1870. f Bevallen van eene Dochter, Mevrouw NIEUWENHUIJS, van Borrendam. 's Hertogenbosch, 22 Julij 1870. De ondergeteekenden betuigen hunnen I»iy- zonderen dank voor de vele en har telijke blijken van deelneming, bij het overlijden van hunnen geliefden Vader ondervonden. Bruinisse, Uit aller naam 2 1 J u I ij 1 8 7 0. M. J. W. A. be VOS. Door onvoorziene omstandigheden zal er op Zondag 24 Julij, in de EVANGELISATIE ZAAL niet gepredikt worden. VEREENIGING OM HULP TE VERLEENEN AAN DE De ondergeteekenden hebben zich verbonden om eene vereeniging vaor de eilanden Schouzoen en Duivéland op te richten om hulp te verleenen aan de slachtoffers van den oorlog, en de nagelaten betrekkingen van hen die uitgetrokken zijn. Zij roepen daartoe hunne stad- en landgenooten op hen door giften, hetzij in geldhetzij in pluksel linnoii of andere bruikbare voorwerpen ter zjjde te staan. Wanneer zij bij één onzer ontvangen worden zullen zij met den meesten spoed voor de verzending zorgen en zij zullen zich daartoe met de Vereenigingen onder het Roode Kruis in betrekking stellen. Mevr. de CLERCQ v. WEEL, geb. v. d. Lek de Clercq. ISEBREE MOENS, geb. Voorbeijtel. MULOCK HOUWER, geb. Hoogenboom. GILLOT, geb. Moquette. Mej. F. J. OCHTMAN. H. M. CAU. A. de CRANE. H. G. M. HOUWER. Mr. J. de CLERCQ van WEEL. Mr. J. M. I. MOENS. H. A. GILLOT. Mr. P. A. J. BOUVIN. Het DIJKSBESTUUR van den polder Oud-Kempens- Hof stede gemeente Stavenissezal op Woensdag den 27 Julij 1870. des avonds ten 6 ure,, in het Logement van P. QUIST aldaar, in het openbaar trachten AAJV TE BESTEDEN: Het vernieuwen van. Ö30 vierkante meters Rijsbeslag. Het leveren en verwerken van 500 stuks Perkoenpalen, en SO selleepstonnen, gewone Vïl- voordsclie steen, alsmede liet vernieuwen en onclerlioiwlen van 4400 vierkante meters Winterkram- mat gedurende eten tyd van dri© achtereenvolgende jaren. De besteding geschiedt bij enkele inseliry- vingde biljetten kunnen op het oogenblik van besteding ingeleverd worden. Het bestek ligt ter lezing in bovengenoemd Loge ment, terwijl de aanwijzing geschieden zal op den dag der besteding, des morgens ten 7 uur. Het Dyksbestuur voornoemd, A. HELMSTRIJD, Dijkgraaf. 7 J. H. MOOLENBURGH Ontv.-Griffier Aanbesteding. Het DIJKSBESTUUR van den Nieuwen Polder, (annex Stavenisse), zal op Woensdag den 27 Julij 1870, des avonds ten 6 uur, in het Logement van P. QUIST te Stavenissein het openbaar trachten AAN TE BE STEDEN: Het vernieuwen eii orwlerlioucleii van OOOO vierkante meters Win- terkrammat, «g-etluremle den tijd van drie achtereenvolgende jaren. De besteding geschiedt bij enkele inselirjj- ving; de biljetten kunnen op het oogenblik dei- besteding ingeleverd worden. Het bestek ligt ter lezing in bovengenoemd Logement, terwijl de aanwijzing zal geschieden op den dag der besteding, des morgens ten 10 uur. Het Djjksbestuur voornoemd, J, A. SNIJDER, Dijkgraaf. J. H. MOOLENBURGH, Ontv.-Griffier. Zit tins- op Woensdag den sv «Juli, des voormiddags van 9—12 ure, in plaats >an op Maandag den 25. De Boekhouder, MES. Prijzen der Boter en IC ij ex* en. Zierikzee, 21 Julij 1870. Boter laagste koers ƒ0,65 en hoogste koers ƒ0,75 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers 0,72s en hoogste koers ƒ0,80 per 25 stuks. De Griffier G. van WAGE te Brouwershaven zal, ten verzoeke van den WelEdelGestrengen Heer Mr. J. M. ISEBREE MOENS, op Vrijdag den 29 Julij a. s., des namiddags ten zes uur, in de Herberg van A. van der Meere te Zonnemaire, in het openbaar VERPACHTEN op de gewone conditiën: gelegen in de Heerlijkheid Bloois. V De Deurwaarder J. FRANSE te Zierikzee, zal op Donderdag 28 Juli 1870, 's voormiddags 11 ure, voor DANIËL de WINTER, Landbouwer te Zierikzee, aan zijne Schuur aldaar in de Stoelstraat, dicht bij den Blijenhoek, publiek verkoopeu: 3 WERKPAARDEN, 2 VAARZEN: een van ruim 1- en een van l1 jaar, 2 OSSEN van dezelfde oude, 1 Vare KOE, 2 MÉLKGEITEN, 7 KIPPEN en 1 HAAN, 1 KIP met KIEKENS,. 