TELEGRAMMEN. IJ.Ill 11 (i 1)1' ZlËlllUEE. Eene Broodbakker ij 273ste Staats-Loterij. ff Geen rood of grijs haar. 30 Cts. HET PAKJE, J8 JOH ANN HO FF, Best Opro Urbanus P i 11e B Greineng^de berig-teii. Een offioiertje te X. lieeft Zondag-avond 17 Juljj van een wachtmeester voor zijn broek gehad, met andere woorden over de knie gelegen. In een polder onder Oud-Vossemeer wordt eene dame aangeraden, geen spie ring uit te werpen om een kabeljauwtje te vangen, want nn zij haar buurmeisje in het netje heeft, moet zij niet te veel roemen, anders zal zij nog wel meer in de sloot vallen. Iemand te Oost-Kapelle moest zich wat de stukken geschut en andere wapeningen tut s ryas arsenaal haalde, en naar de wallen overbragt. Gedurende den nacht waren zij in de weer met het plaatsen van het geschut. Ook zijn hier verscheidene wagens met kruid aangekomen. De infanterie vertrok reeds heden morgen per trein van 10 ure naar Zutfen. De muziek van de huzaren en de hoofd- en verdere officieren van de dd. schutterij deed haar uitgeleide. Er komen steeds troepen door. Hedenavond worden er nog kannonniers verwacht en men zegt dat in deze week nog 600 man hier in gar nizoen zullen komen. Grrayenhage, 18 July. Door de mededeeling» die de regering, heden te half twee ure in de Eerste Kamer heeft gedaan, worden onze vroegere berigten in alle deele bevestigd. De verklaring der regering ten aan zien van ons voornemen, om onze neutraliteit te hand haven, is door Frankrijk en Pruissen zeer gunstig opge nomen. Beiden hebben schriftelijk verklaard, dat°zjj onze neutraliteit erkennen en zullen eerbiedigen. Op eene vraag van den Heer van Swinderen heeft de minister van buitenlandsche zaken ook verklaard, dat het gerucht, in enkele dagbladen verspreid, alsof een der oorlogvoerende mogendheden had aangeboden, ons bij de handhaving onzer neutraliteit behulpzaam te zijn, te eenenmaal onwaar was. Zoowel de president als de heeren van Swinderen en van Nispen hebben de regering bedankt voor hare ge ruststellende mededeelingen. Tot hiertoe is er nog niets bepaald omtrent het vertrek der troepen uit deze residentie. Allen zijn marsch- vaardig, maar men verwacht niet dat er vóór aanstaanden Woensdag eenig korps vertrekken zal. Eerst zullen de mi iciens-verlofgangers by hunne korpsen worden inge- lijfd. Naar wij vernemen hebben eenige officieren van het Ned. Ind. leger, die zich met verlof alhier bevinden of die gepensioneerd zyn, zich bereid verklaard, zoo noodig bij het leger hier te lande of bjj de schutterijen dienst te doen. Naar wij vernemen, houdt zich eene commissie van officieren van de vier regimenten huzaren onledig met den aankoop van 1000 rijpaarden. Bij de depóts der regimenten infanterie is order gegevenom kapotjassen voor de schutterij te maken. 's Grayenhag-e19 Julij. In de zitting der Tweede Kamer van heden heeft de generaal Knoop kennis gegeven dat hy van af den dag waarop hij in active dienst treedt, ophoudt lid der Kamer te zijn. Ingekomen zijn vier wetsontwerpen betrekkelijk de krijgstoerustingen. In de Eerste Kamer is met 15 tegen 14 stemmen besloten om met het oog op de tegenwoordige om standighedende behandeling van het wetsontwerp tot afschaffing der doodstraf uit te stellen tot eene nadere bijeenkomst. Vervolgens is de Kamer overgegaan tot behandeling der suiker wet. Er zijn wets-ontwerpen ingekomentot verbod van den uitvoer van paarden en tot het verleenen van een crediet van vier millioen voor te maken oorlogskosten. Breda, 17 Julij. Heden morgen zijn drie genie