ZMllKffliStiiftE NIEUWSBODE. No. 9798 26sle Jaarg. E N, '0 3 O H II ,S. Schouwing op de Rijtuigen. Nieuwstijdingen S*duizenden personen ran 11. et oude oor- rj 7 '/2 Cts. lien HE GAL-, H -xo cts. krijbaar bij 11 O □arkt Veland I Jr. |OER- IEKE. P. I JOH. of roos. i groei van Jol eu belet" Iele roos of Tegbevat ivordt door 3 YZ* ct., e Heeren van deb Coiffeur te LGD ICHT; Oosterland aar .an J. J. i iw, i zich aan I g,*ez:el- Jdshou- Ihandeling onder rBER a. s tevens rERK- 60 en len franco, JS wordt BI U Zaturdag 16 187Ö. .!***i J3e«*uren en Adiriir-jstratien ~~K en ni sieving- dos L Xp één «re, op het eone open,»-*" Vergadering van den Gemeente-ttaaa zal get-a'3en wor<3en' Ziisbikzëb; den 14 Julij 1870. De Burgemeester B. C. CATJ. Afkondiging. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend: dat het voljaars kohier voor de belasting op het Per soneelNo. 5 van deze gemeente, dienstjaar lS70/lt den 12 dezer maand door den heer Prov. Inspecteur dor Dir. Belastingen, enz. ïu deze provincie executoir verklaard op heden aan den heer Ontvanger der Di recte Belastingen alhier wordt ter band gesteld ten line van invorderingen dat ieder verpligt is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Zierikzee, den 14 Julij 1870. B. C. CAU. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee. Gezien art. 56 van het reglement van Policie voor deze gemeente: Hebben goedgevonden te bepalen: dat op Donderdag den 21 dezer maand, des namiddags te 5 uur, aan de Balie alhier, eene SOIrlOTJWIINGr zal worden gehouden op de verhuurd wordende K.Ï j- ■fcuïgren, Yoertuig'en en Sleden, en worden mitsdien alle Verhuurders opgeroepen om, ten bepaalden dage, ure en plaatse, met hunne rijtuigen enz. te ver schijnen, ten einde de noodige keuring te oudergaan, ter voorkoming van boete en straf, bij het policie-reglement bedreigd. Zierikzee, den 14 July 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMER1NS. Uit Philadelphia wordt aan den Londenschen Standard het volgende geschreven: //In Lombardstreet, alhier, oont zekere Joseph Herriges. Sedert eeuigen tijd werden i buren van dezen persoon verontrust door zonderlinge duiden, welke nich in liet midden van den Dacht deden )oren. Een hunner, Gibsou genaamd, die het digtst j Herriges woonde eu dus ook het meest van allen sfc had van het zonderlinge gekrijt en geschreeuw, ,t men uit di§ns woning hoorde, sprak daarover met ne medeburenen zij kwamen spoedig tot de over- iging dat er in de woning van Herriges een krank- anige was opgesloten. Men verwittigde de politie er n, en weldra had men een tooneel voor oogen, gelijk n dat, hetwelk verleden jaar in een klooster van Krakau ird ontdekt. In eene naauwe en ellendige kamer, acht atlangeo tien voet breed, ontwaarde men een mensche- wezen, waanzinnig, van een terugstootend uiterlijk, t ligchaam met een van grof liunen vervaardigden zak dekt. In de kamer bevond zich geen enkel meubelstuk, een onbeschrijfelijke morsigheid heerschte in dit be- ompen vertrek. Het ongelukkige wezen dat hier opge- ten was, werd herkend als John Herriges, broeder van i eigenaar der woning. Hij bevond zich daar sedert sëentwintig jaren en was er opgesloten door zijn leren broeder, opdat deze de eenige bezitter zou zijn eene nalatenschap, welke tussehen hen beiden moest rden verdeeld. Deze ongelukkige had vóór zijne op- iting geen teekenen van verstandsverbijstering getoond, ;h de langdurige opsluiting, het slechte voedsel en de :beringen van allerlei aard hadden hem van zijn ver- cd beroofd. Hij bevindt zich thans in het gasthuis men hoopt hem te genezen. Joseph Herriges zal •nev. kort rekenschap van zijn gedrag hebben af to gen; Inmiddels is hjj tegen een borgtocht van 5000 lars op vrjje voeten gelaten. In de Verenigde Staten van Noord-Amerika beeft het chaffer, door den staat van kunstledematen aan verminkte tairen in 1869 gekost 1,040,000 gulden. Op nieuw t^eft men in Engeland een spoorwegongeluk -etreuven. In de., «acht van Zondag verliet een sneltrein station Carhste en ongeveer 600 el afgelegdtoen eens- 8 van een dwars jn e,, goederentrein kwam aanrijden en en door den sneltrem lm, „.