A J n U N ik TELEGRAMMEN. Meekrap-JBerigt. EVANGELISATIE, Vruchten en Meede te Velde. Eene HOFSTEDE, HOEFSMEDERIJ enz. Grof- en Hoefsmederij Gereedschappen, Bank van Leening. W indkorenmolen, Puik Belgie's Raapzaad, Puik Fijn Tarwebrood, Ingemaakte PALING, Puik GERSTE-BIER, „DE SCHENKKAN Puike Roode Bordeaux-Wijn AALBESSENWIJN, BUI\~ EN BllTENLiWÖSCHE BIEREN, Stoffen, Chitsen, Neteldoeken Op B essensap Brikken en Steengruis DE L00ZE te PHOTOGRAPHIC Een zwarte Portefeuille, III! BMSCQE llWrSCIIlI'l'IJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: Ram men as-JBonhons H. VON GIMBORN, veel verstand van hebben als een bos stroo. iwee dames te T. worden verzocht zoo veel praats niet te hebben van twee jonge heeren, daar zij anders bij name zullen worden genoemd. Eeu opzichters-zoon te C. moest zjjn spraakdeel wat verstandiger gebruiken, en de meisjes van de plaats niet voor schapen groeten; want hij" moest bedenken, dat hij in plaats van een schaap, nog maar een lam is. Te IC. wordt eene winkeliers-dochter in haar eigen belang aangeraden, zooveel onwaarheden niet uit te bazuinen van jonge lui, anders zal de nering nog verloopen, en dan heeft zjj tijd om voor spot te loopen. Alle. fatsoenlijke menschen te G. worden ge waarschuwd, zich niet te storen aan de praatjes van een dametje bij de kerk, want het gaat onklaar raken in de bovenkamer. Te ICloetinge gaat een arbeider uit om den oven te helpen stoken bij eene jonge dochter, waar zij zeer mee in haar schik is. Eene modepop to Nienwdorp moest zich zoo niet blanketten, want zij kan toch nooit mooi worden. Prins Napoleon schijnt zich weinig te bekommeren over den Spaanschen troon, en is met zijn stoomjacht een reisje gaan doen naar Spitsbergen. Komt het tot plukharen, dan is hjj buiten schot. Te Breda is een huzaar zijn paard ontstolen, zoodat hij huzaar te voet is. Naar men zegt, moet de keizerin van Frankrijk en cle ex-koningin van Spanje, oen belangrijk deel nemen aan het zoeken van een koning van Spanje. Die twee schepsels maken Napoleon het hoofd op holwant de keizer is wijs genoeg om niet te begrijpen dat prins Leopold al zeer weinig kwaad zou doen als hij koning van Spanje was; het zou een koning zjjn, zoo als er wel meer zijn, hij zou van de Cortes af hankelijk zijn, en geen eigen zin volgen. Het is alleen het doel van die twee Spaausche dames om tijd te winnen, in de hoop dat de zoon van Isabella eenmaal «als koning van Spanje zal verkozen worden, en clat wil Napoleon bewerken. De tegenstanders in Spanje van prins Hohenzollern, wijzen er vooral op, clat^ hij afstamd van Muvat, die te Madrid in 1808 schrik kelijk huisgehouden heeft. Zijn grootvader is gehuwd geweest met eene dochter van Joachim Murat, zwager van Napoleon I, die van slagtersjongen koning van Napols werd. Dus is prins Leopold een neef van Nap. III. De grootste bijbel der wereld is onlangs te Londen onder den hamer gekomen en voor 165 pond sterling verkocht. Het is de prachtuitgave van Macklin. De vorige eigenaar had haar met ongeveer 11,000 koper gravures en teekeningen uit bijna iedere school verrijkt. 