/.iMUKAI^MIIi illHIJWSIfUlllj. 20sle Jaarg. JE, IVo. 281)1. Zaturdag 25 Julij 1870. Beduren en Adniinist'^tien. Kennisgeving. Oproeping verlofgangers der Zeemilitie. Bekendmaking. Bekendmaking. jÖnttseWtiwK Nieuwstijdingen. ZtalU* z» >or c bew dige elite reed jeg 10 en VO ChoC( ;e bij BOSC Emarl eelati Jr. - OER EEKt M. I JOB y n, ïece SLI. 'JJSVE e I uiveren De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bij deze aan i>« Ingezetenen bekend dat de Rekening der Gemeente over het jaar 18G9, ingevolge art. 219 der gemeente-.ret, van heden af, gedurende veertien dagen, voor een ieder ter inzage op de Secretarie is neder- gelegd', en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld. J Zierikzee, den 18 Julij 1870. r De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. de eohtdl 10,75, kwal e veriffl emde Heeren 'De BURGEMEESTER van Zierikzee; Gelet op eene aanschrijving van den Heer Comrais- laris des Konings in deze provincie van 20 dezer A, no. 1690 3de afd. roept bij deze op tot de Werkelijke dienst, le Miliciens Verlofgangers: NICOLAAS HUSON. ADRIANUS VERDOORN, en MATTHEUS ADAMSE, lie! voor de'ligting van 1869 bij de zeemilitie zijn in gelijfd, zullende zij op Dingsdag den 26sten dezer maand, roórzien van hun voor vertrek afgeteekende verlofpas ;ich moeten bevinden aan boord van Zr. Ms. drijvende laraeiij Neptunus, liggende te Willemsoordmet kennis geving dat zij zich op Zaturdag den 23sten dezer des 'oorniiddags ten 10 ure ter Secretarie behooren aan te nelden met hun verlofpas om dit voor vertrek te doen Reekenen en liet hun bij de wettelijke Voorschriften ekende reisgeld te ontvangen. Zierikzee, den 21 Julij 1870. De Burgemeester, B. C. CAU. i— De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- ■ikzee maken bekend dat Z. M. de Koning, bjj besluit van den Sden dezer io. 25 onder anderen, heeft bepaald, dat het maximum 'an het handgeld, hetwelk aan ieder recruut, die zich oor niet minder dan zes jaren voor den militairen st in de Koloniën en bezittingen des Rijks in andere lddeelen verbindt, kan worden uitbetaald, is ver- derd en voortaan tot wederopzeggens toe zal bo le oorRp/flojqLy,, honderd gulden (ƒ150) vele ander^jóneer hij Nederlander, en honderd "twintig- "i"A Mlden (ƒ120) wanneer hij vreemdeling is. '■Zierikzee, den 20 Julij 1870. De Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. N. oor de vi de doos lak gedrul 'eUienst Wetelc 'Hnode fidele; De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierik- ee [maken bekend: e en heelend- dat aan de openbare lagere school voor on vermogen- worden zijreii| (Armenschool) in deze gemeente thans open is eene maar dezdaats van ïï'TJ IE P O IN X) ID H W IJ Z E B op, verdrijf/aaraan eene jaarwedde van clrielioticiei'cl gtil- d verdwijnenljSii is verbonden. langedane ge Zij roepen allen, die voor die betrekking in aanmerking e beharideliii/enschen te komen, op zich met overlegging hunner tweemaal petuftken ten spoedigste aan te melden bjj den Burge- erouderde uiiaeester flezer gemeente. Zierikzee, den 20 Julij 1870. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. D jL rijk van Karei V, opbeuring van dat van Napoleon T, dat zijn schoone droomen voor souvereinen; maar wij die weten wat de souvereinen ons kosten wij weten ook wat hunne droomen ons aanbrengen." De Pays zegt, dat deze brief, gevoegd bij de brieven van Mi- chelet en Louis Blauc, eene ontzettende les is voor het gouvernement. ten men mt •ukte teregt'l len de beuooi raadgevinget de Profcsso:" n mededeeleo bij de» heei* ERVRNNE -Dépóthoiide! Oxford Streel Jtuy. ju»t«juzyuigiieiua-piuuitiuitiLic au de Koningin is heden openbaar gemaakt, daarin wordt MFERaefc leedwezen erkend dat de pogingen van verzoening len gelievetoor Engeland bij de Regeeringen aangewend, met welke j den Boek-,et op voet van vrede verkeert, mislukt zijn; tevens