4 A 1 i 1 A 1 L Een Woord tot Herstellenden! #NTV«1 DE ié Openbare Verkooping. Eene groote partij Planken JL ertcut ün> Vruchten en Meede te Velde. EVANGELISATIE, Meubelaire Goederen, Een Woonhuis, Schuurtje, Bank van Leening. VWK BOEIJERSCHUIT Vai Expeditie Va* Landverhuizers. LIVERPOOLNEW-YOv.x en PHILADELPHIA «lil. M. Een MER RIE VEULEN, JS- 9 A Puik GERSTE-BIER, SCHENKKAN DE 4 J1 Finale Uitverkoop GALANTERIEN en een Ezel met Kar op Veeren. a 275ste Staats-Loterij. m 2 3 gemeubileerde Kamers, 16 Geneeskundig getuigschrift £3 V 4 Bui'gerllike Stand te Zierikzee. geboren: 27 Junjj. Een zoon van G. Kloet en W. Boot. 28 dito. Een zoon van M. Evertse en M. Keuvelaar. gehuwd: 28 Juni). W. van Kempen, jm. en Pu J. Ochtman, jd. overleden: 28 Junij. J. van den Berge, oud jaar> Wed. van van C. Tromper. - M. J. V^aart, oud 15 m. z. - 29 dito. C. A. Smolders, o«'Jo1 J- vrouw van J- F- Herman. te COLIJNSPTAA'l .n.u 13 .Tillij 1870. jiirtr aan op w oens* prjvjCOurant der Effecte 11. ROTTERDAM7 JULIJ. Premie-Leen. Stad Rotterd. 3 Nederl. Werkelijke Schuld 21/2 dito dito 4 Rotterdams. Hypotheckb. Spoorweg Boxtel-Wezel 4'/2 Spanje Binnenland 3 dito te Londen 1867 3 dito dito 1869 3 Premie-Leen, Stad Madrid 3 Povtug. te Londen 1869 3 Rusk bij Hope 1866 dito Kurks-Charkow dito Spoorw.-Aand./236 dito Loten 1864 Ooslr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 c dito in Zilv. per Jan /Juli 5 dito Aand. 11. 500 1860 dito dito fl. 100 1864 Turksche Oblig5 Nieuwe Egypt. Leening Véreenigd. Stat. Losb. 1885 6 dito dito 18S2 Erie-Spoorweg Certif. Vereen. Amer. fond. J Laagste I koers. 39'A 657. 86 Hoogste koers. 7#'/, 25 V, 8»'/. 28% 217, 31 Va 25 ;3/,e 29 V2 2^ ,5/,o 22 2217. «5/S 56'/. 460 112 47% 473A 5 5 Va 95 Gebt. koers. De Deurwaarder J. FRANSE zal op Donderdag 14 Juli 1870, 's voormiddags U/ureaan de voormalige Weverij te Zierikzeepub!' verkoopen: en zuiver vici*li«nt bezaa^l HOTJT, bestaande in: KAPBINTENSPRUITEN met K0R- BEELS, GORDINGEN, DAK- e/. ZOLDERDELEN DAKRIBBEN, LATTEN. TENGELS, GOTEN, KO ZIJNTJES met RAAMPJES enz. alles van genoemde Weverij afkomstig en zeer gescliikt voor het bouwen van Schuren, Woon- en Wagenhuizen, enz. 1V.E5. Het HOUT is dagelijks te bezichtigen en de maat er van is aan het verkoopterrein te ver krfigen. Pryzen «Ier Boter en Eijeren. Zierikzee, 7 Julij 1870. Boter laagste koers ƒ0,575 en hoogste koers 0,62^ per 5 hectogrammen. Kip-Fi?cl'en laagste koers ƒ0,75 en hoogste koers ƒ0,90 per 25 stuks. Getrouwd J. KLOMPE Dz. Dreisciior, A. Ju lij 1 8 7 0. KO STENSE Cd. Bevallen van een' Zoon en eene Dochter, ZOETER—van Oevehen. j Zijpe, 5 Julij 1870. Heclen overleed tot onze diepe droefheid onze* geliefde Moeder, Behuwdmoeder en Grootmoeder, MAATJE SCHAAPHUIZEN, Wed. D. Wisse, na een langdurig doch zeer geduldig lijden, in den ouderdom van 84 jaar, 5 maanden en 14 dagen. C. van der WEELE. Borssele, A. WISSE, den 3 Julij 1870. J- ROTTIER Lz. M. KARELSE. 3 Voor de vele blijken van deelneming, zoo hier als van elders ontvangenbij het overlij den mijner geliefde Echtgenoote CHATHARINA AN THOINETTA SMOLDERS, betuig ik, ook namens mijne kinderen onzen w el m een end en <lank Zierikzee, J- F. HERMANS. 8 J u 1 ij 1 8 7 0. De Notarissen Mr. C. van der LEK de CLERCQ en J. van der BENT zulleu teu verzoeke van de erfgenamen van wijlen MACHÏEL VISSER, op Dingsdag den 19 Julij 1870, 's namiddags ten 2 ure, in het Logement bij de Wed. F. van 'tJSof te Brouwershavenpubliek in verschillende perceelen verkoopen -De volgende nitmiuiteiule B. R. E. 0 91 80 WINTERTARWE ouder Brouwershaven. 