„„.-door een derde klasse wagon De passagier» Vijf in „erden dQod_ voorste gedeelte van den tre.n »-Eeg geen letsel, het aelitersle elle werd daarentegen van do l.j-geworpen, waardoor tal- personen werden gekwetst. De a,chinist van den goc- [itrem gevaarlijk gewond, en de .«schillende wagons 'en zwaar beschadigd. De bladen dringen er 0p aan dat iaat regelen moeten genomen»- wordeu om dergeliike onheilen oorkomen. föutfttjti ^°iIiSa?Ufin1opel' JulÜ- ®en ^©vige brand wtamboul gawoed. Gisteren omstreeks half ■evofr1qlnn'.t,"urde ZÜ tot Ter 0Ter middernacht 'S s,Wfl T™'. meeat houten gebouwen, zijn in is het Ou feil baarheidsdogma met 450 tegen 88 s^©^" men aangenomen. 62 stemmen werden voorwaardelijk uitgebragt. Particuliere mededeelingen uit Spanje aan de Pali Mall G'azette melden dat er in Spanje groote opgewon- heid eu ongerustheid heerschte over den loop dien de zaken zouden nemen. De Spaansche trots is geknakt, en herinneringen aan 1808 verbitterden de gemoederen. rijft. Parys, 13 Julij. De Constitudonnel brengt in her innering de verklaringen der Eransche Ministers in de Kamer afgelegden zegt dat aan die woorden gehoor is gegeven. Satisfactie is verleend op do regtmatige vraag. Hohenzollern zal niet over Spanje vegeeren. Wij wagen niet moer en nemen met trots de vredelievende oplossing aan. Er'is een groote zegepraal behaald, die geen droppel oioects neeit gekost. In de nabijheid van Bordeaux had jl. Zondag het volgende droevige voorval plaats: Twaalf bewoners der gemeente Plassac zouden een pleziertogt doen. In het terugkeeren werd het vaartuig door het hevig getij mede- gesleept en daar hetzelve door onbekwame handen be stuurd werd, sloeg het weldra om, mot dat noodlottig gevolg dat al de opvarenden verdronken. Onder hen bevonden zich twee in zwangerschap verkeerende vrouwen, twee kinderen en zeven mannen. De parijsche correspondent van dc Observer schrijft het navolgende: „Twee jaren geleden kwamen de prins en do prinses van Hohenzollern in J?rankrijks koofstad en verkeerden op den meest inlimcu voet met liet hof der Tuileriën, Zij reden door dc stad, gezeten in de keizerlijke equipage, en ieder vroeg zich af wie ze waren. Eenige maanden later, loeD de hertog dcMont- pensier schijnbaar nog eeuigen knus had op den spaauschen troon te zullen komen, droeg keizer Napoleon zelf prins Leopold als kandidaat voor, en de fransche gezant te Madrid heeft Serrano daarover zeer bepaalde voorstellen gedaandie gunstig werden opgevat. De prins werd gepolst!maar deze legde weinig lust aan den dag om een lot te ondergaan, hetwelk Maximiliaan van Mexico te beurt viel. Hij wees derhalve het aanzoek van de hand. De correspondent voegt er bij, dat de prins door den invloed zijner zuster, de gravin van Vlaanderen, tot andere ge dachten kwam. In het dep. de FAisne heeft een vader zijn zoon vermoord, het lijk in een put geworpen en vervolgens, om alle verdenking te voorkomenhet huis in brand gestoken. Het monster is gearresteerd. Soine, 13 Juljj. ïa <le zitting van het concilie Berlijn, 13 Julij. Prins Leopold van Hohenzollern caa uïj vim zij ne k an u matuur neeit atge- zien, omdat het hem als Pruis3isch en Duifcsch officier, on mogelijk is voor zijn persoon Puitsckland in den oorlog te werpen en te gelijkertijd Spanje eeu Moedigen strijd als bruidschat aan te brengen. Verschillende zaken bewijzen dat de questie der Spaansche candidatuur slechts een voorwendsel, en om zoo te zeggen de stok waswelke Frankrijk na lang en ijverig zoeken beeft opgeraapt om Pruisen te slaan. De Moniteur universel h. v. blaast de krijgstrompet, en komt er rond voor uit, dat