daarin wettelijk verboden 1°. recruteering, 2°. leveren van ammunitie en wapenen, 3°. ingeval het forceeren eener blokkade zal aan de gevangenen 3|ie bescherming worden verleend. Zierikzee "T Men meldt uit Falmouth, dd. 18 Julij. De Italiaansche i v rik? Carolina van Genua naar Buenos-Ayros is den 26 Mei X-A>-1 brand geraakt. Dertien personen zijn gered geworden en aangebragt, terwijl zes of zeven personen door een ander Ihier .olk CHT ipelle Zuid i-soon. aartuig gered werden. Men weet evenwel niet wat van het overige en passagiers, ten getale van 130 persouen, is geworden. ERSTONL Jjome, 18 Julij. De plegtigé stemming over de enoot ig mftilbaarheid van den Paus heeft heden morgen plaats u Dezelve is aangenomen door 533 stemmen tegen 2. f Constitutie ecclesia Christi, is bekrachtigd geworden loor den Paus, die eene kleine redevoering heeft uit- M^i>sHrokeri" lekend me;;I dlFV wfi t t*f ft rdenbe1 t A j. ^arÜs, 19 Julij. In het Wetgevend Ligchaam is 6 T00(^Zakelijkheid betoogd om wetsontwerpen aan te -A.AlIxË'ieineri t waarbij eene halve oorlogs-centime wordt ge- )OMP. ievenrechten op koffij en andere koloniale waren worden tot 105 fr. verhoogd, die van cacao in geëven redigde verhouding. Het Journal Öfficiel zegt„De welwillende houding, ie weten wat de souvereinen ons kosten door Holland in deze aangelege .heid aangenomen "~1" L 1 J 1 herinnert aan de eerzuchtige bedoelingen door graaf Bismarck tegenover Holland gevoerd." De keizer heeft besloten niemand in het hoofdkwar tier te ontvangen, noch vrijwilligers noch vreemde officieren. Een Fransch blad vertelt, dat proeven zijn geno men met een paar mitrailleuses, een soort van draagbare' revolver-kanonnen, die in een paar minuten eenige dui- zende kogels, verroeste spijkers, schroot, enz. afvuren. Driehouderd ongelukkige paarden werden ten offer ge bracht aan den god Mars, den bloeddorstige» god dei- veldslagen, doch terwijl de ouden de beste e'n schoonste dieien hunner kudde offerden kocht het fransche mi nisterie deze 300 slachtoffers van den vilder. Zij werden in eene weide gejaagd en op 2600 meter afstand (1 i/.i Engelsche mijl) begonnen de mitrailleuses haar kogel regen af te zenden op de ellendige kudde slachtvee, van welke binnen drie minuten niet één paard meer in leven was. De Petit Monit. schreef, -dat van deze ver nielingswerktuigen honderd gereed waren. Volgens den Public zijn reeds troepen uit Algerië te Marseille aangekomen en onmiddelyk naar den Rijn kant op weg gegaan. Frankrijk, voegt het blad er bij, heeft reeds 250,000 soldaten aan de grenzen. Aan den vice-admiraal Jurien de la Gravière is het commando over het eskader kanonneerbooten op gedragen, die op de Rijn zullen ageeren. Deze kanonneerbooten hebben zeer weinig diepgang, en indien wij ons de beschrijving wel herinneren, welke een der Fransche bladen, eenige maanden geleden, van haar gaf, zijn zij ongepantserd, doch zij worden voort gedreven door een krachtige schroef en kunnen met onbegrijpelijke snelheid keeren en wenden zoodat zij den vijand van alle zijden kunnen bestoken terwijl zij door haar geringen omvang en snelle bewegingen den kanonnen der vijanden een zeer slecht mikpunt aanbieden. Zij zijn slechts met een enkel kanon gewapend, doch dit is van het zwaarste kaliber, en werpt kogels van twee a drie honderd pond. Deze booten of drijvende affuiten met stoom vermogen, zooals men ze zou kunnen noemen, kunnen uiteen genomen worden. Zij zijn per extratrein, vialecbemin de fer de TEst, naar den Rijn vervoerd, en 12 werk lieden kunnen in eenige uren deze booten gereed maken en laten afloopen. Men begrijpt van welk groot belang deze booten kunnen zijn voor het dekken van landingen, het bestoken der forten, enz. Pai-y», 19 Julij. In net Wetgevend Ligchaam is de wet waarbij aan de dagbladen wordt verboden be- rigten omtrent den oorlog openbaar