St/OU llllit H30U»l!i. i\o. 27M 26slfJaarg, JA JZ.f Besturen en Administr^n. TIENDE-VRUCHTEN. Ziertkzee, den 7 Julij 1870. I en Em h GOTJW BOUW- e, LviVO ondej HOUW EN 'rij er ij. INGEN list 'ECIIT Nieuwstijdingen. eli joi KA. A\ id dell Zaturdag 9 Julij 1870. VEILING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- mikzee brengen kennis van belanghebbenden: dat hd nooit ge de openbare veiling der Tiendevruch- ten, aankomende deze gemeentevoor den jare en S B. oogst van 1870, zal plaats hebben op Donderdag 21 Julij ;70, des voormiddags te 10 uur, op het Raadhuis dezer meeste. De Burgemeester C. J. FOKKER, Weth. l.B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. der LEK ])j T zullen, tei M. VISSER les namiddag! F. van 'tHoI De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee, Overwegende dal de voorzorgen tegen brandgevaar krachtdadig ehooren te worden gehandhaafd. Gelet op de bepalingen der verordening tot voorkoming en usschiiig van brand in deze gemeentedoor den Raad vastge- eld den 21 Jalij en 5 November 1855. Op het voorstel van de Directie der brandweer. HEBBEN GOEDGEVONDEN: omschievev 1°. Tot keurmeesters over het opgeslagen hooi of veldgewassen i deze gemeente te benoemen de Heeren C. L. KLOEK C. van kn BOUT, C. J. van den BOUT Cf.., W. van WESTEN Wz. in welke keurmeesters bij deze de zorg wordt opgedragen m, naar aanleiding van art. 21 der verordening tegen het oeijen van opgeslagen hooi behoorlijk te waken en zich uitrent de vereischte rondgangen tot inspectie bij de in- en pgezetenen te verstaan met. de Directie der brandweer. 2°. De in- en opgezetenen te herinneren aan'de voorschriften nn meergemeld art. 21 luidende: „Die in de- bebouwde kom der gemeente of op de beide ijken tot aan hel Sas, in eenig gebouw, hooi of veldgewassen [jslaan, moeten gedongen dat een of meer ijzers, ter lengte in twee ellen of naar gelang dpr locnliteit, daarin gestoken orden die zonder toestemming van brand- en brandspuil- leesters der wijk, niet mogen worden verwijderd en ten allen jde voor hen toegankelijk moeten zijn. Indien bij broeijing, r nieening van deze, gevaar voor brand bestaat, is men onden hunne bevelen tot verwerking als nnderzins op te olgeti." Weigering of overtreding van een of ander wordt gestraft net eene boete van tien gulden behoudens bevoegdheid van urgemeester pii Wethouders, om ten koste van den weer- revigen eigenaar, des nooda,* met geweld, te doen verrigten at, zij in het belang der algemeene veiligheid noodiu oordeeleu. En zal deze worden geplaatst in deu Zierikzeeschen Nieuwsbode erwiji afschriften zullen worden gezondeu aan ieder der be- oemde keurmeesters, mitsgaders aan de Directie der brandweer, sspeclïviilijk tot aanstelling en uitvoering, en aan den heer lommissaris van Policie, inet last om de naleving dezer bc- lalingen te handhaven, daartoe uitgenoodigdde keurmeesters p hunne rondgangen te vergezellen en legen de overtreders te erba liseren. Gedaan ten Raadbuizc te Zierikzeeden 7 .Tulij 1870. Burgemeester en Wethouders C. J. FOKKER, fung. Voorzitter. J. P. N. ERMERINS, Secretaris. BITTERS rte- en With e Zierikzee 5 taats-Loten TIDjN t op Maau '0 iger L M:. 