ll M e e k r a p - B e r i g t. VIN MIDDELBURG OP ZIERIUEE. i) E K E R M 1 s 1BDBBA¥IBIJ Tol Nut en Genoegen- GliOOT! F EEST V lilt ING, 4 Openbare Verkooping. Eene groote partij Planken I IV E I S A R T IKE L E N. Vuurwerkers, Bankwerkers uA Smidsleerlingen Depót voor gegalvaniseerd VLECHTWERK ff C. L O U W XS li Si E. O pen bare Verkoop i ngen ROEREN-INSPAN en verderen INBOEDEL; Vruchten te Velde, Publieke Verkooping. Vruchten te Velde, Bank van Leening. T E K 0 o P: 3Y Een WoonhuisSchuren en Erin - 55 stukken Kanadasch hout T VO ER-ERWTEN In de Likeurstokerij: Dl fflND, VAN B. JOPPUZ, 273ste Staats-Loterij. Stoomboot de Vlissinger Opening der dienst liggend nieuw katoenen vrouwenhemd arglistig te hebben weg" genomen en zich toegeëigend, is, ter zake van eenvoudige diefstal' onder aanneming van verzachtende omstandigheden (hare be kentenis en armoedige toestand) veroordeeld tot gevangenisstraf van zes dagen. 8°. J. B. oud 23 jaren geboren en wonende te Sint-Maar tensdijk metselaarsknechtbeklaagd van in den avond van deu 15 Mei jl. in de Kerkstraat te Scherper>i9sc '1~'1 Rijks veldwachter M. van Weele aldaar te hebben aeleedigd door toen die beambte hem bij het maken straatrumoer, tol rust aanmaande, en naar zijnen n«*,m vroeg, hem toetevoegen de woorden: je kunt verrekk*"1 's> ter z"ke van beleediging met woorden nun een bqd/cnend beambte in de waarneming zijner bediening gedaan, vetoovdeeld tot betaling eener geldboete van ƒ8, bij wanbetaling, na daartoe te zijn aangemaand, te ver vangen door gevangenisstraf van 2 dagen. 9°. D. van S. oud 25 jaren geboren eu wonende te Sint- Maartensdijk, schildersknechtbeklaagd van inden avond van den 15 Mei jl. in de Kerkstraat te Scherpenisse, den genoemden Rijksveldwachter M". van Weele te hebben beleedigd, door, toen die beambte hem, bij het maken van straatrumoer tot rust aan maande, te dreigen, hem een vuistslag te zullen geven, Ï9 ter zake van beleediging met dreigementen aan een bedienend be ambte in de waarneming zijner bediening gedaan, veroordeeld tot betaling eener geldboete van ƒ8, bij wanbetaling, na daartoe te zijn aangemaand, te vervangen door gevangenisstraf van 2 dagen. 10°. P. van der L. oud 25 jaren, geboren en wonende te Bllemeet, arbeider, '19 ter zake van het door iemand begaan eener openbare schennis van du eerbaarheid, veroordeeld tot gevnngeni99trnf van zes maanden, in eenzame opsluiting te ondergaan, betaling eener geldboete van ƒ8, bij wanbetaling na daartoe te zijn nnngemaand, te vervangen door gevangenisstraf van één dag, mede in eenzame opsluiting te ondergaan. Voorts allen in de kosten. Kerknieuws. Te Scheveningen ia 26 Jnny beroepen cis. L. Kan de Beer, pred. te Arnemuiden; te Dirksland 22 Junij da. E. A. G. van Hoogenhuijze, pred. te Heiuo; te Huisduinen 23 Jtinjj da. A. J. Bennan, pred. te Watergang; te Wijle bij „Henaden 24 Jnny ds. S. Kal ma, vroeger Afgesch. pred., en te Vrouwepolder da. W. A. van Beusekom pred. te Vinkeveen, c. a. Sedert een paar weken werden door eenige Chr- Afgesch. predikanten bijbellezingen te Veere gehouden» met het gevolg, dat daar thans eene gemeente