l 0 li Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland COMMANDIET KAS, i c°x Open bare Verkoopi ng. Eene groote partij PLANKEN Publieke Verkoopt Vruchten te Velde, Eenige Meubilaire Goederen Melkerij in Zuicl-Beveland, BOEIJERSCHUIT, een PAARD, (fpgfH Een Jachtwagen, Puik KOERAAPZAAD Puike Roode Bordeaux-Wijn MADERA, SHERRY PORTWIJN. A A LBESSEN WIJ N HHP- M BU1TENLANDSCHE B1IM, BESS E'N S A P. 273ste Staats-Loterij. Rrikken en Steengi^tis Wed. J. C. Massee en Zoon Smidsboor-Machines. XL DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: F. Kleeutvens Zoonte Goes. ij 2 a 3 gemeubileerde Kamers U.ZHYliiU'J Eng. Gezond heids-Pillen. Engelse he Gal-, Slijm- en MaagpillenM PASTILLES LOOZE1'&"zOON trik:Ce ',ij de Apot!lf!V'c' s M' DE M 4V C G A R E N M A K E R S. To Goes willen de gasvcrbrnikers cle administratie <1ct gas fabriek dwingen, den tegenwoordige prijs van 16 cents per kub. el. te brengen op IS els. Dientengevolge hebben 108 personen, die vau het gas gebruik makenzich schriftelijk verbonden met lo. Aug, a. s. hel gebruik hiervan te staken tot lijd en wijle de prij3 op 13 cis. zal zijn gebrngt, De Gedeputeerde Stalen van Zeeland hebben, "iet het f,nK °p de te sluiten overeenkomst met tic uitgeven der Middelb. CV., nopens liet uitgeven van verslagen van de gewone en bui tengewone vergaderingen der Provinciale Staten, tegen een vergoeding van hoogstens 1 200 'sjaars, besloten de notulen der vergaderingen tot het bij hot reglement van orde uiterst toegelaten minimum te rcdncceren. In IS74 zal de planeet Venus de zon passeereneen aller merkwaardigst voorval voor du astronomen van onzen tijd, daar zulks slechts om do 12") jaar plaatsgrijpt. Vele mogcudlieden hebben reeds maatregelen genomen, om dit natuurverschijnsel "nauwkeurig door deskundigen te doen observeeren. In Frankrijk zal men waarschijnlijk aan bet We tg. Ligchaam een crediet van 300,000 frs, aanvragen voor den aankoop van de uoodige in strumenten voor die waarnemingen. Welk een belangstelling voor Venus! Naar men verneemt wordt te Bodegraven ijverig gewerkt om het nog voorhanden puin weg te voeren. Op eenige punten is men bezig de nieuwe gebouwen weder op trekken, en zelfs zijn enkele al onder de kap. liet ware zeer te wenschen als men niet verpligt was op de oude fondamenten te bouwen dal men onderling kon overeenkomen regelmatiger te bouwen dan voorheende brecdc straten bieden daar ruimschoots de gelegoubeid toe aan. Voortdurend wordt nog gesmolten goud en zilver opgedolven. De dagloouen zijn er zeer hoog, men besteedt van ƒ1,75 tot 2,50 per dag. Onlangs werd gemeld, dat de dicnslhode van zekeren ver wet' te Sjiodrechl door den schrik wegens brand bijna hare spraak verloren had en dat zij die, door in hevige drift te geraken, terug bekwam. Thans wordt aan de -Pr. Gron. Cl. een dergelijk geval me degedeeld, ook hij eene dienstbode, wier spraak tot zulk een lang peil van stemmeloosheid (dysphonia) was gezonken, dat, /.ij zelden door iemand verstaan of begrepeu kon worden. Zij was bij zekeren molenaar te Oud-Pekela in dienst en gewoon op een stuk papier te schrijven, als zij iets noodzakelijks te zeggen had. Deze voor haar hoogst treurige toestand duurde nagenoeg drie jaren, zonder merkbare verandering. Al de middelendoor onderscheiden