TELEGRAMMEN. Meekrap-Berigt. VAN MIDDELBURG OP ZIEltlKZEE. 1SLL11W ViVSN i. VIJF DIPLOMA'S VAN BEK. De hoogste Bekrooiiingeii Viegekend aan p 11 111 ii 11 pE, VOOR DE BESTE EN DOELMATIGSTE LANDBOUW WERK T UI G E N. voor de volledigste verzameling LA.NDBOUWWE R K T U I G E N. LANDBOUWWERKTUIGEN. TUINBOUWGEREEDSCHAPPEN, Bank van Leening. een PAAR L D^t Puik wit Koeraapzaad Ingemaakte PALING, t Bordeaux-Wijnen. Röode- en Witte Aalbessenwijn. ROZIJHVIMUX. - RIEKEN Maartsch GERS TE-BI ER, T II E E N, U i' I) a n u s-P i 1 I e n. Engelsclie Gezondheids-Pillen 30 Cts. HET PAKJE, lllZ-BOHOf JOH ANN ft 5 O fel fel II Pommade Depurative. X LIGA R EN MA K U R S. Eene Burger-Jufvrouw il o. a. heeft het in dit opzicht veel goeds gedaandaar staat alios even gunstig. De bevolking van het tuchthuis te Leeuwarden be stond op den lsten Julij jl. uit 628 mannen, zijnde 14 min der dan op den lsten April. In het afgeloopeti kwartaal zijn 4 overleden. Het getal afzonderlek opgeslotenen was 19. Men leest in het ÏV. ïsr. IV: „Den bewonderaars van de thans hier ter stede zich bevindende Siameesche tweelingbroeders zal het wellicht niet onwelkom zijn te vernemen, dat dit natuurwonder in de geschiedenis niet zonder voorbeeld is. „In Indien werden tweelingzusters geboren, wier ligchaam, als hoofd, armen en beenengescheidennogtans op de hoogte der lendenen aan elkander verbonden waren. Na verloop van tijd verlangde de eene in het huwelijk te treden; de audere echter had er geen behagen in; zij verzette zich ook nadrukkelijk tegen het voornemen van hare zuster. Gene liet zich echter daarmede niet afschepen, maar bragt haren eisch voor den rechter; deze laatste liet ze plaats nemcuen na eene poos gezeten te hebben, beval bij, dat de beweerdster het eerste zoude opstaan. Hare poging echter mislukte, omdat de medehulp van de andere out- brak. Nu gebood hijdat de eiaohcres dadelijk zou opstaan. Zij deed dit zeer vlug, de andere onwillekeurig mede opnemeude. De rechter besliste nu, dat eiseheresse het volle recht had, naar wel gevallen te handelen. Dit berokkende de andere zooveel verdriet, dat zij kort daarna stierf, üc trouwlustige zuster moest nu het doode ligchaam harer zuster, dat weldra tot ontbinding overging, met zich dragen, hetgeen kort daarna ook haren dood ten gevolge had. Zoo wcrdcu zij wederom in deu dood vereenigd." Do verzending van aardappelen uit het Westlaud over Rot terdam naar Londen is in den laatstcn tijd bijzonder groot geweest. In twee dagen zijn 120 vaartuigen, daarmede beladen, te Rot terdam aangekomen; zij hebben hunne ladingen gelost aan de stoombooten, bestemd naar Londen, Hall en Leith. Vooral naar Londen is eene buitengewone hoeveelheid verzondea, waartoe aan de General Steam Navigation Company een expresse boot was aangekomen, uitsluitend om aardappelen in te nemen. Men begroot de gezamenlijke verzending iu twee dagen op p, m. 25 A 30 duizcud manden van ongeveer 1/3 hect. Uit Utrecht schrijft rnen: „Voor eenige dagen werd alhier bij een onzer winkeliers per abuis een muntbiljet van vijftig gulden, in plaats van een van tien gulden, aan een kassiersknecht uitbetaald. Bij