No. 2791. 26sle Jaarg. Donderdag 7 Julij 1870. Besturen en Administratie*- Bekendmaking* w a a r s c h u av e n A Pkondiging. Nieuwslij dingen Ut MA JÜ ÈJ M *4 .éLÜL ±*JÊLJtjnj iv kjrmw \w jlt U. Jl «BURGEMEESTER en WETHOUDER ,van Zierikzee, «rwittigen de ingezetenen dat het jaarlijksch verslag van den toestand dezer gemeeW? over 1869 thans 111 druk verkrijgbaar is gesteld <®gen 10 cent per exem plaar, ter secretarie dez«* gemeente. Zierikzee, de» i J«lij 1870. De Burgemeester, B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee; jGelet op de mededeeling van den heer Inspecteur foor het Geneeskundig StaatsD ezigt in deze provincie Se ingezetenen dezer gemeente tegen het onvoorzigtig .anwendcn der zoogenaamde MUIZEN-TAR W K, •ermits die stof, in strjjd met de verzekering dat zij leclits het vermogen bezit om ratten en muizen te loodcn en geheel onschadelijk is voor ieder ander dier oowel als voor den raensch, bij onderzoek is gebleken nderdaad zeer schadelijk te zijn en* in (leze gemeente reeds tot verigiftiging' bij den mensch heeft aan- iding gegeven. Ziebikzee, den 4 Jnlij 1870. Burgemeester en Wethouders, B. C. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Öe BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierik- \ee maken bekend: dat het kohier der hoofdelijke bo asting van deze gemeente over het loopend dienstjaar, looi* Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie croed- jekeurd op heden wordt gesteld in handen van den Jemeeute-ontvanger, ten fine van invordering, ingevolge :1e wet. Zierikzee, den 5 Julij 1870. De Burgemeester B. G.' CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Onlangs is in Palestina, in de nabijheid van den Jordaan, een zeer belangrijk Moabitisch gedenkteelcen gevonden, bestaande in een zorgvuldig gepolijste bazalfczuii, met een in goeden staat bewaard opschrift; het eerste schrif telijke gedenkteeken, geschreven met het alphabet, waar mede de boeken van het O. T. geschreven zijn, en dat bij alle Syrische, Kananitische en Phceuicische volken in gebruik was. De zuil zelve is een gedenkteeken ter eere van Mesa, zoon van Chamos, koning van Moab, opgerigfc ter herinnering aan eene doorhem op delsraeliten behaalde overwinning. Het monnument is meer dan 2700 jaar oud. Verleden week werden zes schipbreukelingen te Liverpool aan wal ge'oragt, die het overschot uitmaakten van de bemanning der Merc.uri.usdie op de reis van Francisco naar Liverpool in den Atlantischen Oceaan den 25sten Maart was vergaan. Het schip had op een rif gestooten en was totaal wrak geworden. Slecht zes man hadden het geluk, behouden de rots te bestijgen, de overigen 16 personen waren verdronken. Onder de menigte overblijfselen van schepen ontdekten zij vier watervaten van den den klipper Duncan Dunbardie voor geruimen tijd met 80 passagiers op dezelfde plek was gebleven. Een dier vaten bevatte nog drinkbaar water, dat met opgevangen regenwater voldoende in hun be hoefte kon voorzien. Levensmiddelen waren niet komen aandrijven, zoodat ze geen ander voedsel hadden dan schildpadden vischeijeren en jonge vogels. Ter be schutting tegen de ruwheid van 't weer hadden zij een hut opgeslagen van het vele aanwezige wrakhout. Zij rigtten tevens een seinpaal op, aan welks top een oud hemd wapperde, om zoo mogelijk een passerend schip van hun verblijf te