'sGravenliase, 15 Julij. De Neclerlandsehe Regering heelt zoowel le Parijs als te Berlijn te kennen gegeven, clat zij, bij onvcrlioopten oorlog, cle strikste neutraliteit zal in acht nemen. Tot hand having daarvan, zoo noodig, worden voorbereidende maatregelen genomen. De loopende geruchten omtrent wijziging of af treding van het Ministerie alhier of uitgifte van schatkistbiljetten zijn bepaald onwaar. J?£ir\js, 15 Julij. ('sNam. 3 ure.) Frankrijk heeft aan Pruissen den oorlog verklaard. De onderzoekingen der monsters Onberoofde MEE KRAP, 1868 en 1869, van den laatsten marktdag geven de volgende bevindingen, als: Uit Dreischor. 4 V. CFVDB No 12s a. 4 'a Wed. P 125 D 3 CVNH 13s j> 4 IGL 12 3 BK 135 2 JVG 125 1 LYG 9 Fijnaard. 2 ODS 8 D X, 3 7, HS 95 den Bommel. 3 CM 18 Goes. 6 JVD 1/6. 10 Noordwelle. 3 JHB 1/3. 9 4 ill. 145 t> Hulst. 4 DDWK 5/8. 145 7> 2 JW 1/2. 19 3> 1 GMC 1. 135 3 GVT 1/3. 145 3 TOC 1/3. 14 1 PDY 1. 11 1 PEM 1. 12 4 JVA 6.12.14/5. 165 Amsterdam8 Julij 1870. M. E. BOUR. Prijscourant der Effecten. ROTTERDAM, 13 JULIJ. Nederl. Werkelijke Schuld 21/2 dito dito 4 Spanje Binnenland 3 dito te Londen 1867 3 dito dito 1869 3 Premie-Leen. Stad Madrid 3 Portug. te Londen 1869 3 Rusl. Nicolnï 1869 4 Oostr. iu Pap. p. Mei/Nov. 5 dito in Zilv. per Jan/Juli 5 Turksche Oblig5 Vereenigd. Stat.Loab. 1885 6 dito dito 1882 6 Paul en Pacific 1869 7 Louisiana Levee Bonds Laagste koers. 54 847, 03 y4 26% 26 20 30 03 Va +2% 93 93 65'/, 03 Hoogste koers. 23 27 26'/, 20% 44 53 43'/, 93'/, DA Gebl. koers. Jtsrana 10 d uiivtjtiw/v Zwammerdam. Nog ontvangen door Ds. STETTEROGGE 25,ƒ2,50, ƒ0,50, te zamen 28,—. Ds. GRASWINCKEL van 2 catechisanten ieder ƒ0,25, te zamen ƒ0,50. Dank aan de gevers. STETTEROGGE. HUCrENHOLTZ. GRASWINCKEL. G I L L O T. Vernieuwde vrees voor oorlog oefende heden op nieuw een zeer ongunstigen invloed uit. SpaanscheOostenr. en Turken werden vooral belangrijk lager afgegeven. Amsterdam, 14 July. Oorlogzuchtige berigten Slotkoersen der effectenSpanje Binnenl. 8 pCt.t 223/, °/o, 3 pCt.Buitenl.26V/o; 27-pCt. Ned. Werk. Schuld 533/4 dito 4 pCt. 833/4 Amerika 1882 92 Metallieken in papier 44 °/0, dito in zilver 52 Russische volgef. Spoorwegaandeelen ƒ210; Turkije 1869 ƒ140, Peru 1870 743/4 ®/o- Pryzen der Boter exi Eieren. Zierikzee, 14 Julij 1870. Boter laagste koers ƒ0,57® en hoogste koers ƒ0,65 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers 0,70 en hoogste koers ƒ0,80 per 25 stuks. 35jarig"e Eehtvereeniging- van A. R O O IJ jf en JOHANNA MATERS E. j Brouwershaven, den 16 Julij 1870. j§ Getrouwd FOLKERT KUNST en JOHANNA SUSANNA MEERMAN. Brouwershaven, 15 Julij 1870. Heden overleed na een smartelijk lijden van eenige dagen mijne vrouw ADRIANA EVERWIJN in den ouderdom van 64 jaren en 7 maanden. Ouwerkèrk, W. LEMSON. 1 1 J u 1 i 1 8 7 0. 2 op ZONDAG 17 JULI, iu de Evangelisatiezaal »TOE- VLUCHTdes morgens te Half tien, voorganger Ds. W. F. TRIP VAN ZOUDTLANDTHerv. pred. te Hattem. 