'ijpe vertre! I uur na de el van Veen i Agent, A BELS, KR a. s. eer VECTir BOLL VERHAGE t persoon t to treden olit, Wolphaarts- jKL- ongehuwde HT de Weduwe ïs e Brouwers- une ITS, glad hui: O. Ad 30C 9 AJ COIV Verleden Zaterdag heeft in sommige streken van En geland een verschrikkelijke orkaan gewoed. De stad ,]fl Leeds heeft vooral veel geleden. Gedurende een uur viel er hagel en regen, terwijl verschrikkelijke donderslagen elkander bijna, zonder tusschenpoozen opvolgden. Daily News meldt, dat de buizen in bet laaggelegen gedeelte der stad onder water werden gezet en de straten op rivieren geleken. (Ook uit Spanje en Zwitserland wor den berichten medegedeeld betreffende een onzettend on weder, dat dien dag boven sommige steden is losge barsten.) Dezer dagen is in Engeland overleden de graaf van Haddington. Volgens een Engelsch blad was de vrij ongewone oorzaak van dit sterfgeval deze: Eenige weken voor zijn dood was de graaf bezig met in zijn park lau- rierboomen te snoeijen, waarbij lip zich een kleine wond aan de hand toebragt. Het sap van den laurier, dat zooals men weet vergiftig is, geraakte in de wond, en van daar tastte het vergift het gansche organisme van den lord aan. Alle operatiën die in het werk gesteld werden om de gevolgen te keer te gaan, bleven vergeefs. In een der kerken te Chicago in de Vereenigde staten heeft men aan den preekstoel een toestel aange- bragt welke dienen moet om de hardlioorige kerkgan gers in hun gelioor te hulp te komen. Van een grooten koperen roeper gaan buizen uit naar elf gedeelten der kerk welke daar weder in eenige guttapercha buizen uitloopen. De hardhoorige behoeft nu slechts een dezer laatste aan het oor te houden om de preek woord voor woord te kunnen volgen. De opening van het Suez-kanaal zal, naar theehande laars in China raeenen, eene totale revolutie in den handel in dit artikel te weeg brengen. De dagen der zoogenaamde theeclippers zegt de Globe zijn reeds geteld; de jaarlijksche wedstrijd over den Oceaan die zooveel belangstelling opwekte, zal spoedig tot het verleden be- hooven, en in plaats dat die snelzeilende vaartuigen onze markt van thee zullen voorzienzal het artikel door middel van stoombooten binnen twee maanden tijds via het Suez-kanaal worden aangebragt. Men zegt, dat er door twee maatschap pij en voor dit doel 23 stoombooten worden gebouwd, en men stelt zich voor, dat zij zulk een goede rekening zullen makendat andere maat- sciappyen er reeds op bedacht zijn ook stoomschepen vooi deze vaart te doen bouwen. Deze nieuwe wijze van vervoer zal een grooten invloed op de theemarkt mtoetenen aangezien het natuurlijk gevolg er van zal zyn dat de voorraad in Londen tijdelijk kolossaal zal worden vermeerderd. De bladen maken gewag van een nieuwe opligteij door middel van een lot, eveneens uit de door het nood- lot vervolgde Brunswijker loterjjDen 19den Mei kwam een armoedig persoon in het wisselkantoor van Pech- kranz in de Leopoldstadt en informeerde zich op zeer bescheiden toon, of hier ook een Brunswijker lot. waarop een prijs gevallen was, kou worden uitbetaald. Op het bevestigend antwoord haalt de onbekende uit zijn vuilen jaszak, een nog vuiler portefeuille, waaruit een allervuilst stukje papier te voorschijn komt, zijnde een lot waarop een pry's gevallen was. De heer Pechkranz keek de officieele lijst na. De vreemdeling bad zich niet vergist, er was inderdaad een prijs van 6000 thaler op gevallen. De heer Pechkranz ondervroeg hem over naam, adres, enz. De ander antwoordde geheel onbevangen maar kort; hij was vroeg met den Zuiderspoorweg aangeko men, en was in den omnibus gaan zitten, om naar de Leopoldsstad te rjjden en daar het »Ding" in oogen- schouw te nemen. Hij bedoelde de Ringstrasse. Daar was hem het wisselkantoor in het oog gekomen en meende hij, dat' hij daar wel eens aan kon gaan. On