/jr.niKAi.r.MJit. MELWSKUMlï. No. 2800. Donderdag 21 J ali) 1870. 26sle Jaarg. d, n. w Besturen en Adiiiinis^atien. Kennisgeving. ppening derjagt op Waterwild. Kennisgeving. Hoogere Burgerschool VERGADERING 2! «wife». rijft. ISUtX/mfmyg. üleiuetlauft. HER 1.' K ran MATEN e,. «EWIGTEN- De BURGEMEESTFE eu WETHOUDERS van Zie- Brengen ter iennis van de ingezetenen: dat tot het herijken eter maten, ff «wierten en weeg-- wci'Utuigen door den heer IJker in deze gemeente zal worden gevaceerd in het gewone IJklokaal op het Raadhuis, van den lsten tot den 20sten Augustus a. s. dagelijks des morgens van 9 tot 12, en des middags van 1 'tot 4 uur, op alle werkdagen; en noodigen hen uit zich den opengestelden termijn ten nutte te maken en vooral niet tot op het einde daarvan te wachten waardoor ongelegenheid wordt veroorzaakt. Zierikzee, den ld- Jnlij 1870. De Burgemeester B. C. CATJ. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. JjDa COMMISSARIS DES KONINGS in de Provincie J$eelandr «Gezien het besluit van heeren Gedeputeerde Staten, Van den 15 Julij 1870, no. 90; ■Gelet op art. 11 der wet van den 13 Junij 1857 (Staatsblad no. 87); ■maakt bekend, dat de opening derjajjt op waterwild, bedoeld in artikel 17, laatste lid der voornoemde wet, in deze provincie door Gedeputeerde Staten is bepaald op Woensdag den 27 Julij aanstaande. «Deze kennisgeving zal in het Provinciaal blad geplaatst, en zullen afdrukken in plano aan de gemeentebesturen ter aanplakking gezonden worden. Middelburg, den 16 July 1870. De Commissaris des Konings voornoemd R. W. van LIJNDEN. :'jDe BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- ijkzee maken bij deze aan de Ingezetenen bekend, dat de Rekening der Gemeente over het jaar 1869, ingevolo-e art. 219 der gemeente-wet, van heden af, gedurende veertien JtOgen, voor een ieder ter inzage op de Secretarie is neder- geilega, en tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld. I Zierikzee, den 18 July 1870. De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. te ZIERIKZEE. Aan belanghebbenden wordt bericht, dat er nog tot den 2 September a. s. gelegenheid is tot het doen ïn- scliryveii van nieuwe leerlingenbij den Heer Secretaris der Commissie van toezicht op het Middelbaar onderwijs Dr. J. K. de BRUIJNE. Het toelatings-examen zal, even als de lioi*- êxamensplaats hebben op Maandag 5 Septem ber a. s.'s morgens te 11 ure, in het gebouw der Hoogere Burgerschool. I Zierikzee, 18 Juli 1870. De Directeur Gr. KOK Ji*. vanden Gemeenteraad te Zierikzee, GEHOUDEN DEN 18 JULI 1870. Punten van behandeling: I Rc9amtie notulen ingekomen brieven rekening commissie grindwegen over 1869 verslag van de commissie voor het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst; af- en overschrijving begrooting 11. K. armbestuur over 1869; ontslag hulponderwijzer; verzoek benoeming lijkdrager; weg over het verste sas; benoeming Ieeraar aan de hoogere burgerschoolaf-en overschrijving begrooting 1870; geraeenterekening 1869. Voorzitter rar. B. C. Cau. Afwezig zijn de HM. mr. Moens en Koole, wegens beroeps bezigheden, alsmede de 11H. Zuurdeeg en jhr. de Jonge, de laatste komt later binneD. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. Pe Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen een brief van Gedeputeerde Stnten, houdende goedkeuring van het besluit tot wijziging der gemeentebegrooting over 1869; 0, een brief van hetzelfde collegie, houdende goedkeuring 1 van het raadsbesluit tot af- en overschrijving dd. 22 Jpr. Juni 1870 c. een brief van hetzelfde collegie, waarbij wordt toegezon- I den het goedgekeurde kohier van den hoofdelijken omslag over 1870. r Deze brieven worden voor kennisgeving aangenomen. <1. De rekening van de commissie voor de grindwegen over 1869. 