1 PILLEN HOLLOW 4 Brand te Zwammerdam. x Vruchten en Meede le Velde. W NDKOR EN M O LEN sa W 11\ D 01 f 15 M 0 L IV 1260 roeden tamelijk goed Vlas Finale Uitverkoop GALANTERIEN en G E L r.T E-G O E D E R E N enz. enz. een Ezel met Kar op Veeren. 2 Puik KOERAAPZAAD WERKPAARDEN Ileele en Gedeelten van Loten URIUM S PILLEK, In de Likeurstokerij: Dl! MD, VM D. JflPPE, BESSENSAP. 4- Wed. J. C. Massee en Zoon Smiclsboor-Machines. Dl BELGISCH! MMTSCIIIMJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: T N. II. SPIER, Ver wer, 17Vg CENTS. W H MALZ-TOILETTE- w RAD-ZEEP, J. M. GASILLE, F. Kleeuwens Zoonte Goe 's riage, die niet aan het adres is bezorgd. Do officier van justitie alhier verzoekt opsporing, aanhouding en berigt. Naar wij vernemen bestaat hier sedert eenigen tijd eon kinderspaarbank, die dezer dagen op vasten voet geregeld is. liet tbel is den snoeplust bij jonge kinderen en ook bij oudere alle onnoodige verteringen taf11, gaan. Do onderwijzers op hunne scholen en de-"*,1;. I1 op hunne katéchisatiën geven wekeliW ^e'e^en om do bcspnardo moepcenten in to 'ff'Dfe, w"»,Bn nangeteekend in hot xpaarbo-'J0' dat door de kinderen zolf bewaard wordt. Zoo'1 'dl b"'!; Mj®»1 hebban komt er 10 cent b» gelflk ook verder voor eiken volgend-, gelden. Is de som tot ƒ5,- aango- groeid wordt hun hiervoor jaarlijks 4 percent be- rekei'^ sooclatwie gedurende 10 jaren wekelijks slechts rijf centen heeft ingebracht na verloop van dien tijd kan terug ontvangen ruim drie-en-der lig gulden. Ook is thans vastgestelddat do gelden van nu voortaan voor do deelhebbers bewaard blijven voor de Prot. kinderen tot het tijdstip hunner aanneming tot lidmaten der gemeente, voor cle B. Katli. kinderen tot zij hun com munie doen, of. zoo zij geen lidmaat worden tot hun ,18de jaar. Op hun 6de jaar kunnen de kinderen beginnen. De gelden zullen worden belegd in de onderwijzers- spaarbank. Wat er te kort schiet om de premies en renten te kunnen geven, zal men trachten te vinden door donateurs en donatrices aan de spaarbank to ver binden aan wie de keus van het bestuur zal worden opgedragen en jaarlijks de staat der kas zal worden blootgelegd. Naar wij vernemen is in cle klassikale vergade ring van jl. Woensdag alhier besloten de Synode te adviseren de doopsfovmnle niet verpligtend te stollen. Men schrijft ons uit het voormalig 4de district van Zeeland Do zaken van de nieuwe uitwatering in dit district daar te stellen, gaan steeds, hoewel langzaam, vooruit: nu do goedkeuring door den koning op het Reglement van het Waterschap der Sluis aan de Wielingen is verleend wordt overgegaan tot het constitueeren van die corpo ratie, de polders benoemen daartoe hunne afgevaardig den; heden zijn door de ingelanden van den grootsten polder, do Watering van Kadzand, tot afgevaardigden benoemd, de heeren Joz. Basting te Retrancbomcnt, J. A. van ICruiningen te Zuiclzande, tl. CK ffammacher te Groede, ïur. N. J. 0. Stiouek 4?urgronje te Middel burg, A. J. Risseeuw to Zu'd/.ancleTz. Risseeuw Johz. te KadzandIz. Riswenw