1 geen 61 jaren oud; reeds 15 jaren had hij in balling schap doorgebragt ;^ór dien tijd had hij bijna 17 jaren in de gevangenis glreten wegens politieke misdrijven, als: vier maanden in 183-1; veertien maanden in 1836 tot 1837; drie maanden in 1838 en vijftien jaar en twee maanden van 12 Mei 1839 tot 9 October 1854. Sedert 1854 woonde hij met eenige andere uitgewekenen te 's Hage en genoot in Nederland alzoo eene gastvrijheid, waar voor hij allëzins erkentelijk was. Hij wijdde zich hier geheel aan kunsten en wetenschappen. Slechts éénmaal, namelijk bij de begrafenis van zijnen vriend Lagrange liet hij zich eenige woorden ontvallen die hem eene vriendelijke waarschuwing onzer regering berokkenden. Zijn lijk is Woensdag te 's Hage op eenvoudige wijze ter aarde besteld. Vele Fransche republikeinen uitLon- deu en Parijs waren daartoe overgekomen. Victor Hugo, Martin Bernard en Louis Blanc, hielden bij het graf har telijke toesprakeu waarin zij afscheid namen van hunnen vriend, met wien zij zoovele gevaren hadden getrotseerd. Na Louis Blanc sprak de heer Guigniot, een oud medestrijder der Parijsche revolutieterwijl daarna een Parijsch werkman le citoijen Debeaumont optrad wiens woorden getuigden van den eerbied dien de Parijsche werklieden den overledene toedroegen. Reeds was de kist in de groeve neergelaten, toen de neef des over ledenen, de heer Charles Barbes, de mededeeling deed van den wenscb des overledenen, dat zijne ter aarde bestelling in allen eenvoud zoude plaats hebben en dat de plegtigheid geëindigd zon worden met den kreet: „Vioe la Republique! Vive la France!" Dien kreet herhaalden de aansvezigen en de plegtigheid was afgeloopen. Gcin<;ng'<le lierigten. Het weggeloopene Mietje te C. wordt aangeraden, zoo veel onwaarheden van anderen niet uit te bazuinen, maar zich zelf eens goed te bezien; want: Men ziet haar somtijds loopen, Te midden op de straat, Wat praatjes te verkoopen Dat haar niet mooi toch staat. De vlugheid haar ontvloden De kleêren vuil aan 't lijf. En geld altijd van nooden Van traagheid, o zoo stijf. Eene kasteleins dochter te R. moest haren mond wat digt houden van zeker jong mensch, als zij op de kermis te B. bij hare tante gelogeerd is; en: Meisje! weet dat 'tleelijk staat, Als gij u zoo veel verpraat En al zijfc gij nog zoo knap, Toch is uwe tong te rap, En gij praat nu tot besluit, Ieder wis de kroeg nog uit. Twee boeren-dochters te Ba. moesten des Zatnrdags avonds de deuren en vensters wat vroeger sluiten, want het spreekwoord zegt: de kat vangt de muis het meest in den donker; dus: Meisje! weet dat 'tleelijk staat, Als gij zoo aan 't vrijen gaat, En men weet, maar zegt het niet Wat er in de schuur geschiedt. Verleden week werd er te Parijs een man begraven, wiens leven een raadsel was, en bekend was als de kluizenaar van Montmartre. Hij woonde in eene hut en at niets dan brood en groenten. Bij onderzoek is het gebleken dat hij een aanzienlijk fortuin bezat. Men denkt dat hjj voor een 30 jaar deel heeft genomen aan eene groote misdaaden dat wroeging de oorzaak is van zijn armzalig leven. De gemeente-raad van Zwartsluis heeft besloten, met krachtige besluiten, om dit jaar geen kermis te doen houden. Er is een strjjd ontstaan tusschen Franschen en Engelschen over dameskousenzoo beweert een Fransch koopman dat hij geen Engelsche kousen voor Fransche dames kan inslaan, omdat die te naauw zijn. En nu zullen de Engelsche danseressen hunne