i Dingsdag 12 Julij 1870. - /ft. i ijiwj it i jiAüiijiijillili egF 154 W. THtf .de 2de No. 12932 12931 8347' 837.8 129.49 12955 - 12933 ELTElj .\o. "2796. Besturen en Administration. - De COMMISSIE van toe^'ht op hot raid- delbaar onderwijs mnalH bekend dat het l"t.rliïUsol. KXAMKN van do leerlingen .lier school, dat ook voor behmgstellénden toeganKeli]k is, zal gehouden worden op WOENSDAG HIJ DAG Sn ZATURDAG den /oden, loden en Kielen JULIJ e. k., elke des morgens tei *7* Ziertkzeb, 2 Julij 1870. Namens de Commissie voornoemd, De Secretaris, j. Jv. de BRUIJNE. Voordragten lot benoemingen. De Grondwet schrijft voor. dat leden van den Ho ogen i:.d en ledfnMev lfeucnkamer door den Koning worden" [benoemd, «p'eene voord ragt van de Tweede Kamer der baten-Generaal, de eigenlijke Volksvertegenwoordiging. Waarom wordt haar alleen bij deze benoemingen invloed toegekendIs hot, omdat die leden onafzetbaar zijn? Volstrekt niet: al de leden der vegterlijke magt, de kantonregters uitgezonderd, zijn onafzetbaar. Neen, de Grondwet heeft dien invloed voorgeschreven, wegens het hooge standpunt, dat deze beide ligchamen in den staat innemen, en dat eene groote mate van persoonlijke onafhankelijkheid vordert. De heer Thorbecke schreef in zijne Aanteekeningendat door aan de Vertegenwoor diging des volks invloed te geven op deze benoemingen, te»en de mogelijkheid wordt gewaakt, dat misschien de Regering administratieve en eenzijdige inzigten zou volgen alsmede „door de hoop op plaatsing in den Hoogen Raad velen en iuzonderheid leden of ambte naren der vegterlijke magt aan zich zou verbinden op eene wijze, die zeer gevaarlijk voor hunne onafhanke lijkheid zou kunnen worden." Dat is de ware reden, waarom bij de benoeming tot bet hoogste juridieke en finantiele ambt de Koning geheel vrij is in zijne keuze. De Hooge Raad en ile Rekenkamer zijn beide ligchamen, waaraan de Rege ring in zekeren zin is onderworpen. De ministers staan, wegens ambtsmisdrijven te regt voor den Hoogen Raadde Rekenkamer is belast met de finantiele controle op do handelingen der Regering. Het algemeen belang vereischt waarborgen, dat niemand zijne benoe ming kunne beschouwen als prijs voor eene slaafsclie onderworpenheid aan Koning of Regering. In zulke hooge staatsligchamen mogen vooral geene vleijers zijn gezeten, maar zij moeten uit eerlijke, onafhankelijke staatsdienaren zijn zaraengestelddie de Uitvoerende Magt op de vingers durven zien. De Grondwet heeft dus wèl geil aan, door bij dergelijke benoemingen aan de Volksvertegenwoordiging invloed te verschaffen Maar nu moet men nietom Scylla te ontwijken naar "Charybdis verzeilen. Nu moet men niet het eene stelsel van gunstbetoon vervangen door een ander stelsel van gunstbetoon. Zoo de Grondwet niet heeft gewild, dat, deze hooge collegien worden bezet door gunstelin gen der kroon die hunne benoeming alleen zouden verschuldigd zijn aan veeljarige hoofdbuigingen en rugkrommingen, evenmin heeft de Grondwet verlangd, dat. deze lucratieve waardigheden zouden worden ver vuld door gunstelingen van eene toevallige meerderheid der Tweede Kamer, die hunne benoeming' alleen te dan ken hebben aan familie-verwautscba.p of persoonlijke vriendschap. Noch de onafhankelijkheid van den Hoo gen Raad, noch die van den Raad van State mag op «enigerlei wijze in gevaar worden gebragt. Zij, die tot lid van een dier collegien worden benoemd moeten zelfs niet kunnen gissen