0 60 99 DITO Kerkwerve. 0 64 89 DITO Zonnemairc. 0 17 70 ROGGE Brouwershaven. 0 38 62 DITO Zonnemaire. 0 78 92 Bhianwe ERWTEN Zonnemaire. 1 2 10 2*2 ZOMERGERST Zonnemaire. 01 HAVER Zonnemaire. 0 38 35 PA AR DE BOON EN Brouwershaven. 0 49 97 Bruine KLAVERS Brouwershaven. 0 20 61 Lucern KLAVERS Brouwershaven. 0 34 04 AARDAPPELS Brouioershaven. 0 14 MANGELWORTELS Brouwershaven. 0 17 37 driejarige MEEDE Duivendijke. 0 31 68 DITO Zonnemaire. 0 65 52 tweejarige MEEDE Brouwershaven. 0 44 60 DITO Zonnemaire 0 59 91 jonge MEEDE Brouwershaven. 0 73 81 DITO Zonnemaire. Mitsgaders een partij PAARDEBOONEN in de twee jarige Meede. I y Alles breeder in de aanplakbiljetten omschreven. De ondergeteekende betuigt hiermede zij- nen lmrtolylion dank aan vrienden en bekenden, wegens hunne belangstelling hem betoond in zijne jongste ziekte, zoodat hij zich thans verheugen mag in het weder aanvangen der werkzaamheden aan zijne maatschappelijke betrekking verbonden. Haamstede, H, W. FERLEMAN. 9 Julij 1 87 0. De ondergeteekende, lid van den Gemeen teraad te Duivendijke verzoekt bij de aan staande verliiezing-, welke zal gehouden worden op Dingsdag 26 Julij a. s., niet meer in aanmerking te komen. Duivendijke JACOB van den BERGE. 7 Julij 1870. (j Zij die iets te vorderen hebben van - of verschuldigd zijn aan den boedel van wijlen den Heer H. SCHOO Jz.onlangs overleden te Ouwerlcerkgelieven daarvan vóór of op den 25 Juli 1870 opgave of betaling te doen aan Mej. de Wed. H.k SCHOO te Ouioerkerk. V De Notaris J. van der BENT zalten verzoeke van de Weduwe L. FALING, op Woensdag den 20 Julij 1870 den namiddags ten half twee urenin de Herberg bij K. van Langeraad te Ellemeetpubliek presenteren te verkoopen: 1 B. 85 R. 76 E. WINTERTARWE. 1 06 56 ZOMERGERST. 1 18 10 Rlaanwp rr.wtrnt 27 37 driejarige MEEDE. 48 n 90 tweejarige MEEDE. 45 85 jouge MEEDE. Alles gelegen bij het Hoefje van genoemde Weduwe L. FALING ouder de gemeente Ellemeet. j op ZONDAG 10 "ULI, in de Evangelisatiezaal t>TOE- VLVCHTdes morgons te half tien en des avonds te zes ure. Voorgang. f)3. GRAVESTEIN, Herv. Predikant te Serooskerke. {Walcheren.) DIAKENEN der Hervormde Gemeente te Zierikzeeverzoeken bij deze beleefdelijk den Ingezetenen dezer Gemeente, om, voot het geval zij door personen in het Armen-Gesticht verpleegd wor- 'dendeeenige werlcseaainliefleii laten ver- rigten en daarvoor geldelijke belooning gevendeze gelden uittekeeren aan den l">iunen"v»«lor van genoemd Gesticht. Zierikzee Diakenen voornoemd 8 Julij 1870. J. M. ISEBREE MOENS, Voorzitter. J. BETHE Secretaris. Loterij Bewaarschool Ouwerlcerk. Belangstellenden worden beleefd verzocht hunne P K IJ Z E N vóór 1 Augustus intezenden aan den President, de WelEerw. Z.G. Heer Ds. BAKKER. -De Secretaris, B. G. van der HAVE. Do Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van de Weduwe en Erven van LEENDERT JONKER, op Maandag den 25 Julij 1870, 's morgens ten 9 ure, op hun Hoefje onder Haamstede, publiek presenteren te verkoopen: Eene part ij bestaande in TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHIL DERIJEN, 1 KABINET, 1 BUREAU, 3 BEDDEN en toebehooren en eenige KEUKENGEREEDSCHAPPEN. Voorts 3 Melkkoeyen, 3 Kalveren, 1 VarkenMeikgcreetlschappeu en een Mestjpnt. Daarna ten hunnen verzoeke en op denzelfden dag 's namiddags ten 2 ure, in de dorpsherberg te Haamstede, bewoond door Jan Bom TILTHS' en ERYEstaande en gelegen in de gemeente Haamstede, kadaster sectie D, No. 137 en 138, groot 17 Roeden 10 Ellen. 