is gevormd waartoe dadelijk p. m. 500 personen zijn toegetreden. rising2 Julij. Bjj de Ned. Hervormde gemeente alhier is tot predikant beroepen den heer AI. Hei) er kerk, thans te Graft, bij Purmerende. Benoemd tot pastoor bij de R. Cath. gemeente te Qud-Vosseraeer, de heer M. J. Kerremans. Mijne onderzoek]nge MEEKRAP 1869, van de volgende bevindingi n der monsters den laatsten enals on beroofde Marktdag en 2/i geven Van Goes. 8 V. OHVW N- Vs 10 7o a. 5 WNHL 7.0 10 10 VEZ Vin 10r' 9 MJ s Va 105 Schouwen. 3 LB 16 Dreischor. 2 JVG 125 2 PK 205 1 JVM 19 1 CDB 18® s> 4 JVDB 22® 3 MVDS 19s St.-Maartensdylc 4 DH 15® 1 ALVM 12® 7> 6 JDW 9® St.-Annaland. 6 HU 13 1 MML 27 3 BGJ 12® 7, Goes. 6 JVD Vc 10® Goedereede. 2 TVDW 20 2 KDK 18 12 AB 15 18 DZ 18® Strienham. 1 HU 13 1 JDZ 19 1 CDR 17 2 LDR 17 1 HVA 13 y> 1 JM 15 1 WGB 20 l JH 15 1 JJ 15 1 CH 17 2 WVA 19 Amsterdam29 Junjj 1870. M. E. BOUll. Rotterdam, 4 Juli 1870. De aanbiedingen bestonden heden voor hel grootste gedeelte uit ordinaire kwaliteiten, waarvoor geen koop lust bestaat. Van betere soorten wordt weinig aange boden en wat nog aangeboden wordthoudt men doorgaans te hoog in prijs. Prima onberoofde zijn te noteren 28, 28.'/.2, goede dito 26, 27. Er zijn iets gunstiger berigten omtrent de Eransche markt en scbynt de stemming aldaar wat vaster te zjjn. SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Staatsspoorweg. JULIJ 187 O. Van MIDDELBURG 7 'smor. 10,30 u. Dond. Vrijdag Zatnrd. Maand. 8 10,30 8's nam. 5,30 »V. 9'sraor. 10,30 11 10,30-» 11 's nam. 5,30 V. Diugsd. 12 2,30 Woensd, 13'smor. 10,»V. 13's nam. 5,30 »V. Dond. 14'snam. 2,30 Dond. Vrijdag Zatnrd. Maand. Van Z1ERIKZEE: 7 'smorg. 6,u. 7 1s nam. 6, 8 2,- »V. 9 'smorg. 7,30 9's nam. 2,30 -»V. 11 3,30 »V. Dingsd. 12'sraorg. 6,-- »V. 12's nam. 6,— »V. Woensd. 13 3,30 »V. Dond. 14'smorg. 6,»V. 14 's nam, 6,— »V. De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zjjn met V. aangeduid. SSjarige Eel 11v ereenig'ing VAN M. CONSTANDSE, J.Mz. EN D. HOCKE. Hunne dankbare kinderen. 0 Brouwershaven, den 4 Julij 1870. m mm Bevallen van eene DoeUter, T. van SCHELVEN, geb. Pijpeling. zlerikzee, 3 Julij 1870. tl Algemeene kennisgeving, 4. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze geliefde Moeder, Behnwdmoeder en Grootmoeder, MAATJE SCAAPHUIZEN Wed. D. Wissiona een langdurig doch zeer geduldig lijden, in den ouderdom van 84 jaar, 5 maanden en 14 dagen. C. van der WEELE. BorsseÜe, A. WISSE, den 3 Julij 1870. J. ROTTIER Lz. M. KAR ELSE. 3 te COLT.JNSPLAAT vangt dit jaar aan op Woens dag- 13 -Tul ij 1870. h teRE NES o|> Woensdag; <len 07 .Julij 1870. De COMMISSIE tot het regelen van dit feest zal eene Harddraverij van paarden doen plaats hebben, op Woensdag den 27 Julij 1870, op de lustplaats ,,'tHuis Grol," daartoe welwillend afgestaan. PBO G K A M M A. a. Hflrcldravorij van i)aar<l<mdie gedurende de laatste 3 maanden in één der eilanden Schouwen en Ditivelcind zijn geweest, bereden door inwoners uit die eilanden, aanvangende ton 3 ure. h. Groot Militsiïi* Concert, te geven dooi de Muzijk der Stedelijke Schutterij van Zierikzee, aanvangende