te maken, met 109 tegen 19 stemmen aangenomen, de noodzakelijkheid ia verklaard om dadelijk de voorstellen tot schadeloos stelling aan vrouwen van soldaten uit de reserve en de mobiele garde aan te nemen. De discussie over de begrooting is hervat. In den halfoffieieelen Const!tutionnel leest men „Het gouvernement des keizers heeft alle reden om zich met de houding van Nederland geluk te wenschen, hetwelk door zijnen territorialen toestand zoowel als door zijne land- en zeemagt, zulk eene gewigtige positie inneemt. Aan niemand in Nederland is het onbekend welke eerzuchtige plannen Pruissen sedert eenige. jaren tegen de onafhankelijkheid van Nederland smeedt. Graaf von Bismarck had aan dit kleinemaar edelmoedige eu roemruchtige volk een gelijksoortig lot als aan de i Deensche hertogdommen willen bereiden hij had geen j ander doel dan om van Holland eene tweede admiraliteit (état amiralvan het Noordduitsch-Verbond te maken. Onder voorwendsel eener regeling van de handelsbe trekkingen, was hij er reeds op bedacht, de Pruissische douanebeambten tot aan de poorten van Amsterdam te laten doordringen. Men herinnert zich de patriottische gevoelenswelke de Nederlanders vervulden toen het Luxemburgsche vraagstuk aanbangig was, en men heeft ook niet vergeten, dat, indien de Pruissische politiek niet destijds reeds tot voor de onafhankelijkheid en de autonomie van Nederland noodlottige resultaten heeft geleid dit alsdan aan Frankrijke standvastige houding te danken is geweest. Het kabinet van \s Gravenhage, door de ervaring geleerd en zoowel van vaderlandsliefde, als door besef zijner ware belangen geleid, bond zich thans op zijne hoede, en elke Pruissiscne intrigue, van welken aard ook, zou voorzeker aan die zijde de na- drukkelijksten tegenstand ontmoeten." Het officieuse orgaan zegt vervolgens, dat de militaire maatregelen, welke door Zwitserland genomen worden, wel ver van eene kwade gezindheid jegens Frankrijk te bewijzen integendeel door de opregte zucht tot het bewaren zijner neutralitpit worden ingegeven, en laat zich verder over Zwitserland niet minder vleijend uit dan over Nederland. Het Journal officiel constateert, dat het Dagblad van 'sGravenhageondanks de onpartijdigheid, die zijne houding attitudehet oplegt", erkent, dat de bejegening, den Franschen gezant door den Koning van Pruissen te Ems aangedaan, eene ongeregtvaardigde beleediging is, en dat het Pruissen is geweest, dat den oorlog gewild heeft. Metas, 19 Julij. De generaals Frossard en graaf van Palikoa, die elk een der vijf legerkorpsen bevelen, zijn gisteren avond alhier aangekomen. Er zijn in deze stad reeds 100,000 man troepen. Zij zullen uitgespreid wórden op de grens om eene groote krijgskundige linie te maken van Montmedy naar Straats burg met Metz voor verschanst'kamp. Een kamp is opgeslagen in dé onmetelijke vlakte te Devant-les-Ponts, bij Metz. Men zegt dat de vijande lijkheden niét voor Zaturdag zullen beginnen. De Pruissen versterken üe positie van Rumenich. Henri Rochefort heeft aan zijne kiezers in Frankrijk een brief gerigt, waarvan het volgende wordt medege deeldHet dynastiek conflict, dat thans de zaken en de gewetens verontrust, is de verschrikkelijkste veroor deeling van het beginsel der monarchie. Indien het gou vernement de republiek in Spanje had begunstigd, in plaats van de Spaansche republikeinen, die op het Fran sche grondgebied eene wijkplaats hadden gezocht, te verdrijven, dan zouden wij thans geen koning te bestrijden hebben wiens onttrooning misschien stroomen bloeds en jaren van ellénde kosten zal Elke oorlog, die niet ten doel heeft de strikte verdediging der grenzen, is slechts eene reeks moorden. Wederoprigting van het hen aan te hitsen in opstand te komen tegen Pruissen zoodra de Franschen op het Duitsch grondgebied zullen zjjn. Te' Keulen zijn vijf fransche spionnen