kuiten laten photografe- ren, om te bewijzen dat zij niet verdienen om zoo over hunne beenen beschimpt te worden. Ingezonrtene Stukken. Vroeger werd de gedenkdag van de overwinning bij Waterloo altijd godsdienstig gevierd, zonder volkslie deren te spelen op het orgel bij het uitgaan der kerk, en niemand dacht daarom. Volksliederen zijn bestemd om in opera's en schouwburgen gezongen en gespeeld te worden, niet in kerken. En daarom zou eene koffij- kamer in do kerk niet onaardig zijn, om er een sigaar te rooken en een glaasje te drinken, wanneer er volks liederen gespeeld worden, want onwillekeurig voelt men zich dan verplaatst in eene opera of schouwburg. Ziemkzee, 1 Julij 1870. Een trouw kerkganger. Burgerlijke Stand to Zïerikzce. geboren: 17 Junij. Eene dochter van J. Cannoo en A. M.^de Rooi. Eene dochter van C. Nijs en P. Courtens. 21 dito. Eene dochter van P. Olree en J. Bos. Eene dochter van C. M. Le Sage ten Broek en J. Kooiman. 22 dito. Een zoon van A. van de Polder en E. L. de Weert. 23 dito. Een zoon van J. de Jonge en E. Kostense. gehuwd: 22 Junij. J. van den Berge jm. en M. J. Simmers jd. overleden: 16 Junij. J. de Winter, oud 6 d. d. 17 dito. M. J. van den Bergeoud 9 m. d. 18 dito. M. J. Lokker, oud 3 m. d. 21 dito. M. J. E. Bakker, oud 17 j. z. 22 dito. W. H. Benokeroud 4. ra. d. Prijzen der Boter en Eijcreii. Ziemkzee, 30 Junjj 1870. Boter laagste koers ƒ0,55 en hoogste koers ƒ0,59 per 5 hectogrammen. ltip-Eijeren laagste koers 0,70 en hoogste koers ƒ0,80 per 25 stuks. O o <1 er trouwd FOLKERT KUNST en JOHANNA SUSANNA MEERMAN. Brouwershaven, den 30 Junij 1870. Heden morgen ten twee ure, overleed tot mijne en mijner kinderen diepe droefheid, na een lang durig lijden, mijne geliefde Echtgenooto CATIIARINA ANi'HONETTA SMOLDERSin den ouderdom van ruim 62 jaren na vroegtijdig voorzien te zijn van de II. Sacramenten onzer Kerk. Ziemkzee, J. F. HERMANS, 29 Junij 187 0. mede uit naam van mijne kinderen. Eenige kennisgeving aan familie en betrekkingen zoo binnen als buiten deze stad. De ondergeteekenden betuigen ook namens hunne wederzijdsehe betrekkingen wel- meenendeu tlauk voor de vele bewijzen van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Rottebdam, W. van KEMPEN. 1 Julij 1 870. R. J. van KEMPEN—Ochtman. Met hartelijke dankzegging; aan allen die daartoe hebben bijgedragen geeft het ORATORISCH GEZELSCHAP A. B. L. M. te Brouwershaven kennis, dat de totale opbrengst der SOIRÉE DECLAMATOIRE op jl. Dingsdag heeft be dragen de som van 133,— welke som onmiddelijk aan den Heer Burgemeester van Bodegraven is over gemaakt. EVANGELISATIE, op ZONDAG 3 JULI, in de Evangelisatiezaal TOE VLUCHT" des morgens te Half tien, en des avonds te zesi ure. Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. De Makelaars van der STARP en BÏÜR.G te ZierikzeeKOOPEN en VERKOOPEN alle soorten van EFFECTEN, COUPONS en losbare OBLIGATIEN, PANDBRIEVEN van Hypotheekbanken en AKTIEN in alle Maatschappijen, ïnkasseren renten op het Grootboekwissels en ander Handelspapier, sluiten Heleoning-en en prolongation op Elfeetenwordende alle 1 Julij 1870 verschenen en betaalbaar g-e.stelde COUPONS GEKOCHT oï INGE WISSELD. De Makelaars van dei* STAIïP en BERG nemen inschrijvingen aan in de geldleening der algemeene maatschappij der drijvende Telegraaf-stations, groot fr. £5,000,000 a fr. 500 en in de PREMIEN-LEENING voor het GEBOUW Musis Sacrum te 's Hage groot ƒ1,000,000 a ƒ10 per aandeel. RENTE-BETALING van alle verschenen en betaalbaar gestelde binnen* en fmïtoiilaiidselie COUPONS, bij 1 July 1870. R. KOOLE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Veere, maken bekend, dat de KERMIS in deze gemeente zal aanvangen den 11 July en eindigen den lt> daaraauvolgeude. Veere, den 27 Junij 1870. SNIJDER, Burgemeester J. P. van den HEUVEL, Secretaris. