Ulil WSBODE P Dingsdag 19 July 1870. ij', No. 2799. 26sle Jaarg. Besturen en Adminis^ratien. Schouwing op de Rijtuigen. ij he Het gewigt ran het oogenblik. v Nieuwstijdingen. JFVstwft rijft. I De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- I Gezien art. 56 tet reglement van Folicie voor deze gemeente: Hebreu goedgevonden te bepalen: dat n» Donderdag den 21 dezer maand, des namiddaga £5 uur,aan de Balie alhier, eene SCHOUWING zal worden gehouden op de verhuurd wordende liïj- Vooi-tui^en en tsjletleo, en worden mitsdien alle Verhuurders opgeroepen om, ten bepaalden da<*e, ure en plaatse, met li .nne rijtuigen enz. te ver- sclmncn, ten einde de noodige keuring te ondergaan, ter voorkoming van boete en straf, bij het policie-reglement /.bedreigd. Zibuikzeb, den 14 Julij 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMER1NS. iUlen, pder van pe tegen 1 bij Cl EN b) uit Jen phc l>rof. VI autoi ftdel ze linkhoe I in pica |ch van e nem Tbij blee dpijn 1.—. beke el teg slechi ilo a 5me), zi het u jd een 3 flaco •genbli 45 ets. ert d den. 1 e dee/ 1 ets. er n gro GEI TRA en. uiksa: IX, tn sc Zïsrih psterlc1 I Wat men in de laatste dagen hoopte, zal zich niet «verwezenlijken. De oorlog is uitgebarsten. Vergeefs heeft de prins vou Hokenzollern, wiens kandidatuur tot den Spaanseheu troon het voorwendsel tot bedreiging ver- Hchafte van de zijde van Frankrijk, zich op edelmoedige en loyale wjjze teruggetrokkenvergeefs hebben de groote mogendheden eene verzoenende houding aange nomen; vergeefs is de ganscke diplomatie in de jongste dagen werkzaam geweest om de gestoorde betrekkingen tusschen Frankrijk en Pmissen te herstellende keizer der Franschen en zijne ministers, door welke booze magt dan ook voortgestuwd, drijven tot den oorlog, en een, ieer dreigende onweerswolk heeft zich over den straks nog blaauwen hemel van Europa zamengetrokke». »De Kederlaag bij Sadowa moet worden uitgewischt" zoo askalt het leger, dat bij de stemming over het plebis- 1 oict zijn wrevel over de militaire leeglooperij botvierde; zoo gilt ook 'tjonge Frankrijk het uit, dat hunkert naar jifoem en naar eer. Waarom moet die nederlaag worden •iiitgewischt! Zy was toch niet meer dan eene zedelijke, en het gevolg van Frankrjjks eigen schuld. Was Frank rijk in 1864 den wanhopigen Denen te hulp gesneld, het zou waarschijnlijk zich dit zedelijk échec hebben 'bespaard. Maar uu Frankrijk dit heeft verzuimd, is dit tin een reden om werkelijke nederlagen te lijden ofte Iwreken Want dat Frankrijk nederlagen kan lijden, al roept het al zijne zouaven ten stryde op en «u hut gaiiöulx Algeria zal men wegenb de geestdrift der (hhtsche troepen niet als onmogelijk beschouwen. Even |s alle nationaliteiten in Frankrijk worden onderdrukt, Panneer Frankrjjks eer wordt bedreigd; even als dan Lotharingen en ChampagneBretagne en Normandie elkander de hand reiken om den gerneenschappelijken 'ijaud te bekampen; zoo vormen Pruissen en Nassau, iaksen en Baden, ja zelfs Beijeren en Wurtemberg éénen jand om alle bijzondere veeten te vergeten en pal te |taan tegenover den gerneenschappelijken vijand. Slechts Jp oen blinden koning en enkele zijner nietswaardige [ministers mag Frankrijk rekenen, wanneer het steun in Duitschland verwacht. Indien Frankrijk de wapens opvat pm Puitschland te redden en de Duitsche staten te bevryden uit den klaauw van den Pruissischen adelaar, dan zal het zich te laat beklagen