het opmaken der kas bleek des avonds liet abuis, en werd door een der huisgenooten, die toevallig een oogenblik bij de betaling aanwezig was, opgegeven, dat een muntbillet met ecu keumerkend teeken van ƒ50 door bovengenoernden knecht was iu ontvangst genomen, door wien ook op het kantoor een biljet van die waarde is verantwoord, zonder te kunnen opgeven, bij wien het ontvangen was. Alle pogingen vau den winkelier, om zijn wettig eigendom terug te ontvangen, waren vergeefs, daar op het kantoor geoordeeld werd, dat op deze zaak aldaar niet kon geregardeerd worden, terwijl zelfs de gelegenheid niet; ge geven werd het ontvangen biljet te zien. Dit berigt. strekt tot waarschuwing, om vooral attent te zijn met deze biljetten van 50, die weinig verschillen van die van ƒ10, en dus een vrij gevaarlijk handelspapier ziju," Omtrent 14 dagen geleden hadden eenige Maas trichter losbollen de ongepaste aardigheid het huisje, dat zich buiten de Boschpoort bevindt en tot schuilplaats dient aan heeren rijks-ambtenaren, van al zjjne kostbare meubelstukken te ontdoen tafels stoelen kagchel toiletspiegel, koffielceteltje, melkpotje, kortom, het ge- heele rommeltje was er uitgedragen en zoo goed mo gelijk uitgestald op deu straatweg voor de poort, even alsof er dien dag een openbare verkooping moest plaats hebben gelukkig dat er zich op dat oogenblik geen ambtenaren in het bedoelde huisje bevonden anders waren deze misschien op dezelfde wijze behaudeld ge worden. In den uacht van Dingsdag op Woensdag ging het evenwel nog beter toeditmaal had men de meubels niet op den weg gezet maar in het kanaal geworpeu daarenboven had men het huisje, dat de aangename Vue van de Boschstraat naar buiten eenigszins in den weg stoud tot aan den grond toe afgebroken zoodat men weinig of niets meer van het onnoozele ambtenaarshuisje koude zien. Als belooning voor dit reuzenwerk werd niet veel gevraagd, zjj hadden zich slechts meester ge maakt van heb lood van het dak. Eenige jongelingen, verdacht van aan deze ongere geldheden zich te hebben schuldig gemaaktzijn ge arresteerd. Gemengde berigten. Truitje te Mis zoo blij dat zij weer een pikbroek heeft opgedaan, dat zjj heui wandelende loopt zoenen; en nu zingt men: Truitje is zoo^ opgetogen, Nu zij we r een vrijer heeft, Dat zijwor t zij niet bedrogen Zeker nu Uukkig leeft. Duurt dit zoo nog weinig weken, Dan staat trouwen voor de deur Want die zeelui hebben streken Die soms baren veel getreur. Truitje! wil dit goed onthouwen: Ge hebt uw vijfde vrjjer vast, Tracht hem nu dus vast te houwen En houdt hem nu bij den mast. Want als gij zijt vast gevaren, Komt het schip niet altijd vlot, Maak dus op die holle baron Dat gij wordt niet stapel zot. Keetje te Oost-Kapelle moest zich wat fatsoenlijker gedragen als het weer Domburgsche kermis is, en zulke malle sprongen niet maken, of er zal meer uitkomen. De praatachtige Krans te W. wordt verzocht zijne boodschappen wat vlugger te doen, en zijn tijd niet te verpraten met meidendat toch niet helptwant hij heeft reeds blaauwtjes geloopen. Nu er ruzie komt over den Spaanschen troon onder de vorsten, moeten Engeland, Italië