waarschuwen. Eerst den ölsten dag kwam een schip in 'i zigt, de Silvercraig, dat geluk kig bijdraaide en de zes rampzalige schipbreukelingen uitkan lijden verlostte. Ondanks het doorgestane gebrek liet hun gezondheid niets te wenschen overmaar hun garderobe was tot nul gereduceerd. De berg Vuacke in Savoye is sedert een tiental dagen in brand, waardoor de bewoners van Savigny en omgelegen dorpen zich in den grootsten angst bevinden. De berg is in een dikken rook gehuldde vlammen, die tusschen de rotsspleten opflikkerden, zijn een onloochen baar teeken, dat in 't ingewand der aarde een vuur aan 't woeden is. De brand strekt zich reeds uit over een omtrek van 70 a 80 aren. Onder de Bisschoppen der oppositie tegen het leerstuk der onfeilbaarheid telt men 43 Duitschers en Hongaren, 40 Engelschen en Amerikanen, 29 Fransclien 4 Portugezen en 10 Italianen. Nederlanders geene! De Amerikanen voovaldie bij hunne aankomst te Rome niet vijandig aan dit leerstuk waren, zijn door al het geen zij te Rome geboord en gezien hebben, tot de overtuiging gekomen, dat zij zich de bespotting en den haat van geheel Amerika op den hals zonden halen, met hunne stem te geven aan een dogma, dat hen voor altB« van alle vrijheid en zelfstandigheid zou berooven. 1 VT Te Korinthe hadden er, zoo deelt de Wiener Wanderer medA bij de jongst, plaats gehad hebbende executie van zes band iet Gr vreeselijke toonceleu plaats. Twee hunner trokkeu op he: oogcnbJik, dat zij gereed waren bonne hoofde» onder de» palbij) te leggen dolken te voorschijn waarmede zij zich als raz.enden op de beulen wierpen. Een dezer laalsten dankte zijne redding slechts aan het pantserheind, dat hij op het ligchuaru droeg; een ander werd ernstig gewond. De overigen moesten zich met hunne casse-lStes en messen tegen de roovers verdedigen eu deden dit mei zulk eene verbittering, dat twee der bandie ten reeds dood waren, toen hunne hoofden onder de valbijl vielen. Dit ontzettende tooneel had ten aanschouwe eener tal rijke menigte plaats. De ex-koningin van Spanje heeft afstand gedaan van den troon. Bij die gelegenheid heeft zij een manifest aan de Spanjaarden gerigt, waarin zjj hare ongelukkige Regering herdenkt, en al de schuld van de ongelukken, welke Spanje getroffen hebben, op hare onderdanen en den loop der gebeurtenissen werpt. Zij draagt daarbij hare regten over op haren zoon, don Alfonso, prins van Ansturien. De Constituounel meldt, dat de Spaansche kroon thans is aangeboden aan Prins Leopold van Hohenzollern, broeder van don tegen woordigen vorst van Ru menie. t tjm. Zaturdag was de petitie des prinsen van Orleans aan de orde. Do Regering had zich hieromtrent in de com missie voor de verzoekschriften zóó stellig uitgelaten dat het rapport der commissie niet twijfelachtig was. l^e schrijver van le 19 Janvier beleödigde de ballingen van 1848, en Dréolle, de handlanger van Rouger, stelde een rapport op geheel in denzelfden geest; op verzoek zijner ambt^enooten matigde hij den toon van dit stuk eenigzins, en wierp het er thans op, dat de terugkeer dei' prinsen geen gevaar zou zijn voor het keizerrijk, maar wel voor den openbaren vrede; de verbatinings- Avetten moeten in onbruik geraken, maar behooren niet plotseling te worden afgeschaft. De zaak der prinsen is in de Kamer verdedigd o. a. door den heer Estancelin van het linker-centrum, en, de