want niets dat de eenheid van Duitschlancl meer zal bekroonen, dau een oorlog met Frankrijk. In het bloecl der Duitschers, die Voor hun vaderland strijden, rijpt de kiem der Duitsche eenheid. Helaasdat nog in deze eeuw de volken worden opgeofferd aan de eerzucht en den naijver der vorsten Helaas, dat de beslissing omtrent oorlog of vrede in ■plaats van over te blijven aan het bezadigde oordeel der volken door verwoede staa.tslieden in blinde drift '■jyordt genomen Helaasdat in een tijddat alle volkeren zich trachten te verbroederen door de werken en zegeningen des vredes, een avontuurlijk keizer ergens in het Europe9che wereldrond een voorwendsel zoekt óm den wereldhandel te stremmen de nijverheid te verlammenten einde nog eenigen schijn van glans te geven aan een ten val neigend prestigeMaar wat baat het te zuchten eu te weeklagen Wij weten nu eenmaaldat het regt moet zwichten voor de macht en de rede moet wijken voor den hartstogt. I Als Nederland nu maar geheel vreemd kon blijven lati deze^ bloedige oplossing van een langdurig schaak- 'pelWy zouden dan nog wel een zucht slaken ter jdlle van de eenheid van het menschengeslachtmaar ^ij zonden geen vrees behoeven te koesteren over de bedreiging onzer nationaliteit. Intusschen, het is maar al te zeer te \veezen dat met dezen oorlog eene hevige potsing zal in bat leven treden, die haren invloed over geheel Europa zal Uw>n gevoelen en die bijna onvermijcle- Ijjk op een algemeene ramp zal uitloopen. •4f^0eC's Bruissen Nedevland de vraag gedaan S2f het eventueel in staat zjjn zjjne onzijdigheid te handhaven. Pruissen zou om. anders zoo gaarne willen bystaan met eemge hulptroepen ten einde een vijande- Jyken aanval van de zjjde van F^nkrjjk af te weven. In de laatste dagen hebben voortdu«end ministerraden 3 gehad en spoedig zal de Twetde Kamer weder en bijeengeroepenopdat de natie worde ingelicht ept de handelingen der Regering. Zelfs achten wij r met onmogelijk dat spoedig op verzoek der Eerste er door onzen Minister van Buitenlandsche Zaken anngen zullen worden afgelegd betrekkelijk onze nwoordige verhouding tot de naburige mogendheden, ie verhouding mag niet twijfelachtig zijn. Wij B ,^en °^Üdig te blijven. Wij willen niet ten prooi i mn -Ti n cl®n ^ranschen noch van den Pruis- n wiNen toonen waardig te zijn den nnk n ^edeidana7irsvan vrjje Nederlanders en wie E •rpn,,WiaguD ??gei°m m grondgebied te *arron- ia omdnt !8 aan awi het land dat ons dierbaar Adat w;;°aZ0 vadfren er v°or gestreden hebben en Sfldenmftii vruchten plukken van hun ijver en Sj oed' ky zal ons met weêrloos vinden. De uitgaven voor oorlog en marine zijn en waren ons steeds een gruwel en eene kwelling; een vloekin onze maat schappij een wanklank in het lied der beschaving maar toch zal ieder onzerdie de kracht en den moed heeft zich te verdedigen de wapens aangorden om den minsten aanval op ons grondgebied af te weren. Zullen wy onzijdig kunnen blijvenzullen wij dat vooral wanneer het oorlogstooneel zich vertoont aan onze grenzen Laten wij de toekomst niet voovuitloojjon. Meer dan door het naaldgeweermeer d;in door de ontplofbare kogels, wordt de strijd voor het vaderland beslist door de eensgezindheid en de vaderlandsÉjjjde der burgers. Maar daarom juist heeft bet ons innig leed gedaah-in het Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhcige -een artikel aan te treffen, waarin met het oog op de bij zonder gewigtfgo