te 'Retranehement en Jobs. Risseeuw te Ratfzand. Do nrroinl. rechtbank te Amsterdam heeft den schipper van een Pruisische Rijnaak wegéttfi bcdriegelijk^ invoering van eonu groote hoeveelheid gedistilleerdveroordeeld tol een boete van ruim vier en twintig duizend gulden, of subsidiaire ge vangenisstraf van twee jaren, ingeval van onvermogen, en ver beurdverklaring van zijn schip. Ben burgerman te ns Hage, op wiens twintigste lot in de staatsloterij dezer dagen de ƒ81,000 viel, be steedde de helft daarvan voor liefdadige doeleinden. Over de suiker las men dezer dagen in het Alg. Dag ld. van Ned. Dn gchcim-modicinaalraad S. von Vogel, die in 1837 te Rostock in den ouderdom van 88 jaren stierf, en dagelijks wel een pond suiker gebruikte, noemde haar een der beste producten der natuur. Wanneer er één middel is om liet leven tn ver lengen, zegt hij, dan is het de suiker. Do Horloj <l<> Uoanforl pn- lirulluc 40 jaren lang dagelijks een pond suiker, en werd 70 jaren oud. Men bevond zijne ingewanden zeer gezond en zijne tanden vast en goed. Zekere Malorydie bij allo spijzen suiker voegde, 'bereikte don ouderdom van 100 jaren. De beroemde Ci. O. Richter lc Rollingen gebruikte dagelijks veel suiker cu werd zeer oud. De voedende eigenschap der suiker bewijzen o. a. de slaven, die, bij den zwaarsfen arbeidzich voeden met de onzuivere stoffendie na de bereiding der suiker zijn over gebleven cu er welgedaan uitzien. Ren met suiker beladen schip leed gebrek aanlevensniddelen. Men at suiker, voedde zich daarmede en bleef teve.ua van scorhuul bevrijd. Voortreffelijke uevonwcrkiugen der suiker zijn dczo:daf. zij na hevige gemoeds beweging, en wanneer men verhit is, de beste en zekerste ver koeling geeft; dat zij weldadig voor de borst is, als een goed digestie-middel werkt en vooral de werking van koffie, thee en andere dranken bevordert. Dat de suiker vcrslijmt cu de tanden bederft, zijn vooroordeelcn. Niemand gebruikt meer su iker dan dc neger, en niemand heeft schooner lauden." Gemenjj<le berigteit. Tsubelletjetie weggejaagde koningin van Spanje heeft nu bij openbare acte afstand gedaan van hare regten op den Spaanschen troon, ten behoeve van haren zoon Alphonso. Als do Spanjaarden dus nu maar willen dan hebben zij een koning die nog mot een bokken wagen rijdt. Te W. beeft een molenaar in de verbeelding geweest, dat hij al de rijke boeren-dochters kon krijgen; maar: Hoe mooi zijn molen er uit ziet, De boeren-dochters willen niet, En nu dit niet wil lukken •Nu krijgt hij gekke nukken. Iemand te Middelburg wordt aangeraden wanneer hij weder eene visite gaat maken Lij eene buurvrouw, dit niet te doen bij dag, want dan zien de buren het. De. man zat dan ook maar leelijk in het naauw; hij moest de vlugt nemenover oen muur springen en glazeii stuk slaan om in zijn pakhuis te komen. Te O. zijn dfc^fc,-oopers zulke-maatjes met den jagt-opziener, dat er zijn a;e 0p thee-visites bij hem komen maar in hot veld ho^it de vriendschap op. Volgens ge ruchten zou de pi'»iS van Oranje