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van C. A. VLAANDER c. s., op Vrijdag den 15 Julij 1870, 's namiddags ten 2 ure, in het Logement van de Weduwe F. van 't Hof te Brouwershaven, publiek presenteren te verkoopen in diverse perceelen 1 B. 05 R. 31 E. ZOMERT A UWE. 0 96 42 WINTERTARWE. 0 44 73 ROGGE. 0 51 12 MAARTSCHE GERST. 0 70 02 ZOMERGERST. 0 10 42 IIAVER. 0 78 36 Blaauwe ERWTEN. 0 60 57 PAARDEBOONEN. 0 CO 57 Tweejarige MEEDE. 0 66 96 Driejarige MEEDE. Totaal 6 B. 44 R. 48 E. Alles te velde staande om en bij de Hofstede van A. VLAANDER, in de gemeente Duivendijke. Publieke Verkooping. J- DE KATER Nz., residerende te Haamstede zalten verzoeke van zijn' principaal, in plaats van op 22 July n. s„ t z00 ajs vroeger geannonceerd is geweest op Vrijdag den 15 July l&TOdes na middags ten 1 urein de Herberg van W. Speelman te Burghpubliek presenteren te verkoopen: DE NAVOLGENDE Vruchten te Velde, staande op de landerijen van wijlen den I-Ieer JOHAN NES de VLIEGER te Weslenschouwcn, als: 5 B. 23 R, 50 E. WINTERTARWE. O B. 46 R. 54s/ E. WINTERROGGE. 3 B. 35 R. 245/ E. ERWTEN. 5 B. 28 R. 365/ E. ZOMERGERST. O B. 42 R. 51s/ E. HAVER. O B, 79 R. 89 E. PAARDEBOONEN. 2 B. 03 R. 54 E. tweejarige MEEDE. O B. 86 lï. 14 E. eenjarige MEEDE. Van 5 B. 83 R. 52 E. het KANTGRAS. En ongeveer O B. 42 R. 00 E. GRAS. IN.B. De verkooping der LANDERIJEN zal latei- bekend gemaakt worden. VJit <ïe hand to koop Een Windkorenmolen met daarbij staand WOONHUIS en ERVE. Adres met franco brieven onder letter Mbij de Uit gevers dezes. Opruiming door het gevorderd saisoen van de nog overgeblevene VOORJAARS-ARTIKELEN, als: MANTILLES en ZOMER-MANTELS van af ƒ7,-, 8/4 bruin MANTELSTOF f2,-, REGENMANTEL STOF 1,50KLEEDJESSTOF 30 Ct.NETELDOEKJES 30 Ct.DAMES-HOEDEN 60 Ct,KINDER-HOEDEN 30 Ct.; gevoerde CRINOLINES ƒ1,20, CORSETTEN 60 Ct., Witte en gekleurde ROKKEN ƒ1,50, OMSLAG DOEKEN 3,50, Witte KOUSEN 40 Ct.eene rijke keuze in Witte BLOESEN van af ƒ1,70, gekleurde DITO ƒ1,-- en meer andere Artikelen te veel om te noemen, enz. Wed. A. A. SIMONS, aan de Mol. -•SSs?" Volgens gewoonte worden de MODELLEN gratis geknipt, indien do Stof gekocht wordt. Uit «1© hand te koop: Een zeer goed beklante plattelands W indkor en molen, die een ruim bestaan oplevert. Adres franco onder het woord Molen aan de Uitgevers dezes. FIJNE GENUA-OLIE 70 Cent per lleseh. Geconfijte G e m b e r, lste qualiteit ƒ3.^30 per pot, ƒ00 per kist A. BUIJZE Mz., Melkmarkt. van 6 potten. Puik GERSTE-BIER, U50 de SO lean, vrij aan de wal, te bestel de Bierbrouwerij „DE SCHENKKAN te Leur bij Breda. li. jr. bloem:. Rijtuigen te koop. Een goed onderhouden moderne Bai*ou- clïettc voor één en twee paarden een dito kleine Zeeuwsclie Barouehette voor één paardeen dito voor één en twee paarden, een goede Kieni- wagen en een dito van 45 gulden, goede Kap- Olini.sen, een oude Tilbury en meer. IV.B. Alle soort «er ij wordt INGERUILD. Franco te bevragen bij Ziemkzee. A. BLAUM. 