wie op ben hunne stemmen hebben mtgebragt, en moeten hunne benoeming alleen verschuldigd zijn aan beproefde bekwaamheid en eer lijkheid. Deze beschouwingen vinden aanleiding in de jongste keuzen voor het lidmaatschap der beide collegien. De laatste raadsheereu in den Hoogen Raad die in het vorig zittingjaar werden benoemd; de laatste kandidaten der tweede kamer voor het lidmaatschap der rekenka mer, die in de afgeloopen zitting het eerst op de lijst werden geplaatst, hebben onmiskenbaar hunne benoe ming alleen te danken aan familie-verwantschap of persoonlijke vriendschap. Een zetel in de rekenkamer, welke de maarschalksstaf van kundige comptabele amb tenaren behoort te zijnwerd onlangs toegekend aan een referendaris bij het Departement voor Oorlog, die gewoon was zich met de oplossing van regtsgeschillen bezig te houden en nu weder aan een gepensioneerd majoor-titulair van het Indisch leger, een schrijver van naamdie vele vrienden en bewonderaars telt wegens zijne letterkundige werkzaamheden, maar die geene de minste ervaring heeft van comptabele question. Der gelijke benoemingen keuren wij met nadruk af; derge lijke benoemingen strekken om in strijd met den geest der .grondwet de hooge staatsligchamen met werktuigen der wetgevende magt aan te vullen dergelijke benoe mingen zijn niet bevorderlijk aan liet prestige van de Tweede Kamer der Staten Generaal, dat in den jongsten tijd niet is versterkt. N i eu ivstij d i ngen Van de Londensche straat-Arabieren zooals de dak- loozebedelende jongens worden genoemddie tot dieven of tot uuttelooze wezens in 'de maatschappij opgvoeijen is een honderdtal door oenige gegoeden naar Canada gezondenom daar de eene of andere plaatsing te erlangen. Thans wordt uit dat Engelsch- Araerikaanscbe land berigt, dat de boeren bijna gevochteu hébpen, om de versch geïmporteerde Engelschmannetjes als knechts te engageerenen dat bet gobeele honderd tal bijna weggestolen werd. Grooter geluk voor de jongens waarvan waren zij in Londen geblevenstellig niet veel goeds was gegroeid, en meer zelfvoldoening voor de filantropische mannendie ze naar het andere werelddeel hebben gezonden, kan men uiet verlangen. Het volgende uittreksel uit een te Londen ont- 26sle Jaargh vangen correspondentie uit Mexico", mag waarlijk zeer intei*essant genoemd worden. »Do rooverbenden zjjn talrijker dan ooit. Het is geene zeldzaamheid een dili gence met gesloten vensters iu de eene of andere plants te zien arrivöven, hetgeen zooveel beteekent, dat.de roovers den passagiers bijna al huuue kleederen hebben afgenomen, zqodat het voor hen onmogelijk is zich in bet openbaar te vertoonen. Bij zulke gelegenheden worden dekens door de venstersynaar binnen gestopt, opdat de reizigers ten minste een weinig meer bedekt kunnen uitstappen, en naar hun hotel gaan." i-j- Bi Londen is door den prins en de prinses van Wales de eerse steen gelegd voor een kerk voor doof stommen. Het aantal dier öngelukkigen in de wereldstad is zeer groot, en daar zij natuurlijkerwijze altijd van godsdienstige voorlezingen of predikatiën verstoken moeten zijn, heeft men het plan opgevat een kerk te bouwen, waarin voor hen door teekens eene predikatie zal worden gehouden. Eenigc dagen geleden is hoven Leeds eeu vreese- lijke stof ut losgebarsten. Een uur lang regende het hagelsteenen. The Daily-News zegt, dat de huizen in het lager gedeelte der stad overstroomd werden en de straten op