ten 7 ure. c. Illuminatie en Vuurwerk. I)e beide laatste gedeelten zullen op hetzelfde feest terrein worden gehouden. Als prijs bjj de Harddraverij wordt uitgeloofd eene PENDULE ter waarde van SO Gu1<lon, en als Premie wordt gesteld een voorwerp tér waarde van Gulden. De inschrijvers ten bate van dit feest, genieten vrijen toegang, terwijl bet geheele feest toegankelijk zal zijn voor een ieder tegen betaling van ƒ0,25 per persoon. UIL Liefhebbers, die met hunne paarden willen mededingenworden beleefd ujtgenoodigd zich vóór of op 21 July a. s.als zoodanig aan te geven bij den Heer Mr. J. A. BOLLE t.e Zierikzee, bij wien tevens ter visie ligt liet Reglement voor de Harddraverij. Des namiddags ten 2 ure zal de Commissie van dit feest met eenige belangstellenden voorafgegaan dooi de Muzjjk en gevolgd door do Harddravers in optogt van het gemeentehuis zich naar het feestterrein begeven. Precies ten 2lL uur zal hot feestterrein voor het publiek worden opengesteld, en ten einde oponthoud aan de ingangen té voorkomen, wordt een ieder be leefd uitgonoodigd-, zich vooraf reeds van toegangkaarten te voorzien, die verkrijgbaar zijn bij den Heer J. HOOGENBOOM Bz. te Renesse en bij den Heer Mr. J. A. BOLLE te Zierikzee. Voor de paarden,der HH. Harddravers zal7,00 noodig, reeds den avond te voren stalling worden verleend, hieromtrent zjjn inlichtingen te bekomen bij den onder- ge teekendo. Namens de Commissie, -y Mr. J. A. BOLLE. S O C I E T E I T te ZIERIKZE E. volgens nader bekend le maken programma, in de eerste helft der maand AUGUSTUS aanslaande. Namens het bestuur, MES, Secretaris. De Makelaars vaii <lor STAKP en BERG te Zierikzee KOOPEN en VERKOOPEN alle soorten van EFFECTEN, COUPONS en 'losbare OBLIC4ATIEINT, PANDBRIEVEN van Hypotheekbanken en AKTIEN in alle Maatschap pij en, ïnkassoren op liet Grootboekwissels en ander Haiulcltspapier, sluiten heleeningen en prolongation op Effectenwordende alle 1 Julij 1870 verschonen en betaalbaar g estelde COTJU»OIVS, (IE KOCHT of INGE WISSELD. De Deurwaarder J. FRANSEzal op Donderdag 14 Juli 1870, 's voormiddags 11 ure, aan de voormalige Weverij te Zierikzee, publiek verkoopen en -asniver vierkant be/aagd IXOTJT, bestaande in: KAPBINTEN SPRUITEN met KOR- BEELS, GORDINGEN, DAK- en ZOLDERDELEN DAKRIBBEN, LATTEN, TENGELS, GOTEN, KO ZIJNTJES met RAAMPJES enz. alles van genoemde Weverij afkomstig en zeer geschikt voor het bouwen van Schuren, Woon- en Wagenhuizen, enz. 1V.B. Het HOUT is dagelijks te bezichtigen en de maat er van is aan het verkoop terrein te ver- krijgen. Kleer- en Sohoonirtnliprs NAAlMACmwworuen uier inwu, twee jaar g-arantie geleverd door tj .1 O H. I-i-y z L I Nliorlog oimern iemaker to Zics-jiize< HtM-i-en Keiskoffers van at J 3,I'S, »>eistassolieti oa I£oeriertaselijt-i .1. DU JCXNGi ZIJLSTRA. worden TERSTOND verlangd bij C. LOUWERbv Noordbrua;, Middel/ KktA HETZELFDE ADRES-, voor VLUCHTEN, WAHANDEN, OMIIEININGEm Mazen van klimtfiénde met tot 2'/, in breedten van 2 tot 8 voet, tot in Nederhvoj „ooit kende LAGE PRIJZEN. Op Woensdag den 13 Julij 1870, des voormiddags ten 9 ure op de Hofstede