273ste Staats-Loterij. Bij de firma «T. OCHTMAN te Zierikzee, zijn voor alle de klassen der 273ste Staats-Loterij Ileele en GJ-edeeltecï van L O T E 1ST te bekomen, Prijs-Courant. De TREKKING der Eerste Klasse begint op Maan dag 1 Augustus e. k. UITGAVEN VAN F. Kleeuwens Zoonte Goes. Zeeuwsehe Boore-Kerinïsdoor C. ZWIGTMAN 18111817, luimig dichtstuk, waarvan nog enkele exemplaren voorhanden zijn tegen den vroe ger aangeboden prijs van25 Ct. Pa<-ht-, Herleiding- en Tïen«len Tafels:, door A. N1JSSEN Aztweede druk, onmisbaar bij verkoopingen verhuringenwieden zaajjen maaijen delven enz30 Ct. (In bewerking: gelijke tafels van af 1,— per bunder de tot 100 roedenwaarvan afge drukt en verkrijgbaar de berekening van ƒ1, tot ƒ261,—, 288 bladz.) Wetten betreffende de Maten Gewigten on Weegwerktuigen, met toelichtende aanteeke- ningen door H. G. HARTMAN Jz60 Ct. (In bewerking: Wet tot vaststelling van de bepalingen betrekkelijk het begraven van lyken de begraafplaatsen en de begrafenisregtenmet toelichtende aanteelceningeu door den/.elfden. Compleet in 3 of 4 afleveringen lste afl. 30 Ct. Belangrijk berigt. Fransïskaner Zust ers-KIooster Ma- rieuhaus l>ij Waldlireitbaeli 31 Maart 1870. Den Heer C. W. BULLRIGH te Berlijn. Wij hebben het ontvangene Zuiverings-Zout verbruikt en het heeft goede resultaten gehad in ons genootschap, zoowel onder de zusters als onder de zieken, die wij in het klooster hebben. In het bijzonder heeft onze Abtdis, die reeds jaren lang aan eene maagkwaal geleden en veel geneesmiddelen gebruikt heeft, hare genezing aan nw Zuiverings-Zout te danken, want sedert het oogen- blikdat zij bet gebruiktkan zij weder spijzen nut tigen, die ze vroeger nimmer verdragen kon. Ook heeft het de zusters goede diensten bij het zieken verplegen bewezenvoornamelijk bij hersenontsteking, die reeds tot typhus was overgegaan, en bij cholera, waar dikwijls geen geneesmiddelen meer hielpen om bet braken te stillen. Daar wij het bij groote hoeveelheden gebruiken, zoo verzoeken wij U (volgt bestelling.) Zuster M. AGATHA. Het echte Uuiverseel-Zuiverings- Zout uit de fabriek van C. W. BULLRTCH te Ber lijn, een beproefd middel tegen maagpijn, zuur, braking, enz. is verkrijgbaar gesteld in verzegelde pakjes van kilo si 48 en van 1/2 kilo tx !>0 Cent. Zierikzee, M. S. POLAK. Goes, J. P. van der DOES, Middelburg, W. P. van de KAMER. Middelbar nis, H. v. d. ROVAART. St.-Maartensdijk, JOH. POT. Ooltgens- plaal, J. Z. OKKER. Ovczande, W. WITKAM. Sommels- dijk, JAN KASTELIJN. VlissingenA. VOGELVANGER. Het IIoofd-Dépot voor Nederland, Emmerik a/RiiiJN. H. SARDEMANN. Men wachtte zich voor schadelijke namaak- seis. Van de Heeren W". J. BAKKER, Apoth. te Alkmaar, J. van ROGGEN, Droogist te 's Hage en P. LAGRO te Meppel, liggen mij reeds berigton voor omtrent de nadeelige werking van het v. GïiVIBORN'- SCHE namaaksel, men gelieve er dus op te letten dat ieder pakje de naamteekening draagt van II. S A K, D E M A N IV. H. VON GIMBORN, Apotheker en Fabriekunl van chemisch technische praeparate te Emmerik a. d. Rijn. SPECIALITEITEN: Zuivei* Malz-Extract (moutstroop) uit 70 pCt. moutsuiker, dextrine, eiwitachtige stoffen en phos- phoorzure zouten zamengesteld, wordt door prof. von LIEBIG, door Dr. BOCK en alle geneeskundige autori teiten als een ligt te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bij hoest, schorheid, borstkwalen, kinkhoest en voornamelijk bij scrophuleuse kinderziekten in plaats van den walgelijk smalcenden levertraan. De flesch van 3 ned. oneen 75 