dervraagd, of hij te Weenen kooplieden van naam kende, antwoordde hij van neen. Hij was goudhandelaar en kocht zijne goudwaren »onder," dat wel Graz zal beduid hebben. H|j wilde zich te Weenen vestigenheette Richter en had het lot van zijn vroegeren compagnon in December 1869 overgenomen voor 32 florijnen. Alles werd zoo natuurlijk mogelijk opgedreund. De heer Pechkranz haalde zijn kolossale loup voor den dag het lot werd vlijtig bekeken maar er was inderdaad niets aan te zien. Misschien was het te vuil! De som werd daarop uitbetaald en de provisie vastgesteld op 200 thaler. Richter, meer kapitalist in zijn, hart dan Scholz, kocht aanstonds voor het hem uitbetaalde be drag Oostenryksche papieren en wel metallieken in zilver en papier. De heer Pechkranz had deze waarden niet by zich. Hij moest ze laten halen. Twee uren lang bleef Richter in het bureau met den heer Pech kranz pratende, die hem vele belangrijke bijzonderheden mededeelde over de Neustadc en hare eigenaardigheden. Toen eindelijk de waarden waren aangekomen, wikkelde Richter ze in een oude courantstak het pak in zjjn zak en verwijderde zich. Het lot vertrok naar Berlijn, waar het betaalbaar was gesteld aan zjjn vriend Plant, die hem den 23sten de ontvangst meldde, met de afre kening er bij ook hij bad het aandeel naauwkeurig bekeken en er niets aan kunnen ontdekken. Plant hield het lot onder zich tot aan den vervaldag. Toen hij het daarop aan Cohn en Bürgers ter betaling aanbood gaven dezen het hem beleefd terug met het antwoord, dat het valscb was. Het echte lot was reeds bij hen ingediend en was er nog. Plant telegrafeerde dadelijk aan Pechkranz en deze waarschuwde de politie. De- vogol lutxq *-» tvicocV,Ovi govlogon- O O.» I tra., de justitie niet ontdekken. Deze stelt nogtans alle po gingen in het werk om de slimme daders met of zonder het geld te achterhaleu. De vreemde coincidentie in zake de loten wisselarij de identiteit- in de methode van oplichten, in de loten zelf, enz. doet vermoeden, dat hier een bende aan hot werk is en dat Richter en Scholz slechts agenten zijn, die voor rekening van het centrale boevenbestuur ope- reeren. Weldra zal er meer licht over deze zaak opgaan. Prins Leopold van Hohenzollern heeft de candi- datuur voor den Spaansclien troon aangenomen. De Regeringen van EngelandItalië en Oostenrijk zijn geneigd tot eene diplomatieke tusschenkomstin ver- eeniging met Frankrijk, om de bestaande moeilijkbeden uit den weg te ruimen. De cortes zullen den 22sten Julij bijeenkomen en de verkiezing van een vorst is bepaald op 1 Aug. te. Het proces tegen den persoon van Antbonissenbeschuldigd van de dames van de Poel te hebben vermoordzal bepaald 14 Julij een aanvang nemen voor het hof van assises van Bra bant. De aangeklaagde, te Roermond geboren, is in Holland niet onbekend. Hij is, schijnt het, daar vroeger tot eene vier jarige opsluiting veroordeeld, eu was nog onlangs als brood bakker te Rotterdam gevestigd waar hij op het einde van bet vorig jaar een huwelijk heeft aangegaan. Zijne akte van beschul diging i9 het laatste judiciair stuk dat mr. de Bavayals proc.- gen. heeft .opgemaakt en onderteekend. Men schrijft uit Luik: De advocaat Dumancau, die cu rator was in een gefailleerde zaak, heeft na een groot deel der verschuldigde gelden te hebben ontvangen, zich daarmee onder zeil begeven. De schuldeischers zijn nu droog geschoren Alle kibbelarij over een percent meer of minder houdt op, en het proces is op de kortst mogelijke wijze geëindigd. 