SIArT- MAARTENSDIJK, in deger mi ineente [Vissenkerke, (eiland Noord-Beveland) van eonon l£ni>itïiloii en netton bestaande uit 11 Pnurdtin, 33 JMolIcIcooi- jon en ander I^uiulvue, (waaronder verscheiden stuks van volbloed Engelsch en van gekruist ras) Varkens, Hoenders1 Iïai-nhond MEN WAGENS KARREN, WAALSCIIE- en gewone PLOEGEN, EGGEN, HOLBLOKKEN, 1 MOLBORD, 1 WAN-, 1 STROO-, 1 PEE- en 1 WORTELMOLEN, 1 VEEBASCULE, VORKEN, RIEKEN en eene groote partij ander BOUW- zoomede MBUKGI]- RÉXCD8CIIAP1 BAROUCHETTE (voor één paard), 1 TILBURY, 1 HUISORGEL (3'/2 register), l MELODIUM, 1 KABINET, l KLOK, 1 BAROMETER (nieuw model), 5 BEDDEN met toebchooren, TAFELS, STOELEN en verder HUISRAAD; 3500 TAR- WEGLUUEN, BRANDHOUT en wat er meer zal worden gepresenteerd. Zullende de veiling van het Beestïits\l en het Stroo eerst des namiddags plaats vinden (te begin nen ten één ure.) En op Vrijdaj namiddags ten ʧ5 KROON, te Wh wassende in de landen van staande in TARWE, ROGGIï TEN, PAARDEPEEN en MEEKRAP. Alles bij aanplakbiljetten Nadere inlichtingen te bel Notaris L. van der MOER, den 15 Julij 1870, des ure in de Herberg DE enkerkc voormeldvan gemelde Hofstede en be- GERST, HAVER, ERW- DR1E- en TWEEJARIGE broeder omschreven, romen ten kantore van den te Colijnsplaat. I De Notaris J. de KATER Nz., residerende te Haamstede zalten verzoeke van zjjn' principaal, in plaats van op 22 Julij a. s,, zoo als vroeger geannonceerd is geweest, <>1> Vrijdng' den 15 «Julij 1870des na middags teti 1 ure, in de Herberg van W. Speelman te Burgh, publiek presenteren te verkoopen: DE NAVOLGENDE staande op de landerijen van wijlen den Heer JOHAN NES de VLIEGER te Weslenschouivenals: 5 B. 23 R. 50 E. WINTERTARWE. 0 B. 46 R. 545/ E. WINTERROGGE. 3 B. 35 11. 245/ E. ERWTEN. 5 B. 28 R. 36®/ E. ZOMERGERST. 0 B. 42 R. 51®/ E. HAVER. 0 B. 79 R. 89 E. PAARDEBOONEN. 2 B. 03 R. 54 E. tweejarige MEEDE. 0 B. 86 11. 14 E. eenjarige MEEDE. Van 5 B. 83 R. 52 E. het KANTGRAS. En ongeveer 0 B. 42 R. 00 E. GRAS. DJ.B. De verkooping der LANDERIJEN zal latei- bekend gemaakt worden. J A De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van C. A. VLA ANDER c. s., op Vrijdag den 15 Julij 1870, Ynamiddags ten 2 ure in het Logement van de Weduwe F. van 't Hof te Brouwershaven publiek presenteren te verkoopen in diverse perceelen 1 B. 05 R. 31 E. ZOMERTARWE. 0 96 42 WINTERTARWE. 0 44 73 ROGGE. 0 51 12 MAARTSCHE GERST. 0 70 02 ZOMERGERST. 0 10 42 HAVER. 0 78 36 Blaauwe ERWTEN. 0 60 57 PAARDEBOONEN. 0 60 57 Tweejarige MEEDE. 0 66 96 Driejarige MEEDE. Totaal 6 B. 44 R. 48 E. Alles te velde staande om en bij de Hofstede van A. VLAANDER, in de gemeente Duivendijke. De verstane panden, ingebragt in de Bank van Leaning te Zierikzee, tot ultimo April 1869, moe ten worden jyelost of verlengd, vóór of uiterlijk op Maandag den 11 Julij 1870; na dien tijd zal men verpligt zijn de kosten der keuring te voldoen, wat de Gouden en Zilveren Voorwerpen betreft. Een goed gedresseerde Schaaphond, keur uit twee, bij M. MOERDIJK, Schaapherder te 's Heerenhoek. yy De Notarissen Mr. C. van der LEK r CLERCQ en J. van der BENT zullen, te\ verzoeke der Erven van wijlen M. VISSERB op Vrijdag 5 Augustus 1870, des nanSidtlagB 2 ure, in het Logement van de Wed. F. van 't HoB te Brouwershaven, publiek verkoopen: met 1 Bunders 3(> Roeden i O Ellen BOUwf LAND te Brouwershaven. 