1 Bunder 30 Roeden WEILAND aldaar, aan Klapheuleweg, kadaster sectie D, No. 1 Bunder 08 Roeden 30 Ellen BOUW LAND, (vroeger Weiland) gelegen aldaaraan Brabersweg, kadaster sectie C, Nos. 58bis en 59. En laatstelijk eenige V R U CHTEN en OKA.S te Velde, staande in de Gemeente EI aamstede. Nadere informatiën te bekomeu ten Kantore van voornoemden Notaris. De verstane ptinclen, ingebragt in de Bank van Leening te Zierikzee, tot ultimo April 1869, moe ten worden gelost of vei*leng<I, vóór of uiterlijk op Maandag den 11 Julij 1870; na dien tijcl zal men verpligt zijn de kosten der keuring te voldoen, wat de Gouden en Zilveren Voorwerpen betreft. Uit «Ie hand te koop: EENE OVERDEKTE Sa» groot ton volgens meetbrief met ROEIBOOT en completen inventaris in goeden staat; te bevragen bij den Boekhandelaar van D1SHOECK te Zierikzee. tleeren Keislïoll'ers van af/3,75, Keistasselien en Koet; ei'taschj e J. DE JONG ZIJLSTKA. Steamship tweeden Woensdag, vo^.. N E W-Y O R K omp. Geregelde afvaarten iederen Zaturdag ANTWERPEN via LIVERPOOL Passagiers en Goederen vai en naai BOSTON vin II A LI üesverkiezende met doorloopende kaarten naar alle bekende plaatsen in e.., Vereeni^de Staten. De Poststoombooten dezer Linie zijn voor Passagiers zt„. Wen schel ijk ir voornamelijk voor Familien Weduwen met Kinderen en Jon&„ Vrouwen bekomen op elk der booteu een afzonderlijk sclieepsvertrek van ancle. lTesc en doen gemiddeld de reis van LIVERPOOL—NEW-YORK in O a°n en zijn door hunne uitmuntende inrigtingen algemeen gunstig bekend. V^dj iedere boot eeu bekwamen scheepsdoctor. Behandeling en geneesmiddelen vrij. Contracten voor Kajuit- en Tnsschendeks-Passagiers worden tot uiterst billijke ï>**iij5eeu gesloten e alle inlichtingen kosteloos gegeven door de directie dezer Linie. WILLIA3I INMAN 50 Quai du Rhin ANTWERPENen bij A. CORNELISte GOES, Hoofd-Agent voor Zeeland en Omstreken. Al de genen welke nog steeds voornemens ziju spoedig naar AMERIKA te vertrekkei. kunnen van heden af zich bij Familien aansluiten die zich thans bij den ondergeteekende hebbe gecontracteerd om in de maand Julij en het begin van Augustus van hier te vertrekken. Alle inlichtingen dienaangaande worden kosteloos gegeven door A. OOKJNICLISte GOES, Hoofd-Agent voor Zeeland, van cle Ininan Linie Wanneer eene zware ziekte door de Doctoren ,,al« «-©nessen" en do patient „buiten gevaar" ver klaard wordthoudt meestal het gebruik der Medicijnen op en de HH. Arts ten verordenen versterkings middelen, om de zwakte der Patiënten, veroorzaakt door ziekte en medicijn, weg te nemen. Hetgeen de patient nu gebruikt, is een middel om de zenuweu te versterken, den eetlust op te wekken en te bevorderen en den maag in staat te stellen zijne gewone functiën weder waar te nemen. De natuur spant wel is waar, van zelfs zulks in, dat doel te bereiken, het ware echter dwaas ze niet daarin te ondersteunen. Nu hebben naauwgezette observatie» aan ziekbedden en bij reconvalescenten duizende doctoren doen erkennen en een legio van genezenen stemmen dankbaar toe dat onder de Versterkingsmiddelen het MALZ-EXTRACT en cle MALZ-OIIOCOLAÜK eene eerste plaats innemen, hunne bestanddeelen zijn nimmer schadelijk, echter steeds rein en onver- valsohten zoo spoedig herstellen zij in de meeste gevallen de verlorene krachten, dat door hen inderdaad wordt voorzien in de lang gevoelde