staatkundige gebeurtenissen van den dag, op wijziging van bet Ministerie werd aangedrqngen, omdat ons Ministerie zich naai' buiten te onhaMig hp, gedragen heeft om er op te kunnen rekenen." ZiedaariJ^, een groot woord, maar dat door geen enkel argument werd gestaafd. Welk tractaat, gedurende dit Ministerie tot stand gekomen, werd door deze bewindslieden los gelaten? Welke diplomatieke blaam heeft het zich op den hals gehaald? En waar het de kust van Guinea, en waar het Venezuela gold, trad onze Regering op met kracht en beleid. Het zalmtractaat werd door het Minis terie met klem verdedigd. Dat de Chinesohe missie tweemalen verworpen werd komt voor rekening dei- kamer maar was zeker niet het gevolg van de achte loosheid der Regering. Maar al konden aan de Regering op dat gebied tekortkomingen worden telastgelegdis het vaderlandslievend eene Regering te belagen op het oogenblik dat zij door de ganscke natie moet worden gesteund Wat te denken van een blad dat op het gevaarlijkste oogenblik van den oorlogscrisis, aandringt op verdrijving van een Ministerie, dat naar wij ver trouwen in de boste verhouding staat met al zijne naburen? Zulk een blad drijft de partijzucht zoo ver, dat het elk gevoel van vaderlandsliefde heeft uitgeschud. N11 de oorlog is uitgebroken, moeten alle Nederlanders zich als één man scharen om hunnen koning en zijne regering, ten einde door gemeenschappelijke krachten onze onafhankelijkheid te bewaren. ILoncleii. 16 July. De Londensch© bladen zeggen, dat de zekerheid en onzijdigheid van Belgie voor En geland eene zaak van eer is. jr sax-jU», 10 'juiïj. wetgevend Ligchaam. De heer Ollivier doet voorlezing van het verslag van den staat der zakendat gisteren in den ministerraad is vastge steldhij zeide: „Mijne Heeren, de wjjze waarop gij de verklaring van 6 dezer hebt ontvangengaf ons de zekerheid dat gij onze staatkunde goedkeurdet, en dat wij op uwe ondersteuning zouden kunnen rekenen. Wij hebben toen onderhandelingen geopend met de vreemde mogendheden om hunne goede diensten in te roepen bij ons verschil met Pruissen, opdat dit de wettigheid van onze bezwaren en grieven zou erkennen; wjj hadden niets van Spanje gevraagd, welks gevoeligheid wij niet wilden prikkelen. Wij hebben bij den vorst van Hohen- zollern niets geëisebt, omdat wij hem beschouwden als door den koning van Pruissen gedekt te zjjn. Wij hebben eindelijk geweigerd om eeuige andere zaak daarmede te vermengen, of omtrent andere onderwerpen beschul digingen te laten hooren. Het meerendeel der mogend heden stemde met meerdere of mindere warmte de juistheid van onze eischen toe, maar de gezant van Pruissen bragt tegen ons in een besluit van «iet-ont vankelijkheid, onder voorwendsel, dat hij van de zaak geen kennis droeg en het kabinet van Berlijn daaraan ten eenenmale vreemd was gebleven. Toen hebben wij ons regtstreeksch tot den koning gewend, die, hoewel bekennende dat hij den prins van Hohenzollern gemagtigd had de kandidatuur aan te nemen, tevens volhield dat hjj vreemd was gebleven aan de onderhandelingen tusschen Hohenzollern en Spanje, en zich met de zaak bemoeid had als hoofd van zijn geslacht en niet als souverein; intusschen gaf hij toe dat hij de zaak aan graaf von Bismarck had medegedeeld. Wij konden deze fijne onderscheiding tusschen de woorden hoofd van geslacht en souverein niet aannemen. Intusschen ontvingen wjj van den Spaan- schen gezant kennisgeving, dat