doctoren cn professoren in de geneeskunde, haar sinds het ontstaan der stemmeloosheid een halfjaar onafgebroken toegediend, bleken ten cenenmale vruchteloos te zijn. Doch ziet, wat gebeurt? De meid wordt ziek en krijgt de typhus, die hij haar den hoogsten trap bereikte, maar die zij doorstond en waarvan zo genas. Pas het tijdperk van herstel dezer ziekte ingetreden begint ze op eens in antwoord op de vra gendie haar door haar arts gedaan werden, met luide en hel dere slem tc spreken en diens vragen volkomen duidelijk Ie be- autwoorden. 7.\j heeft tot heden liet volkomen gebruik der spraak behouden. Gemoiij^de bcrifyteii. Drie praatachtige vrouwen te Nieuwerkerlc, moesten des Zondags avondswanneer er fatsoenlijke jongelui voorbij gaan, die zoo niet achterna schreeuwen, en niet zeggen „ITobben die nu geen schaamte meer om in liet midden van het dorp met hunne meiden te wan delen dat past niet." Maar die jongelui zoeken het niet in den donker, zoo als die wijven gedaan hebben; •zij moesten daarom bedenken Dat het toch maar leelijk staat Als men veel van andren praat, En als men nog fijn wil wezen, Wordt het minder nog geprezen. -- De kermis te Krabbendijke is in volle vreugde af- geloopen en alle jonge meisjes waren voorzien van kennis-wijersbehalve twee die een boeven-zoon met schijven hadden verwacht, maar die niet gekomen zijn. Een schipper to II. is onderzeil geweest, en heeft zijn anker moeten laten vallen voor eene oude dame. Een canclidaafc met zijn maat te T. worden aangeraden, zich zoo lomp niet meer uit te laten, want dit zou men niet verwachten van zulke hoog geleerde mannen. Eene hoeren-meicl onder Kloetinge moest zich wat fatsoenlijker gedragen als zij van de kermis komt, of berouw zal te laat komen, De kleerma kers in Europa zullen nu een collega krijgen, die velen de grootste vliegen zal afvangen. De gewezen president der Yereenigde Staten van Noord- Amerikade heer Johnson namelijk, gaat zijn oud beroep van kleermaker weer uitoefenen, en zal aan alle vorsten der wereld otu hunne gunst verzoeken. Laat nu b. v. keizer Napoleon een pakje bij hem maken, dan zullen er honderden te Parijs dit navolgen, dat in den Haag ook zoo zal gaan. Die man zal dus goede zaken maken met de schaar. Ook worden er reeds in Amerika dames-kleeren vau papier gemaakt, zoodat de dames voor weinig geld zooveel japonnen kunnen krijgeu als er dagen in een jaar zijn. Te New-Yovk heeft een optogt plaats gehad waaraan 40,000 vrijmetselaars deel namen. Te Peking is een opstand 'uitgebroken tegen cle Fran- schen en tegen cle Fransche priesters en zusters van liefde. De Fransche zaakgelastigde en cle concul zijn vermoord, benevens drie Russen, terwijl de hoofdkerk is verbrand. De burgermeisjes te Oud-Vossemeer worden aangeradenom zich niet te verbinden aan een bakker, want hij ruikt na,ar enkel koper. Te T. begrijpt iemand niet, hoe het mogelijk is, dat menschen vermaak kunnen vinden om anderen te belasteren en hunue eer en goeden naam kwetsen. Maar het zijn ook sieraden in de maatschappij. ^Haast u langzaam," zegt men te X., dat vooral van toepassing is in het uitbetalen cler premiën van brand, waar soms een jaar mede gewacht wordt. En gaat er soms een brandspuit gast op losclan wordt hij van Pilatus naar Herodes gezonden, en er komt geen geld. Kerknieuw s. De heer S. Kalina, vroeger preek hij cle Chr, Afgesch. gem.en onlangs bij de Herv. gem. te Oosterland en andere plaatsen beroepen, heeft daarvoor bedankt eu dat naar Losdorp aangenomen. Bevallen van een' Zoom LENA ZOETER geliefde Echtgenoote van Zierikzee, i C. MEERSE. 