verloofd zijn aan eene Russische prinses. D<^ jfan dit jaar dus twee bruiloften wezen uit het vorstelijk buig. Voor eenige dagen huwde te Charleroi een jon^, rnêhsch met eene weduwe, die hem als bruidschat zeven groote kinderen cadeau gaf. Eerst had hij drie jaar met c.a oudste dochter vei'r keorcl, maar het kwam tot geen hm-mlijk, en nu is zij mot een ander getrouwd. Die man is dus vader, en mogelijk spoedig grootvader, van haar db bijna zijne vrouw was geweest. Als dat zonder binnenlandschen oorlog afloopt, zal dit wel het negende wereldwonder zijn. - Van af den tijd van keizer Karei bestaat er te Yperen een zonderling gebruik, nopens den biecht, dat tijdens de vereeniging inet Holland eenigzins n' verval was geraakt, maar na 1830 in zijn geheel weder in zwang werd gebragt. leder boeteling,'namelijk, krijgt van zijn biechtvader bij bet afleggen der biecht, een kaartje waarop staat: C. -+- P. en het jaartal. Nu is er maar slecht werk te bekomen voor hen die zulk een kaartje niet beeft, en daar zijn er die niet altijd biechten, on weer anderen die- in Verschillende kerken^ gaan biechten om veel kaartjes te bekomen, alleen om die te verknopen aan hen die er geen hebben; zoo ge- be.uvd het dat die soms verkocht worden voor 2 a 3 francs Maar nu zijn de Jezuiten daar achter gekomen, en nu zullen er andere maatregelen genomen worden. 'Ji Ouder hartelijke claiikssegfgihg aan de gevers doelen wij mededat ontvangen is Bij Ds. STETTEROGGE: ƒ2,50; ƒ5; ƒ5; ƒ5; ƒ10; ƒ0,25; ƒ0,25 te zamen ƒ28,00. Bjj Ds. IIUGENIIOLTZ N. N. ƒ0,75 N. N. 2 Oost. Coupons a 2 fl. 10 lcr. ƒ4,82 N. N. 1 Coupon 2,07; Opbrengst van eene Collecte na eeue declamatorische voordracht ƒ5,00; Wed. B. ƒ2,50; L. K. ƒ1,50; P. II. ƒ0.50; v. W. ƒ0,15; v. d. V. ƒ0,25, te zameu ƒ18,44. Bij Ds. GRASWINCKEL: den Hoer N. N. ƒ2,50; Alpha 1,50 Weduwe X. IJ. Z. 1,00; een Catechisant ƒ0,50; eene Waschvrouw ƒ0,25 te zamen ƒ5,75. Bij Ds. GILLOT: G'ecollecteerd in de Kerk ƒ1,00; idem ƒ0,50; cl. B. 0,50; M. K. ƒ0,25; W. ƒ0,25; Catechisatie ƒ0,10; J- v. D. ƒ0,50; 0. d. II. ƒ0,50; J. Ij. 0,50; M. K. ƒ1,00; G. B. ƒ1,00; M. v. d. V. 0,30 J. B. 0,50; Vr. Br. ƒ0,50; N. N. ƒ1,00; Bij drage uit ltenesso en Noord welle ƒ25,00, te zamen ƒ33,40. Wjj bevolen de ongelükkigen nogmaals aan cle Chris telijke liefde aan. STETTEROGGE. HUGENHOL T Z. GRASWINCKEL. GILLOT. Bevallen van eene Dochter, W. KOPrENS, Echtgenoot van G. WÏLLJAM^. Brouwershaven, 29 Junij 1870. ILLIAMS. Heden ontvingen wij het treurig berigt, dat gisteren te Al ij nsheerenland plotseling is overleden wize waarde vader en behuwdvader GIJSBERT KAPPIiRS in den ouderdom van ruim 74 jaren. brouwershaven 30 Junij '1870. Uit aller naam. C. KAPPERS. Algemeeno kennisgeving. De Notarissen Mr. C. van der LEK de CLERCQ en J. van der BENT zullen ten verzoeke van cle erfgenamen van wijlen MACH LEL VISSER, op Dingsdag den 19 July 1870, 's narojddags ton 2 ure, in het Logement bij de Wed. F. van 't Hop te Brouwershaven, publiek, in verschillende perceelen verkoopen De volgende nitiniiuteiule B. R. E. 0 91 80 WINTERTARWE onder Brouwershaven. 