1NTJB. Aangaande de prediking des avonds zal nader bekend gemaakt worden. Bij vonnis der Arrondissements-regtbank te Zierikzeevan den elfden July 1800 zeven tig, is BENJAMIN JOPPE, Jacobuszoon, groothandelaar en likeurstoker, wonende te Zierikzeeverklaard in staat van Faillissement, hetwelk wordt gerekend te zijn ingegaan op den negenden Julij jl. en is benoemd tot Reg ter- Commissaris de Edel Achtbare Heer Jonkheer Meester GEORGE LODE WIJK SCHORER, lid van genoemde Rcgtbank en tot Curator Meester JACOB MATTHIAS ISEBREE MOENS, Procureur te Zierikzee. Zierikzee, 13 Jylij 1870. De Curator Mr. J. M. ISEBREE MOENS. i July De Notarissen Mr. C. van der LEK de w CLERCQ en J. van der BENT zullen ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen MACHIEL VISSER, op Dingsdag den 19 Julij 1870, 's namiddags ten 2 ure, in het Logement by de Wed. F. van 'tHof te Brouwershavenpubliek, in verschillende perceelen verkoopen: De volgende uitmimtende B R E O* 91 80 WINTERTARWE 0 60 99 DITO 0 64 89 DITO 0 17 70 ROGGE 0 38 62 DITO 0 78 92 Blaauwe ERWTEN 2 10 22 ZOMERGERST 0 61 HAVER 0 38 35 PAARDEBOONEN 0 49 97 Bruine KLAVERS 0 20 61 Lucern KLAVERS 0 34 04 AARDAPPELS 0 14 - MANGELWORTELS 0 17 37 driejarige MEEDE 0 31 68 DITO 0 65 52 tweejarige MEEDE 0 44 60 DITO 0 59 91 jonge MEEDE 0 73 81 DITO Mitsgaders een partij PAARDEBOONEN in de twee jarige Meede. Alles breeder in de aanplakbiljetten omschreven.^ onder Brouioershaven. Kerkwerve. Zonnemaire. Brouwershaven. t> Zonnemaire. - Zonnemaire. Zonnemaire. Zotinemaire. Brouwershaven. Brouwershaven. Brouwershaven. Br ouiver sliaven. Brouioershaven. Duivendijke. Zonnemaire. Brouwershaven. Zonnemaire. Brouwershaven. Zonnemaire. De Notaris J. van der BENT zalten verzoeke van de Weduwe L. FALING, op Woensdag den 20 Julij 1870 des namiddags ten half twee uren in de Herberg bij K. van Langeraad te Ellemeetpubliek presenteren te verkoopen: 1 B. 85 R. 76 E. WINTERTARWE. 1 u 06 56 ZOMERGERST. 1 18 10 Blaauwe ERWTEN. 27 37 driejarige MEEDE. 48 90 tweejarige'MEEDE. 45 85 jonge MEEDE. Alles gelegen bij het Hoefje van genoemde Wedjiwe L. FALING onder de gemeente Ellemeet. De Notarissen Mr. C. van der LEK de CLERCQ en J. van der BENT zullen, ten verzoeke der Erven v«in wylen M. VISSER, "es namiddags van 't Hof op Vrijdag 5 Augustus 1870, des het Logement van de Wed. F. 2 ure te Brouwershavenpubliek verkoopen: genaamd „BE MEEBAAL," met 1 Bunders 30 Roeden 40 Éllen BOUW- LAIVI* te Brouwershaven. 11 Bunè°rs 46 Roeden lO Ellen BOUW- en WEILAND onderDuivendijke. V2 Roedei. 30 Ellen BOUWLAND onder Kerkwerve. 3 Bunders T'» Roeden 13 Ellen BOUW LAND onder Zonnemairè. Breeder bij verkoopboekjes en billetten omschreven. van eeue welbeklante te AXEL. De Notaris S. A. de SMIDT te Accel, zal ten verzoeke van de gezamentlijko erfgena men van wijlen CORNELIS DOURLEIJN en FRANCHISE EEKMAN, in leven echtelieden, wonende te Axel en aldaar overleden, op Dingsdag den 26 Julij 1870, des namiddags ten 3 uren, te Axel in het Logement „TIET GULDENVLIESbewoond bij den I-Ieer L. B. A. Rolff, in het openbaar presenteren te verkoopen EENE WELBEKLANTE EN GOED BURGERLIJK BESTAAN OPLEVERENDE bestaande in Woonhuis, Hoef'smidseStal en verdere