officieren van hier op hoog bevel naar verschillende stel lingen aan de IJsellinie vertrokken. Aan den Gouverneur der K. M. Academie den kolonel Engel vaart is het be vel over den Helder opgedragen, werwaarts hij heden middag van hier vertrekt. Eene bezending van 40,000 patronen wordt hier elk oogenblik verwacht. De bij de Nornaal Schietschool gedetacheerde officieren van het 6e Reg. Inf. zjjn heden hier teruggekeerd. Een groot aantal soldaten is den geheelen dag bezig het arsenaal, dat thans nagenoeg ledig is, in orde te brengen en veldkeukens te graven. Binnen drie dagen moeten in het arsenaal 1500 man gekazerneerd worden, aangezien men in de beide andere kazernen alle vijf lig tingen van drie bataillons infanterie niet kan bergen. Gisteravond zijn de sabels der huzaren gescherpt., en thans is men bezig dit te doen met de sabels en ba jonetten der infanterie, zoodat alles hier reeds een oor logszuchtig aanzien begint te krjjgen. Ouwerkcrk, 19 July. Gisteren namiddag om streeks half drie ure brak een hevige brand uit in de schuur op de hofstede van B. Jonker binnen deze gemeente. De geheele schuur met de zich daarin bevindende 15 voeren hooi, een kalf en eenige land bouwgereedschappen ziju een prooi der vlammen ge worden. Het mogt aan de krachtige pogingen der brandweer dezer gemeente en die van Nieuwerkerk gelukken het belendende woonhuis te behouden. De schuur was voor brandschade verzekerd; het zich daarin bevindende niet. De oorzaak van den brand is onbekend. Zïerikzee, 20 Julij. Gisteren en heden zijn van hier de miliciens vertrokken uit deze stad en de eilanden Schouwen en Duiveland, behoorende-tot de vier opge roepen ligtingen. Uit 'sHage berigt men, dat de garnizoenen weldra overal zullen uitrukken en de schutterijen alsdan in de garnizoensplaatsen de militaire diensten moeten vervullen. Men verneemt dat binnen weinige dagen de ge legenheid zal worden opengesteld, om zich bij alle korpsen van het leger als vrijwilliger voor onbepaalden tijd te engageer en. Men ziet eerstdaags vele benoemingen bij het leger tegemoet. Te Njjkerk werd eenige dagen geleden een af schuwelijke zelfmoord bijna volvoerd. Een onbekend persoon namelijk kwam, een weinig verder dan waai de spoorweg den straatweg naar Amersfoort doorsnijdt, toen hij den trein zag naderen, uit het kreupelhout" en legde hij zich met het hoofd op de rails. De machinist dit ziende en geen tijd hebbende om te stoppenliet het stoomfluitje zoo snel mogelijk hooren, waarop be doelde persoon opstond en zich verwijderde. Men denkt dat hij, .het fluitje hoorende, in de raeening verkeerde dat de trein zou ophouden en hij alsdan herkend zou worden; althans uit de sporen, die hij in het zand heeft achter gelaten, kan men duideljjk zien hoe hij zich met zijne handen heeft vastgeklemden is het wel denkelijk dat hy op die wijze een einde aan zijn leven wilde maken. Hij was gekleed met zwarten jas en zwarte broek. Dé directie der gasfabriek te Gorinchem, heeft den prijs van het gas tot op 14 cent per kubiek el verminderd. lauauêuiyaoi gcuicgw en zich niet meer met getrouwde vrouwen willen ver maken want dat past niet. Te S. is een zot zof verheugd dat hij met Mieke uit i9 geweest, dat hij zegt Ik had niet gaarne t' huis gebleven Maar 'k wist dat ik in trek goed was; Het is een meisje hoog verheven, Zeer groot van staat en goed bij kas. Ik zal dit nu, als 't kan zoo houwen, En zeker zal zij lief mjj zijn Ik zal haar spoedig dan maar trouwen Dan is zij zeker altijd mijn. Drie modepopjes onder Moriaanshoofd