5 Het verslag van de commissie voor het fonds tot aanmoe- I 'ging en ondersteuning van den gewapenden dienst. I De stukken sub. |a. d en e vermeld worden ter inzage I ge egd van de leden en zullen in het archief worden opge nomen. Eeu brief van het R. K. armbestuur, houdende verzoek I om machtiging om van de begrooting over 1869 van de I artt. 11, 13, 14, 16 en 18 over te schrijven op- de I aitt. 9} 10 12 en 22 eene som van ƒ320,455. Deze machtiging is verleend. om ontslag g. Een verzoek van B, K. van der Zalm, hulponderwijzer aan de armenschool. De Voorzitter deelt mede dat de plaatselijke scbool| commissie op het verzoek gunstig heeft geadviseerd en stelt voor het gevraagde ontslag eervol te verleenen j ingaande heden. Alzoo besloten. h. Een verzoek van H. van Driel, om te worden benoemd tot lijkdrager. De Voorzitter deelt mede dat omtrent die betrekking voorstellen aanhangig zijn en stelt daarom voor het verzoek aantehoudeu. Aldus besloten. i. Een adres vau deu Heer C. A. Brouwer te Ooslerland. Deze biedt aan de gelneente aan eene som van ƒ395,45, voor hel geval de gemeente bereid is eeu' weg over het verste sas aanteleggeu en te onderhouden. Indien de Raad mocht vermecnen dit aanbod niet te kunnen aaunemeu verzoekt adressant deu bedoelden weg zelf te mogen aanleggen en bij biedt alsdan hetgeen vau gemelde som inucht overschieten, aan de gemeente aan ter gemoetkoming in de kosten van onderhoud yan den weg. De Voorzitter deelt mede, dat dit adres eerst lieden morgeu i9 iugekomen en alzoo de tijd ontbroken heeft om met de Wethouders daarover te beraadslagen en advies uittebrengen. Hij stelt voor het ter inzage te leggen eti tot eene volgende vergadering aantehouden. k. Een verzoek van den Heer A. W. Stellwagenom defi nitief te worden benoemd tot Ieeraar in de Nederlandsehe taal- en letterkunde aan de hoogere burgerschool en iu de Nederlandsehe taal ge9chiedeuis en aardrijkskunde aan de burgeravondschool. Dit verzoek is vergezeld van eeue acte van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in de aurdrijkskuudc en van eene acte als hoofdonderwijzer. De Raad benoemt den heer Stellwagen definitief, overeen komstig zijn verzoek. De Voorzitter deelt mede dat, ingevolge den door het hooger bestuur opgedragen last tot het oproepen vau alle lichtingen, het noodig is en hij daarom machtiging vraagt om van de begrooting over 1870, van de onvoorziene uitgaven overte- schrijven op hoofdstuk VIII afdeeling IV art. 4 (betalingen bij voorschot, ten behoeve vau bet Rijk of Gewestelijk bestuur) de som van ƒ200. De gevraagde machtiging wordt verleend. De Voorzitter biedt den Rand aan de rekening van de ont vangsten en uitgaven der gemeente over 1869, met de bijlagen. De Raad benoemt de HH. mr. Moens, Labrijn eu Koole, tot leden eener commissie tot ouderzoek dier rekening. De HM. mr. Fokker en Mulock Houwer, hebben den Voor zitter bijgestaan bij de stemopneming. De rekening bedraagt in ontvang 124320,22.' en in uitgaaf - 119610,77. Zij sluit dus met een goed slot van De vergadering is daarna gesloten. 