heeren Esqniros en Favre der linkerzijdeten slotte is do Avensch der Regering vervuld, daar de Kamer eene ongemotiveerde orde van dag aannam. De prinsen blijven dus op Twickenham, dank zij de liberale bejegening van den zegelbewaarder. Wtt Voor de som van bijna honderd en vijftig duizend gulden is een bankiershuis te Weenen op 't einde der voviae WGok OpgeUgt. Op Donderdag don Q Sn ton daxov kwam te twaalf uren een persoon aan het wisselkan toor dier bank en bood ter discontering aan een lot in de hertogelijk Brnnswijk-Lunebnrgsche Loterij-Lecning, Serie -394-4 no. 20, welk lot iu de Serientrekking van 2 February 11. en in de nbmmertrekking van 31 Maart was uitgekomen met den hoogsten prijs van 80.000 tha- lers. Die persoon, zoo wat een dertig jaar oudklein van statuur, bleek en mager vati uiterlijk, scheen een kleermaker te zijn te oordeelen naar de vele naai de- prikken, aan zijne lange vingers opgemerkt; hij noemde zich Frausch Scholz. Toen het lot was aangeboden zoncl men er dadelijk mede naar de firma Dutschka en Co. als vertegenwoordigers van de Darmstadtsche Bank, om haar echtheid te staven. Het advies luidde gunstig, ïntusschen zat Scholz rustig in 1t kantoor te wachten. Tegen l uur ging hij met een der kantoorbedienden naar een naburig koffijhuis, waar hij den kelner betaalde, zeggende: „dat is voorloopig mijn laatste geld!" Bij zijn terugkeer was de zaak in orde; de prijs van 80.000 thalers was er op gevallen, wat volgens den koers van dien dag een bedrag uitmaakte van 141,600 Oostenrijk- sche florijnen; na aftrek van het disconto ïi 3970 fl. 40 kreutzer. werd hem uitbetaald de som van 138.692 fi. 60 kr. Men vroeg hem wat hij met zooveel contant geld zou aanvangen en men ried hem aan om een ge deelte althans in soliede fondsen te beleggen. Scholz deed alsof hij naar dien raad luisterde en kocht op staanden voet effecten ter waarde van 100.000 fl. Deze effecten heeft hij zooals thans gebleken is, terstond te gelde gemaakt aan de Escorapte-bank. Bij zijn vertrek gaf hij het bedienden-personeel een geschenk van tien duizend fl. Men bood nu het lot aan de heeren Dutschka en Co. ter betaling aan. Dezen gaven daarvan advies aan de Bank te Darmstadt; van daar kwam echter het berigt dat 't hoogste lot reeds was uitgekeerd en dus het bewijs van aandeel, dat te Weenen was gepresen teerd, valsch moest zijn. Aanstonds werd dit naar Darmstadt opgezonden waar men eerst naar aanwen ding van een loupe (sterk vergrootglas) tot de zeker heid kwam, dat er vervalsching had plaats gehad. De politie doet thans ernstig onderzoek; al wie Scholz heet, en er zijn ontzettend veel personen van dien naam, wordt geïnspecteerdmaar de bedrieger heeft waar schijnlijk een verzonnen naam opgegeven althans op de quitantie schreef hij eerst „Schoz" en voegde er later de „1" tusschen. Men begrijpt niet hoe 't moge lijk is dat door de Darmstadtsche Bank .indertijd aan haar filiaalhuis te Weenen geen kennis werd gegeven van de uitbetaling van den hoogsten prijs, zooals in dergelijke zaken een vaste usance is. Eén ding is zeker dat alleen een verregaande achteloosheid van alle zijden zulk een voorbeeldeloos bedrogheeft mogelijk gemaakt. Doetincliem29 Junij. Dezer dagen hebben zich een aantal arbeiders uit deze en de omliggende ge meenten naar Pruisen begeven, ten einde daar, zoo men meent, werkzaam