ZALF HOLLOWAY DE AREND, VAN D.J0PPE,JZ., S v, VAN MIDDELBURG OP ZIERIKZEE, DE B1NNENLANDSCHE HYPOTHEEKBANK, KRAP, van den laatsten Marktdag, geven de gende bevindingenalsuit de Heen. JVNH N.65,66, Nieuw-Vosseraeer. LKR PB JRP Wd. LDW FL Goedereede. AHL ML Oud-Vossemeer. ML C VH 3 v. 126 6 145 5 16 2 19 2 9 1 13 4 125 30, 31, 43 3 14 46, «7/ 4 16* 4 20 2 19 4 16 vol- 89/ Jf "lts" 631 166 V. 185 10* Amsterdam, 23 Jung 1870. M. E. BOUR. Rotterdam, 27 Junjj 1870. De markt is heden weder zeer stil afgeloopen. De aanbiedingen waren klein en bestonden doorgaans uit afwijkende soorten, waarvoor geen kooplust is. Moojje onberoofden komen weinig voor. Voor prima blanke vaten, die zeer schaarsch zijn, werd tot 28'/2 besteed. Prgseourant der Effecten. ROTTERDAM 28 JUNIJ Laag9te koers. Hoogste koers. Nederl. Werkelijke Schuld dito dito Premie-Leen. Stad Rotterd. Rotterdams. Hypotheekb. Spoorweg Boxtel-Wezel 3 76 Spanje Binnenland 26'/, 26'/,. dito te Londen 1867 3 30'/» dito dito 1S69 3 9 30% 30'/, Premie-Leen. Stad Madrid 3 22'/. Portug. te Londen 1856/63 3 9 327." Rusl. bij Hope 1866 5 92'/, dito Kurks-Charkow dito Spoorw.-Aand.ƒ 236 222 222'/, dito Loten 1804. Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 dito in Zilv. per Jau /Juli 5 55"/, 55»/,, dito Aand. fl. 500 1860 472 dito dito fl. 250 1854 220 Turksche Loten °/o 82 82'/, Nieuwe Egypt. Leening Vereenigd. Stat. Losb. 1882 6 057. 95% dito dito 1SS5 6 05 05'/» Erie-Spoorweg 7 20'/», Certif. Vereen. Amer. fond. Gebl. koers. SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Staatsspoorweg. jutvij-julij 1870. Van MIDDELBURG Dond. 30'snam. 2,30 u. Vrjjdag Zaturd. Maand. Dingsd. 1 'smor. 10,»V. 1 's nam. 6, 2'smor. 10,»V. 4 7, 4 's nam. 6, 5 3,15 Woensd. 6'smorg. 7, 6 's nam. 6,30 Dond. 7,smor. 10,30 Van ZIERIKZEE Dond. 30'smorg. 6,u 30 's nam. 6,j 1 2,30 Vrijdag Zaturd. Maand. Dingsd. 2'smorg. 6,*V. 2 's nam. 2,30 4 2,— 5'smorg. 6,— 5 's nam. 6,— Woensd. ö'smor. 10,30 »V. 7 '8 nam. 6,— SifrbttftintiiSit* |j 35jarige Echtvereenijging' van JAN GOUDZWAARD I fi E N 1 JOHANNA TUIJNMAN. §J H Nieowerkeek, 26 Juni 1870. j| 1 Getrouwd WILLEM van KEMPEN van Rotterdam en ROBINA JOHANNA OCHTMAN. Zierikzee, 28 Juni 1870. Bevallen van een1 Zoon, W. W. G. A. YERSTEEGH, geliefde Echtgenoot van Beest, P. C. SWEMER. 22 Jung 1870. Heden overleed onzen geliefden Vader DIRK JOHANNES DIONISIUS de VOSPredikant dezer gemeente, in den ouderdom van 73 jaren. Brüinisse, Uit aller naam, 2 4 J u n jj 1 8 7 0. M. J. W. A. de VOS. Heden morgen ten twee ureoverleed tot mijne en mijner kinderen diepe droefheid, na een lang durig lijden, mijne geliefde Echtgeuoote CATHARINA ANTHÓNETTA SMOLDERSin den ouderdom van ruim 62 jaren na vroegtjjdig voorzien te zjjn van de H. Sacramenten onzer Kerk. Zierikzee, J. F. HERMANS, 29 Junij 187 0. mede rut naam van mijne kinderen. Eenige kennisgeving aan familie en betrekkingen zoo binnen als buiten deze stad. t e R otterdam, onder directie van Mr. M. HAANTJES, F. N. BOER en J. G. VAN MIEROP, geeft HYPOTHEEKBRIEVEN uit van ƒ1000.