rivieren geleken. Ook in Spanje rigte de storm groote verwoestingen aan. Over eene aanzienlijke uitgestrektheid werden de telegraaflijnen vernield. In Engeland is dézer dagen een proces ingesteld tegen de onmenschelijke vrouwen Waters en Ellis, »die in haar levensonderhond voorzagen" door onschuldige kleinen, die aan haar werden toevertrouwd, tegen eene vergoeding van 5 p. st. te vermoorden. Het, blijkt meer en me.pr dat zij zich aan gruweldaden hebben schuldig n-emaakt, die de haren te berge doen vijzen. Aangezien verdrinken of vergiftïgèn gevaarlijk was en totontdekking kon leiden, waren die «engelenmaaksters," gewoon de kleinen eerst door laudanum in diepen slaap te dom pelen en ze daarna op een rail van een spoorweg te lego-en. Ongeveer veertig kinderen bragten zij aldus om het leven. Hier en daar vond en vindt men allerlei verminkte lijkjes. Treffend was het tooneel, dat jl. Dingsdag bij het einde" dor teregtzitting plaats had, toen de eerste be schuldigde door onderscheidene moeders werd geïnter pelleerd, wat zij gedaan had met de haar toevertrouwde kinderen, waarop Waters onbeschaamd antwoordde, dat zij er niets van wist. gezqcht worden in de tijdingen, die uit Madrid en Ber lijn'zijn ontvangen, en waarvan de inhoud nog' niet, bekend is. Als zeker kan men melden, dat eene nota aan de Praissiche Regering is gezonden, waarin weinig minder dan de casus belli gesteld is. - De France bevestigt, dat de gravin van Vlaanderen den prins van Hohenzollorn heeft doen besluiten de Spaansche kroon aan te nemen. Het blad voegt er bij, dat de koning der Belgen gedurende zijn laatste verblijf iu Engeland de candidatuur van deu prins van Hohen- zollern bij de regeering van Groot-Britanuie ondersteund heeft, en dat de koning ten deze buiten zijne ministers heeft gehandeld. 10 Julij. Men verzekert dat het antwoord van Penissen morgen avond verwacht wordt. Ingeval het niet aankomt of niet voldoende is, zullen er Dingsdag belangrijke mededeelingen aan de Kamer worden gedaan. Marseille, 8 Julij. Er zijn tijdingen nit Toulon ontvangen, waarin bevestigd wordt, dat aldaar maatre gelen worden genomon, om zes oorlogs- en transport schepen ten spoedigste uit te rusten. Het gerucht, dat zij voor China bestemd zijn, wordt gelogenstraft. De transportschepen zouden, naar men zegt, bestemd zijn om de beste troepen uit Algerië naar Fran kijk terug te brengen. plaatsen met ruim i i'ftt't i> dok ke ven nog steeds su onlangs vun iugen had laten >g niets l»ewaar- zijn bloed, muur afstand tusschen be; vermindert. Do scboone werven en geen toeken van leven. Wol sprak in eene Engelsche maatschappij, die opnen doen doch dienaangaande heeft zich m heid. Vlissingen verliest droppelsgew ij ze dat duurt, reeds zoo langen tij Idat zjjn daarom niet minder onmiskenbaar is. Micldelbufj»*, 9 Julij. Iu de gisteren gehouden zitting der Prov. Staten heeft de lieer J. Bybau be dankt voor zijne benoeming tot lid van gedep. Staten en is iu zijne plaats benoemd de heer H. J. van.Deinse, die de benoeming heeft aangenomen, lieden is o. a. aan genomen het voorstel van gedep. Staten aangaande het adres der Spoorbootmaatschappij, strekkende om aan die maatschappij over 1871 weder eeue bijdrage toe te zeggen van ten hoogste 1 >000. hi it5fklmui. Madrid7 Julij. Het gouvernement heeft aan de permanente commissie uit do Cortes een brief toege zonden van prins Leopold, waarin deze verklaart de kroon te zullen