te zijn voor den bekenden industrieel Krüppte Essen. Zijn wij wel onderrigt, dan is den arbeiders toegezegd 26 sgr. (alzoo ruim ƒ1.53) daags, voor den tijd van 'smorgens 7 tot 's namiddags 6 uur, waar de schofttijden van worden afgetrokken.' Van dit dagloon wordt gekort nagenoeg 50 ets. daags, waarvoor den arbeiders worden verschaft tweemaal daags warme spijzen, verblijf en bewassching, terwjjl zij zelf moeten zorgen voor hun brood. Als men nagaat, dat het algemeen dagloon op het platteland in het graafschap nog slechts bedraagt 30 cent en den kost, is het niet te verwonderen, dat een aantal kloeke gezellen dadelijk zich bereid hebben ver klaard de roepstem te volgen, waaraan nog vrijdom van reiskosten is verbonden. Waarschijnlijk teregt wordt deze aanvraag in verband gebragt met de vorstelijke residentie en het prachtige park, dat de groote kanonnen-fabriekant by Essen doet aanleggen. Briello, 4 Julij. Alhier is men ijverig in de weer om de talrjjke bedevaartgangers, die men hier op 9 dezer verwacht, op gepaste wjjze te kunnen ontvangen. Daar sommigen welligt van verre komen, worden eenige stoom- booten sierlijk ingerigt 0111 bij den overtogt het genot dér pelgrims te verhoogen die bovendien plegtstatig zullen worden ontvangen eu in processie de stad zullen omtrekken. Wei'keudain, 4 Julij. De allerongunstige toe stand, waarin onze haven verkeerd, heeft het gemeente bestuur doen besluiten eene proef te nemen met eene pomp, '/qoals die door de Heeren Peck C°. te Amster dam woiden geleverd en gesteld, welke proef dan ook uitmuntend is geslaagd: toen men op 70 voet diepte was, verkreeg men water, datna te Goriuchem en te 's Bosch onderzocht te zijn. bleek van goede hoedanigheid te zjjn. Het bestuur heeft dan ook onmiddelijk besloten nog meerdere pompen te plaatsen. De plaatsing van Nortoii-pompeu kan gerust allerwege worden aanbevolen en wei door bovengenoemde hoerendaar zij geloond hebben volkomen op de hoogte te zjjn om die toestellen goed te doen werken. Eergisteren heeft alhier de openbare verkooping plaats gehad van 63 bunders vlas, hetwelk door elkander ƒ535 per bunder heeft opgobragt. (Ingez.) IJ/en<l«jke4 Julij. Vrjjdag had alhier een buitengewone vergadering plaats der ingelanden van verscheidene polders, bijeengeroepen tot het afvaardigen van leden voor de algemeene vergadering van het wa terschap der sluis aan de Wielingen. Als zoodanig zijn benoemd a. voor den Nieuwen Passageulepolder, cle heeren C. F. E. Galon, grondeigenaar; G. F. Carpreau, ontvanger-griffier, beiden te IJzendijke; P. B. Bonte en E. H. de Milliano, landbouwers, beiden te St.-Kruis b. voor den Clarapolder, -de heeren Gaz. van Haelst landbouwer te Philippine Hen. Geeraert, landbouwer te IJzendijke; c. vopr den grooten Jan Korouwpolder (benoovdenj de heer P. G. Wyffels, wethouder te IJzen dijke d. idem (bezuiden) de heer P. Maenhout, dijk graaf te IJzendijke; e. voor den Zachariaspolder, de heer H. A. Calou, dijkgraaf te IJzendijke;/. voorden grooten en kleinen Zuiddiepepoldev, den heer Cl. Carpreau ingenieur te IJzendijke. Bi'Gslcciigi, 3 July. De aanstaande opening van het spoor EeelooAssenedeZelzate, met het verdere uitzicht op Antwerpen belooft reeds van invloed te aiju up «Ac goiviocnooVaap twaacUon het vierde district en Belgie. Vergunning tot eenen dagelijkschen snel- wagendienst tusschen Breskens, IJzendijke en Caprijcks is bereids vergund aan M. Maledrie van Gent. De dienst neemt aanvang den 1 Augustus a. s. Inmiddels betracht M. Robert, van Eeeloo, de vergunning van een gelijken dienst tusschen Eeeloo en Breskens. Oud-Vosscnieer, 4 Julij. Ook de gemeente Poortvliet en St.