behoefte aan een algemeen heilvoedingsmiddelhetwelk aan alle eischen kan voldoen. JfOHATSnN" HOFF'S CENTRAAL-DEPOTBloem markt bij Stilsteeg-F 154; HH. ULOTH Zeedijk; CLÉBANHeiligenwegZaandam, K. NIEUWEN HUIS; Noorden, W. THU- RING Hoofddorp J. OUDENBROER Jr., en verdere bekende Dépots. Hoofrt-Dépót voor geheel Zeeland M. F, C. de KATER te Zierikzee. Xlépóts: Middelburg J. SNOEP Jr. Vlissingen P. GASILLE. Goes D. A. OERLEMANS. Schoondijke A. van OVERBEEKE. Cortgene J. de DIE. Wissenkerke M. P. BROEKES. Aanvragen tot Dépots franco aan den Heer'de KATER te rigten. L TE koop: veisen bij M. a. Vis te iiaamsceue. *r O ./*a,£>0 cle lc de Blerbrou vrij aan de wal, te besteller te Leur bij Breda. II. J. BLOEMEN. V een fraaije collectie en Pendules. W. RIDDERHOF, Hoek Schuithaven. sannaNaa DOOR VERANDERING VAN WOONPLAATS: VOOR LAGE PRIJZEN v a ii een fraai assortiment GELIJE-GOEDEREN enz. enz. ALSOOK W. HAUBRICH op de Markt te Bij de ondergeteekende, gedelegeerde vart^de 2de klasse te Kruiningenzijn in de S^^sste Loterij de volgende PRIJZEN GETROKKEN,, als: de kapitale prijs van ƒ30,000 op No. 12932 12937 8347 400 400 400 300 300 ioo 12949 12955 - 12933 en zijn weer HEELE en GEDEELTEN van LOTEN voor de T 3 s t e Staat» Loterij te bekomenvolgens Prijs-Con rant. Ti-elclvïn«- I>eg:iiit 1 Augustus. Kruiningen JOH. de JONGE, 8 Juli 1870. Benoodigd tegen 1 SEPTEMBER a..s. een bekwame ongehuwde JBOlDKElN-KIVEÖï-IT en eene dito dito MEID, bij M. C. BOLLE tc Kerkwerve. MEI TER- Te bevragen bij Tholen. Tegen 1 November a. s. worden TE HUUR aangeboden: de9verkiezende met genot van KOST. Adres bij de wed. B. van SAS op de Nieuwe Haveu te Zierikzee. Zeer geëerde Heer von GIMBORN! Ik ondergeteekende, Geneesheer te Grypskerkpro vincie Groningen, verklare bij d.ezen van onderscheidene menschen gehoord te hebben dat zij uw XTaiivex*- seel-!Ziiivex*ïii«-@-55oiiL met gunstig gevolg gebruikt hadden. Grijpskerk, J. R. MORREE, den 22 November 1868. Geneesheer. Dit eenig echte onvervalschte TJuïvëi-seel Zuiverings-Zout allergunstigst bekend wegens zijne genezende uitwerking, is voor alle lijdersn aan maagkwalen verkrijgbaar in_ pakjes a <50, in lj2 a 33 en ljA pakjes a Cent, te Zierikzee, J. de JONG ZIJLSTRA. Tholen, C. J. de BRES. Kroclxxii'es over het gebruik enz. gratis. Men lette bij aankoop van dit artikel er vooral op dat zoowel de heele als ook de cDiax-t pakjes op de ommezijden geteekend zijn door den Fabrikant Emmerik a. d. Rijn. H. von GIMBORN, Apoth en Fabriekant van chemisch technische praeparciten. Door buitengewone omstandigheden STOND of tegen AUGUSTUS benoodigd, een BAKKERS-KNECHT of een aaukomeiulc KNECHT, bij A. V de BRA AL te Zierikzee. t: oódigc TERSTOND benodigd een gehuwde ongehuwde TIMNILKNIAJNTS^- en BIOLEL MAKERS-KNECHT, vast werk, bij W. P BROUWER Mz. Timmerman e/i Molenmaker te Nieu- iverlcerk in Duiveland. n an M< lilLS^r' VAN STONDEN AAN, en anders mei NO VEMB ER gevraagd een SCÏIOENMAKEKS-HNECIIT. liefst het burgerwerk verstaande. Adres met franco brieven of in persoonbij W. van DOORNte Cortgene. {Zeeland.) TERSTOND of -m^t AUGUSTUS J ON GELIN G benoodigd, die eenige 1 van sag-svren en -wiaalcellBanGel bezit en c zich verder wenscht te bekwamen. Men adresseer op den Dam bij LABRAND— Moermans. TERSTOND eene MEID of NOOPlITJLP benoodigd te bevragen bij de Uitgevers dezes, ven franco.. U Uitgevers: DE LOOZE WAA Gedrukt bij de firma: DE LOOZE C0MI

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2