aannemen, indien de Cortes hem kiezen. De Tmparcial meldt, dat de ministerraad in de zaak clev ka«iclitl«.t.uviv voor den troon eenstemmig ia, en dat de regent de handelingen van Prim en al de ministers heeft goedgekeurd. Het ministerie was gemagtigd om di plomatieke onderhandelingen te openen, zoodanig als noodig zou zijn om aan de Cortes een kandidaat voor den troon te kunnen voorstellen, wiens kandidafuur met de wenschen van de meerderheid der afgevaardigden zou overeenstemmen. Ten slotte meldt de Imparcial nog, dat de prins alsdan door een Spaansch eskader in eene Duitsche haven zou worden afgehaald, en dat hem een civile lijst van 20 millioen zou worden toegekend. ParfjS, 7 Julij. De hertog de Grammont, heeft in het Fransche Wetgevend Ligchaam, iu antwoord op eene interpellatie van den heer Cochery, geconstateerd, dat Prim aan den prins van llohenzollern de Spaansche kroon aangeboden cn dat de prins die aangenomen heeft. De Spaansche natie was daarover nog niet geraadpleegd, en het Fransche gouvernement" is niet bekend met de gevoerde onderhandelingen. Bijgevolg wenschthet gou vernement de discussie hierover nit te stellen, daar zij thans toch tot geen resultaat kan leiden. Jntusschen zal het in zijne neutrale houding volhardenmaar het zal niet dulden, dat eene vreemde mogendheid een vorst op den Spaanschen troon plaatst en Frankrijks eer en waardigheid, in gevaar brengt. Langdurige toejuiching). Het gouvernement vertrouwt op de wijsheid der Duit sche en op de vriendschap der Spaansche natie; maar wanneer het zich in zijne hoop bedrogen vond, zou het zonder aarzelen en zonder zwakheid zijn pligt doen. De Moniteur schrijft het volgende: Het kabinet der Tuleriën heeft niet meer te veinzen en officieel doen weten dat het zich niet gemakkelijk erbij zou kunnen neêrleggen een prins van Hohenzollern op den Spaan schen troon geplaatst te zien. Het heeft zich in dien zin tegenover den heer Olozaga en baron von Werther verklaard; dit is buiten twijfel. Indien wij wel onderrigt zijn, zou de Fransche rege ring, te Berlijn hare verwondering betuigende over de inmenging van Pruissen in de zaken, aan het Pruissische kabinet te verstaan liebben gegeven dat het haar moege lijk zou zijn, in den tegenwoordigen stand der gemoederen in Frankrijk, met onverschilligheid toe te zien dat een prins uit het huis van Hohenzollern den Spaanschen troon beklom. 8 Julij. De Const it utionnel zegt, dat zoodra de regeering zal overtuigd zijn van de hardnekkigheid van het Spaansche 'ministerie, het de diplomatieke betrek kingen met Spanje zal afbreken. Betrekkelijk Pruisen zal de regeering zich niet met ontwijkende antwoorden tevreden stellen, het is niet genoeg dat Pruisen zegt met het feit niets te maken te hebben, het moet aan Hohenzol lern de vergunning weigeren, even als Lodewijk Filips den hertog van Nemours niet veroorloofde de kroon van België aan te nemen, Engeland en Rusland geene toe stemming gaven tot het aannemen der Grieksche kroon door prins Albert en den hertog van Leuchtenberg, en Napoleon III aan prins Murat belette den troon van Napels te bestijgen. Het blad zegt dat de regeering zich met, de groote mogendheden in verbinding heeft gesteld, die het allen eens zijn, en het, besluit hebben genomen te Madrid en Berlijn tot het behoud van den vrede te werken. De quaestie betreffende de candidatuur van den prins van Hohenzollern heeft sedert gisteren een veel