on Oostenrijk besloten hebben, Frank rijk te ondersteunen,terwijl .Rusland onzijdig zou blijven. In sommige streken van Italië zijn de wandelaars verpligt in troepjes van 25 a 30 man uit te gaan en zich van goede wapenen te voorzien, daar de bandieten zicli niet ontzien om op klaar lichten dag hun beroep uit te oefenen. Op de Eugelscko kust is eene Noor- weegsche brik aangekomen, die 9 maanden zonder volk in zee had gedreven, terwijl de meubelen allen nog in een goeden staat waren. De brik was geladen.met hout, en was op 19 October 1869 vau Canada vertrokken en weinige dagen later door de bemanning verlaten. Waar een neger al niet voor gebruikt wordt. Zoo werd voor eenige dagen iu een hospitaal te Londen iemand een kankerachtig gezwel uitgesnedenen in dit gat werd oen stuk vleesch van een neger ingenaaid, waarvoor deze 12 gulden werd betaald. Nu zijn de mannen van de kunst benieuwd, of dit vleesch in do ledige plek zal vastgroeijen, en of dit vleesch zwart zal blijven, of wit wordeD. Kerknieuws. Aan ds. II. van Strien Cz., pred. te Op- en Neder-Andel, geboren te Kloetinge 4 Januarij 1816, sedert 1840 ach- tervolgeits pred. te Kleverskerke, Schore, Scherpenisse en Bemiekom, is door het Prov. kerkbest. van N. Brabant, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend, in te gaan met 3 Oct. a. s, Ds. C. W. Sckoorellaatst pred. te Axel, doch bij Z. M. besluit van 4Meijl. benoemd tot pred. voor Ned. Indië, is op 30 Junij als zoodanig plegtig bevestigd door ds. II. I. Oort, Voorz. der Commissie voor de zaken der Protest, kerken in TSJ. Indië. Ds. C. 11. ten Ilarmsen van der Beekpred. te Reitsum, c. a. is 1 Julij ber. naar den Bommel; \V. A.van Beusekom, te Vinkeveen, c. a. 28 Junij naar Yrouwepoldev; G. J. Vos, te Zeveubuizen, naar Vlissingen; G. Ringnalda, te Aarlanderveen, naar N. en St. Joostland, en A. Mac Pherson, te Montfoort, naar Axel. Brussel, 12 Julij, Met het oog op het conflict-, ziju alle Belgische genie-soldaten naar de Fransche grenzen getrokken. 13 Julij. De Spaansche' gezant te Parijs heeft eene dépêche ontvangen van den vader van prins Leopold von Hohenzollern, waarin deze met het oog op de ver wikkelingen nopens de candidatuur der kroon van Spanje, haar namens zjjn zoou itxtrelct. Eene dépêche der Augsburgsèhe Zeitung bevestigt het berigt, dat prins Leopold van de candidatuur heeft afgezien. Amsterdam, 12 July. Metall. in papier 42'/2 °/0 dito in zilver 50 °/<D 2'1/.-, pCt. Werk. Schuld 521/2 °/0, 4 pCt. Werk. Schuld 823 pCt. Binnenl. Spanje 22 °/oAmerika 1882 91 JBi-oslceiis, 13 Julij. IJsselijke tijding voor alle welgezinde BressianenDo Burgervader neemt zijn ontslag. Prijzen der Effecten. Rotterdam, 12 Julij. Prijzen ten drie ure: Spanje Binnenl. 22s/8, 23; Russ. Sporen 213, 215; Spanje 1869 25a/41 263/8Oost. Loten 1860 445; Portugal 1867 30'l/sMet. in Zilver 51 ~/8 52dito in Papier 43%6 pCt. Levee Bonds 62'/., Spanje 1867 263/8, l/2; Turken 44; N. Mexik, 7'/2. De onderzoekingen der monsters Onberoofde MEE KRAP, 1868 en 1869, van deu laatsten marktdag geven de volgende bevindingen, als: Sirjansland. Prinsland. de Heen. 6 v. ORP N. 106/111. 