's Orarveiiïiag'e, 6 July. Gisteren avond waren de reizigers aan het Rijnspoorwegstation getuigen van een treffend geval. Zekere J. P., werkzaam aan de stads- manége, stond daar op het perron wachtende op iemand, die met den trein zou aankomen toen hij plotseling ineenzakte en dood bleef. Een beroerte had hem getroffen. Men denke zich de ontsteltenis van de met den trein aankomende betrekkingen. Uitziende naar hem, die hen zon afhalen, worden zij aldra gewaar, dat er iets bij zonders gaande is, vragen wat daar te doen is, en be vinden zich weldra bij het lijk van hem, dien zij weinige oogenblikken vroeger in gezondheid hoopten te zien. De Synode der Nederl. Hurv. kerk hield gisteren hare eerste zitting waarin tot Voorzitter werd gekozen Ds. H. J. Koning, predikant te Limmen. De vergadering benoemde uit haar midden eene commissie van vier leden, om al de stukken betreffende de doopsformule te onderzoeken en koos daartoe de heeren prof. Prin9Mr. Kor- tenbout van der Sluijs, Ds. Kronenberg en Ds. Douwes. De arrondissements-regtbank te Rotterdam heeft dezer dagen een zekeren Schiks, wegens diefstal, tot 13 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Deze veroordeeling zou natuurlijk geene byzondere vermelding regtvaardigen, maar de omstandigheid, die zich daarbij heeft voorgaan, achten wij van genoegzaam belang, om van deze zaak melding te maken. Op bet punt n. 1. van de geregtszaal te verlaten, ver zocht de veroordeelde nog een enkel woord in het midden te mogen brengen. Dit werd hem toegestaan, en zijn eenvoudig verhaal laten wij nu hier volgen, zoo als het door de Rotterdamsche Courant wordt medegedeeld «Ongeveer drie maanden geleden, zeide hij, werd ik uit de gevangenis ontslagen, alwaar ik wegens diefstal mijn straf had ondergaarf, en trachtte, alhier terugge keerd, werk te bekomen, wat mij spoedig gelukte. «Reeds den volgenden dag kreeg ik werk als lcleeren- klopper, daarna kwam ik in dienst bij een kleederbleeker in de Lijnbaanslaanwaar mijn baas zeer wel met mij scheen tevreden te zijn. „Nadat ik aldaar ongeveer zes weken werkzaam was geweest, zegt de baas op zekeren dag tot mij.- „Frans, men heeft mij verteld dat gij voor diefstal liebt geze ten't spijt me, maar onder die omstandigheden kan ik je niet houdenik zal er evenwel nog eens met mijn vrouw over spreken.'1 Het resultaat hiervan was, dat Frans den volgenden dag zijn ontslag kreeg. „Dit nu, zegt bekl.i\. 1. dat ilc gestraft ben geweest, was mj'n baas door een hoofdagent van politie verteld, met wien hij veel sprak; ik heb mij daarop begeven naar den heer commissaris van politie en hem mede- gedeelc, dat de agent oorzaak was dat ik mijn brood- winnirg had verloren, waarop ZEd. mij zeide dat dit geoorloofd was. Ik slaagde er eindelijk in, ook op aanbeveling van mijn vorigen baas, bij een kleederbleeker in de Kerklaan in dienst te komen, wien mijn vorige fout eveueens ter oore kwam en van wien ik „dit telkens op njju brood kreeg." Deze dienst moest ik door ziekte verlaten. En nu, mijne heeren, zal ik de waarheid maar zeggen, ik heb het weggenomen, maar ik had geen werk, geer geld en leed gebrek." De gemeenteraad van Westellingwerf heeft bij de benoeming van een hoofdonderwijzer, den lnatsten van hetzestal gekozen, en wel, volgens het Vad., om de cuvieuse reden „dat wanneer men den minst bekwamen nam, men des te meer kans bad, hem lang te houden." De bekwame, volijverige eu moedige strijder voor de openbare school in ons Vaderland die, als Redacteur van de