prins Leopold vau tie kandidatuur had afgezien. Wij vroegen aan den koning of hij zich daarmede wilde vereenigenen verlangde van hem de verbindtenisdat hij, zoo de kroon op nieuw aan Hohenzollern werd aangeboden zijne goed keuring zou weigeren. Onze vragen waren in bezadigde bewoordingen gesteld en even bezadigd schreven wij aan den heer Benedetti, waarbij wij lieten uitkomen, datfiwjj geene bijbedoelingen hadden, en de zaak niet als voorwendsel wilden gebruiken. De koning weigerde de gevraagde verbindtenis. Hij eindigde het gesprek met Benecletti met de woorden: Dat hij voor deze zaak, even als voor elke andere, zich de vrijheid wilde voor behouden om met de omstandigheden te rade te gaan. In weerwil van die weigering, en uit begeerte om den vrede te bewaren, hebben wij de onderhandelingen niet afgebroken. Daarom was onze verbazing groot,'toen wij vernamen dat de koning van Pruissen geweigerd had Benedetti te ontvangenen het feit officieel aan het kabinet had medegedeeld. Wij vernamen dat de heer von Werther bevel had ontvangen afscheid te nemen, en kregen kennis van de Wapening van Pruissen. In deze omstandigheden zou het een vergeten van onze waar digheid, en onvoorzigtigheid geweest zijnom geene toebereidselen te maken. Wij hebben ons toegerust 0111 een oorlog te voeren dien men ons aanbiedt, waarbjj wij aan ieder zijn eigen deel der verantwoordelijk laten. {Luidruchtige toejuichingen). Gisteren hebben wij terstond de reserve onder de wapenen geroepenen zullen de noodige maatregelen nemen om de belangen, de veilig heid en de eer van Frankrijk te handhaven. {Nieuwe toejuichin gen Gisteren avond heersebte op de boulevards en in het quartier latin onder de studenten groote opgewon denheid. Eene tallooze menigte zong en riep: Leve de keizer! weg met Pruissen! leve cle oorlog Naar Berlijn weg met Bismarck! .Men leest in le Qaulois: xSedert gisteren middag zijn 1200 wagons van den Ooster- spoorweg ter beschikking gesteld om koren en beschuit naar de grenzen tc vervoeren, 254 kisten voor den heelkundigen dienst zijn 's avonds met grooten spoed door den Ooster-Spoorvveg naar de grenzen vervoerd. Het is zeer zeker dat al de paarden en het oorlogsdienst-pcrsoneel van den keizer naar de grenzen zijn vertrokken. »De Oostcr-spoorweg heeft aangenomen om in 16 uur al de troepen uit bet kamp van Chalons met a\\e oorlogsmaterieel, paarden, kannonnen en kruidwagens te vervoeren. Al de voor dit transport noodige wagons zijn in het kamp. >In den volgenden nacht is een zeer sterk convooi van paar den tiaar de grenzen gezonden. Aan de noorder-oostzijde heeft -den ganschen dag cn nacht een voortdurende beweging van troe len plaats gehad. Tegeu tien uur trok eèti regiment linietroepen rot muziek aan 't hoofd naar de uoordergrenzen. „-Op het goederenbureau van de Ooster-Spoorwegmaatschappij keft men wagons voor de militaire toerusting, heiaden met levensmiddelen en amunitie, doen vertrekken. Evenzoo zag nen een zekere hoeveelheid paarden van die zijde vertrekken, ian het station van Petiic Rolette zijn in bijzondere treinen ie liuietroepeu vervoerd." Uit Straatsburg wordt gemeld dat een groot aantal in vouers van Kehl die stad reeds verlaleu heeft. Be forteu in ien omtrek van Kehl zijn vol troepen. 