moesten zoo hard geen kwaad spreken van anderen dat de rnen- schen het hooren kunnen, daar zjj zoo bekend worden. Ook moest aldaar iemand eerst zijne eigene gebre ken zien, eer hij die van anderen vergroot uitbazuind. De directeur van een reizend zanggezelschap is te 'sBosch met de kas gaan strijken in 't midden van den zang. De eerste comiek kwam zjjne vlugt aankondigen, en de Bosschenaars vonden hem nooit comieker dan toen. Overleden in Amerika een man van goede hoedanig heden, wegende 380 pond. Te Hoogeveen i9 maar één schoorsteenveger, die komt als hij het goedvindt, en is schrikkelijk duur. Daar zjjn in dit vak dus goede zaken te maken. Te Breda hebben weder ernstige gevechten plaats gehad tusschen huzaren en burgers. Dit noemt men zich oefenen in den wapenhandel. Hoe het met het onderwijs te Tegelen gesteld is,blijkt uit het volgende. Een leerling n. 1. die driejaar sihool had gegaan, had leeren schrijven met zijn linkerhand, zonder dat het door de onderwijzers was opgemerkt. Nu moet die jongen met zijn regterhand leeren schrij ven, dat cl aar moeyelijk gaat. Te Stabroek heeft een veldwachter twee pistoolschoten op den burgemeeiter gelost. Een der kogels heeft hem aan de dij verwond, en de ander is ouder den arm doorgegaan. Ii e g t s z a k e u. Door het Kantongeregt te Zierikzee zijn den 9 Juli jl. de volgende vonnissen gewezen. 1. J. de R. te Sirjansland is ter zake, het zonder toezigt laten staan van een bespannen rijtuig, op den openbaren weg in de gemeente Nieuwerkerk, veroordeeld in een geldboete van vijf gulden en bij wanbetaling tot twee dagen subsidiaire gevangenisstraf. 2. J. T. te Zierikzee, is ter zake het laten weiden van vier koeijen lang3 een buurtweg in de gemeente Zierikzee, zonder vergunning van het plaatselijk bestuur, veroordeeld in een geldboete van tien gulden en bij wanbetaling tot drie dagen subsidiaire gevangenisstraf. 3. J. B. te Zierikzee, is ter zake, van enkele diefstal van te veld staande vruchten, veroordeeld in een geld boete van een gulden, en bij wanbetaling tot een dag subsidiaire gevangenisstraf. 4.1, van S. te Zierikzee, is ter zake van het visschen bij nacht in een anders vischwater zonder acte en zonder vergunning van den eigenaar of regthebbende, veroor deeld in twee geldboeten van tien gulden, en bij wan betaling tot twee dagen subsidiaire gevangenisstraf voor elke boete. 5. A. van der K. en J, J. te Zierikzee, zijn ter zake van het visschen bij nacht met een verboden vischtuig in een anders vischwater zonder acte en zonder vergunning van den eigenaar of regthebbende, veroordeeld ieder in twee geldboeten van vyftien gulden en bjj wanbetaling tot vier dagen subsidiaire gevangenisstraf voor elke boete. 's Gravenhage 20 Julij. (jsnam. 4 we.) Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wets-ontwerp houdende eene algemeene belasting op de inkomsten ter voorziening in de buitengewone uitgaven en ter vervanging van bet patentregt. Morgen namiddag ten 2 ure zal de beraadslaging aanvangen, over de wets ontwerpen nopens de oproeping der ligtingen militie te land en ter zee, enz. De Eerste Kamer beeft het wetsontwerp tot herzie ning der wet op de brievenposten] aaiigenomcn met 30 tegen 1 slem MesschertDe vergadering is daarna gescheiden. SPOORBOOTDIENST Staatsspoorweg. 1870. Van ZIERIKZEE; Dond. 21'smorg. 6,u. Corresponderende op den JULIJ Van MIDDELBURG Dond. 21's nam. 2,u.V. Vrijdag 221smorg. 7, 22 's nam. 6,30 Zaturd. 23'smor. 10,30 Maand. 25 10,30 25 's nam. 5,30 »V. Dingsd. 26 2,30 Woenscl. 