-Annaland hebben een adres door vele gemeenteleden onderteekend opgezonden aan de Synode, met verzoek de bewuste doopsforraule verpligtend te stellen, en bijgevolg art. 14 met zijne uitbreiding aan te nemen. Zieï*I!kasee, 6 Julij. Omtrent den stand der veld gewassen in de eilanden Schouwen en Duiveland, kunnen wij het volgende rnededeeleDVan Wintertarwe is over hel alge meen een ligt gewas, hoewel er geen vreemde onheilen in zijn le ontdekken, zooals het vorige jaar; thans zijn verschillende vruchten daaronder vermengd, zooal9 Gerst, kleine Boonen enz. Zomertanve komt weinig voor, en die er nog is heeft weinig waarde, daar de zaaijing te laat heeft kunnen geschie den. Rogge belooft een goed gewas te zullen geven, door haar lang stroo en goed gevulde aren. Van Wintergerst, welke niet veel geteeld is, is mede een ligt gewas te ver wachten Maarlsche en Zomergerst beloven een lamelijkeri oogst. Erwten en Panrdeboonen beloven tot heden uitmuu- leud. Kleine Boonen komen niet veel voorkeu beloven weinig. Vlas belooft een tamelijk gewas.Mangehvortelen Suiker- en Paardepeen slaan over het algemeen goed. Mee krapwortelen slaan over het algemeen goed te velde, doch beloven weinig, daar de twee- en driejarige veel door den winter ge leden heeft, hetwelk aan de jonge plant duidelijk zigtbaar is. De weilanden zijn dit jaar door de langdurige droogte bijzonder min en is de opbrengst ruim do helft minder dan het vorige jaar. Van het bij de Tweede Kamer ingediende wetson'werp tot af koopbaarstelling der tienden, luiden de (wee eerste ar tikelen „Art. 1. Alle vóór de invoering van het burgerlijk wet boek gevestigde schuldpligtigheid van tienden of van eenige andere evenredige hoeveelheid van vruchten, hetzij in deze, hetzij in geld te voldoen, is, nlware het tegendeel bedongen afkoopbanr. De afkoop kan zoowel door den heffer als door den pligtige worden gevorderd. „Art. 2. De vordering tol den afkoop kau ook danwanneer de schuldpligtigheid zich als een geheel over zekere oppervlakte of over onderscheidene gronden uitstrekt, zoowel door als tegen ieder der pligtigen voor zijn deel worden ingesteld." Het kofschip Cadzandria kapt. H. Holle, lag 1 July te Riga zeilklaar, om naar Duinkerken te ver trekken. De miliciens der lichting van 1869 die bij de infanteviekorpsen nog in activiteit zjjn, zullen 15 dezer in het genot van onbepaald verlof worden gesteld. Naar men verneemt, heeft zich Zondag jl. weder eene afschuiving voorgedaan op het gedeelte dijk van het nieuw kanaal door Walcheren, digt bij Middelburg, achter het buitentje Poelendale. welk werk is aange nomen door den heer van der Grient, die met bedoelde ramp. herhaaldelijk te worstelen heeft gehad. Te Camperland in N.