—, ƒ500.— ƒ100.— en ƒ50.—, ren tende vgfpCt. aflosbaar a pari binnen een met den nemer te bepalen tjjd. De renten worden betaald per semester en wel op den 1°. October en 1°. April, terwjjl kapitaal en renten zijn g^e- waarborgd door eerste Hypotheek op onroerend goed binnen dit Rijk gelegen. De Hypotheekbrievon zjjn verkrijgbaar ten haren kantore, Wijnhaven, Wjjk 2, n°. 238. RENTE-BETALING. Alle op 1 Juljj 1870 verschenen en t>e- taalbaar gestelde COUPONS, worden betaald by de Makelaars C. BAL ZOON. De Notaris J. M. BOUVIN, zal op Vrgdag den 1 Juli 1870, des voor middags ten 9 ure, in de Concertzaal te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen: eene kapitale HOFSTEDE, bestaande iu woonhuis, schuur en verdere gebouwen, erf en tuiis". met daarbg behoorende Bouw- en Weilanden, zanien groot 54 Heet. 81 ares 01 centiare. 93 ares 10 centiares WEILAND, onder Zierikzee, sectie C, No. 330. 2 Heet. 99 ares 40 centiares WEILAND gen in de gemeente Eikerzee, sectie B, No. 211 19 ares 80 centiares BOUWLANDonder Duivendijke, sectie F, No. 165. 4 Heet. 62 ares 10 centiares WEILAND, onder Kerkwerve, sectie I, Nos. 9, 10, 12 en sectie E. no. 43. Het Erfpachtsregt van 10 aren 01 centiare Gronds, in de gemeente Krabbendijke, kadaster sectie D, Nos. 17 en 18. Vu Aandeel in do Meestoof »'tHart," Vu 9 >de Wereld," beide te Zierikzee. Eene partij TIENDEN onder Oosterland en Ouwerkerk. \80 Aandeel in het Barkschip »Luctor et Emergo," Boekhouders den Bouwmeester Borsids en van der Lkije te Middelburg. 1/ti Aandeel in het Barkschip «Cornelis Smit," Boekhouder Murk Lels te Alblasserdam. Toebehoorende aan de erfgenamen van wjjlen den Hoog WelGeb. Heer Jhr. W. D. de Jonge. Alles breeder bjj uit te geven catalogussen vermeld, by bovengenoemden Notaris verkrijgbaar drie weken voor de verkooping, alwaar nadere informatiën te be komen zjjn. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, ten verzoeke van K. A. van LANGE RAADop Dingsdag 5 Julij 1870, des middags 12 ure, in het Logement »de Faam" te Zierikzee, publiek verkoopen: Eenige Vruchten te Veldeais, 1 Bund. 56 Roed. 82 Ell. Tarwe. 1 16 46 Erwten. 1 38 63 Zomergerst. 94 73 Rogge. 1 06 u 40 tweejarige Meede. Ruim 5 Bund. Kantgras. Alles gelegen aan Blokweg, Slikmansweg en Zand weg en in den Zuidhoek te Zierikzee. Men presenteert ter overneming op aannemelyke voorwaarden Een goed beklante Winkelzaak met ONDERHUIS en PAKHUIS er bij TE HUUR. Deze zaak is voor alle affaires geschikt. Adres met franco brieven onder letter A, aan de Uitgevers dezes. VERSCH Zoet Hollandsch Roggebrood, in het dépot by JOHs. van AKKEREN, Poststraat te Zierikzee. Visch, Spek, Reuzel en Fruitwaren. Nieuwe Zoute KROPJES en WITJES, vette SCHAR REN, DROOGEVISCH, STOKVISCH, ANSJOVISCH, beste HARING, CITROENEN, dik droog SPEK 47?