gevolge van dien, op en met 3 roeden 50 ellen eigen Grondalles staande en gelegen binnen Axelin de Lange Noordstraat, kadastraal be kend sectie G, No. 165; met alle de daarbij behoorende vaste en losse en waarin het beroep vau hoefsmid reeds meer dan 70 Jaren en nog steecis met goed succes wordt uitge oefend thans nog bewoond door den mede verkooper JACOBUS PIETER DOURLEIJN. Om aan het gebruik te komen 14 dagen na de toe wijzing. Zijnde dezelve inmiddels uit <1© liand te koop. Te bevragen in persoon of met franco brieven bij den mede verkooper JACOBUS PIETER DOURLEIJN. Alle verdere inlichtingen te bekomen bij gemelden Notaris de SMIDT. iY Elk zegge liet voort. Verkooping aan de Bank van Leening te Zierikzee van de verstane j>an<len, ingebragt tot ultimo April 1870, op Woensdag den 20 Julij 1870, des na middags ten twee ure. Dingsdag namiddag van 3 tot 4 ure te bezien. De ondergeteekende verlangt bij de aau- staande stemming voor Leden van den raad der Gemeente Ellemeet niet weder in aanmerking te komen. L. KREPEL. TJït cle hand t© koop: EEN STEENEN op eeu der welvarendste dorpen in Zeeland. Adres met franco brieven onder letter Maan de Uitgevers dezes. extra goede MOLENSTEEN (I40cn) 22 Nederl. duim dik. Te bevragen met franco brieven bij L. WITTEVRONGEL te Neuzen. "V"oor Hoeren Landbouwers. te bekomeu bij K. PEERS te Haamstede. II Voor Zierikzee en omstreken in het Koflij huis Har monie" bij A. BOKSTAL, ƒ3,50 per Ned. pond. £1 ÏO Ots. 'tNed, i>«1., n drie- a viermaal daags v e r s c h. Zierikzee. Wed. N. de BRAKKE. TE BEKOMEN: met de moot en met de pot, bij C. ANKER, Schuithaven, Zierikzee. UU Jk— -4L-,50 <1© SO kan, vrij aan de wal, te bestellen aan de Bierbrouwerij te Leur bij Breda. II. J. BLOEMEN. TOT ZEER CIVIELE PRIJZEN. MADERA, SHERRY PORTWIJN. ROODEcn WITTE verkrijgbaar op fust en op flesschen, bjj Zierikzee. j w a ale. geëerde ftCaa- en Dan eigen ooten aai zij ont vangen heeft eene nieuwe sortering stai<>n vau Linnens, Tafel goederenOntbijt, T, Itleedjes en dergelijke artikelen. Voorts*,8 J Kepe. Tan Dim et, offon- en Haarlemmer r,.">vit- en geel Katoen, alles tot zeer CIVIELE TZFN Zich tot t velende, recom^ë, van tovenetaaiide Artikelen annke Tei't bij voortduring haren handel b«ND, «AT.T-RT Zierikzee, 15 J u 1 ij 18 7 0. viiMiel SAIJET enz. Wed. F. C. CATS, Schuithaven. wordeu Tbestellïng-en aangenomen tot 1 Augustus a 30 c©nt pcy Resellbij l J. M. GASILLE Apotheker. t© lcoop per last of per wagen bij A. PLEUNE te Brouioershaven. Brieven franco. fj - De ondergeteekende geeft cbDor deze aan Heeren Landbouwers kennis ,ydat er van af heden tot latere aankondiging geen gebruik kan worden gemaakt van de SPHINGSTIEIi welke by hem is gestald. Nooudwelle, 14 Julij 1870. J. HANSON. van Z I E R I II Z E E, bestaande in de navolgende afbeeldingen, als: een van de Nieuwe Haven, met het barkschip de Grondwet] dito de stoomb..