4709,45. Nieuwstijdingen Ook een weerpro feet I David Young''s Almanak, die zich door geheel New-Jersey (een der Vereenigde 0l-ateii) in een groote populariteit mogt verheugen, gaf voor eiken dag van het jaar eeu weêrsvoorspelling. David Young deed dan ook alles wat hij in dit opzigt doen kon eu sloeg wel eens een enkele maal den spijker op den kop. Dat dit evenwel niet altijd gebeurde, blijkt uit de vol gende anecdote. Op een warmen zomerdag reecl hij te paard door een dorp, en daar bij er niet bekend was, vroeg hij aan eeu boer of dit de weg was naar Morristown. »Ja zeide de boer, die op 't veld werkte maar gij moogt u wel haasten, anders zult gij doornat worden." David zag niets wat hem voor regen deed vreezen, en daar hij goed met het weder bekend dacht te zijn, lette hij daar niet op. Weldra kwam er echter een wolk opzetten eu er volgde eeu regenbui, die den weêrkundige dwong een schuilplaats te zoeken. Hier was iets voor hem te leeren. Toen de bui over was, ging hij naar den boer, die 't hem voorspeld had, terug en hem vindende zeide hij »Mijn goede vriend, ik ben teruggekomen om u te vragen waar aan gij zag dat het zou gaati regenenik ben een weêrkundige en zal u, zoo gij mij 't geheim verklaren wilt, een dollar geven, want ik ben zeker dat gij er meer van weet dan ik." »Geef op je dollar," zeide de boer, en toen ving hij aan: »Wei, gij weet, dat wij hier allen 'een David Young^s Almanak bezitten, en wan neer hij zegt, dat er regen op handen is, zijn wij er zeker van, dat het mooi weêr zal worden, en wanneer hij zegt, dat het mooi weêr zal worden, komt er altijd regen. Nu, toen ik dezen morgen in den almanak keek, zag ik, dat er stond mooi weder; dus wist ik zeker, dat het vóór den avond nog regenen zou." David Young gaf zijn paard de sporen en reed weg, nadenkende over 'tgezegde: »die wijsheid vergadert, vergadert smarte." ILomlen, 17 Julij. Gisteren heeft de Min. van Buitenl. Zaken per telegraaf aan de groote mogendheden het voorstel gedaan om een Europesche conferentie all) hij tegenover den koning vau Pruissen gedaan heeft, als er niet een parti-pris bestaan had. „De wijze waarop de onderhandelingen gevoerd zijn", zegt het blad, *staat ge lijk met een oorveeg die iemand met de eene hand gege ven wordt terwijl de andere aan den degen geslagen is. Hot is het werk van een straatroover die zijn tegen stander bij de keel grijpt eu uitroept: de beurs of het leven." Ten slotte eindigt de Times zijn artikel met de volgende geheimzinnige bedreiging„Zelfs al werd Pruissen overwonnen, dan zou het kunnen geschieden dat zich nog een tweede linie van strijdkrachten opdeed." De gewone omzigtigheid van het blad dubbel groot in zulke ernstige quaestiën., maken deze woorden tot een beteekenisvolle uitdrukking. Bei'lyii, 17 Julij. De Staatsanzeiger van heden bevat een besluit dat den uit- en doorvoer van wapenen cn,krijgsbehoeften verbiedt, verder eene depêche aan den minister van koophandel van de opperpresidenten van KoningsbergenStettinHanover en Kiel volgens weke de bondsraad heeft besloten, wauneer de oorlog me' Frankrijk uitbreekt aan Fransche koopvaardijsche- per, die zich op dat oogenblik in de Duitsche havens hennden of later, voordat zij van het begin der vjjan- deljlcheden kunnen zijn onderrigt, in de havens binnen- loopen, te veroorloven tot zes weken na den dag waarop de oorlog is verklaard, in de haven te bljjven en daar ladingen in te nemen of te lossen. De uitvoer van steenkolen en cokes over de grenzen der Pruissische Rijn-Provinciën (Holland, België, Luxem burg enz.) ir» verboden. Iluiiitoiii'jaf16 Julij. De koning heeft aan de kamer van koophandel te Hamburg geantwoord: Met eeu geroerd hart ontving ik zoo even het telegram van de kamer van koophandel van heden niemand meer dan ik, die het beslissende woord moest uitspreken, kent de opofferingen die in de eerstvolgende dagen door het geheelo vaderland moeten worden ge brachtmaar de bereidwilligheid die de kamer van koophandel uitspreektdaar waar het de eer van Duitschland geldt, elk offer met vreugde te brengen, wekt mij op en stelt mij gerust. Aan Gods zegen is alles gelegen. WILHELM. Keulen, 17 Julij. Personentreinen tusschen deze stad en Mainz zjjn afgeschaft. Vijf-eti-twintig speciale treinen hebben de koninklijke garde van Berlijn naar de grenzen gebragt. 