0 60 99 DITO Kerkwerve. 0 64 89 DITO Zonnemaire. 0 17 70 ROGGE Brouwershaven. 0 38 62 DITO Zonncmaire. 0 78 92 Blaaiuve ERWTEN Zonncmaire. 2 10 22 ZOMEROHgST Zonncmaire. 0 61 HAVER Zonnemaire. 0 38 35 1'aardhlp.gonbm t> nru uwer sua ven. 0 49 97 Bruine KLAVERS Brouwershaven. 0 20 61 Lncern KLAVERS Brouwershaven. 0 34 04 AARDAPPELS Br omver shaven. 0 14 MANGELWORTELS Brouwershaven. 0 17 37 driejarige MEEDE Dmvendijke. 0 31 68 DITO Zonnemaire. 0 65 52 tweejarige MEEDE Brouwershaven, 0 44 60 DITO Zonnemaire. 0 59 91 jonge MEEDE Brouwershaven. 0 73 81 DITO Zonnemaire. Mitsgaders een-party FAARDEBOONEN in do twee jarige Meede. Alles breeder in de aanplakbiljetten omschreven. De Notaris J. van der BENT zalten verzoeke van de Weduwe L. FALING, op Woensdag den 20 Julij 1870 des namiddags ten half twee uren, in do Herberg bij K. van Langeraad te Elltmeetpubliek presenteren te verkoopen 1 B. 85 R. 76 E. WINTERTARWE. 1 06 56 ZOMERGERST. I 18 10 Blaauwe ERWTEN. 27 37 driejarige MEEDE; 48 90 tweejarige MEEDE. 45 85 jonge MEEDE. Alles gelegen bij het Hoefje van genóemcla Weduwe L. FALING onder cle gemeente Ellemêet. cn| Er wordt op een der aanzienlijkste dorpen U in het eiland TIIOLEN te koop aang<ïbo<len Eene*in goeden staat zijnde om dadelijk te aanvaarden. Brieven franco onder do letter X. aan de Uitgevers dezes. S UIT DE HAND TE KOOP eene in volle werking zijnde en goed ingerigte met bijbehoorende Huizing-en en gelegen in cle gemeente Goes. Informatiën te bekomen bij G. H. "KAKEBEEKE aldaar. Goes, 1 Julij 1870. beko TE koop: bij JOIIs. RIDDER, te Colijnsplaat. M DOOR VERANDERING VAN WOONPLAATS VOOR LAGE PRIJZEN v y ii o <t> ii fr a ni assorti in e n fc ALSOOK Te bevragen bij W. HAUBRICH, op de Markt te Tholen. Hoei-on KolslwITons van af73,75. Kcistassclien o.i Koeriè^taselijos 1 .J. I)i JONG ZIJLfeTRA. tabekomon bij MÜLOCK I-IOUWEB, Poststraat. \H TE KOOP: EEN SPAN BI.AAUWE te bevragen bij den Commissionair A. de WAARD, te CcÜjnsplaat. j in koop per klasse en koop alle klassen voor de Stjuits-Loterij zijn wederom te be komen bij M. WA ALE te Zierikzee. De TREKKING begint op 1 Augustus a. s. lEItElD VOLGENS IIET ALOUDE EN ECHTE XE CV waarop men in hel bijzonder attent maakt, zijn zcè 'nuttig in ongesteldheden der HAAG, en wer 1™ SPIJSVERTERING; zij zijn uiimoatend t< in hot BLOED cn itils/aa iler DUID, i zijn zacht laxerenc„.. r <ir,\i n cn S/inn-afdrijvend. Verzegelde van 31Cent en g. J J.. J 5 ntere zijn Axel, Mej. v. d. Swan Cremei. Bergen-op-ZoornVerlinden. Breda, A. J. Janssen. te bekomen alle soorten van LIKEUREN, BITTERS, GENBVBR, BRANDEWIJN, Roode-, Zwarte- en Witte AALBESSENWIJN. Zierikzee. HERTSTEINApotheker, beveelt zich aan tot het leveren van BESSENSAP. Bestell worden aangenomen tot AUGUSTUS. ellju- te GrOJUS houden voorradig *{AFMOLENS van ƒ45.—, ƒ52,50 en ƒ00.— die in eens schoon uit het kaf malen. WASCHMACHINES van ƒ24.