gewigtiger-aanzien gekregen. De reden daarvoor moet lil de Agronomische Zeiling, leest men een merkwaardig geval van getrouwe plichtsvervulling bij een jachthond. Een ijverig jager bezat een hond, wiens gewoonte liet was, als hij voor ecnig wild stond, zijn staart loodrecht naar hoven te houden. Onlangs stond hij zoo voor een konijn. De jager schiet, maar treft ongelukkig den staart van den hond en wel zoo, dat een stuk er van .afvliegt. Hector, getrouw en zeker in zijn beroep, loopt op het gescliotenc toe en apporteert het stak staart aan zijn meester. Niet onnatuurlijk echterdat hij na dieii tijd een weinig bang voor liet schot geworden is. Onder Maiïënborg, een dorp op de Oostenrijksche grenzen, is in den nacht van Dingsdag op Woensdag jl. een vreesclijke misdaad gepleegd in liet huisje van den daglooner I,.die daar met zijn vrouw en dochter één nur van hél dorp op de heide woont. Een landbouwer, die des morgens liet huisje voorbij kwam, vernam van vrouw L., die van ontroering schier niet spre ken kon, hoe legen 2 uur in den nacht cenige gemaskerde manuen het huis waren binnen gedrongen. L.uit. het bed gesprongen, werd door 2 wonden aan het hoofd cn een in de horst zoodanig getroffen, dat hij onmiddelijk den geest gaf. Vrouw L.die haar man wilde te hulp komen, werd met een stuk hout zoodanig op het, hoofd geslagen, dat zij buiten kennis ter aarde viel. De ïSja- rige dochter des huizes evenwel is nergens tc vinden. Door de wanorde in hare slaapkamer moet men wel aan een treurige wor steling denken. De moeder is niet weder tol. zich zelve gekomen, alvorens het schandelijk feit volvoerd was. tlo politic doet ijverige nasporingen; doch de ellendigen zijn zeker reeds over de grenzen. Met is hemeltergend, hoekinderen der verligte 19de eeuw zulke daden'van brutaal geweld kunnen plegen 1 Zulk een feit behoorde t'huis in den donkeren nacht der middel eeuwen. Do Golos wil weten, dat de te St. Peteraburg woon achtige Czechèn in geval de Pauselijke onfeilbaarheid mogt worden geproclameerd, zich van Rome, den Paus en het Katholicisme zullen losrukken, om in eorpore tot de Grieksch-orthodoxe Kerk. over te gaan. In den Ministerraad onder presidium des konings, is besloten tot de ontbinding der kamers. De verkiezingen zullen den 2G dezer of don 2 Augustus plaats hebben De kerkelijke autoriteiten hebben besloten om de in deze maand te hoiiden processie, ter herinnering aan het ter dood brengen op den brandstapel van eenige Israëlieten wegens het „doorsteken van hostiën," niet te doen plaats hebben. Men beweert dat, dit besluit liet gevolg is van uit Rome ontvangen bevelen. •1} Ffrcr' Stntlsilcaiiïial7 Julij. Gisteren had hier een bedroevend voorval plaats. De vrouw van den timmerman H. R. zond twee harer kinderen naar eene naburige winkel. Terugkomende vinden de kinderen liet huis gesloten en zoeken liunne moeder bij de buren, echter te vergeefs. Door een paar burendie nabij kwamen wordt de deur geopend enmen vindt het jongste kindje van 9 maanden levenloos, half gekleed, in eene waschtob vol water, met een stuk hout onder water gedrukt. Rondziende naar de ongelukkige moeder ont waar Ikrbe'n haar op den zolderze had zich verhangen, na vooraf waarschijnlijk haar kindje te hebben verdronken. De oorzaak van deze verschrikkelijke daad schrijft men toe aan verstandsverbijstering. De vrouw had reeds eenigen tijd geklaagd over hoofdpijn en eene killende pijn in den neus, waarbij 