100,000 man bevinden zich reeds te Kreuzuach. Men schrijft uit Ems dd. 16 Julij: Het is hier sedert heden morgen aan het spoonveg9tatiou een onophoudelijk dringen en wringen van men9chen en reis koffers. Het bericht der oorlogsverklaring heeft een panischen 9ohrik verspreid onder het zieke ea niet-zieke badpersoneel. 14. g.oou- o-xVvti troVnoTi «u ©xlra rijUxigiïl» \oeren de vreemdelingen bij houderden weg. Van daag zijn zeker reeds duizend badgaslea vertrokken, en dat zegt veel op een getal vau 4000. Het is alsof Ems ledig loopt. Prins Adelbert ver trekt ten 4 ure den koers uit naar Berlijn. De Koning van Pruisen vertrok gisteren morgen. Daag9 te voren had hij een uitstapje gemaakt naar Ooblenz cn is 's avonds teruggekeerd, als naar gevvooute heeft hij in de Kuhranl age gewandelden zich daar met onderscheiden personen onderhouden. Zoo ook met eene dame, de eehtgenoote vaneen Berlijnsch ambtenaar. Deze had de vrijheid genomen aan den Koning te vragen (de Vorst van Pruissen beweegt zich hier zeer vrij) of Z. M. dacht dat zij naar Berlijn zou moeten teruggaan. „Wel neen", luidde het daarop, „er bestaat voor niets geen vrees, gij kunt gerust hier blijveu." Het is echter een feit, dat reeds dien- zelfden dag order is gegeven aan de niet onder de wapenen zijnde lichtingen, om zich elk oogenblik gereed te houden voor de oproeping. De Oostenrijksche dagbladen gewagen van een merkwaardig natuurverschijnsel, dat onlangs in de na bijheid van Sfceijer, een dorpje in Opper-Oostecrijk, heeft plaats gehad. Men hoorde een gekraak en gerommel als van den donder, dat van de nabijgelegen graan velden scheen te komen. De verschrikte landlieden snel den toeen zagen met verbazing hoe de velden waarop nog zoo even de achoone haver golfde weggezonken en door een vijver vervangen waren. Het water is zuiver en van eene lage temperatuur. De stomme verbazing der landliedendie meenden dat de ondergang der wereld nabij was, is onbeschrijfelijk. Tal van nieuwsgierigen komen nog dagelijks van heinde en verre het woiTder aanschouwen. roepen. Kcmclen, 18 Julij. Men zegt dat de Fransche vloot binnen weinige uren Dover zal passeren. Het eskader gaat waarschijnlijk naar Duinkerken om daar troepen in te nemen. De Duitsche koopvaardijkapiteins keeren huiswaartsmaar laten huune schepeu in Engelsche havens. De Timeswiens scherpziende blik bekend is en die steeds weet uit welken hoek de wind der publieke opinie in Engeland waait, bespreekt in de volgende ter men de oorlogsverklaring van Frankrijk aan Pruissen. „Het is", zegt het blad »de grootste nationale misdaad die wij tot onzen spijt in onze kolommen sedert de tijden van het eerste keizerrjjk hebben moeten melden. De oorlog is verklaard, en deze ramp die Europa met jam mer vervult, is het werk van Frankrijk, het is het werk van een enkel man, het is het resultaat van de persotieele regeering." Vervolgens herinnert het blad dat men zich niet ver en trots. Een eerzucht overprikkeld door een dag van groot geluk (dit doelt op Sadotcamoest vroeg ot laat tot uitspattingen overslaan. De keizer beeft weten af te wachten, maar gedurende vier jaren heeft hij de wape ning en de organisatie van het leger volmaakt. De rede van den heer Rouber eindigde met eene uitnoodiging aan den keizer om het bevel over het leger op zich te nemen. Deze antwoordde: Mijne heeren senatoren Ik heo met groote vreugde vernomen met welke levendige geestdrift de senaat de verklaring heeft ontvangen, die ik den minister van buitenlandsche