-. STOUT'S DORSCIIMACmNES en j TREDMOLENS. IGiii^olsclio DOESCUMACmNES met ROSMOLEN. IJASCTJUiXCllNf om tot 150 kilos te wegen voor 12. I?OMraï!]Nr, die niet bevriezen, 0111 de koebak te vullen van ƒ11.ƒ13.en ƒ15. Kogelvormige KOFFIJBB ANDEBS benevens vele ande re WERKTUIGEN voor landbouw cn industrie. Door lagere prijzen en voordeelige inkoopen is de Kwuiifcoit dor uit het Magazijn van de Firma At. HavenswaÜtf ZurvKxrty to GORINCHEM, zeer veel verbeterd waarvan ik bij deze de eer heb kennis to geventerwijl ik mij bij voortduring blijf aanbevelen. Zierikzee, Julij 1 8 70. xtl B. JOPPE. Jz., Scliouwsche Botermarkt. VAN ALG KM E EN E ASSURANT1I5N WOONHUIZEN CO Cents pér ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Informatiën bij. cle Agenten C. van der VLIET Dz. te Zierikzee, L. BOOGERD Az., te Brouwershaven en ,T. ^C. M. v.vn RHEE, te Haamstede. Berigt voor Z ierikw o o en omstreken. is DONDERDAG en VRIJDAG te ontbieden Hotel »DE FAAAIT Hij is ruim voorzien .van schoone STALEN. 1^ J. L. PINTO, gebreveteerd Tand meester der Vereenigcle Staten van Amerika te Aliddelburgzal WOENS DAG en DONDERDAG aanstaande wederom te Zierikzee te spreken of te ontbieden zijn over alle Tand- en lVX<>iï<ljg-o- breken, het inzetten van Guiisttanclen volgens cle nieuwste methode, bij den Heer M. AUGUS TIJN, in liet Logement „DE KROONN O in o ver tre ff e 1 ij lc o co EN Oi JOH ANN HOFF'S CENTRA AL-DÉPOT, Bloemmarkt bij de Stilsteeg, F 154. TToof<l-X3éy>ót voor geheel Zeeland, M. F. C. de KATER te Zierikzee. j/, Dépóts: Middelburg J. SNOEP Jr. Vlissincjen P. GASILLE. Goes D. A. OER- LEMANS. Schoondijke A.van OVERBEEKE. Cortqe\ie J. de DIE. Wissenlcerke M. P. Tf) BROEKES. Aanvragen tot Dépots franco aan den Heer de KATER te rigten. Wederverkoopers rabat. dot erkrijgbnar te 1 Neuzen, (ter) G. W. Iloutza Brielle, C. L. Kruijne. Brouwershaven, C. Kappers, Colijnsplaat, D. Klaasse. Gecrtruirlenbcrg, A. Hansen, Goes, J. A. le Cointrc. Groede, F. Baert. 's Heerenhoek, J. Smolders. Helmond, Erven Martin. Heinkenszand, J. van de Gevel. Hook bij Neuzen, Scherpcnisse. Honlenisse, L. Fassaert. Hulst, Th. Amiaert. Kamperland, P. Tazelaar, Az. Kluudert, II. van Santvliet. St.-Maartensdijk, Joh. Pot. Middelburg, J. F. Stades. ■euwerkerk, S. Kislcr. 0ollb-nsplaat, P. v. de Vliet OvezanSt, vv wilknm. St.-Philipsluno, K Verwijs Ren esse, J. van dc 'Sa.qhc, Rosendanl, M. D. van Lccu> Rotterdam van den Thoi r Weste Wagenstraat.. Sluis, J. C. Keiru. Scbijndel, A. Kniknie&Zo' TholcnJ. K. Lindbout. Vlissingen, II. Vogelvangc. Waalwijk, J. K lij berg. Xzcndijke, B. Bonle. Zierikzee, J. M. GntilU, K St.-Jansstraat, C, 144. Zonnemaire, W. Kroon. WAARSCHUWING. Het Depót dezer echte Urbanus Pillen, sinds zoovele j met roem bekend en in algemeen gebruik, is door onf Zierikzee alleen en nilsluitend verkrijgbaar gesteld bij den. 1 Korte St.