11 Bunders 46 Roeden IO Ellen BOUW-ei WKILAND onder Duivendijke. Roeden SO Ellen BOUWLAND onde Kerkwerve. 3 Bunders '7yi> Roeden 13 Ellen BOUW LAJN"I> onder Zonnemaire. f Breeder bij verkoopboekjes en billetten omschreven Uit <le liand to koop waaronder van belangrijke lengte en zwaarte. Ad re met franco brieven bij JACOB VERHULST, Wz., Land bouwer te Cortgene. [Zeeland.). De iikzee ge le <>- tv oogst V 1870, gamee Zi to koop, bij J. ENZLIN te Zierikzee. to bekomen alle soorten van LIKEUREN, BITTERS GENEVKR, BRANDEWIJN, Roode-, Zwarte- en With AALBESSENWIJN. Zierikzee. -//fl Bij de firma «T. OCïlTMAN te Zierikzn zijn voor alle de klassen der 273ste Staats-Loten Tie oio en Gedeelten van LOT IS TV tl bekomen, Prijs-Courant. De TREKKING der Eerste Klasse begint op Maan dag 1 Augustus e. k. DIENST OP ROTTERDAM en VTLISSIISrOENf] en daar tusschengelegen plaatsen. De D Over" hoorei Gelet iissch i i eld de Op h* 1°. T deze g ikn BOl wel m roe ij en mtrent pgezetei 2°. D nn mee „Die ijke pslaan a ii tw orden leestevs jde voo ar me lioiider olgi Weige net 3 urge me reviget at zij En zal erwijl loemde especlie dommiss laling ip hum evhalise Gedaa op DINGSDAG 12 JULIJ a. s. des morgens ten 4- ure, NT A. IV ROTTERDAM. De diligence van Zierikzee naar Zijpe vertrek: Leeds £2 uren na de afvaart van Rotterdam en i uur na df afvaart van Vlissingen en rijdt af aan het Hotel van Veen Zierikzee. De Agent W. ABELS. Verle geland $£3»?» Benoodigd tegen 1 SEPTEMBER a. s. een bekwame ongehuwde BOIBBEIV-IXTNIXBCXTT en eene dito clïto M!EXX3,^bij M. C. BOLLE te Ke rkwerve. 't" u TERSTOND eou bekwame KOREN MOLENAAR8KN ECIIT benoodigd, van de P. G., bij A. de KOSTER VERHAGE te Wolphaartsdijk. Brieven franco, liefst in persoon Woi'flt gevraagd om DADELIJK in dienst te treden eon Korenmolennarsknecli t ongehuwd, P. G., bij W. van S.TRIEN te Wolphaarts dijk. Brieven franco. Ht- Tegen l»oo«* loon TERSTOND een ongehuwde - TIMMKRMANS-KNECUT benoodigd, voor een jaar vast werk, bij de Weduwe C. HOOGERLAND te Ouwerkërk. U. KAPPERS, Mr. Timmerman te Brouwers haven, vraagt TERSTOND clr-ïo bekwame TIMME RMAN S-KNECHTS voor 4 a 5 maanden vast werk aan glad huis werk. Brieven franco, doch liefst in persoon. LEES HIER! Tegen 2,per week, boven kost en 11111^4-, kunnen twee- bekwame KLEEDE RMAKEBS-KNËC voor een jaar vast werk bekomen. - Ad franco brieven, liefst in persoon bij J. BOC Tailleur te Oud-Beyer tand. Uitgevers: DELOOZ! Gedrukt bij de firma: DE VS. K W E LOOZE 4r C 'AJ COH er hage' elkaude News der sta< rivieren den bei on wede barsten D Haddii ongewo voor zi ïierboo: aan de zooals van da; den lor werden In taten bragt ;ers in soperex kerk uitloop laatste woord P laars in in dit a theecli] jaarlij k belaug; hooren markt middel het Sn door t\ worden een gc schapp voor van ve uitoefe zijnd worden

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2