zaken heb laten doen. Ik ben zeker in alle omstandigheden, waar het geldt de groote belangen en de eer van Frankrijk, in den senaat een krachtigen steun te vinden. Wij begin nen een ernstigen strijd. Frankrijk heeft behoefte aan de medewerking van al zijne kinderen het doet uiij bijzonder veel genoegen dat de eerste kreet van vader landsliefde van den senaat is uitgegaan die kreet zal in het land krachtig weerklinken. Bij decreet van den 16den dezer zijn de mobiele nationale garden van de drie eerste legercorpsen opge roepen zich onmiddelijk naar de hoofdplaats van bun departement te begeven, om ingelijfd te worden bij het contingent waartoe ze behooren. Parijs, 18 Julij. In de bijeenkomst van den baron van Zuylen van Nyevelt, gezant van Holland, met den hertog de Gramont, heeft deze laatste de verklaring afgelegd, dat Frankrijk de onzijdigheid der Nederlanden zal eerbiedigen. 19 July. De Constitutionnel bevestigd dat M. Wirapffen secretaris der Ambassade van Frankijk te Berlijn, gisteren vertrokken is met de oorlogsverklaring. De tijding dat er eene amnestie voor de be schuldigden van het komplot zou verleend worden, is onnaauwkeurig. Overal heerscht er eene ongelooflijke militaire beweging. Geen enkel militairfeit van het oorlogstooneel wordt er voor het oogenblik verwaent. Die tijdingen kunnen zich zelfs eenige dagen laten wachten. De Public gewaagt van een zonderlinge ontdekking »Er is sprake van niet meer of minder dan van een schat ter waarde van ruim drie millioen, in het Bosch van Bondy begraven. Het Wetgevend Ligchaam heeft eene petitie te dier zake ontvangen. Het is een historisch feit, zegt de adressant, dat in den nacht van 16 op 17 Jan. 1793 uit het kasteel van Meudon een koffer is mede genomen, de juweelen en sieraden bevattende van koning Lodewijk XVI en koningin Maria Antoinette, alsmede per kamenten en titels der koninklijke familie eu particuliere correspondentie. De timmerman Faure zou in het bezit geweest zijn van een gedetailleerden inventaris hiervan, met aanwijzing van de wijze waarop deze schat moest teruggevonden worden. Reeds zou er in het geheim, zon der resultaat, naar gegraven zijn. Genoemde inveutaris zou bij een brand een prooi der vlammen zijn geworden, doch er bestaat een volledige beschrijving van den koffer door den heer Faure met de lijst der voorwerpen er bij. De verbrande inventaris schat de juweelen der ko ningin op 3,260,000 franks. Aangaande de verhouding tusschen de sterkte der Fransche en die der Duitsche troepen leest men in de Weser Ze'tung: In het Fransche kamp te Cha ons bevindt zich eene troepenmagt van 6l/2 divisiën, te zamen 150,000 man. Ofschoon dit geen mobiele troepen zijn, schjjnt de Fransche Regeering toch die manschappen in het veld te willen brengen. Men gelooft dat ons departement van Oorlog voornemens is de Duitsche troepen uit onze binnenprovinciën daar tegenover te stellen. Nu valt het voor de Fransche armee gemakkelijker dan voor ons om hare opevatiën aan te vangen, eer zij hare reserve corpsen bijeen heeft. Dit komt, doordien de bataillon9 op den grondslag der Londensche protocollen bijeen te i *riln|a"i)k °P voet van vrede sterker zijn dan die in Duitschland. Doch daarentegen kan de Bond zijne armee spoediger mobiel maken. Wat de getalsterkte betreft, zoo kan men de Fransche armee (namelijk als die mili taire organisatie werkelijk in haar geheel tot stand is gebragt) op 520,000 man stellen. De effectieve sterkte van het Bondsleger »moet op voet van oorlog 1,200,000 man zijnmaar de eigenlyke krijgsmagt kan slechts op 950,000 man worden berekend, waarvan er niet meer dan 700,000 te velde kunnen trekken. De Bond zou