8 J u 1 ij 1 8 7 0. I Westenschouwen, gem. Burgh, 8 Julij 1870. Bevallen van eene Dochter, M. J. van ZULTEN de Kater. Heden overleed, na een langdurig lijden, in den ouderdom van ruim 56 jaren, Vrouwe ELISABETH fe'IJPKENS, geliefde Echtgenoote van Breda, I. GORDON SPANDAW. 9 Julij 1870. Volstrekt eenige kennisgeving. 4 Het kindje, dat ons den 14 Junij 11. geboren wercl is ons heden morgen wederom door don dood ontnomeu. Sas van Gent, 9 Jnlij 1870. J. J. van CAEM. f- S. van CAEM—VerliIde Heden overleed, na een kortstondig lijden vau slechts 5 dagenmijn geliefde Echtgenoot DAVID Van den HOEK, in den ouderdom van 67 jaar en 3 maanden. Wat ik en zijne kinderen in hem vevlies, zullen zy het best beseffen die hem in zijn werkzaam leven ge kend hebben; doch wij hopen te berusten in den wil van Hem wiens doen wijsheid is. Renesse, JANNA FICHGEN, 9 Julij 1870. Wed. D. van den Hoek en kinderen. Zijdie iets to vorderen hebben van - of verschiildig-d zijn aan den boedel van wijleu den Heer LI. SCHOO Jz.onlangs overleden te Ou/verkerkgelieven daarvan vóór of op den 25 Juli 1870 opgave of betaling te doen aan Mej. cle Wed. If.k SCHOO te Ouwerkerk. De BANK geeft Pandbrieven uit, rentende -I-1/., pCt. 's jaars aflosbaar pari bij jaarlijksche nitloting. De prijs van uitgifte is OS'/o pCt. Zij verstrekt gelei op hypothecair ver- band uitsluitend op Goederen in Nederland. Aanvragen om Hypotheken en Pandbrie- "von kunnen dagelijks geschieden bij cle volgende AGENTE n': Te Middelburgde Heeren J. A. TAK Tholen de Heer M. W. J. de VISSER. Zierikzee, de Heeren van der, STARP &/3ERG. DK ZIERIKZEESCHE DIRECTEUR M. C. DE CRANE, Jr.. 5i e o mt gfe den a deposito SSER. ARP &f)ET 3 maand, opvraagb. 4 6 4 >/2 een dag opvraagb. cl 2 '/.2 °/0 8 dagen 3 1 maand 3'/2 KOOPT en VERKOOPT EFFECTEN, belast zich met incassering'en, enz. De Deurwaarder J. FRANSE zalop Donderdag 14 Juli 1870, 's voormiddags 11 live aar» do voovmaligo Weverij te Zierikzeepubliek verkoopen en xuiver vierkant bezaagrt ïïOXIT, alles van genoemde Weverij afkomstig en breeder bij vorige advertentiën vermeld, De Notaris J. de KATER Nz., residerende te Haamslede zalten verzoeke van zijn' principaal, in plaats van op 22 Julij a. s,, zoo als vroeger geannonceerd is geweest op Vrijdag' den 15 Jnïij ÏÖTO, des na middags ten 1 ure in de Herberg van W. Speelman te Burgh, publiek presenteren te verkoopen: DE NAVOLGENDE staande op de landerijen van wijlen den Heer JOHAN NES de VLIEGER te Westenscliouwen, als: 5 B. 23 R. 50 E. WINTERTARWE. 0 B. 46 R. 545/ E. WINTERROGGE. 3 B. 35 R. 245/ E. ERWTEN. 5 B. 28 R. 36r7 E. ZOMERGERST. 0 B. 42 R. 51V E. HAVER. 0 B. 79 R. 89 E. PAARDEBOONEN. 2 B. 03 R. 54 E. tweejarige MEEDE. 