Frankrijk van de gele genheid dient gebruik te maken om voor zijne billijke eischen bevrediging te erlangen. /,Het Pruisisch gou vernement," zegt in dat blad de heer Paul Dalloz ''heeft sedert vier jaren misbruik gebruikt van het ge- duld\van Frankrijk en Europa, maar heeft thans al de grenzen van welvoegelijkheid overschreden, door met den maarschalk Prim eene zarnenspanning te smeden welke de ernstigste gevolgen voor Frankrijk zou na zich slepen. Wij daarentegen hebben onze welwillend heid voor Pruisen tot het uiterste gedreven. Spanje en het Spaansch bewind hebben alle reden om zich over ons gedrag jegens hen te verblijden, en wij zijn over tuigd, dat de keizer niet zal ophouden de bewijzen van die gezindheid aan beiden te geven. Maar zoo onze politiek ten aanzien van Spanje zachtzinnig en gemag- tigd moet zijnom de moeijelijkheden waarmede dat land heeft te worstelen, niet te vërgrooten, met Prui sen is het tegendeel noodig. //Deze mogendheid schijnt, verblind door hare eerste overwinningen, zich de opperheerschappij over Europa te willen aanmatigen, eu het is hoog tijd om daaraan paal en perk te stellen. Men moet de kwestie uit ruimer oogpunt beschouwen; thans is het niet meer genoegdat prins Leopold van clen Spaanschen troon afzietwant dat afzien zou waarschijnlijk niets meer zijn dan een behendige zet van graaf Bismarck, om ons te ontwapenen, onder voorbehoud van binnen wei nige maanden eene betere diplomatieke stelling in te nemen, en ons, na alles in gereedheid te hebben gebragt, nieuwe en grootere moegelijkheden te berokkenen. Wij zouden dan van nieuws aan moeten beginnen. ,/Hetgeen ons voor 't oogenblik kan bevredigen en daarom ook moet geëischt worden, is de formeele be krachtiging en volledige uitvoering van bet vredestrac- taat van Praag naar geest en letterd. w. z. vrijheid voor de Zuid Duitsche Statenen dien ten gevolge ont ruiming van de vesting Mainz, die tot Znid-Duitscbland behoort; afstand van allen militairen invloed aan gene zijde van den Main, m. a. w. opheffing der militaire conventiëu; en eindelijk bevrediging van Denemarken, door de ten uitvoerlegging van art. 5 van het tractaat, rakende Noord-Slees wijk. /Ziedaar," schrijft Dalloz, ,/de eenige waarborgen waarmede wij ons kunnen vergenoegen, en worden zij ons geweigerd, dan zal het gevolg zijn, dat onze eischen grooter worden 14 Julij. Naar men verneemt, is Frankrijk niet bevredigd met den afstand der kandidatuur van prins Leopold. Men meende dat de Rjjksdag tegen de vol gende week zou worden bijeengeroepen. Oe Kreizzeitung zegt, dat de bedreigende uitdruk kingen van Frankrijk toonen dat er voorbedacht plan bestaat en dat Spanje slechts een voorwendsel is. Als Frankrijk beweert het voogdijschap te hebben over naburige volken, kan er geen sprake meer zijn van een verzekerden vrede op zulk een wijze is de oorlog slechts een kwestie van tijd. Maar zij die ons ten twist zoeken, zullen ons gereed tot de verdediging vinden. Ems, 14 Julij. Men verneemt nader dat de Fran sche gezant, toen de tijding ontvangen was, dat de prins von Hohenzollern de candidatuur voor den Spaanschen troon had geweigerdvan den Koning van Pruissen verlangd heeft dat hjj hem machtigen zou naar Parijs te telegrafeeren dat de Koning zich verbond ook voor later nooit weer zijne toestemming te geven aan den Prins von Hohenzollern om den troon van Spanje te aanvaarden. De Koning heeft evenwel geweigerd den gezant ten tweeden male te ontvangen en liet hem door den dienstdoenden adjudant weten, dat Z. M. hem niets meer had mede te deelen. Het onweder van Zatnrdag jl. heeft in een groot ge deelte van Belgie met ontzettende kracht gewoed, ver gezeld van een ware orkaan en lievigen regen, die bij stroomen neder viel. Op het platteland zijn verschillende ongelukken te betreuren; verschillende hofsteden met •ni KA zv-h daarop bevindende vee zijn afgebrand, terwijl