ets. Staalwiju, een aangenaam en ligt in te nemen ijzerpraeparat is van de gunstigste uitwerking bij bleek zucht, gebrek aan eetlust, zenuwachtige hoofdpijn en vooral bij beginnende longtering. De flesch a fl. 1. Universeel Zuivering-Zont, hekend als het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen alle maagkwalen, al3 maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering, zuur enz., in pakjes van i/i kilo a 60, kilo a 33 en '/8 kilo S. 18 cents. Wormpati'onen, tot verdrijving der wormen bij kinderen en volwassenen, per stuk a 6 ets. Haarbalseni, Eau de Cologne philocome, zui vert hot hoofd van de schilfers, belet dadelijk het uit vallen der haren en brengt in eonen korten tijd eenen geheelen nieuwen groei te voorschijn. Groote flacons 90 en kleine a 45 ets. ïdïatonDroppels tegen Idespijii zonder schadelijke bestanddeelen bevrijden oogenblik- kelijk van de hevigste kiespijn. Het flescbje 45 ets. Aromatisch Mondwater verwijdert den kwaden reuk uit den mond en zuivert de tanden. Het sterkt het gebit en ziek taudvleesch en houdt al de deelen van den mond gezond en frisch. De flesch a 90 ets. U>i*. lïomershausens Oog-water tot behoud, herstel en versterking van het gezigt, in groote flacons al,fl. en in kleine ('/5 fl.) a 30 ets. Orlgiueolflessolien van Apotheker GEISS a fl. 1.50, te Zierikzee, bij J. de JONG ZIJLSTRA en te TholenC. J. de BRES. En in de bekende Dépots in de andere steden. Bij ieder flacon en ieder pakje is een gebruiksaan wijzing. Op Zondag clen 3 «Julij 1870, BUITENGEWONE To on eel voorstel lingen, in bet Bierhuis bij den heer L. LEUNIS. Entróe vrij. Aanvang des avonds ten 8l/a ure. L. LEUNIS. B A L, op MAANDAG den 4 JULIJ a. s. Aanvang des avonds ten O ure. Eutrée l,4-072 >aet genot van een flesch Wijn. zonnemaire. A. v. d. MEER. LETWEL! Er wordt gevraagd als plaatsvervanger een MAKÈCIIAUSSÈE TE PAARD. Vereischten vroeger gediend te hebben bij een dei- troepen te paard; geen straf wegens dronkenschap ge had te hebben en in het bezit zijn van paspoort.' Voorts kunnende lezen, schrijven en een weinig rekenen. Die biervoor genegen zijn vervoegen zich met franco brieven zoo spoedig mogelijkaan den Maréchaussée te paard G. JANSSEN te Boxtel. MEN VRAAGT ecu eerste BOEREN-KNECHT, ongehuwdtegen hoog loonbij C. de BRUIJKER Stelhoek te Bruinisse. S35- Er biedt zich aan om TERSTOND in dienst te treden, een zeer bekwaam gehuwd KOORN MOLEN A ABS-ICrSTECIIT. Adres aan het Bureau dezer Courant; brieven franco, ouder letter Z. BAKKEIïS-KNECHT. TERSTOND benoodigd een BrooJbakliors- I£neeï»t, P. G., tegen eene belooning van ƒ100 in het jaar boven kost en inwoniug, bij J. de VRIES te Sommelsdijk. Brieven franco. Tegen koog- loon TERSTOND een ongehuwde TIMMERMANS-KNECHT benoodigd voor een jaar vast werkbij de Weduwe C. HOOGERLAND te Ouiverkerk. VAN STONDEN AAN zes bekwame M ET SELAARS-KNECHTS benoodigd, voor vier maanden vast werk, bij A. PLEUNE Mr.-Metselaar te Brouv:ershaven. Brieven franco, doch liefst in persoon. BENOODIGD een SCHILDERS-KNECHT, minstens tot November werk, desverlciezende met kost en inwoning, bij C. BAL te Zierikzee. Tahak en Uigaren. Worden gevraagd £2 bekwame CIGrAREN- MAKERS. Ook bestaat er op zeer aannemelijke voorwaarden gelegenheid tot plaatsing van een Leer- liug. Brieven franco bjj J. TIMMERS Tabak- en Cigarenfabrikant te THOLEN. Uitgevers: BE LOOZE «Sc WAALE. Gedrukt bjj de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2