16 Julij. Het Pruissisehe gezantschap heeft gisteren namiddag ten 1 uur Parijs verlaten; den vorigen avond hadden er oproerige zavnenscholingen voor het hotel der ambassade plaats gehad, die echter niet tot feite lijkheden oversloegen. De Fransclie bladen behelzen niets anders dan berigten van groote wapeningen. Ook melden zij dat de oorlog van uur tot uur populairder wordt. Het gou vernement moedigt de demonstration aan, die door werk lieden en studenten worden gedaan. Opmerkelijk is het, dat de Marseillaise, die in het voorjaar een aantal personen voor etteljjke maanden in de gevangenis heeft gebvagt, thans het officieele krijgslied is geworden, De troepen trekken onder het zingen van dat lied naar de stations gebouwen, waar zij voor het oorlogstooneel worden in gepakt. De vegeering heeft ettelijke honddevdduizende exemplaren van dien zang laten drukken om onder de soldaten te verdeelen. Slechts drie n&cieren der mobiele garde hebben verzocht van het opkomen onder de wapenen verschoond te blijven, waarvan twee ziek zjjn, en een door zijne betrekking als boekhouder van een groot handelsbuis verhinderd wordt uit te trekken. Een aantal ambtenaren van het ministerie van finantiën heeft zich aangeboden om bij den dienst voor de leger-schatkist te worden ffP.nl aa.t.st. Volgens een gerucht zou de oorlog vooral ter zee met kracht worden opgevoerd, terwjjl te land Frankrijk zich meer tot eene defensive houding zou bepalen. Gene raal Frossard zal minister van oorlog worden, omdat maarschalk Leboeuf, chef van den generalen staf moet worden. In plaats van maarschalk Bazoine, die een leger corps zal commandeeren, is de generaal Deligny bestemd voor bet bevel over de keizerlijke garde, terwijl eindelijk de maarschalk Canrober te vervangen, die te velde trekt. Admiraal van de vloot wordt de admiraal Bouët- Willaamez. 17 Julij. Keizer Napoleon zal morgen naar het leger vertrekken, om het opperbevelhebberschap te aanvaarden. Eene afdeeling Pruissen hebben reeds het Fransch grondgebied betreden. Door het Wetgevend Ligchaam is een krediet van 50 millioen francs verleend aan het departement van oorlog en 16 millioen francs aan dat van marine. De 9poorweglijnen van Noordelijk Pruissen naar Straatsburg zijn. voor het publiek gesloten. De Franscbe troepen, welke het eerst de Duitsche grenzen zullen overtrekkenvormen een legercorps van 160,000 man. Ongeveer 100,000 vrijwilligers hebben zich doen inschrijven om bij den oorlog tegen Pruissen te velde te trekken. Berlijn 9 14 Julij. De Noordduitsclie Algemeene Zeitung meldt dat men in de havens van Cherboury, Brest en Lorient bezig is 14 gepautserde schepen te wapenen. Dientengevolge zullen de havens van Noord-Duitschland in staat vati verdediging gesteld worden. Een particulieren brief uit Keulen meldt, dat de stad geheel op voet van oorlog is gebragt en dat de boomen waren omgehouwen. Berlijn, 15 July. Heden avond ten 9 ure is de koning hier aangekomen. Z. M. is met onbeschrijfelijke geestdrift ontvangen. Meer dan 100,000 personen ston den aan het station. 'De koning vertoonde zich her haaldelijk op het balcon van het paleisde menigte bedankende. De Noord-Duitsche bond kan op dit oogenblik beschikken over 540,000 man veldtroepen, met 1170 stukken geschut en 133,000 paarden; 188,000 man re serve en 175,000 man landweer. Thans zijn 313,000 man onder de wapenen. Onverschi lig rang of geboorte is ieder in Pruissen, van^O tot 32 jaar oud, dienstpligtig. .AAceïii, 16 Julij. Alles is hier onder de wapens geroepen. Rusland verklaart zich de bondgenoot van Pruissen De Pruissen hebben de rails van den spoorweg op de Pruissisehe grenzen van het hertogdom opgebroken. 