Welclcer gedurende eene reeks van jaren, getoond heeft, dat de zaak van het ouderwijs hem lief, ja heilig was, en dat hij daarvoor alles over had, die in velerlei opzigt zeer waardige man, Antony Daniël Jean Mioulet, is in den morgen van 27 Juny jl. te 's Gravenhagezijne geboorteplaats, in den ouderdom van 74 jaren kalm ontslapen. Gewisselijk, de naam van Mioulet zal in de geschiedenis van ons volksonderwijs steeds eene eervolle plaats innemen. Middelburg, 6 Julij. Gisteren avond is de zomer-vergadering der prov. staten van Zeeland cl oor den voorzitter geopend. De heer J. P. Kakebeeke heef t iia goedkeuring zijner geloofsbrieven en de vereischte eedsaflegging als lid zittiug genomen. 7 July. In de heden gehouden zitting der Prov. Staten is benoemd tot licl der Gedep. Staten de heer OnDjVcHi cu \jKj\i pluatevovv. lid t\Gït)(?i\o6ind Mr. W. Ph. Vis. Voorts is het voorstel van Gedep. Staten om aan cle gemeente Bruinisse eene subsidie voor de verbetering der haven te verleenen aaiigenomen en omtrent het verzoek van den gemeenteraad te Haam stede, mede om eene subsidie tot verbetering der haven te Burghsluis, besloten een nader onderzoek in te stellen. Btifirlaml5 Julij. Op 27 Juny 11. werd alhier een kind door een molenroede getroffen, doordien bet zich te digt by den molen waagde. De toestand van het kind was dadelijk hopeloos. Eerst heden morgen ten drie ure is het overleden en heeft dus nog onge veer 182 uren geleefd niettegenstaande eene aanmer kelijke uitstorting van hersenen eene aanhoudende bewusteloosheid, gepaard met doorgaans hevige stuipen en daarbij volstrekt gemis aan eenig voedsel. Men mag waarlijk blijde zijn dat de dood eindelijk een einde maakte aan dit treurig tafereel trouwens in het gunstigste geval zou dit vroeger zoo aanvallig meisje zeker altijd een voorwerp van medelijden zijn geweest. Ingez Zierilts«ee, 8 Juny. Eergisteren landde te Burg- sluis, met eene boot de Heer Derdy met zijne familie en equipage, eigenaar van het Engelsche jagt „Star of the sea" welk vaaituig ten gevolge van dikte bij het binnenloopen van het Brouwershavensche zeegat op de Zeehondenplnat is gestrand. Schipper van Duin met de bemanning van den Red dingschokker begaven zich onmiddelijk naar de Red dingboot te Burgsluis, doch vernamen aldaar dat het scheepje reeds geheel en al uiteen geslagen was. Een Nederlander, die zich voor zijne gezondheid te Mont- pellier bevond, had daar de volgende ontmoeting: Op de jaar markt eencr nabij gelegen plaats liet zich onder niet geringen toevloed der omliggende bevolking een Chineesch gezin, vader, moeder en eenige kinderen, -voor een lialven franc zien. Het afgeschoren haar, de bruine kleur, de vertrokken oogen (alles kunstproduct) trok veel minder de aandacht van het volk op de jaarmarkt dan het Chineesch, waarin, tot groot vermaak van alle gapers, die interessante familie met elkander sprak. Onze Hollander wil insgelijks dat Chineesch wel eens hoorendoch hij wordt schier stom van verbazing, toen hij zijne eigen taal, in een Noord-Brabanlsch dialect, hoort spreken. Hij bekomt vau zijue verwondering en maakt onmiddelijk gebruik van zijn Hollandsch spraakvermogen. Niet miuder verwondering van den kant der geïmproviseerde Chineezen. Het gesprek luidde: „Ke rels, zegt ge dat je Chineezen bent; waar kom je uit Holland van daan?" „Goede hemel, mijnheer, is uwé een Hollander?" „Ja." „Vertel het geen mensch hierdat we Hollanders zijn. Ik heb een vrouw en zeveu kinderen. Uwé ziet: we spe len Chinees voor den