op de wegen boomen zijn ontworteld die verschillende on gelukken aan voerlieden en paarden hebben veroorzaakt. De beriglen uit Belgie, die onmiddellijk aan prins Antons telegram voorafgingen, waren zeer ongunstig. Men had daar aan het ministerie van Bnitenlaudsehe Zaken naar het schijnt on gunstige mededeelingen ontvangen, en de belgischc genie was dientengevolge naar Bergen vertrokken om 4 spoorweglijneu te bezetten Belgie had besloten alle middelen van communicatie af te snijden, zoodat men voorzag dat de onzijdigheid van het grondgebied zou worden gcsclioudeu. De houding van Engeland en Italië is gunstig voor het behoud van deu vrede, 's Bosch11 Julij. Zaturdag avond had de per soon van Kamphuizeu, bij het openen van een beerput, het ongeluk er voorover in te storten; niettegenstaande spoedig aangebragte hulp was hij reeds gestikt toen men hem er uit haalde. De ongelukkige laat eene vrouw met 4 kinderen na. I-Ieerclo, 10 July. Gisteren namiddag omstreeks 5 ure sloeg de bliksem in eene hooimjjt naast de wo ning va.n Hendrikus Mulder te Yeessen. Deze ziende dat bet hooi vlam vatte, beklom de mijt, terwijl hem door den zoon der weduwe Maten een emmer water tot blussching werd aangereikt; terwijl hij den inhoud op het brandende hooi uitstortte werd de ruim 70jarige Mulder door een volgenden bliksemstraal getroffen waardoor hij onmiddelijk gedood werd; Maten stortte mede bewusteloos neder en werd welligt min of meer getroffen, doch geheel door schrik verlamd; men ver moedt echter, dat hij geheel herstellen zal. 'sGravenliage, 12 July. De afdeeliugen van uu -jsüxslü reamer uer ouiteu Generaal liebben gisteren een aanvang gemaakt met het onderzoek der wetsont werpen, thans aan hare overwegingen onderworpen. Men meldt van de Vink nabij Leiden, van 10 Julij: De vrees, dnt hier i'd de nabijheid eene vreeselijke misdaad is gepleegdbrengt onze buurt van daag geheel in verwarring. De zaak is dezeIn het begin der vorige week waren eenige aardappelen ontvreemd van de Wed. van Noord aan den Hoo- geu Morach, van haar land aan den Korten Vliet. Het te kennen geven hiervan was voor den in zijne betrekking zoo ijverigen rijksveldwachter van Santen, oDder Voorschoten ge stationeerd, genoeg om op de verdere dievevij te surveilleeren en de dieven op de daad te betrappen. Met dat doel ia de man Vrijdag avond van hnis gegaanen met grond mag men veronderstellen dat de man de dief of dc dieven werke lijk op de daad betrapt heeft; maar helaas ook dit, dat hij zijn dienstijver met den dood heeft moeten betalen. Althans gisteren morgen waren weer 7 struiken aardappelen (44 stuks) opgedolven-, men heeft echter die aardappelen op het. land laten lig gen, hoogstwaarschijnlijk door genoemden van Santen in het verder delven en medenemen verhinderd. Erger is het dal van Sanlcn lot heden is vermist; in den vroegen morgen van heden heeft men wel zijn pet in den Korten Vliet gevonden, doch het visschen met dreggen heeft er nog niet toe mogen leiden 'a mans lijk te vinden, terwijl het vhiden van den pet in de nabijheid van de plaats, waar de dieverij gepleegd werdalle reden geeft om te gelooven, dat hij na worsteling en strijd in denzelfden Korten Vliet verdronken is. De justitie doet het, ijverigst onderzoek, en is hier een moord gepleegd, dan is het te wenschen dat de schuldige spoedig worde ontdekt en de verdiende straf ondevgaau mogemaav ook dat voor de diep bedroefde en iu zwangeren toestand verkeerende weduwe van van Santen en hare twee kinderen gezorgd worde. Naar wij heden omtrent deze zaak vernemen is men er, hoewel steeds vissehende, nog niet in geslaagd het lijk te vin den. Behalve den pet van den veldwachter, moet ook nog een andere pet zijn gevonden, dat mogelijk tot eenige nadere ontdekking zal leiden. Tegen twee personen, niet zeer gun stig hekend staande, en waarvan er een gisteren morgen op de hoogte van