%Stad Zierikzee. Kleine Kerk met steenenbrug. het Geregtsgebomv op de Oude Haven. de heeren-Societeit. Poststraat. Schuithaven. Havenpoort. ITuUol yuoi'li. den grooten toren gebouwd in 1454. Voorts eene afbeelding van het standbeeld van Jakob Cats, en het loodsgebouw te Brouwershaven. Prijs: 35 oeut per photographic. Voor dezelve zijn ljjstjcs van 20 en 35 cents verkrijgbaar. VERLOREN: inhoudende een bankbiUet -viiii 4o gulden, benevens eenige papieren, voor den vinder van geen waarde. Men wordt beleefd verzocht dezelve tegen ©ene goede beloonïng terra? Je bezorgen bij de Uitgevers dezes. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Informatiën bij de Agenten C. van der YLIET Dz. te Zierikzee, L. BOOGERD Az., te Brouwershaven en J. C. M. van RHEEte Haamstede. tegen Hoesten, Keel- en Bovstaando©» ning-eii van C. A. C. FISCHER bij Frankfort a/d Main, verkrijgbaar in doosjes van 30 en 40 Ct., J. M. GASILLE, P. GASILLE, B. GELEINS" J te Zierikzee. te VlissingenWh te Ilaamsted Apotheker en FabrieJcant van chemisch technische praeparate te Emmerik a. d. Rijn. .SPECIALITEITEN: Zuiver Malss-Extract (moutstroop) uit pCt. moutsuiker, dextrine, eiwitachtige stoffen en phc phoorzure zouten zamen gesteld, wordt door prof. vi LIEBIG, door Dr. BOCK en alle geneeskundige autoi teiten als een ligt te verteren en voedzaapr middel ze aanbevolen bij hoest, schorheid, borstkwalen, kinkhoe en voornamelijk bij scrophuleuse kinderziekten in plai van den walgelijk smokenden levertraan. De flesch van ned. oneen 75 ets. Staalwjjn, een aangenaam en ligt in te nern ijzerpraeparat is van de gunstigste uitwerking bij blee zucht, gebrek aan eetlust, zenuwachtige hoofdpijn vooral bij beginnende longtering. De flesch a fl. 1. Universeel Zuivering-Zoutbeke als het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel teg alle maagkwalen als maagpijn, maagkramp, slee) spijsvertering, zuur enz., in pakjes van 1/.2 kilo a 7.j kilo a S3 en 7s ^1° a 18 cents. Wormpatronen, tot verdrijving der worm bij kinderen en volwassenen, per stuk a 6 ets. HaarbalscmEau cle Cologne philocome, zi vert het hoofd van de schilfers, belet dadelijk^ het u vallen der haren en brengt in eenen korten tijd een geheelen nieuwen groei te voorschijn. Groote flaco a 90 en kleine a 45 ets. IdiatonDroppels te^en kiesjnj zonder schadelijke bestanddeelen bevrijden oogenbl kelijk van de hevigste kiespijn. Het fleschje ets, Aromatisch Mondwater ver^yclert d kwaden reuk uit den mond en zuivert cU tanden. I sterkt het gebit en ziek tandvleesch en houdt a 1 de dee;' van den mond gezond en frisch. Dej[esc^ a 90 ets. L>ï*. Bomershausens Oogwater behoud, herstel en versterking 'an ,e: go^lg!' m gvp flacons al— fl. en in kleine /s fl0 a 39 ets. OriffincolllesscJ^11 J a fl. 1.50, te Zierikzee J- 1)13 JONG ZIJLSTRA te Tholen, C. J. de En in de bekend Depots in de andere steden. Bij ieder flacon en ieder ^akje is een gebruiksa wijzing. jcler nak TERSTOND een bekwame jIOEFSMID S-K NBCHT nf een die een paard kan en een e Deles-s-en, bij JOH. MATJHIJSSE te ZVnb Brieven franco. [ATTHI een II ER WORDT TERSTOND HOEPSMIÜ^i^1^®0 ITr adres met franco brieven bij J. IUaTHIJSE te Oosteili l7iArTY«:v.s: DE I-ÓOZE WAAL Gedrukt bij de firma' DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2