0 B. 86 R. 14 E. eenjarige MEEDE. Van 5 B. 83 R. 52 E. het KANTGRAS. En ongeveer 0 B. 42 R. 00 E. GRAS. 1NM5. De verkooping dei' LANDERIJEN zal later bekend gemaakt worden. Op Vrijdag 15 Juli 1870, 's avonds ö'/L w ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, op het dorp NieuwerJcerkvóór het Armenhuis publiek verkoopen waaronder een I^IAIJI 31 IC 1V-JE5 XCH benevens eenige Manski eedin^stukken. ff Dooi- vertrek naai" elders, woi-<rlt ter overname aangeboden EENE ZEER GOED BEKLANTE welke een burgerlijk bestaan oplevert en waarbij IN PACIIT kunnen volgen ongeveer 16 Hectaren WEIDE om BOUWLAND. Franco te bevragen by den Heer T. J. PAARDE- a KOOPER te Goes. TJït cl© Itand t© Icoopj EENE OVERDEKTE gvoot ton volgens meetbrief met ROEIBOOT en liomplcten inventaris in goeden staat, te be vragen bij den Boekhandelaar van DISHOECKte Zierikzee. TE KOOP: fVj keur uit van en 1> alsmede eon VEULEN, oud 3 maanden i te\)e. bevragen bij E. LODEWIJR te Kapelle, in Duivelam TE KOOP: zoo goed als nieuw een dito CIIARRET en een -I persoon® HIJTUIGJK,y ligt voor een paard, twee gebruikte TIEBUKY'S, BA- ROUCHETTEN en meer. IV. 15. Alle soort «-©rij wordt INGERUILD. Franco te bevragen bij Zierikzee. j A. PLAUM. te bekomen bij MULOCK HOUWER, Poststraat. f jh TOT ZEER CIVIELE PRIJZEN. ROODE en WITTE verkrijgbaar op fust en op flessclien bij Ziebikzee. y .7. WAALE, IA HERTSTEINApotheker, beveelt zich aan tot het leveren van BESSENSAP. IJestellin- gen worden aangenomen tot AUGUSTUS, f Bij de firma J. OCHTMAN te Zierilczee zijn voor alle de klassen der 273ste Staats-Loterij IToele en Oe<lc©lt©as van L O T El N te bekomen, Prijs-Courant. De TREKKING- der Eerste Klasse begint op Maan dag 1 Augustus e. k. JA te Koop per last of per wagen bij A. PLEUNE te Brouwershaven. Brieven franco. te OxOXGss» houden voorradig KAFMOLENS van ƒ45.—, ƒ52,50 en ƒ60.— clie in eens schoon uit het kaf malen. WASCHMACHI^ïES van /24. STOUT'S UORSCIIMACIIINES en TREDMOLENS. Éngelsche DORSCIIMACIIINES met I^OSMOLEN. OA^OXJX-jXlIIV om tot 150 kilos te wegen voor 12. IPOiVXXP'ICIIV, die niet bevriezen, om de koebak te vullen van ƒ11.—, ƒ13.— en ƒ15.—. Kogelvormige IXOlWFTJIiliAJNÖEXXS benevens vele andere WJEKXtTXJXOlKjIV voor landbouw en industrie. De ondergeteekende zich als T X M> 31 IB X5, NX .A. IV binnen cle gemeente Eikerzee, te SCHAREN DUKE gevestigd hebbende, beveelt zich als zoodanig beleefdelijk aan in cle gunst van de ingezetenen dier gemeente en omstreek. Elkerzee H. I. ROMEIJN. 11 Juli 1 8 7 0. VAN ALGEMEEN E ASSURANTIËN WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Tnformatiën bij cle Agenten 0. van der VLIET Dz. te Zierikzee L. BOOGERD Az.te Brouwershaven en J. C. M. van RHEEte Haamstede. -JU- UITGAVEN VAN Zeeiiwsche Hooi-o-Kei-mis 9 door C. ZWIGTMAN 18111S17, luimig dichtstuk, waarvan nog enkele exemplaren voorhanden ziju tegen den vroe ger aangeboden prijs van25 Ct. Pacht-, II©i*l©ï<Iïn o*- en Tienden Ta.ft?ls, door A. N1JSSEN Az., tweede druk, onmisbaar bij verkoopingenverhuringenwieden zaaijen maaijen delven enz30 Ct. (In bewerking: gelijke tafels van af ƒ1,per bunder de tot 100 roedenwaarvan afge drukt en verkrijgbaar de berekening van ƒ1, tot ƒ261,—, 288 bladz.) Wetten betreffende cle Maten, Gewigteu en Weeg werktuigenmet toelichtende aanteeke- ningen door H. G. HARTMAN Jz60 Ct. (In bewerking: Wet tot vaststelling van cle bepalingen betrekkelijk het begraven van lijken de begraafplaatsen en de begrafenisregfcenmet toelichtende aanteekeningen door denzelfden. Compleet in 3 of 4 afleveringen 1ste all. 30 Ct. Tegen 1 October a. s. worden TE IIUURaangeboden: desverkiezende met genot van KOST. Adres bij de] ived. B. van SAS, op do Nieuwe Haven te Zierihee tegen borst- en longlijden. j| togen verouderde hoest. J l tegen maagkwalen. ^gen algemeene ligchaams- zw&He. iJli L I l> U.Uf I tegen vermagering. 