/„ Cts., dun SPEK 37>/2 Cta. per 5 ons, REUZEL 50 en HARDVET 35 Cts. per 5 ons. Bij 25 of 50 pond tegelijk tot vermindering van prgs. P. C. van der VALK Hz., Poststraat. PARAPLUIES. Houthandel Rotterdam en Katendrecht. Hoofdkantoor te Rotterdam De ondergeteekenden berigten dat zij ontvangen heb ben eene versche lading eerste soorts KOLDERS, ELLENS, .JUFFERS en SPIEREN, tot zeer billijke prjjzen TE KOOP. Altijd voorhanden onze Oostzeesche KROONDEELEN in alle afmetingen tot lage prijzen en verder alle soorten van HOUTWAREN in den Handel voorkomende. J. van SCHIJNDEL van BORK. N.B. Bestekwerken worden ook couland afgeleverd. MUIZEN- TAR WE, onfeilbaar middel tegen het uitroeyen van Ratten en Muizen. Verkrijgbaar by M. S. POLAK, Drogist. In de Likeurstokerij: te bekomen allo soorten van LIKEUREN, BITTERS, GENEVER, BRANDEWIJN, Roode-, Zwarte- en Witte AALBESSENWIJN. Zierikzee. Katoenen-, Alpaca- en Scnella PARAPLUIES, in voordeelige soorten en prijzen. Magazjjn boelc Poststraat bij J. DE JONG ZIJLSTRA. CONSOMMÉ JUILLTËN! BOUILLON COMPLET k LA MINUTE, verkrijgbaar bij «J. DE JONG Z IJLSTR A. Bi] onderhandsche Acte, dato 27 Juni 1870, geregistreerd te Zierikzee, is tusschen DIRK BAREND SCHOCK en ABRAHAM HERMANUS HAR DEMAN, beide wonende te Zierikzee, eeoe "VEN NOOTSCHAP» aangegaan, onder de Firma van Ei-ven A. de Vos, voor den tijd van vijf achtereenvolgende jaren ingaande den 1 Juli aanstaande en eindigende 30 Juni 1875, tot het uitoefenen eener BOEKDRUKKERIJ en de uitgifte van de ZIERIKZEESOHE COURANT, waarbjj onder anderen is bepaald dat de beide Ven- nooten de teekening zullen hebben in en omtrent al de zaken de Vennootschap betreffende en niet tot het opnemen van gelden en teekenen van borgtogten en dergelijke, als waartoe de privé handteekening van beide de Vennooten wordt vereischt. Geschiedende deze aankondiging tor voldoening van Art. 28 van hot Wetboek van Koophandel. De ondergeteekenden berichten bij deze, dat zjj onder de van ouds bekende Firma: ER VEN A. DE VOS, met aanvang Juli zullen voortzetten, zoowel de BOEKDRUKKERIJ als de uitgave der Zierikzeesclic Courant. Zij recommandeeren zich aan het geachte publiek tot het leveren van alle DRUKWERKEN, de verzekering gevende, dat zjj, door not Werk, actieve bediening en billyke prijzen, zullen trachten, de begunstiging waardig te zjjn. D. B. SCHOCK. A. H. HARDEMAN. 272ste Staats-Loterij. GETROKKEN op No. 12932 ƒ00,000. u 1019 - 2.000. 1022 - 1,000. 1025 - 1,000. 12658 - 1,000. 14354 - 1,000. En zijn voor de 273ste LOTERIJ loten voorhanden bij J. DE KE IJZER, te Cortgene. Stoomboot Zuid-Beveland DIENST TUSSCIIEN ROTTERDAM, DORDRECHT, ZIERIKZEE en GOES. JULIJ 187 O. van rotterd. naar zierikz. Vrijdag 1 's morg. 8,10 u. Maand. 4 9,30 Woensd. 6 9,30 Vrijdag 8 11,30 Maand. 11 's nam. 2, Woensd.13's morg. 6, Vrijdag 15 8,10 van goes naar zierikzee: Zaturd. 2 's nam. 1,u. Dingsd. 5 's morg. 4, Dond. 7 5, Zaturd. 9 7,30 Dingsd. 12 10,30 Dond. 14 11,30 Zaturd. 16 's nam. 1, van zierikzee naar goes omstreeks Vrjjdag 1 's nam, 2,40 u. 4,- 4,— 6, Maand. 