1 BOEREN-MENWAGEN 1 PLOEG, 1 EGGE, 1 SLEEPER, 1 WINDMOLEN, 1 WATERBAK, 2 BRUGGEN, GRIEPEN, VORKEN, SCHOPPEN enz. voorts 2 stoepen nieuw goedgewonnen W EIHOOI, 1 MESTPUT, eindelijk eenig H UI S JRA. A. H>, waaronder 2 koperen KETELS en andere Goederen meer. verkoopen De Notaris J. de KATER, Nz. ^zalten verzoeke vau zijne Principalen, op Vrijdag 29 Juli 1870, des namiddags 3 uur, te Burgh, in de Herberg van W. Speelman veilen en te Western chouwenmet 3 Hectares, 11 Ai-es en 70 Centiares Erf, Tuin, Bouw- exi Weiltm- cleustaande en gelegen in de gemeente Burgh sectie A, nos. 229, 230, 231, 232, 157, sectie B, no. 234, sectie C, no. 142, 143, en in de gemeente Haam stedesectie C, no. 234, afkomstig van den boedel en nalatenschap van JOH. de VLIEGER en M, van de ZANDE. Bij biljetten nader op te geven en informatiën ie bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. I Uit. cle hand te koop: EENE IN VOLLE WERKING ZIJNDE EN GOED INGERIGTE met bijbehoorende HUIZITVGJEIV en ERF gelegen in de gemeente Goes. Informatiën te bekomen bjj G. H. KAKEBEEKE aldaar. j/1 Goes, 18 Julfi 1870. I| TE K 0 0 P! een geschikt voor 1 en 2 paarden, een geschikt voor 1 paard of Muilezel. Te bevragen bij C. MOOLENDIJK Cz. te Dordrecht. i A éi 16 Cts. 'tNed. pdL, e- Zierikzee, drie- Èt viermaal daags verseh. Wed. N. de BRAKKE. WEDEROM ONTVANGEN: Een partij puike tot CIVIELENPRIJS, zoowel bij >/8 ton als bij ge rief, te bekomen bij J. W. B. van NIEUWLAND. I?.S. Ook voorhanden keste A.aH>esseii- wynsuiker. ess< PUIKE en KOE-RAAPZAADte bekomen bij Zierikzee. 1^ P. VAAL, Melkmarkt. ƒx4r,SO de SO kan, vrij aan de wal, te bestellen aan de Bierbrouwerij 55 te Leur bij Breda II. J. BLOEMEN. VOORHANDEN: a 20 Cent per flesch. Bestellingen op hetzelve worden aangenomen tot 1 Augustus bij 1^1 J. M. GASILLE, Apotheker. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN ■WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Informatiën bjj de Agenten C. van der VLIET Dz. te Zierikzee, L. BOOGERD Az., te Brouwershaven en J. C. M. van RHEEte Haamstede. ■- heden tot latere aankondiging geen gebrwil worden gemaakt van de ENGRLSC SPRIN GSTIER, welke bij hem is g Noordwelle, 14 Julij 1870. (I J. HANS VERLOREN: A-mderdag een gouden MEDAILL1 Xvlijke vinder wordt verzocht hetzelve tegei goede be. nnjng terug te geven bij de J^itgevers Zeer geachte Heer qimbORN, Apothek Emmerik Voor eenige dagen kwam by vrouw va boomkweeker J. WESTERHOF, te en vei hare genezing, door uw Univer»«el-Zui rings-Zoutvan eene dertigjarige maagkwi de couranten algemeen publiek te maken, allen i\i maagpijn lijdende zijn. Professoren doctoren ze gedurende die reeks van jaren geraadpleegd, telkens zonder baat, zoodat zy eindeljjk besloot,, het maag zo ut te proberen, waardoor zij, zoo lijdeL als zy was, totaal gezond is geworden. Bijna nil kon de vrouw inhouden en al tjjd door aanhouder] pijnen gekweld was zij als het ware 't leven moet terwjjl zy zich nu, dankbaar voor hare algeheel© K stelling, met nieuwen levenslust, overgelukkig gevos Steeds is zjj volgaarne bereid aan allen, zondert;1 derscheid, mondeling meer omtrent hare genezing me te deelen. Groningen, Met achting. 