6 flesschen ƒ2.50. 13 fl. ƒ5.05. 28 fl. 10.65, met inbegrip cler flesschen, die a 5 cent wouden teruggenomen. JOHANN HOFF's Centraal-Do- pöt, Smalle Bloemmarkt bij de Stilsteeg, F 154. Hoofcl-Dépót voor geheel Zeeland M. F. C. de KATER te Zierikzee. Dépóts: Middelburg J. SNOEP Jr. Vlis- singen P. GASILLE. Goes D. A. OERLEMANS. Schoondijke A. van OVERBEEKE. C'orlgene J. de DIE. Wissenkerke M. P. BROEKES. Aanvragen om Dépots franco aan JOIk HOFF's Centraal-Dépót te Amsterdam. 4^ 4s "it1 4s <5^ "414^ .4^» 4s T Zrj zijn ook beroemd onder den naam van De roem, aan deze Pillen gedurende 25 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen, is reeds genoegzaam tot hunne aanbeveling. Zij zijn vermaard door hunne zachte en toch veelvermogende werking. Zij reinigen het. lig. cliaam werken op de huid wekken den eetlust op, bevorderen de spijsverteringversterken bet gekeele gestel en houden de gezondheid in meer gunstigen slaat, De matige prijs heeft hen bijna in elk huisgezin doen vinden en tot een algemeen gezocht.volksgeneesmiddel gemaaktdat zich zelve aanbeveelt en clien ten ge voK het debiet dagelijks toeneemt. Als.huishoudelijk micbfel zijn deze Pillen ten hoogste aanbevelenswaardig. Zijn verkrijgbaar in doosjes van 25 en 40 cents, te ZierikzeeM. J. de LOOZE ZOONVLissingenP, GASILLE; Tholen, C. J. de BRES; Hulst, L. BRAND, Emser uit de zouten der KONING q WILHKLMS ROTS BRON NEN bereid, door geneesheere/i aanbevolen tegen maagkwalen als catarrhe, WMP' veralijming, zuurvorming, opusping en slechte spijsvertering. Prijs van cle .<4*0 plombeerde cloos 50 ets., maar alleen onvervalscht De Administratie vnn do Rotsbronnen SS5" Men vraagt een bekwame STAMPER, in de Meestoof DE NIJVERHEID onder Nieuwer Jcerk in DuivelandGegadigden gelieven zich te vervoe gen vóór don l Augustus 1870, bh den Boekhouder B. BOOGAART. A TERSTOND eeu bekwame KOX^XTBN'MOT.XDIN'^ AXïë» - JïrVTEOX-XT betioocligd; adres letter Q bij cle Uitgevers dezes. Brie ven franco. uezt-s. 1 ;t 3 METSBLAARS-KNECHTf* VAN STONDEN AAN benoodigd, No. 18 te Wissen kerke. TERSTOND een bekwame H OEPSMI» S-IS NECHT, of een die een paard kan beslaan en een schar bolojfgcnbij JOH. MATTBTJSSE te Zierilczee. Brieven franco. VAN STONDEN A AN, en anders met NO VEMBER gevraagd ©en SCHOENMAKE RS-KNECHT, liefst het burger werk verstaande. Adres met franco brieven of,in persoon, bij W. van DOORN, le Cortgene. [Zeeland.) Er worden TERSTOND gevraagd 2 bekwame CIG AKEN MAKERS, tegen hoog 1 o o 11. Brieven francoaan J. J. GELUKBrugstraat te Tholen. Worden gevrnngcl tegen 1 NOVEMBER a. s. op Overflalckee eene KEUKENMEID, tevr huiswerk verrichtende en eene WJtOJtfcl AXXïJXXX, P. G,, goede getuigschriften, loon 4>0 £><y grnlclenadres Uitgevers dezes. Brieven fran< onder letter G. 3 rCS3, Tegen 15 JULIJ of 1 A UGUSTUS woi gevraagd tegen Ioobï ©ojs© X5TJX GEK-DIÉNSTMEID adres bij cje Uih vers dezes. Brieven franco. Uitgevers: DE LOOZE&WAAL1 Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2