4 Woensd. 6 Vrijdag 8 Maand. 11 Woensd. 13 Vrgdag 15 12,30 2,40 i van zierikz. naar rotterd. omstreeks Zaturd. 2 's nam. 3,u. Dingsd. 5 's morg. 6, Dond. 7 7, Zaturd. 9 9,30 Dingsd. 12 's nam. 12,30 Dond. 14 1,30 Zaturd. 16 3, Den Heer Dr. J. G. Popp, Practiserend Tandendoctor, te Weenen, Stadt, Bognergasse No. 2. Drahotusz, 3 Junij 1868. Geachte Heer! Na verloop van een jaar kan ik niet nalaten u nog maals de dankbare erkentenis van de voortreffelijkheid van uw Anatlierin Mondwater te betuigen. Niet alleen bij mij maar by alle mijne vrienden en bekenden in verschillende gedeelten van het binnen- en buitenland, heeft zich de onovertrefbare, verrasschende, heilzame werking van hetzelve schitterend geconstateerd en velen zullen u hunnen dank per brief betuigen. Het bewaarheid zich dat het een heilmiddel is, dat niet zooals vele andere slechts eenigen tjjd helpt. De werking van het Anatlieriii Mondwater blijft onveranderd, onverzwakt, steeds dezelfde heilzame, versterkende. Ik moet ook nog aanvoeren, dat de Heer KLEMENS ORLICH van Rovignodie met eene veeljarigever ouderde, boosaardige, hardnekkige mondziekte behebt isdie niettegenstaande den steeds voortgezetten doc toralen bijstand en het gebruik van alle mogelijke middelen, voor ongeneesljjk werd gehouden, mij schreef dat reeds na het gebruik gedurende 20 dagen van uw Anatliex*in Mondwater zich aanmerkelijke verbetering voordeed en het tandvleesch een gezond uiterlijk verkreeg. Te gelijker tjjd moet ik ook met lof uw Ana* tl»e*-iii Tandenpasta vermelden. Ontvang de betuiging van mjjne dankbaarheid en hoogachting, waarmede ik de eer heb te zjjn, Uw Dienslw. Dienaar, JOSEF RITTER v. ZAWADZKI. Verkrjjgbaar te Zierikzee bjj M. S. POLAK, Drogist, Nieuwe Haven, wjjk C, no. 203; te Middelburg bjj W. P. van de KAMER, Apoth., te Goes bjj J. P. van der DOES; te Bergen-op-Zoom bjj P. F. APPEL BOOM, Apoth, te Rotterdam bij T. van SANTEN KOLFF, Apotb. en A. SCHIPPEREIJN Co., Verkoopbuis; te Amsterdam F. v. WINDHEIM Co. Verkoophuis. 30 Cts. HET PAKJE Gepatenteerde Ph ce PH s 08 flS JOHANN HOFF, HOFF S CENTRAAL-DÉPOT Bloemmarkt bjj de Stilsteeg, F 154. Ho°fVl-Dépót voor geheel Zeeland M. F. C. de KATER te Zierikzee. Dépóts: Middelburg J. SNOEP Jr. Vlissingen P. GASILLE. Goes D. A. OER- LEMANS. SchoondijkeA.\AV OVERBEEKE. Cortqene J. de DIE. Wissenkerke M. P. BROEKES. Aanvragen tot DépÖts franco aan deD Heer de KATER te rigten. 3O Cts. het Pakje, O H H tr1 U r b a n u s Pillen, BEREID VOLGENS HET aloude en oorspronkelyk Recept. Zjj zjjn een onfeilbaar middel voor GALSLIJM en MAAG-ONGESTELDHEDENslechte SPIJSVERTE RING; zjj versterken het gestel, verdrijven de HUID UITSLAGEN verwekken EETLUSTzuiveren het BLOED, verdrijven HOOFDPIJN enz. enz. Ieder wordt gewaarschuwd om op te letten de oolite- te koopen. Heele doozen ƒ1,50, halve doozen 0,75, kwart doozen ƒ0,375. Zjj, die de eclite en van ou<L beroemde ver langen halen dezelve bjj de onderstaande Heerente HulstL. BRAND. SluisJOHANNA WAL. 