derhalve, zonder de Zuid-Duitsche troepen, ongeveer 200,000 man meer ren oorlogkunnen voeren dan Frankrijk waarbij nog komt dat de Franschen een deel van hun veldleger tegen Zuid-Duitsc.hland moeten aanwenden. Parijs, 17 Julij. Het Journal Officiel deelt nadere bijzonderheden mede over de ontvangst, die den keizer gisteren in den senaat is te beurt gevallen. De heer Rouher heeft in de rede, waarin bij Napoleon verwei- gist had toen men in de benoeming van den hertog de komde, gezegd dat de waarborgen die van Pruisen zyn Gramont tot minister van buitenlandsche zaken geheime j gevraagdgeweigerd zijn en dat de waardigheid van bedoelingen zag; de heer Beuedetti, een ervaren diplo- j Frankrijk is miskend. Uwe Majesteit trekt den degen, maat, zou zich ook zeker niet zoo gedragen hebben als het vaderland is met u, gloeiend van verontwaardiging Luxemburg18 Julij. Graaf Bismarck heeft gisteren avond iu naam van den Noordduitschen Bond naar Luxemburg getelegrafeerd, dat de onzijdigheid van Luxemburg zoo lang door den Bond zal worden ge ëerbiedigd, als Frankrijk dit zal doen. U* Antwerpen, 18 Julij. Onze stad is geheel en al in beweging; de straten zijn opgevuld met soldaten. Iedere trein brengt nieuwe miliciens aan, welke onder de wapens geroepen zijn. In den namiddag zijn met den trein van Antwerpen naar Rotterdam vertrokken de Hollandsche jongelingenwelke zich hier bevonden, en nu zich naar hunne korpsen begaven. Eene ontzaggelijke menigte deed hen uitgeleidde, terwijl door hen het Wien Neêrlandsch bloed werd aangeheven. Des avonds ten 9 ure vertrokken meer dan 500 Pruissen, Oostenrijkers en Beijerscben, welke vol moed naar hun respectievelijk vaderland vertrokken. Alles wordt overigens in de grootste geheimhouding behandeld; de troepen weten zelve niet wanneer en waarheen zij zullen vertrekken; de verschillende spoorweg-directiën zijn aangezegd zich steeds gereed te houden tot het vervoer van troepen. Het leger zal onder het opperbevelhebberschap des konings staan. Zekere slachter D. M. te Antwerpen, stond, niet tegenstaande hij gehuwd wasin eene ongeoorloofde betrekking tot eene vrouwdie van haar man ge scheiden was. Zijne wettige vrouw was voor eenige dagen naar Teemsche gegaan en had hem verzocht haar den 12 dezer des avonds aan het station te komen af halen. Van de afwezigheid zijner vrouw had de ontrouwe echtgenoot gebruik gemaakt, oin een huis te huren en daarin al de meubelen uit de echtelijke woning te doen overbrengen. Hij betrok die woning met zijne maitres en een harer vriendinnen, 's Avonds ging hij, zooals afgesproken was zijne vrouw aan 't station afhalen maar verzocht haar alleen naar.huis te keeren, omdat hij nog eene boodschap ging doen. Hoe verbluft en ontroerd de vrouw was toen zij in eene ledige woning kwam, behoeven wij niet te zeggen. Door eenige buren ingelicht, begaf zij zich met eenigen hunner naar de woning der maitres. Men opende hun de deur niet. Spoedig was er echter zooveel volk in zoo woedenden staat bij, dat men na vijf uren de woning binnen stormde: de politie meende zich er buiten te moeten houden. Wat daar binnen gebeurde is onbeschrijfelijk; de man werd op verschrikkelijke wijze mishandeld, zoodat hij naar het gasthuis moest worden vervoerd. De maitres werd door 1500 a 2000 personen op straat gevolgd, aangevallen en mishandeld. Hare kleederen werden tot het laatste toe afgerukt en in dien toestand werd zij door den tuin in bet gasthuis Pothoek op genomen. Deventer, 17 Julij. Er heerscht hier sedert gis teren eene groote opgewondenheid. Reed9 ten 9 ure kwam de artillerie uit Zutfen, die gedurende den nacht

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1