kost. „Zoo! En mank je daar nog al zaken mee?" „Uitmuntend, mijnheer! Vooral hooren die Fran9che „muilezels" ons gaarne spreken." Maar nog grooter dan de verwoudering van onzen Hollander en van de pseudo- Chineezen, vva9 de verwondering van het volk op de markt, toen het daar een heer Chiuees met de Chineezen hoorde sprc- keu. De volksdrora werd iü hare nieuwsgierigheid zoo lastig, dat onze landsman in vrij goed Frausch aan een polilie-agent verzocht, ruimbaan te maken, en zich naar een huurrijtuig spoedde, om de markt zoo snel mogelijk te verlaten. In eene clezer dagen gehouden algemeene verga dering van Kerkeraadsleden en leden yan de Oud-Lu- thersche gemeete aan de Boomsloot te Amsterdam, onder de leiding van den als predikant fungeerenden heer A. Pogge, moeten de Christelylce liefdeen verdraagzaamheid minder goed zijn betracht. Bij gelegenheid toch van het doen van rekening en verantwoording werden de discus- siën buitengewoon hevig en heerschte er eene schromelijke wanorde. De vrouwen, waaruit de vergadering grooten- deels bestond, spraken haar g...oeien uit door het zingen van een bekend liedje; zij waren yoo« doelen en ontbinding der zaak. Daar de wanordelijkheden v.cq een tumult dreigden over te slaan, verklaarde de politie, Cr*,» tusschen- beide kwam, de vergadering voor gesloten en diT>of de de leden uiteen. In den avond van Dingsdag 12 July zal eene totale, hier te laude zigtbare maansverduistering plaats hebben. Het begin der verduistering is 9 uren 8 min., het midden 10 uren 57 min., het einde 12 uren 47 min. Een Maleijer, die onlangs van eene reis naar Holland te Padang teruggekeerd is, werd gevraagd, wat hij alzoo gezien en gehoord had, en hoe hij dacht over Holland. »Wcl," zei onze Maleijer, »ik gezien veel, en spreek Ho landseh. Mooi land, koud land, ik bijna dood. Maar mooi kotta kotta en alles koelie in dat land. Alles werkt; wate.r werkt, rook werkt, wind werkt, vuur werkt, hond werkt, karbouw werkt, paard werkt, ijzer werkt, man en vrouw, toean en njonja werkt; alles werkt, doch varken niet; varken eet, drinkt en slaapt en (doet) anders niets. Varken is lékker in Holland, maar ilc niet, te koud... br..r." Voor Pruissiscbe rekening wordt hier te lande veel hooi opgekocht. Ook vier- a vijfjarige paarden zijn voor Pruisen nog al gewild. Te Bodegraven heeft men, bij de opruiming van het puin, reeds enkele klompen gesmolten tafelzilver en zilveren en gouden voorwerpen teruggevonden. Dezer dagen heeft te Maastricht het volgende plaats gehad. De varkeusslagler J. van Hoof was geroepen geworden om eene door pestbuilen aangetaste koe in stukken te snijden, en had de huid er van mee uaar huis genomen, toen hij 's anderdaags aan den arrn eene lichte pijn gevoelde, vergezeld van eene zwellingdie weldra aanmerkelijk toenam. Hij riep geneeskundige hulp in doch hel was Vcndg te laat. Een paar dagen later overleed hij, na vreeselijke pijnen tc I,ebben geleden. Men veronderstelt dat van Ho.»f, terwijl hij het bedoelde bcc9t in stukken sneed, door het een ofatiöfcr toeval een ligte wonde aan den arm heeft bekomenen dat vervolgens ee>, weinig bloed vari het besmette dier hem de vreeselijke ziekte medegedeeld Imeft. In den avond van den 2en dezer had er bij bet spoorwegstation Wolfhezen een treffend ongeval plaats. De seinwachter Kuipers, die den extratrein afwachtte, was in slaap gevallen en ontwaakte eerst toen de trein reeds zeer nabij was. Hij wilde naar den overkant van den weg loopen, doch geraakte onder den trein, waardoor