gevat. In de nabijheid van Keulen zijn eenige villa's, die bij eene eventueele aanval op de stad hinderlijk zouden kunnen zijn voor de verdediging, door de Regering onteigend, waarna terstond met de slegting is aangevangen. Berlijn, 19 Julij. Graaf Bismarck heeft in de zitting medegedeeld dat de Fransche gezant de oorlogs verklaring heeft ingediend. Bij deze mededeeling stond de geheele vergadering op en er volgde een stormachtige betuiging van bijval, waaraan door het publiek op de tribunes werd deelge nomen, „Na de woorden des konings sprak graaf Bis- marekj»heb ik hieromtrent verder niets te zeggen." Over de Fransche oorlogsplannen hebben wij uit den Ijjnpaltz interressante berichten ontvangen. Daar uit Hij kt dat de ellende van den oorlog het meest zal worcen gevoeld door de bewoners van Zuid-Duitscbland. In laden, en alle andere grenslanden wemelt het van vernomde Fransche officieren. Het plan der Franschen is allereerst den Rijn in de nabijheid van Straatsburg over te steken, oniniddelijk naar Karlsruhe te marche ren en van daar door middel van een geforceerden marfch in een enkelen dag Stuttgart te bereiken. Op die manier wil Frankrijk verhinderen dat de legermagt der Zuid-Duitsche staten in een enkel korps kan wor den samengetrokken en met het Pruisische hoofdleger vereenigd. Nadat op die manier Zuid-Duitschland is onschadelijk gemaakt, zal de hoofdarmee zich in beweging stellen. Als terrein der operatie zal Hessen-Da»mstadt worden gebruikt. De hoofdaanval zal op Frankfort gerigt zijn. Mainz zal alleen in het oog worden gehouden. De Franschen weten dat Frankfort als sleutel voor groote militaire spoorwegtransporten voor Pruisen van het hoogste belang is. Het ligt slechts 19 a 20 mijlen van de Fransche grenzen, zoodat een actief Fransch leger corps op een onbewaakt oogenblik gemakkelijk den voormaligen zetel der bonds-regering zou kuunen be zetten. Vandaar dan ook de verzekeringreeds zoo herhaaldelijk door Fransche officieren gedaan dat zij kans zien met een legerkorps van 150,000 man binnen drie dagen Frankfort te bezetteu. Berlijn, 20 Julij. Koning Wilhelm heeft gisteren de zitting van den Rijksdag geopend met de volgende rede: „Geëerde Heereu van den rijksdag van den noordduilschen bond. „Toen ik U bij Uwe laatste zamenkomst op deze plaats uit naam der verbonden regeringen welkom heette, mogt ik met vreugde en dankbaarheid verklaren dat onder Gods bijstand mij» om elke aioomis vun den vrede te ver- h'wdpii en daardoor te gemoef te komen aan de wenschen der volkeren en de eischen der beschaving, niet zonder gun st igen uitslag is gebleven. „Wanneer desniettegenstaande thans eene oorlogsbedreiging en oorlogsgevaar de verbonden Regeringen heeft genoopt om u tol eene buitengewone zitting op te roepen, dan zal bij U, gelijk bij ons de overtuiging levendig zijn dat de noord- duitsche bond slechts ten doel had om de dnilsche volkskracht niet tot gevaar, maar tot een sterke bescherming va» den algemeeneti vrede te doen strekken, en dat wij slechts aan de stem van eer en pligt gehoorzamen, wanneer wij thans deze volkskracht oproepen tot bescherming onzer onafhankelijkheid," „De kandidatuur van een duitschen prins voor den spaan- schen troon eene kandidatuur, waarin de verbonden Regeringen geen van allen in het bijzonder gemengd waren en die voor den noord (Uijftchen bond slechts in zoover van belang was dat eene bSriende en veelbeproefde natie daarop hare hoop gevestigd had om een welgeordend bewind te erlangen die kandidatuur heeft den keizer der Franschen een voorwendsel aan de hand gedaan om op eene sinds lang ongehoorde diplomatieke wijze een casus belli te stellen. Nadat dit voor wendsel vervallen washeeft hij, met geringachting der regtcn van andere volken en van de zegeningen des vredes, daaraan blijven vasthouden. „Heeft Duitsehland dergelijke schendingen van