27,smorg. 6,30 27 'a nam. 2,30 Dond. 28 2,30 »V. 21 's nam. 6, Vrijdag 22'smor. 10,30 »V. Zaturd. 23 6,— 23 's nam. 6,— Maand. 25 3,30 »V. Dingsd. 26 'sraor. 10,30 26 's nam. 5,»V. Woensd. 27'smor. 10,30 Dond. 28 6,- »V. 28 's nam. 6,»V. Prijscourant der EfFecten. Gebl. koers. ROTTERDAM, 19 JULIJ. laagste koers. Premie-Leen. Stad Rotterd. 3 °/0 Nederl. Werkelijke Schuld 21/., 49y.2 Spanje Binneuland 3 19,5/,6 dito te Londen 1867 3 227/s dito dito 1869 3 223/s Premie-Leen. Stad Madrid 3 Portug. te Londen 1869 .3 >24 Rusl. Nicoluï 1869 4 t> 60 dito Spoorw.-Aand./236 191 Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 °/0 371/8 dito in Zilv. per Jan/Juli 5 44 dito Aand. tl. 250 1854 172 Turksche Oblig5 37 Vereenigd. Stat. Losb. 1882 6 84% dito dito 1885 6 84 De beurs was heden iets beter gestemd de daling scheen over 't geheel gestuit, en toonen de meeste fondsen eene meerdere of mindere verbetering in prijs aan. Hoogste koers. 203/16 22% 19 25 195 38 44Vs 84 Vs ƒ192; Metall. in papier 36% dito in Zilver 45 u/ Ned. Werk. Schuld 49"/a °/0, dito 4 pCt. 76 3 pct binnenl. Spanje 20 Amerika 1882 82 RWmrai 24 °/0; Oude Russen 87 °/0; 6 pCt. Levée Bonds 421/io/o Rotterdam, IS Juli. !Meelci*£lj>. Tengevolge van den ongunstigen politieken toestand ontbrak het heden geheel aan kooplust. De aanbiedin gen bleven ook zeer beperkt, en daar geen dringende verkoopers voorkwamen, blijven de uoteriiigen geheel onveranderd. Over het te veld staand gewas wordt geklaagd en ziet men een zeer kleine teelt tegemoet. Rhbetfentiëti» Ondertrouwd JOHANNIS SCHIPPERS Jz Zierikzee, 15 Julij 1 8 7 0. AALTJE de JONGE. Bevallen van een' Zoon, E. de HAAN Jansons. Zierikzee, 20 Julij 1870. Algemeene kennisgeving. ■ABDBBlfBBU teRENESS op Woensdag; den 07 July 1870. De COMMISSIE tot het regelen van dit feest zal eene Harddraverij vau paarden doen plaats hebben, op Woensdag den 27 Julij 1870, op de lustplaats ,/tHuis Grol," daartoe welwillend afgestaan. PROGRAMMA. a. Harddraverij van paardendie gedurende de laatste 3 maanden in één der eilanden Schouwen en Duiveland zijn geweest, bereden door inwoners uit die eilanden, aanvangende ten 3 ure. b. Groot Militair Concert, te geven door de Muzijk der Stedelijke Schutterij van Zierikzee, aanvangende ten 7 ure. c. Illuminatie en Vuurwerk. De beide laatste gedeelten zullen op hetzelfde feest terrein worden gehouden. Als prijs bij de Harddraverij wordt uitgeloofd eene JPJ3JVDTJILJ3 ter waarde van SO Gulden en als Premie wordt gesteld een voorwerp ter waarde van S5 Gulden. De inschrijvers ten bate van dit feest, genieten vrijen toegangterwijl het geheele feest toegankelijk zal zjjn voor een ieder tegen betaling van 0,25 per persoon. HH. Liefhebbers, die met hunne paarden willen mededingenworden beleefd uitgenoodigd zich vóór of op 21 Julij a. s., als zoodanig aan te geven bij den Heer Mr. J. A. BOLLE te Zierikzee bij wien tevens ter visie ligt het Reglement voor de Harddraverij. Des namiddags ten 2 ure zal de Commissie van dit feest met eenige belangstellendenvoorafgegaan door de Muzijk en gevolgd door de Harddravers iu optogt van bet ccemefintebiiis 7.icb naar het feestterrein bogovon. Precies ten 2,/2 uur zal het feestterrein voor het publiek worden opengesteld, en ten einde oponthoud aan de ingangen te voorkomen, wordt een ieder be leefd uitgenoodigd, zich vooraf reeds van toegangkaarten te voorzien, die verkrijgbaar zijn bij den Heer J. HOOGENBOOM Bz. te Renesse en bij den Heer Mr. J. A. BOLLE te Zierikzee. Voor de paarden der HH. Harddravers zalzoo noodig, reeds den avond te voren stalling worden verleend, hieromtrent zjjn inlichtingen te bekomen bij den onder- geteekonde. Namens de Commissie, Mr. J. A. BOLLE. J> Door bet onverwacht vertrek van J. MOE- LEKER, van wege de dienstpligtigheid, wordt TE HUUR aangeboden: binnen Zierikzee. Te bevragen bij J. BARTELS, Sint-- DomuS8traat. Brieven franco. 