zijn hoofd en rechterarm verbrjjzeld werden. De over ledene laat eene weduwe met een kind na. GemengG e bcrïgten. De paardenslagterij van Noach te Deventer vindt maar weinig ondersteuning, zoodat die villorswinkel gesloten is. Te Parijs gaat het beter; daar worden zoo wat 100 paarden per week geslagt. In Frankrijk zijn 20.000 francs geboden om een graaf éénoogig te ntaken. Vele mannen van de kunst boden dan ook hunne dien ander, „als hij blind is zoo als de graaf." Terwijl de pauselijke schatkist leeg is, heeft kardinaal Anto- nelli een huwelijks-geschenk gegeven aan zijn neef van 5 millioen francs die met eene rijke Spaansche dame gaat trouweu. Het kardinalen moet dus geen slecht baantje zijn. Barbès heeft 30.000 francs aan de armen in den Haag gelegateerd. De bewoners dei- residentie zijn zoo milddadig niet als die Fransehe ban neling. Te B. wordt met de aanstaande kermis ten tooneele verwacht: Een smid, leerendc jonge ijsbeeren; daarna: De razende bakker met zijue buurmeid; eu ten slotte: De liefde der vrijers in de blikken bus. Een witrok te Koorndijk beeft verleden zondag een blaauwtje geloopen te Nieuw-Beijerland terwyl de menschen te Koorndijk dachten dat het zijn koortsdag was. Een zeker persoon te Koorndijk moest niet in een drooge sloot zoeken, dat hy elders vinden kan, want dat is al te dom. Te X. zal eerstdaags eene sigaren-fabriek worden opgerigtonder de firma van rum en Co. Ook zegt men dat de tabak met rum zal besproeid worden, indien de flesch door een der leden der firma niet geledigd is. Vele zieke varkens zijn er te T. en velen sterven er nog. Rust schijnt goed te zijn tot herstel; maar het is te vreezen dat er wei nigen zullen herstellen; want des avonds elf ure worden die dieren nog geplaagd door een nachtwandelaar of spion. Wie er al goen ridder van Christus worden kan. Zoo werd er in Belgie onlangs een man van ver diensten tot die orde benoemd. Zijne aanbevelingen zijn: Een jaar gevangenisstraf wegens opligterijzes maan den idem voor verwonding; een jaar voor bedriegelijk bankroet; 14 dagen voor wederstand; 15 dagen voor lasteren twee gelboeten voor schelden en straatge rucht. In plaats van eeu kruis op zijn borst haddew zij hem beter een kruis op zijn rug kunnen geven. Ingezonilene Stukken. De voorstanders van het behoud der doodstraf zweren steeds bij Gen. 9:6; Spreuk. 8 15-A6, en Zacb. 4 6, doch weten uit het N. Testamept tot hun voordeel niet anders bij te brengen dan B"m, 13 1 5. Maar, zou uit het geval ons medegedeeld door den Evangelist Johannes, hoofdst. 8, vs. 3—11, niet af te leiden zijn, dat onze Heer Jezus Christus aldaar ons duidelijk heeft willen leeren, dat, zoo al de doodstraf onder het Oude Verbond was voorgeschreven deze onder de nieuwe bedeeling niet meer moest toegepast worden Even gelijk Hy ook in zijne uitmuntende bergpredicatie Matth. 5 2145, vergeleken met Matth. 19 39, aanwees, hoe aan verscheidene bepalingen uit den ouden tijd door bet Christendom eene andere wending behoorde te worden gegeven? - HAKTELIJREN DANK wordt door de bewoners van KapelLe in Duiveland toe- gebragt aan den landbouwer P. van WESTEN, welke gedurende de beerschende droogte lien onbeperkte vrij heid gaf tot het halen van goed drinkwater uit eene hem toebehoorende put, met opoffering vau zijne weide. Kerknieuws. Op het viertal predikanten, opgemaakt voor de vacature bij de Evang.-Luth. gemeente te Amersfoort, komt o. a. voor Ds. F. G. Lagers, pred. te Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1