12 Januarij 1870. C. RIK K ER Dit eenig e c h t e onvervalschte Unïversei Zuivering-Zont allergunstigst bekend weg; zijne genezende uitwerking, is voor alle lijder aan maagkwalen verkrijgbaar in 1/1 pak a GO, in V2.a 33 en 1/4 pakjes a 1^ Cent, te Zierikzee, J. de JONG ZIJLSTRA. Tholen, C .1 BRES. Brochures over het gebruik enz. gratis. ggSs3 Men lette bij aankoop van dit artikel er vol. op dat zoowel de heele als ook de quart pak op de ommezijden geteekend zijn door den Pabrik? Emmerik a. d. Rijn. H. von GIMBORN. Apoth, en Fabriekant van chem< technische praeparaten. gen door h. jj. 1 In den boekwinkel van P. de LOOZE Zierikzee zijn te bekomen: -van ZIERIKZEE, bestaande in de navolgende afbeelding-en, een van de Nieuwe Haven, met het barkschip de Grond™ dito de 8toomb. Stad Zierik: Kleine Kerk met steenenbrug. het Geregtsgebouw op de Oude Haven. de heeren-Societeit. y> Poststraat. Schuithaven. Havenpoort. Nobelpoort. den grooten Toren gebouwd in 1454. Voorts eene afbeelding van het standbeeld van Jakj Cats, en het Loodsgebouw te Brouwershaven. Prjjs35 cent per photog;raphie. Voor dezelve zijn lijsaitjess van 20 en 35 ccu verkrijgbaar. tig heit I Van del geslecl I nestig gieuzeiS du rest 8c tl 111-tel tu veri gel edei bi) bet ïedi'jjv Onser 1 haiione Pruisse "aüoop geloei dwehu door d hun w niet t dure p onze 18 van lanter zjj.te 1 noeind Tal looi out de Bjj den Boekhandelaar P. de LOOZ- worden bestellingen aangenomen op hetweri ttjsschen FRANKRIJK en DUITSCHLANI vormende dit werk een vervolg op de vroeger doort! ?m "e publiek met zooveel bijval ontvangen werkenl'e''fL' Oorlog in de Krim, de Strijd om Italië en de Oorll !r!" in Duitschland en Italië. HA In een fatsoenlijk burgergezin alhier besti f'^c| gelegenheid tot inwoning- van JONGEUNGoftweeBROEDER1 V',d d:e de Hoogere Burgerschool bezoeken. Adres uitgevl dezes. Brieven franco, onder letter 2. gek wet pellati mededt gade rii van ijvd het bui Eerste en oriti en misv de beei zjj ner gesteld, gaf de Vier TERSTOND of met 1 SEPTEMBER een otiE-^ huwde BÓEREN-KNECHT benoodn de Wed. J. H. BROUWER te Oosterland. jodial, i TERSTOND An MOLENAARS-KNECHT benoodigd, bij H. CAPELLE te Ouwerkerk. 25, Door toevallige omstandigheden TERSTöt een bekwame MOLENAARS-KNECH benoodigd goed kunnende scherpen en met c builsteen omgaan, van goede getuigschriften vod zien en liefst van de Christelijke Gereformeerde Goi I dienst,. Brieven franco, doch liefst in persoon, bij H. C -nr'.i ua GLERUM te 's Heer-Arendskerlce. k VAN STONDEN AAN ^brdtl een MOLENAARS-KNECHT met kal benoodigd, P._ G., bjj L. de JONGE te Kappelle (Zv de heel Beveland.) Brieven franco, doch liefst in persoon, jl zónder tégen t H Met NOVEMBER een BAKKER! èénigzil KNECHT en eene WERKMEID benfi, weging digd, tegen hoog loon, bij C. van DAMME te Wissenker\ kan he' I schil Ier 4 bekwame TI M M DEB R M ANS benoodif tegen hoog loon bjj H. BARENTSEN te Colffngplt Brieven franco, liefst in persoon. ZOO SPOEDIG MOGELIJK gevraa: tegen hoog loon een SMIDt KNECHT, Prot. G., bekend boerenwerk en paardenbt slaan, bij J. RENAUD, Mr. Smid te Goedereede. ZOO SPOEDIG MOGELIJK eeu COURANTENLOOPER benoodigd, bjj den Boekhandelaar A. C. de MOOIJ.j ma atrei de ki voorste' .zonder het out begroot veldwaï ken we ■wij j «andva cnudat welsont stenbeh w i«n dal Sh deze Uitgevers: DE LOOZE WAALl I n°od Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2