2100 man kampeeren te Wasserbillig. De betrekkingen met Trier zijn afgebroken. Hetzelfde heeft plaats tusschen Metz en Sarrebruclc. Al de bruggen, die zich op deze linie bevinden, zijn, afge broken geworden. Eergisteren en gisteren zijn de troepen van hefgarn'zoen van Brussel, tot 5 lire, in hunne kazernen gckon/lgneerd ge weest met pak en zak op den rug, gereed om het eerste bevel te vertrekken. Er heerscht in geheel Duitschlana' een woedende verontwaardiging tegen Frankrijk en de grootst moge lijke geestdrift voor den oorlog. Antwerpen, 16 Julij. Op liet paleis alhier wordt alles in gereedheid gebvagt om de koninklijke familie te ontvangen, ingeval dezelve Brussel wil ver laten; terwijl de velschillende ministerie» hunne zetels weldra naar deze stad zullen overbrengen. Twintig duizend man tvoepe» zjjn door de Ehgel- sche regering aangewezen, om naar Antwerpen te stoo- ru.cnindien Belgiu's onzijdigheid door "Frankrijk of Pruissen bedreigd wordt. Gisteren avond zijn zes wagons, geladen met specie en andere waarde uit de bank van Brussel hier aange komen, hebbende eene waarde van 200 millioen francs. Naar men verneemt zullen alle miliciens, te begin nen met 1861 opgeroepen worden. Volgens iu omloop zynde geruchten, zouden de Franschen onverwacht nabij Maintz den Rijn overge trokken zijn, zonder tegenstand van de Pruissen te on dervinden. 17 Julij. Men zegt dat er zich bjj Luxemburg Fransche troepen vertoonen. De Belgische oorlogschik kingen zjjn daardoor veranderd. Het legerkorps achter den driehoek Antwerpen-Diest-Dendermonde, gaat nu tusschen Luik en Namen zich posteevenom een ftank- aanval tegen Pruissisehe of Fransche grondgebied- schenners te voorkomen. De eerste ban der burgerwacht wordt mobiel verklaard. De toestand van Belgie is verre vau benijdenswaardig het publiek gerucht wijst den bodem van het land, den his- i-orischen groud waarop het lol van Europa werd beslist, aan, als de plaats door de natuur aangewezen, om de Pruissisehe en Fransche ambitie het pleit te doen beslechten; en reeds in de voorgaande week hadden de oorlogzuchtige Fransche bla den getracht België direct in den strijd te betrekken, door op onwaardige wijze het gedrag van den koning en zijne ministers leugenachtig en lasterlijk voor te stellen, als henlende met Pruissen Met kamp te Bevcrloo is opgebroken en de troepen in de stel ling van Antwerpen geconcentreerd, terwijl de genie, gelijk bekend is, op de grenzen gereed staat om spoorweg- en telegraaflijnen op te breken. Zal dit alles voldoende zijn 0 m de neutraliteit van het Belgisch grondgebied te handhaven? - Voor korten tijd stierf in de nabijheid van Bijssel cetio vrouw, die een zeer zonderlingen levensloop had gehad. In 't jaar 1843 namen twee kooplieden te Gent een jongeling iu dienst, die zich Fraus Lepithem noemde. Eenigen tijd later nam deze Frans de zorg op zich voor een knaapje, dat hij voor zijn pe tekind liet doorgaan en dat Zondags den dag bij hem mogt komen doorbrengen. Tot zoover ging «lies goed. Maar op zekeren Zondag was Lepithem alleen t' huis gebleven en toen de meid 't eerst weerkeerde, voud zij de deur van het huis openslaan. Eene vrouw stond voor de deur blijkbaar te wachten. Weldra ging de knecht de deur uit met zijn petekind aan de hand en kefcrde uiel te rug. Men bemerkte later, dat, er op het kantoor 3000 