'thaar was alsof ze in eene dichte stofregen zag. Aan huiselijk verdriet noch benarde omstandigheden mag hier gedacht worden. De echtgcnooten leefden in de beste harmonie en haddennaar hun stand een zeer goed bestaan daar de man altijd volop werk bad eu de ongelukkige eene zorgdragende huismoeder was. Kampen, 5 Julij. Gisteren heeft hier een stout feit plaats gehad. De heer Hauff, uitgever der Nieuwe Kamper Courant, bekleed tevens de betrekking van klokkenist en bespeelt als zoodanig o. a. des Maandags het carillon. Tenen hij gisteren op den nieuwen toren kwam, trof hij daar een persoon aan, die zich het aangezicht moet onkenbaar gemaakt hebben en hem Hauff, op eene ontzettende wijze moet hebben mishan deld en toegetakeld. Dat de betrekking van uitgever der Nieuwe Kamper Courant, waardoor II. zich vele vijanden heeft berokkend, aan dit feit niet vreemd is, hieraan twijfelt niemandtoch is het in liet belang der persoonlijke vrijheid van ieder staatsburger wen- schelijk, dat de dader ontdekt worde. Het verschaffen van eigen regt verdient in eene welgeordende maat schappij de strengste afkeuring. A^lissiiij^en, 7 Julij. Den 27 dezer zal door het domein worden aanbesteed het sloopen der Rammekens- poorthenevens het leggen van twee kapitale aarden dammen door de beide vestinggrachten die in verlenging moeten worden gebragt van den Nieuwen Weg naar Middelburgdie van Vlissingeu derwaarts leidt en den •ikzoe, 9 Julij. De Commissie voor het geschenk aan prinses Marie vci".o< U ons te melden dat liet haar hoogst aangenaam zoude zijn, de ingevulde luschrijvingsbiljetten met 15 Julij a. s. te mogen ont vangen met toezending der ingeteelcende gelden. Tot 20 Julij zullen nog lijsten ter beschikking liggen van hen, die gaarne tot dat doel willen medewerken want na dien datum wordt de inteekening gesloten. De Commissie hoopt, dat allen, aan wien lijsten zijn toegezonden, de goedheid hebben hiervan nota te nemen en men zoo spoedig mogelijk deze wil toezendeu of nieuwe lysten aanvragen bij een der leden van het Comité of bij den Secretaris M. L. Sejjbel te Westkerke, eiland Tliolen. Maandag deu 11 dezer zal de Eei-ste Kamer der Staten-Geueraalin de vergaderzaal van de Tweede Kamer, hare werkzaamheden hervatten. Te Moergestel werden jaarlijks bij de verpachting der tienden van graaf de Robiano sommige blokken opgehouden, die niet genoeg opbragten. Hierover is dit jaar kwestie ontstaan. De boeren hebben dientengevolge geweigerd te' bieden en zich nu onderling' verbonden geen tienden binnen te rijden, noch bergplaats daarvoor te verleen en. In de Gron. Ct. wordt gevraagd, waarom op onze wegen geen vnichtboomen worden gezet, in de plaats van niet vrnchtdragenden? Bij een verkoop van eiken, langs den weg geplant,, bragten deze na GO jaar te heb ben gestaan gemiddeld ƒ20 op. Waren daar vrucht,- booinen gezet, die met het derde jaar reeds vruchten dragen men zou mogen berekenen dat die jaarlijks gemiddeld twee mud of ƒ4 zouden opbrengen, hetgeen /"200 zou worden in 50 jaar. Welk een verschil in op brengst! Trouwens, in Duitscliland ziet men langs de wegen meestal vruchtboomen geplant. Ziérlkzee, 11 Julij. Menigmaal worden reclames op brieven gemaakt, waarvan later blijkt, dat 'dezelve ongegrond zijn cn de oorzaak daarvan niet aan de post-adrainistratie, maar aan liet publiek ligt. Zoo is het ook met eene reclame te dezer stede, waarvan wij in ons No. van 5 Julij II. melding