-Jansstraat, wijk C, No. 11.4. In elk doosje is een biljet voorzien met de eigenhait' Naavnteekeiiing van de Vervaardigers Wed. KUENEN ZO' Apothekers, welke Haudteelcening zich ook bevindt op Zegellak, waarmede de Doosjes verzegeld zijn. Wij verzoeke de gebruikers instantelijk daar wel op le letten, cn ra hun aan loei toe te zién bij wien men do Doosjes Pillen ha Alleen die Doosjes, waarin het biljet met onze Handteeken is, zich aan te schaffen, en zich te wachten voor het gebi van de vele namaaksels. Giil-Aaiuloeniiig-eii. In de lente, en tegen het einde van het jaar is niets in algemeen, en zijn weinig kwalen meer bedroevend dan die so van ziekten, welke Van eene van streek geraakte lever afh gen. Misselijkheid, hoofdpijn, lusteloosheid, slechte eetlust, w tien dadelijk herkend teeltenen van lcvucnintfloening te zijn, we' incu spoedig kan genezen door dc werking van dat orgaan wei in orde te brengen. De Pillen van HoMoway oefenen eenen bc -- on over goh Groot Britannie cn zijne kolomen', zijn zij als zoolanig beken' en worden zij gewaardeerd. Deze Pillen ge..oaoa fti l andere^ feilt. Menscben die jaren lang aan galziekte, hoofdpij: en leverkwalen geleden hebben, hebben door deze Pillen hun.,: volkojnen gezondheid en eene goede spijsvertering weder gek gen; ofschoon vroeger niets van het leven genoten. Men heeft een groot voordcel bij de grootste dozen koopen. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als voM Doosjes Pillen vaiVo,80 1,85 3,— 6,75 13,50/20J Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,7,05 - 13,85 - 20,i Zijn op franco aanvrage a Comptant lc bekomen bij den h J. BAL.Cz. te Zierikzee, B. v. ASPERKN VERVEN NE Goes, STELLINGWERFE REI NT EM A Hoofd-Dcpöthou te Leenwardeu, alsmede le Londen in de 533 Oxford Sti vroeger 244 Strand. a UITGAVEN VAN Zeouwssehe Boerc-Ifenijisdooi' ZWfGTMAN18111817, luimig dichtstuk, waan nog enkele exemplaren voorhanden zijn tegen den vi ger aangeboden prijs van25 Pacht-, Herleiding-- en Tienden Tafels, door A. N1JSSEN Az., tweede druk, onmisbaar bij verkoopingen verhuringenwieden zaaijen maaijen delven enz30 (In bewerking: gelijke tafels van af per bunder de tot 100 roeden, waarvan afge drukt en verkrijgbaar de berekening van 1, tot ƒ261,—, 288 bladz.) W otten betreffende de Maten Gewigten en Weegwerktuigen, met toelichtende aanteeke- ningen door II. G. HARTxMAN Jz. tf. 60 (In bewerking: \^roL tot vaststelling van do bepalingen betrekkelijk het begraven van lijken de begraafplaatsen en de begrafenisregten, «iet toelichtende aanteekeningen door denzelfden. Compleet in 3 of 4 afleveringen, 1ste oX. 3( Wordt gevraagd om DADELIJK in dienst te tr ce» Korehniolen^ï'sLnocht ongehuwd, P. G., bij W. va* STRIEN te Wolphci dijk. Brieven franco. hM Yau STONDEN AAN een aankomende MOLE NA A R SIÏNEC II1 benoodigdP. G. bij A. J. SERLÉ te Ouddorp Hollandook is er gelegenheid voor een IHEH! LirVO te- plaatsen. Te^en Loog* Tooti TERSTOND een ongebu TIMMERMANS-KNECIIT benoodigd, voor een jaar vast "werk, bij de Wech G. IIOOGERLAND te Ouioerkerk. TERSTOND gevraagd een KLEERMAKERSK^f XX r P. G. vast en goed loon. Ad rep, van de ROVAART, te AliddelhcKhas. Uitgevers»: DE LOOZE W AAL Gedrukt bij de^rm»: DE LOO^F. COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2