zijn eer en regt in vroegere eenwen zwijgend verdragen zoo was dit slechts omdat het verdeeld was, en niet wist hoe sterk het wezen kon. Thansnu een band van intellectuele en regts- éénheid, eerst door den vrijheidsoorlog geknoopt, de duitsche stammen zamenhoudt, en Duitsehland is toegerust om zijnen vijanden het hoofd te bieden thans gevoelt het in zich zelf den wil en de kracht tot het afweren van vernieuwde fransche gewelddadigheden. „Geen overdreven dunk is het, die mij deze woorden in den mond lest Zoowel de verbonden Regeringen als ik zelf, handelen in het. volle bewustzijn, dat overwinning en nederlaag berusteD in de hand van den Heer der heirscharen. »Met onbevangen blik hebben wij de verantwoordelijkheid 'overzien, welke voor God en menschen degene treft, die twee groote vreedzaam levende volkeren, in het hart van Europa, tot een vernielenden oorlog dwingt. »De duitsche zoowel als de fransche natie genieten en wenschen beide in gelijke mate de zegeningen der christelijke beschaving en toenemende welvaart. Zij zijn meer tot een heilzamen dan tot een bloedigen wedstrijd geroepen. Doch Frankrijks bcheerscher heeft het regtmatig maar prikkelbaar zelfbewustzijn van een groot naburig volk door eene berekende misleiding weten dienstbaar te maken aan persoonlijk belang en hartstogt. «Naar het voorbeeld der vaderen zullen wij voor onze vrijheid, voor ons regt, tegen het geweld van den vreemden veroveraar strijden. In dien kamp, die den vrede van Europa duurzaam moet verzekeren, zal God met on9 zijn, gelijk Hij met de vaderen geweest is." Wecnen, 16 Julij. Ten gevolde der vraag van den minister-raad van Oostenrijk heeft de rijkskanselier aan de strijd voerende partijen voorgesteld, de voorwaar den aangenomen in 1866 weer te herstellen om de belangen der koopshandelsvaart te beschermen. In 1866 mocht geen koopvaardijschip gekaapt of buit gemaakt worden. Keulen ,19 July. De inspecteur der douanen van Sarrebruck meldt dat de Franschen tot op het Pruis sische grondgebied zijn doorgedrongen. Zij hebben een bezoek afgelegd in de bureelen der douanen van Sols- terheehe, en twee grenswachters gevangen genomen. Frankfort, a/M.18 Julij. De Franschen ver- 1 spreiden eene proclamatie aan de Hanoveranenom Luxemburg, 19 Julij. Yan de Pruissische gren zen schrijft men: Sedert gisteren nacht is de gemeen schap per spoor door de Pruissische troepen verbroken. De rails zijn opgebroken, de boomen zijn neergeveld en beneden de brug van Wasserbilli zijn barricades op de Pruissische oevers opgerigt. Aan de boeren is éevel gegeven hun graan binnen 24 uren te snijden. Elk oogenblik vermeerderen de troepen; eene doodsche stilte heerscht over de verdedigingslijn. Ieder mannelijk per soon van 18 tot 36 jaar oud die al of niet gediend heeft, moet morgen ochtend ten 6 ure vertrekken. Heden nacht trokken de troepen te zamen eu vormde men groe pen in de maneschijn. Brussel, 19 Julij. Het observatiecorps stelt zich in beweging om in het veld te rukken. De twee laatste ligtingen der dienstpligtigen worden ouder de wapens geroepen. In de Borinage is op nieuw eene grève uit gebarsten. In verschillende plaatsen van Belgie worden inschrijvingen geopend, ten einde onderstand te kunnen geveu aan famtlien van behoeftige miliciens, die onder de wapens geroepen zijn. Groningen, 19 Julij. Het gerucht verspreidt zich hier dat twee Pruissische spionnen door den koin- mandant van Delfzijl zijn aangehouden. Zij gaven voor kooplieden te zijn, doch hunne papieren kwamen hier mede niet overeen. Zwolle, 20 July. Onder al de bewegingen, door den oorlog te weeg gebragt en de agitatie, daardoor heerscliende, verspreidde zich gisteren het gerucht, dat een jongmensch, op een der kassierskantoren alhier werk zaam, de wijk genomen had, ruim ƒ18,000 ten nadeele zijner meesters hebbende medegenomen. Gisteravond ongeveer 9 uur