maakten, als zoude op het postkantoor alhier bezorgd zijn geworden een brief, inhoudende een postwissel, welke brief niet aan het adres bezorgd was geworden. Bij nader onderzoek is toch gebleken dat de schuld hiervan niet aan de pos- terij te wijten is geweest,, maar aan den afzender zelve. Dezer dagen had te Breda het volgende voorval plaats: De heer X had, hoewel getrouwd en vader, eene bijzondere sympathie opgevat voor een dienstmeisje dat bij eene mevrouw de rol van keukenmeid vervulde. Hij had haar weten over te halen hem een onderhoud toe te staan op een der eenzame plekjes aan de wallen. Na afloop der zamenlcomst drukte de heer X zijne schoone een muntbiljetje in de hand, en zij, misschien door de koude avondlucht wat ongesteld geworden, haastte zich den volgenden dag bij een der manufacturiers een doek te koopen. Niet weinig verwonderd echter was deze, toen hern ter betaling een muntbiljet van ƒ1000,— werd aangeboden, en hij liet niet na, mevrouw aanstonds te verwittigen van dezen bijzonderen rijkdom van hare dienstmeid. Het meisje bekende toen, dat zij het van een beer had gekregen wiens naam zij zeide niet te weten. Weldra kwam echter een fatsoenlijk man en verzocht om de meid te spreken. In plaats van de meid echter verscheen mevrouw, die den galanten maar onvoorzigtigen Don Juan aanstonds liet merken dat zij volkomen met de zaak bekend was, en hem ronduit zeide. dat zij, hoewel begrijpende, dat bier misschien zooals hij beweerde eene vergissing had plaats gehad, maar dat zij duizend gulden volstrekt niet te veel vond voor het verlies der eer zelfs van een Bredasch dienstmeisje, dat zij het geld voor hare onderhoorige op rente zoude zetten en hem den raad gaf, niet alleen wat beter op ziju geld te passen, maar ook'dergelijke galante avon turen hem als echtgenoot en vader onwaardig voor het vervolg liever aan anderen over te laten. Mijnheer X. vertrok woedend, 990 gulden armer, maar nu toch iets rijker aan ondervinding. Door de maatschappij tot exploitatie van Staats spoorwegen is eene overeenkomst aangegaan wegens "vervoer tegen verminderden prijs gedurende het jaar 1870, van vijf millioen kilogram hout, steenkolen, mest en metselsteenen op de lijn RoosendaalGoes. De ver mindering bestaat in restitutie van ƒ0,20 voor elke duizend kilogram indien voormeld quantum voor 81 December 1870 zal zijn vervoerd. Naar bet Alg. Dagbl. v. Ned. verneemt, zal de bekende Dr. Elders eerlang een geschrift in het licht geven dat op bijtendsatirieke wijze enkele fails et. gestes moet behandelen waarover elders" reeds meer is geredetwist. Tot juiste waardeering onzer zeden en gewoonten, zoowel van onze huiselijke als maatschappe lijkezal dit werkje een interessante bijdrage vormen. Zijn wij voorts wel onderrigt, dan zon Dr. Elders, in vereeniging met Jhr. M.Salvador, voornemenszijn, met 1 October a. s., als vervolg op wijlen de Grondwet vau den heer Lioneene Nieuwe Haarlemsche Ct. uit te geven. In de vorige iveek liep de meid van J. S. tc Smilde, voorbij eeu tobbo met water, staande op zij van het iinis. Mee- nende dat daar een jurkje iu ligt, wil zij 'l, er nit nomen en trekt er liet auderhalQarig kindje van J. S. uit. De moeder, er niet ver van verwijderd zijndevalt bij het vernemen van het onheil van zich zelve. Zoo spoedig mogelijk wordt de hulp van den doctor ingeroepen maar helaas! het was te laat.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1