11 10 a. 9 113/117.1 188/134. 14 3 MM 136/138. 11 3 JVH 10.25/26. 95 2 DRS 11/12. 95 5 NVW 17.2244/5.48. 10 1 DWIDW 49. 95 5 JDR 1/5. 95 2 TDL 1/2. 11 3 IBL 13 3 MDM 3) 12 2 CCR T> 125 2 CVNH 14® 2 PB 175 4 CVB 165 1 DVW 20 4 MVNïI 14 3 JMT 7 3 CII iis i> Am.stercUvm 9 8 Julij 1870. M. E. BOUR. JR<>ttêrcl»iix11 Julij 1870. In de markt is weinig verandering gekomen voor goede zuivere onbevoofden blijft eenige vraag aanhouden. De aanbiedingen ziju eveuwel gering. De noteringen zijn als volgt aantenemen Prima onberoofden 27 a 28. Goede dito - 26 - 27. Ordinaire - 24 - 25. Tengevolge van de politieke omstandigheden zijn de berigten van de Fransche markt weder flaauwer SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Staatsspoorweg. JULIJ 1870. Yan MIDDELBURG: Van ZIERIKZEE Dond. 14 's nam. 2,30 u. »V. »V. Vrijdag HPsmor. 10,- 15 's nam. 6,- Zaturd. 16'smor. 10, Zondag 17 6, Maand. 18 7, 18 's nam. 6, Dingsd. lO'smorg. 9,30 »V. Woensd. 20 7, 20 's nam. 6, Dond. 21 2,»V. Dond. 14'smorg. 6,-— u.V. 14 's nam. 6,— »Y. Vrijdag 15 2,— Zaturd, lö'smorg.S,»V. 16's nam. 2,30 Zondag 17 7,30 »V. Maand. 18 2,30 Dingsd. l91smorg. 7,30 »V. 19 's nam. 2,30 Woensd. 20'smor. 10,30 »V. Dond. 21 6,- 21 's nam. 6,- m m m m ■ui 4()jarige Eehtvereeniging VAR C. van AS en T. CAPPELLE. Hunne dankbare kinderen. Tholen, den 13 Julij 1870. I Algemeene- kennisgeving. TE Arnhem. .TUNI, JULI on A.TJGTJSTTJS 18W. TE AMSTERDA M TE GOES, JUNI 1 070, de prijs van SO, TE STEENBERGEN, JUNI 1870, de prijs van ƒ40, -voor de volledigste verzameling De Zilver VergaMe Me.laille en /'a3,-, als eerste prijs voor de nieuwste en verbeterde L A N D B O UWWERKTUIGEN. De Zilveren Medaille als eerste prijs voor en <le Bronzen Medaille voor de beste ZANDPLOEG. 4 Heden overleed na een smartelijk lijden van eenige dagen mijne vrouw ADRIANA EVERWJJN in den ouderdom van 64 jaren en 7 maanden. Ouwerkerk, W. LEMSON. 11 Juli 1 87 0. 1 Verkooping aan de Bank van Leening te Zierikzee van de verstane paixcloix, ingebragt tot ultimo April 1870 op Woensdag den 20 Julij 1870, des na middags ten twee ure. Dingsdag namiddag van 3 tot 4 ure te bezien. TE KOOT: keur uit <lrie van 3, en O Jaren, alsmede een VïCTJILlDINr, oud 3 maanden; te be- bevragen bij E. LODEWIJK te Kapelle, in Duiveluncl. 60 Cent Zierikzee. ons, 80 Geut de kop. C Th. G. GILDEN. TE BEKOMEN: met de moot en met de pot, bij C. ANKER, Schuithaven, Zierikzee. ojp fust en op flesscheu. NOG VERKRIJGBAAR: om van het fust te drinken, te Zierikzee bij W. BAARS. Extra goede waterhoudende uit het magazijn van SINDERAM SIBLEZ te Arnhem in verzegelde pakjes van 5, 27a en 1 ons, van af een gulden per 5 ons, bij L'. SILVtUS, Schouwsche Botermarkt. 