-Bevel is sedert 1 Julij eeu hulpkantoor voor de brievenposterij geopend. Bij kon. besluit ia benoemd tot notaris binnen het arrond. Middelburg, ter standplaats de gemeente Sluis, K. P. Koksma, kandidaat notaris, alsmede plaalsverv. kantonr. en lid van den gemeenteraad aldaar. Gemengde berigten. Als iemand te Waarde naar de kerkof voorbij de kerk gaat, naar een tarweland, dan wordt hij meest al tijd gevolgd door eene vrouw dat niemand begrijpen kan waar dat voor uoodig is. - De jonge beer L. te MiddelharuÏ3 heeft gaarne een meisje, en als hjj er een heeftverlaat hij haar weer voor een glaasje bitter. Eene jonge dochter te Sommelsdijk was weer zoo zot naar schel visch, dat zij er zelf een heeft gevangen. Men moet het dus maar weten, hoe en waar men schel- viach moet vangen. Een bluffer te Kapelle wordt aangeraden wanneer hij meer op eene kermis komt zich zoo niet aan te stellen als hij te Biezelinge heeft gedaan, of hij zal van het dorp gejaagd worden. Ieder uitdagen om te vechten komt niet te pas. Twee dames te T. moesten des avonds na 9 ure niet meer zoo rond een koepel loopen om gezien te worden door een. kandidaat met zijn maat, doch zij bevallen niet. Zy worden daarom aangeraden om zich op eene an dere plaats ten verkoop te presenteren. Te Middel burg zijn het allen nog geen afschaffers althans een kastelein in eene Soqjpteit. doet twee okshoofden jene ver gelijk op zoo dat de slyters in sterke dranken maar een slechte kalant aan hem hebben. Te New- York werd onlangs eene meeting van dames gehouden, waar het volgende door eene heldin werd voorgesteld, die zeide: „De vrouwen moeten niet door eeu onver breekbaren band aan den man geketend wordeu; liet moet hun vrijstaan, als het leven met haren man niet bevalt, een anderen te nemen. Ook als een nmn zyne gezondheid, zjjn vermogen, een arm, een been, of zijn haar verliest, moet de vrouw het regt hebbeu hem te verlaten. De vrouw behoeft niet langer bij haren man te blijven dan zoo lang hij jong is, mooi, gezond, en in staat is al hare wenschen in te willigen." Een domme, schatrijke, maar doodgierige burgemeester in Noord-Brabant, werd onlangs in een publiek gezelschap aangezocht om toch ook iets bij te dragen tot leeniging der ongelukkigen te' Bodegraven. Hij gaf echter de inteekenljjst terug met de verklaring, dal hij zich nim mer bemoeide met de politiek. Twee geneesheeren in Belgie werden voor eenige dagen by een zieke ge roepen, en waren het zeer oneens over de kwaal, tot eindeljjk de oudsteals hebbende meer ondervinding gehad, zeide: Bij de lijkopening zal het wel blijken, dat ik geljjk heb gehad." Voor eenigen tijd stond in Amerika een boef voor eene regtbanlc teregt wegens diefstal niet inbraak, en bij het verhoor zeide een regter: „Ik kan niet begrijpen, hoe je $oor dien dikken muur hebt kunnen breken en het slot open kunuen krijgen." „Ja," zeide de schurk„dat geloof ik weldat is ook zoo gemakkeljjk niet als een beetje pennen, en zoo wat arme drommels in de kast te stoppen. Als men dooi de wereld wil komen, moet men wel wat leeren ook." Iï egtszalien De Arrondis6emeiits-Ri?gtbiink te Zierikzee heeft den 10 en 17 Junij jl. de navolgende vonnissen in strafzaken gewezen 1°. C. H. de W., ond 42 jaren, geboren te Alphen, wo nende te Oud-Vos9eineerlandbouwer, 2°. "W. de B.oud 27 jaren, geboreu te Haamstede, wo nende te Oud-Vossemeerlandbouwer, 3°. A. de-II., oud 59 jaren, geboren te Sint Maartensdijk wonende te Oud-Vossemeerlandbouwer, allen beklaagd de le en 3e dal tusschen den 14 en 19 Mei jl. de 2e dat op de» 18 .Mei jl. eenig hoornvee, waarvan zij houders waren, uit den door Gedeputeerde Stateu van Zeeland als van de lougziekle verdacht