fr. uil. den lessenaar waren ontvreemd. De vrouw, die aan de deur had gestaan, werd aangehouden en verklaarde, dat Frans Lepithem haar zuster Virginié Cal lens en ook de moeder vau het knaapje was. Reeds zes jaren droeg zij mannengewaad en was achter- ecuvolgens reeds als barbier, schilder, wever en bij een pastoor als hovenier in betrekking geweest. Zij had negen weken' als loteling bij '1 leger gestaan totdat de pastoor van M'est-Vleteren een rempla^ant voor haar had be kostigd. Vier jaren na do diefstal werd ie Iperen aangifte ge daan van eene poging tot moord op Nathalie Lewille te Wervik. 't Bleek echter dat de moordaanslag voorgewend was en weldra kreeg men de zekerheid Virginië Callens te hebben teruggevonden, die te Gent iu mansklcodiercn had gediend. Voor de regtbank gebragt, wist zij door een bcheudigeu leugen voor een goed deel haar straf te oHt^nao; bovendien werden later de zeven jaren tuchthuisstraf, die haar waren opgelegd, tot twee jaren ver minderd. Na verloop van haar straftijd betrok zij met haar zoon eene pachthoeve eu wist, zich de achting en genegenheid van het geheele dorp te verwerven. M-eÜJe rising. 15 Julij. Onder het garnizoen heerscht de grootste spanning. Elk oogenblik wordt het vertrek naar Holland verwacht. Alles is gepikt en gezakt. Aan de miliciens, die de wapens en klecderen reeds hadden ingediend om heden te vertrekken, is alles weder uitgereikt. Elk soldaat is van 50 patrunen voorzien. Deventer, 13 Julij. Als een bewijs hoe groot de opbrengst de aardappelen is kan dierlen, dat men thans voor dezelfde hoeveelheid, waarvoor men nog voor weinig dagen 35 betaalde thans 15 cent besteed (per 5 liters). Mocht de ziekte zich dit jaar niet herhalen, waarvan in den omtrek niet de minste sporen tot nu toe ontdekt zyn, dan zal de opbrengst buitengewoon groot zijn, waar door de prijzen zeer laag zullen blijven. Tiel, 13 Julij. Zekere B. van der Kaa, zich noe mende élève van ket Blindeninstituut te Amsterdam, en voorzien van aanbevelingen van eenige geachte predi kanten, zou gisteren avond alhier in de Groote Kerk een orgelconcert geven en door vele inteekdnaars was de entreeprijs a 50 cents vooruitbetaal^- De virtuoos was echter met de noorderzon vertakken en zij, die het orgelconcert wenschten bij te wonen, vonden op den vastgestefden tijd de kerkdeu»- gesloten. Een les voor andere gemeenten! M;OOfClj.'eolxtM Julij. Gisleren namiddag had bier een treffend ongeluk pl;-^. Ken vijftal jongelieden gingen in Jen IJssel zwemmen/ «?en hunner, sedert eenige dagen i» dé gemeente gelogeerd/"n eenigen tijd goed gezwommen ben scheen'lct oordeel der anderen, te d*llc spoedig bleekt»1 bij in do diepte verdwenen i"13; alle inspa«-'''nk was hef. den anderen niet -uógelij redden ^'an n"e kwamen op het mlpgeschn (uio-ej/loe, die hem spoedig vonden Al het mag' cj0[» een geneeskundige nog aan5°weiul om het jev pj te wekken; doch vruchtloos. Neuzen, 17 Julfl- Men is thaf oorlogsmateriëel, ten dienste der 3^1 ene, n arsenalen te transporteren otv met allen 5 Utrecht enz. vervoerd te w^tden- 's Graveuhag;e» 16 Ju\Ü' 0- m' De miliciens van alle H/fngen worden onder geroepen tegen 20 dezer. Aan de korps re^emeuten is bsvel gezonden zich mars. hoeden. De trcépen zullen waarschijnlijk bezettentot handhaving van 's lands onz Tweede Kamer zal spoedig bijeengevoepe verleening van buitengewone credieten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1