4- Bij de firma J. OCHTMAN te Zierikzee zijn voor alle de klassen der 273ste Staats-Loterjj Ileele en O-eileelten van L O T JE IV te bekomen. Prijs-Courant. De TREKKING der Eerste Klasse begint op Maan dag 1 Augustus e. k. Aan de onderstaande en verder bekende Dépöt- houders is verzonden eene nieuwe bezending van alle THEE-SOORTEN uit het Magazijn van VAN HOUWENINGE en VISSER, welke zichzoowel door veel verbeterde kwaliteit als lage prijs bjjzonder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van vijf, twee en een half en een ons, waarop het nummer en de prijs, loopende van af 90 cent tot 300 cent per 5 ons zjjn vermeld. By hoeveelheden van minstens 15 Nederl. ponden worden dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd. Deze Tliceên worden verkocht in verzegelde Pakjes, voorzien van Merk, Nommer en Prjjs. Prijzen van af SO Cts. en kooger. Prijs-Courant zijn gratis te bekomen. Axel, Wed. J. Veenhuizen.|Sluis, P. E. Mets, Brouwershaven, J. W. van Braband. Goes, G. van den Hoek. Hontenisse, Th. Fassaert. Neuzen, J. C. van Sprang. Middelburg, J. A. Goethals. Vlissingen, Ch. Sutherland.jZierikzee, J. E. H. Mets-Daane. Sa9 van Gent, Weduwe J. Stubbe. St.-AnnalandJ. de Graaf. Stavenisse, Joh. de Jong. Coljjnsplaat, J. J. Kooman. Kortgene, J. de Die. 'chtman Johz. De Chromopoeder, eenigst middel om Haar en Baard in alle tinten te verwen de kleur gaat er nimmer af, de huid vlekt nietonschadelijk. Aanvraag franco bjj THEOPHILEHofleverancier. Amsterdam. 1 doos a 2 is voor 1 a 2 jaar voldoende. Dépöts worden niet'gegeven om de eclitlieicl te waarborgen. r m5^ de chocolade-fabriek van F'RAjNZj WEROK ZONEN te Keulen a. Rijn voor c verheid van hare fabrikaten instaat en'hare bew vrijwillig onder de controle van de geneeskundige gesteld heeft; dat de tot de bereiding vereischte stoffen en bestanddeelen zoowel als de gereed picoladen worden geanalijseerd en daardoor jeg imenten voor zuivere chocolade cacao en W0'Jt ingestaan. 1 o Dr. HEEM. YO I «september igyy ^Bovengenoemd mej. yeve]en Chocc zgn steeds varkr.,e t ]d te Zierlkzee bfl de LOOZE ZOON Be Qoes bij j T Bost Gepatenteerde Malz-bonb ons Pi Ps HOPE'S CENTRAAL-DÉPOT, Bloemmarl bjj de Stilsteeg, F 154. Hoofd-Dépót voor geheel Zeelan M. F. C de KATER te Zierikzee. ff Dépóts: Middelburg, J. SNOEP, Jr.- VlissingenP. GAS1LLE. GoesD. A. OER LEMANS. Schoondijke, A. v. OVERBEEKï flS Cortgene, J. de DIE. Wissenkerke, M. I BROEKES. P Aan vragen om Dépöts franco aan JOB HOFF's Centraal-Dépöt te Amsterdam. 3O Cts. Het Pakje. De BU rikzee ma Rekening 219 der ge dagen, voo gelegd, en «Zierii Do BTJE Gelet o] laris d< 1690 3de af le Milicier y n. BEREID VOLGENS HET aloude en oorspi-onk?lijL Rece Zjj zjjn een onfeilbaar middeLvoor GAL, SLI, MAAG-ONGESTELDHEDEN, slechte SPIJSVE RING; zjj versterken het gestel, verdrjjven de I UITSLAGEN, verwekken ""EETLUSTzuiveren BLOED, verdrjjven HOOFDPIJN enz. enz. Ieder wordt gewaarschuwd om op te letten de eehtco<}gekende te koopen. Mierik Heele doozen ƒ1,50, halve doozen ƒ0,75, kwar doozen 0,37s. Zjj, die de eelite en van ouds beroemde ver langen, halen dezelve_bjj de onderstaande Heerent- lie| voor cl jeljjfd, zuil roórzien iich moete jatterjj Ne' reving dat 'OOrniidda nelden mt fteekenen HidstL. BRAND. SluisJOHANNA WAL. 