verklaardeu kring te Oud-Vosscmeer naar buiten dien kring onder de Gemeente Tholen gelegene weiden door hen of van hunnentwege i9 vervoerd gewordenzonder daartoe speciale vergunning van den Heer Commissaris des Koniugs in Zeeland of van den door denzelve aan te wijze» Burgemeester verkre gen te hebben, zijnde dit door den sub. 3 genoemden her haaldelijk, immers meer dan éénmaal gedaanzijn bij verschil lende vonnissen, ter zake van het nalatig zijn, om aan dein het algemeen belang van den veestapel vastgestelde bepalingen te voldoen door builen den, als vau de lougziekle verdacht verklaar den kring eener gemeente in de provincie Zeelandrundvee uit te voeren, zonder bijzondere Vergunning van 's Koniugs Com missaris in de provincie, of van den door hem aan te wijzen Burgemeester, veroordeeld de twee eerste ieder tot betaling eener geldboete van 25, bij wanbetaling voor elk te vervangen door gevangenisstraf van vier dagen de derde tot betaling van 2 geldboeten elk vau 25, elke boete, bij wanbetaling te vervangen door gevangenisstraf vau vier dagen. 4°. A. Q., oud 30 jaren, geboren en wonende te Zierikzee, matroos, beklaagd vau na op den 17 Mei 1869 op het Ne- derlandsche schip Jantina, gezagvoerder E. P. de Vosdestijds liggende te Antwerpeu, tegen vooruitbetaling van eene maand gagie ad 28 le zijn aangemonsterd, zich op den 19 Mei d. a. van boord van genoemd schip vóór den aanvang der reis te hebben verwijderdof zich niet op den bepaalden tijd aau boord van dat schip te hebben bevonden, zoodat hij door eigen schuld de reis niet heeft mede kunnen maken, is aan het hem ten laste gelegde schuldig verklaard eu ie dier zake veroordeeld tot eene gevangenzetting van twee maanden en eene geldboete van ƒ10; de boete bij wanbetaling, na daartoe te zijn aan gemaand, te vervangen door gevangenisstraf van ecu dag. 5°. C. de K. Jz., oud 21 jaren geboren en wonende te Brou wershaven arbeider, beklaagd vau i» den namiddag van 6 Mei jl. op het marklplein te Brouwershaven aan J. vau Z. aldaar moedwillig een zoodanige slag in het aangezicht te heb ben toegebragt, dat het bloed uit diens neus sprong, is, ter zake van het moedwillig toebrengen van slagen en kwetsuren aan iemandgt-enerlei ziekte of beletsel van te werken veroor zaakt hebbende, veroordeeld tot cellulaire gevangenisstraf van 15 dagen, geldboete van ƒ8, bij wanbetaling na daartoe te zijn aangemaandte vervangen door gevangenisstraf van één dag mede in eenzame opsluiting te oudergaan. 6°. H. M. oud 54 jaren, geboren en wonende te Bruinisse, verwcr, is, ter zake van het door een vader niet voldoen aan zijne verpligting, om, bij afwezigheid van zijn zoondezen ter bekwamer tijd aan Ie geven voor de Nutionalc mililie, onder aan neming van verzachtende omstandigheden (zijne volledige beken tenis en het door hem betoonde leedwezen over het begane verzuim) veroordeeld tot betaling eener geldboete van ƒ3, bij wanbetaling na daartoe te zijn aangemaand, te vervangen door gevangenisstraf vau één dag. 7°. T. de V., huisvrouw van S. B. oud 27 jaren, geboren te Zonneraaire, wdnende te Brouwershavenarbeidster, beklaagd van iu het laatst der maand April jl. van de onafgesloten erve naast de woning van C. D. huisvrouw van J. van der S. te Brouwershaven, en ten haren nadeele ecD aldaar ter bleeking

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1