's HeerenhoekJ. P. REMIJN. Vlissingen P. GASILLE St.-MaartensdijkC. de GRAAF. Wissenkerke, M. P. BROEKES. TholenC. J. de BRES. Zierikzee, M. J. de LOOZE ZOON. Ieder wordt gewaarschuwd voor de vele UW? namaakselshet getal moet op de doosjes geschreven zjjn eu de letters G. C. S. in het lak gedrukt. Het merk als bereid zjjnde volgens het aloude oorspron- keljjke voorschrift. Men wachte zich voor vele andere soortendie onder denzelfden naam verkocht worden. LET WEL! het depot der eclite Urbanns Fïllen zoo vele jaren met roem bekendis alleen bjj M. J. de LOOZE ZOON verkrjjgbaar, bjj niemand anders te Zierikzee. Roode loop Jiiarrhée en Darmkwalen. In alle gevallen van rooden loop en dinrrhée, wanrbjj Hol low ay's Zalf twee of driemaal per dag goed op den onderbnik gewreven is gewordenheeft men steeds bepauld verligting be speurd eu bet voortgaan met dezelfde veilige behandeling geholpen door het gebruiken van warme zemelen pappen heeft steeds ge nezing bewerkt. Tot melkkoBt cn meelspijzen, moet men ook, gedurende den aanval zijne toevlugt nemen. Vaste zelfstandig heden, vruchten en groenten moeten zorgvuldig vermeden worden, tot dat de meest veroutrusteude teekenen verdwenen zijn, door vlij tig met deze genezende en verkoelende Zalf in te wrijven. Men heeft een groot voordeel bij de grootste potten te koopen. Doosjes Pillen van 0,80 1,85 ƒ3,—ƒ6,75 ƒ13,50 ƒ20,95. Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,- 7,05 - 13,85 - 20,50. Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den heer J. BAL, Cz. te Zierikzee, B. v. ASPERKN VERVENNE te Goes, STELLINGWERFF REINTEMA Hoofd-De'póthoudcr te Leeuwardeu, alsmede te Londen in de 533 Oxford Street vroeger 244 Strand. De KERKERAAD der Herv. Gemeente te JlPMg Tholen noodigt sollicitanten uit naar de va cante betrekking van VADER, en MOEDER in bet Diaconie Armhuis van genoemde gemeente, om zich vóór 10 Julij a. s. aan te melden bjj den Voorzitter, Ds. BARENBRÜGH. Bjj voorkeur worden ingezetenen van het eiland Tholen verlangd terwjjl vereischten zjjnlidmaat te zjjn der Hervormde gemeente en geen kinderen ten hunnen laste te hebben. TERST.OND oen bekwame KORENMOLENAARSKNECHT benoodigdvan de P. G., bij A. de KOSTER VERHAGE te Wolphaartsdijlc. Brieven franco, liefst in persoon. Tegen hoog loon TERSTOND een ongehuwde TIMMERMANS-KNECHT benoodigd voor een jaar vast werkbij de Weduwe C. HOOGERLAND te Ouwerkerk. J vveauwe VAN STONDEN AAN zes bekwame METSELAARS-KNECHTS benoodigd, voor vier maanden vast werk, bjj A. PLEUNEMr. Metselaar te Brouwershaven. Brieven franco, doch liefst in persoon. Benoodigd een bekwame of aankomende SCHILHEHSKNECHT, minstens tot November werk, desverkiezende met ltost en inwoning*bjj C. BAL te Zierikzee. TERSTOND BENOODIGD: Een BURGER-DIENSTMEISJE, niet beneden de 16 jaar, bjj Mejufvrouw N. M. KNAAP Ochtman. Uitgevers: DE LOOZE WAALE. Gedrukt bjj de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2