's HeerenhoekJ. P. REMIJN. Vlissingen P. GASILLE St.-MaartensdijkC. de GRAAF. Wissenkerke M» P. BROEKES. TholenC. J. de BRES. ZierikzeeM. J, de LOOZE ZOON. De BUR( ■ikzee mak dat Z. M ioi 25 ond 'an het ha 'OÖr niet Ieder wordt gewaarschuwd voor de velyenst in eb, namaaksels het getal moet op de doosje|[elddeele geschreven zjjn en de letters G. C. S. in het lak gedrukloijderd er Het merk als bereid zijnde volgens het aloude oorsjwo-.rtfcou Si kelijke voorschrift. Men wachte zich voor vele andertmneBr hi soorten die onder denzelfden naara verkocht wordeJBhfi«*ii LET WEL! het depot der eelite Urbanus97 Pillen, zoo vele jaren met roem bekend, is allee; bjj M. J. de LOOZE ZOON verkrijgbaar, bjj niernan^B anders te Zierikzee. i Zweren, en scheurbuik, uitbarstingen vnn den slimsten aard en waartoe alle soorten van zoogenaamd „gevestigde" middelt BURC.; te vergeefs beproefd zijn, zijn door en door genezen, en in een 00eö*maken gelooflijk korten tijd door Holloway's doordringende en heelcnd- dat aan Zalf, De pleisters, die in het algemeen gebruikt wordenden (Armeil voor het grootste gedeelte verzachtende middelen, maar de»laats van 0 uo ver treffelijke Zalf spoort de bron van het kwaad op, verdrij{®raan ee de geheime smetstof, en doet de kwaal voor altijd verdwijnenifMi is vel I11 gewone gevallen moet de Zalf fiksch op de aangedane ge Zij roepej deelten gewreven worden, maar indien deze voor die behandeliijenschen t[ te zwak of te zeer ontstoken zijn, moeien zij er tweemaal pttukken tei dag zacht mede ingesmeerd worden. De meest verouderde ukaeester fle zlerik wendige kwaal 7,al voov deze Z»lf vevdwijuen indien men gemelde behandeling eenigen lijd voortgaat. N. B. Bij iederen pot is een, in alle talen gedrukte feregt-! wijzing om de zieken in alle mogelijke omstandigheden de beuoo-'j digde inlichtingen te geven. Uit gevoel van menschenliefde, znllen om niet raadgeving: worden gegeven aan de zieken, die zich per brief tot de Professo" Holloway wenden en hem hunne bijzondere gevallen mededeelen.' Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den heet* J. BALCz. te Zierikzee, B. v. ASPERBN VER V RN NE tf Goes, STELLINGWERFF REÏNTEMA Hoofd-üe'pöthuitdej te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford Streel vroeger 244 Strand. I fl £<>iid( 'ah de Koni' Men vraagt een bekwame STAMPEBftt leed we in de Oude Meestoof te Poortvliet. Gegadigden gelieveroor Engel zich te vervoegen vóór den 31 Juljj 1870, bjj den Boekiet op vo houder A. de WILDE, Cz. it rordt 4-iét': leverei TERSTOND benoodigd: Een bekwame BROODBAKKERS-KNECHTPe best tegen hoog loon, bjj M. DOELEMAN te Zierilczet'~~ Hen Brieven franco. 1 OaroU-h 'I J) J brand ge Ihier a 011 ge aartuig gere ,olk pas VAN STONDEN AAN een MOLENAARS-KNECHT benoodigd, P. G., bij L. de JONGE te Kappelle Zuid Beveland.) Brieven franco, doch liefst in persoon, jl Door oproeping der Miliciens TERSTOA-Mt?/->rwc 4 bekwame TI M MERM ANS benoodig'l,nfeilbaarh tegen hoog loon bjj H. BARENTSEN te Colynsjplaaiyez1 Brieven franco, liefst in persoon. j De Const door den ZOO SPOEDIG MOGELIJK gevraagjesproken. tegen hoog loon een S M IDS' KNECHT, Prot. G.. bekend boerenwerk ei» panrdenbe^ - slaan, bij J. RENAUD, Mr. Smid te GoefLereede. ar\js _'__JBe hoodzaü Uitgevers; DE LOOZE WAALD.iemei1wi Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP. 'even; de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2