ontving men hier eene depêche, houdende berigt. dat de vluchteling te Harlingen gearresteerd was, en zich nog in het bezit van de ontvreemde som bevond. Bij gelegenheid van het onweder dat Zaturdag avond heeft gewoed, is de bliksem in een nabij Zwolle staanden oliemolen geslagen zonder echter brand te veroorzaken. De bijzonderheden van dat inslaan oordeelen wy wel der vermelding waardig. Er waven molenmakers aan het werk tot herstel van het raderwerk toen de bliksem in een der wieken, vervolgens door de molenas en twee zolders drongen zoo neder kwam op een stalen puntvan waar bij door een gebroken glasruit den utolen verliet, eenen vreeselijken damp achterlatende zoodat twee personen daardoor bevangengeruimen tijd bewusteloos bleven. De knechts van den molen die zich eene verdieping lager bevonden, hadden niets van eenig onraad vernomen en werden daarop alleen attent gemaakt door een zwavelreuk die zich naby hen ontwikkelde. Nadat geneeskundige hulp was inge roepen gelukte het eindelijk de twee bewustelooze molenmakers wederom bij te brengen die tot nu toe niets schijnt te deeren. 's» 20 Julij. Heden namiddag heeft Z. M. eene inspectie gehouden over de dd. schut terij alhier. Door den grooten toevloed der menigte, was het bijna onmogelijk de troep geregeld te doen aantreden, tot dat omstreeks 4 ure Z. M., vergezeld van duizenden, zich naar de Maliebaan begaf. Oniniddelijk daarop marcheerde de schuttery binnen en stelde zich in orde van parade. Z. M. onderhield zich allermin zaamst met eenige officieren, onder-officieren en schut ters; Z. M. wees op den toestand van het oogenblik, en op de noodzakelijkheid, dat, hoewel de twee mogendheden die elkander den oorlog verklaren, ons bevriend waren, er evenwel voorzorgsmaatregelen genomen worden en ook de stedelijke schuttery met ijver zich oefenen en in staat van tegenweer worden gebragt. Z. M. eindigde onder het trekken van zijn sabel met de kreet „Leve het Vaderland" hetwelk met een drie werf „Hoera! leve de Koning" werd beantwoord. Daarop liét Z. M. de onder-officieren voorkomen en hun de ver schillende handgrepen, de lading en het vuren uitvoeren. Rotterdam, 21 Julij. Gisteren ochtend had ulhier in de Loinbardsliaat het volgende curieuse voorval plaats. Een jong paar zou ten huwelijk gaan; de bruidegom geleidde zijne bruid naar het gereedstaande rijtuig, doch in plaats van met haar daarin te stappen, sloot hij het portier en liep weg. De bruid dit ziende, sprong in haar statie-gewaad het rijtuig uit en liep haren vluchtenden bruigom na. Wat er van het paar geworden ishebben wij niet te weten kunnen komen maar wel kunnen wij raededeeien dat de koetsier, die zonder van hetgeen gebeurde iets te merken, wa9 doorgereden, eerst toeu hij aan het stadhuis stil hield gewaar werd dat zijti trouw koets ledig was. Zierikzee 22 Julij. De minister van binnenlandsche zaken heeft aan de dagbladen het verzoek gerigt om in de tegen woordige omstandigheden aan de maatregelen die door de departe menten van oorlog en marine genomen worden, geen openbaarheid te geven. Uit de toelichting tot het wets-ontwerp strek kende om het budget van oorlog voor 1870 met vier millioen te verhoogen, blykt, dat van de miliciens der ligtingen 1866 1869 onder de wapenen zijn gekomen: bij de infanterie 26,250bij de cavallerie (ligtingen 1866 1868) 900; bij de artillerie 5630, bij de genie enz. 400 man. Voorts moeten worden aangeschaft voor de cavallerie 240, voordeartillerie en transport 1590 paarden. Voor het onderhoud gedurende drie maanden dier troepen en het aanschaffen der paarden is noodig een som van ƒ3.082,899. Voorts wordt gevraagd voor den geneeskundigen dienst ƒ30,900, voor materieel der artil lerie slechts ƒ15,000, aanschaffing van lood ƒ22,000, van leder ƒ15,000 van patroonhulzen enz. 45,000

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1