de Vink gezien werd, is vermoeden gerezen, maar hun verhoor moet tot nog toe niets opgeleverd hebben. IVieiivreirlïreX'lc in Duivelend, 14 Julij. Heden voormid dag omstreeks half elf ure hralc op de hofstede van den landbouwer L. Licvense onder deze gemeente, brand uit, met dat noodlottig gevolg dat de schuur met de zich daarin bevindende 20 voeren wei- en klavevhooihenevens een drielingwagen met hooi een prooi der vlammen geworden is. Het mogt aan de ijverige pogingeu der brandweer dezer gemeente gelukken het woonhuis en het wagenhuis te behouden. De oorzaak van den brand is onbekend, hoewel dezelve waarschijnlijk veroorzaakt is doorliet broeijen van het klaverhooi; de schuur was tegen brandschade verzekerd. ZïexriUkzee, 14 Julij. Talrijk zgn de berigten over de ongelukken, veroorzaakt door het verschrikkelijk onweder dat Zaturdag-namiddag in een groot gedeelte van ons land heeft gewoed. Na hetgeen wij iu ons voricy No. dienaangaande mededeelden, kunnen wij nog lmt volgende melden. 7 In de Bijlmermeer is een boerenknecht, die op het land bezig was, door den bliksem gedood. Ook eene koe werd daar getroffen. Te Renkum is het huis van den heer Clausing even buiten het dorp doov den bliksem getroffen cn verbrand. Te Doorwerth, nabij Ileelsum, is de bliksem in eene boerderij geslagen; daarbij zijn verscheidene schapen omgekomen. Ook in de Betuwe, te Femuieu is de boer derij van van Hattem met daaraan verbonden winkel totaal afgebrand. In de gemeente Zwollerkerspel is de bliksem in de boerenwoning van D. van der Kolk geslagen, waardoor het buis lot den grond is afgebrand; de inboedel is gedeeltelijk gered. Te Wageningen sloeg de bliksem tot tweemaal too in dc terra-cotta-fabriek doch gelukkig zonder groote schade aan te rigten; van een der aldaar bezig zijnde werklieden is de hand eenigzius verschroeid. Nabij de schipbrug te Vreeswijk sloeg de bliksem in een hooihoop, waarbij verscheidene menschen voor den regen schuilden. De hooihoop stond in een oogenblik in volle vlamgelukkig werd niemand getroffen. Te Almelo sloeg de bliksem eene in de weide loopende koe dood. In de gemeente "Wierden is de bliksem in een huis geslagen hetwelk totaal is afgebrand. Te Lochem moet een korenmolen door den bliksem getroffen en totaal afgebrand zijn. Te Drunnen is de bliksem in het huis bewoond dooi en toebebooronde aan W. van de Wiel geslagen. In eeu oogenblik stond bet gebeele hnis in brand, door kracht dadige werking der spuit is men er in gelukt het bij dat gebouw te bepalen; bet huis is tegen brandschade verzekerd; de schade aan het huis wordt geschat op ƒ700,aan den verbranden inboedel op ƒ200. Te Loon-op-zand sloeg de bliksem een zwaren eik, welken men tot molenas bestemd bad, geheel tot spaan ders, terwijl in het gehucht de Elfteling twee groote lca- nadaboomen geheel dn tweeën zijn gekloofd. Te Hedel is eene in de weide loopende koe toebe- hoorende aan de wed. de Bie, door den bliksem dood geslagen, Een hevige hagelslag bragt aan dc gemeente Leerdam alsmede aan de omliggende buurten euormc schade toe. In den tijd van tien minuten werd een streep bouwgrond van meer dan 2 uur gaans als het ware totaal verwoest. Hennep, beetwortelen, aardappelen, koren, het werd letterlijk weggemaaid. Do hoop van vele nijvere landbouwers is in dat korte oogenblik geheel vernietigd, Dc schade Ï9 enorm en wordt door deskundigen op p. ra. ƒ150,000 geraamd. Zieril«ee, 15 Julij. In de verschillende garni zoenen is gisteren per telegraaf de order ontvangen, dat de miliciens, wier vertrek met verlof op heden bepaald was, niet mogen vertrekken. Dientengevolge rijn hun de wapens, die zij reeds hadden ingeleverd, weder uitgereikt. Voorts is aan de officieren op liooger bevel te kennen gegeven dat zij geen verlof kunnen bekomen, maar moeten blijven in afwachting van nadere orders. Z. M. heeft herbenoemd tot kantonregter te Zie rikzee