1NTI3. Prijscouranten op franco aanvrage gratis verkrijgbaar. Q Geen genot zonder g,*e5KoiicIIieI«l. Iloe droevig is het den naar de wereld rijke wegens kwalen neder te zicu liggen oubekwaam om zijne uitgestrekte bezittingen (e doorreizen. Een zweer aan het been, een verstuikte enkel een jichtige teen, een rhumatische pees, of een gezwollen lig- chaamsdeel zullen weldra in hun voortgang gestuit worden indien de aangedane plaals goed met warm water gebet, en daarna fiksch met Holloway's verkoelende, heelciule, cn zuiverende Zalf ingewreven wordt. Weinig personen bevinden zich niet in de onmogelijkheid om zich dit onschatbare middel te verschaffen; met de duidelijke inlichtingen voor het gebruik er van, welke rondom iedere pot gerold zijn, zullen weinigen er niet in slagen hunne kwalen te genezen, hoe erg of verouderd zij ook mogen schijnen, of met welk eenen uilslag zij elke andere behande ling ook hebben weerstand geboden. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen vanƒ 0,80 1,85 ƒ3,—ƒ6,75 13,50 20,95. Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,— - 7,05 - 13,85 - 20,50. Ziju oy franco aanvrage a. Comptant te bekomen bij den heer J. BAL,Cz. te Zierikzee, B. v. ASPËREN VEltVENNE te Goes, STELLINGWEllFF REINTEMA FIoofd-Dépöthouder te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford Street vroeger 244 Strand. u De Eelite., bereid volgens het oude oor spronkelijk Recept, per doosje Ofcs. vermaard onder den naam van ENGELSCHE GAL-, SLIJM- en MAAGPILLEN. Doosjes van Cts., grooto doOBjes 40 Ots. Bij niemand anders als te Zierikzee verkrijbaar bij deu Heer M. J. de LO.OZE ZOON. j Gepatenteerde 50 0 5S si HOFF'S CENTRAAL-DÉPOT, Bloemmarkt bij de Stilsteeg, F 154. HooIÏI-Dépót voor geheel Zeeland M. F. C. de KATER te Zierikzee. I>épótss: MiddelburgJ. SNOEP, Jr. VlissingenP. GAS1LLE. Goes, D. A. OER- LEMANS. Schoondijke, A. v. OVERBEEKE. Cortgene, J. de DIÈ. Wissenkerke, M. P. BROEKES. Aanvragen om Dépots franco aan JOH. HOFF's Centraal-Dépót te Amsterdam. 3 O Cts. het Pa kj o. e*- Onfeilbaar middel tegen schilvers of roos. Deze TOMj>£.AX>!E bevordert zeer den groei van het Haar, maakt het glanzend, krachtig, vol en belet'h het vroegtijdig grijs worden en uitvallen; do roos of schilvers neemt zij bijna onmiddelljjk weg, bevat niet het minst schadelijke bestanddeel, en wordt door voorname Geneesheeren zeer aanbevolen. Prijs T't» et-., met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar bij de Heeren J. E. THEE WIS, Coiffeur te ZierikzeeJ. P. van der DOES. te Goes, en J. A. BROUWENA^,, Coiffeur te Middelburg. ER WORDT TERSTOND GEVRAAGD ee,i HOEFSMIDSKNECHT! adres met franco brieven bij J. MATHIJSE te Oosterland. Er worden TERSTOND gevraagd 2 bekwame j CIGARENMAKER8, tegen hoog loon. Brieven franco,, t^an J. J. GELUKBrugstraat te Tholen. P. tusscheu de 30 en 35 jaar oud, biedt zich aan' als Huishoiwlster, julVrouw van gezel schap of tot adsistentie in een hnishou- Er zal meer gelet worden op goede behandeling dan op hoog salaris. Adres met franco brieven, onder letter L, bij de Uitgevers dezes. Worden gevraagd tegen 1 NOVEMBER a. s op Overflakkee eene KJBUKIEINMIUIIX tevens huiswerk verrichtendeen eene WERK MEID, P. goede getuigschriften, loon 60 en SO geilden; adres Uitgevers dezes. Byieven franco, onder letter G. Tegen 15 JULIJ of 1 AUGUSTUS wor-R gevraagd LogfeJi hooff loon eene KT. GER-DIEN8TMEID adres bij de U vers dezes. Brieven franco. I TTitjg'e-vex-s: I>I£ IAI>055ÏC Sz1 Gedrukt bij de firma: DE LOOZE FAAI 1 COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2