Mr. J. de Clercq van Weel en tot plaatsverv. kantonregter te Goes Mr. J. PL. de Laat de Kanter. Ter vervanging van den heer mr. G. A. Fokker, die zijn ontslag als lid der Tweede Kamer met het einde van dit zittingjaar heeft genomen, wordt in het kiesdi strict Middelburg o. a. aanbevolen de heer H. A. A. baron Collot cTEscury, burgemeester der gemeente Honteuisse. Bij een spiegelgevecht, op de heide te Breda gehouden zijn twee infanteristen zwnar gewond. Dc een heeft bij een charge der kavallerie een slag van een paard tegen het hoofd en tegen het been gekregen, de andere ontving een bnjon- netsteek in het hoofd. Zekere Maria Knijpers, huisvrouw van Johannes Vijnmans, te Udenwonende aldaar, bezig zijnde met koekbakkenhad het ongeluk voorover te vallen, terwijl zij den koek met een mes wilde orakeeren. Het mes trof haar in deu buik en niet tegenstaande spoedig aangebragte geneeskuudige hulp, is zij de3 anderen daags aan de gevolgen overleden. 't Volgende koddige voorval, tevens bewijs.op welk eeu lagen trap van ontwikkeling en beschaving sommige individuen nog staanhad de vorige week te Franeker plaats. Een Friescb werkman keerde na een jaar afwezigheid tol zijne treurende wederhelft "terug, die met blijdschap hare armen voor haar vermisten hartevrieud opende; maar de goede sloof had geheel buiten den waard (hier haar luuvclijksvricnd) gerekend. Hij kwam, zeide hij, niet om de verlaten echtkoets weer te betrekken maar om van zijne vrouw ceDe schriftelijke verklaring te erlangen dat zij overledeu was, waarvoor hij haar de som van ƒ50 aanbood. Hij meende door dit bewijs te eerder in de gelegenheid te zijn een beter, met zijn smaak meer overeenkomend huwelijks bootje te kunnen instappen. Toen de teleurgestelde echtvriendin weigerachtig bleef, aan deze curiensc conditie te voldoen vertrok hij zonder haar cenigen troost of geldelijke tegemoet koming achter te laten. Maandag namiddag heeft te Leiden een alleron gunstigst bekend persoon gena.amd v. S.zijn ouden vader niet minder dan 8 gevaarlijke wonden toegebvagt. De dader is in hechtenis genomen, terwjjl men voor liet behoud van het slagtoffer der gruweljjke verwondingen vreest. - Te Westerwijtwerd in de provincie Groningen heerscht weder de zoogenaamde varkensziekte (pestziekte) zoodat reeds bij verscheiden landbouwers een of meer varkens daaraan gestorven zijn. Men schrijft uit Utrecht van 11 Julij Op dit oogenblik bevindt zich wederom een man in onze gemeentewelke zijne opligterijen reeds meer dan 10 jaren met goed succes uitoefent. De politie schjjnt onmagtig tegenover hem te zijn. Daarom achten wg het te meer noodig een iegelijk tegen hem te waar schuwen. Hij is een oud man met grijs haar, en verhaalt u, dat hij van eene plaats komt., waar gij zeer goede bekenden hebt, die bij speciaal zegt te kennen. Met een goedaardig eenvoudig gezichtdat vertrouwen in boezemt verhaalt hij u dat zij«i zoon onder dienst gestorven is. »Hoe treurig ook," zegt hij, »eeu ouder wil toch nog wel gaarne het goedje van zijn kiud hebben." Hij is in de stad gekomen om het te halen, maar heeft nu tot zijn schrik gehoord, dat hjj eerst de registratie- ep legalisatieregten betalen moet. Nu zal hijzonder zijn doel bereikt te hebben huiswaarts keeren en de verre reis nog eens moeten maken. Hij vraagt niets maar met den man begaanvraagt men onwillekeurig met hoeveel bij geholpen zou zijn. »0 als mijnheer zoo goed wou wezen met twee gulden ben ik klaar. Over een paar uren breng ik ze terug, want bij het goed van mijn zoon bevindt zich ook nog eenig geld." Tot nu toe heeft de gelukkig gemaakte man overal vergeten de ontvangeu gelden terug te brengen. Gemengde bcrig-ten. Een kruk en eene krukin te O. worden aangeraden hunne lange tongen wat in toom te houden, en vooral niet te twisten over godsdienstige zaken, waar zij zoo

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1