ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 2791. 26ste Jaarg. Donderdag 50 Junij 1870. HULDE en DANK Op Pinkster-Maandag 6 Juni jl. is gevon- den- een PORTEMONNAIE, met eenig gjelcl daarin de regthebbende kan zich tot terugbekoniiug, tegen betaling der gemaakte kos ten, aanmelden bij den Commissaris van Politie te Zierikzee. Besturen en Adininistratien. Afkondiging. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend: dat het kohier voor de belastingen op het Personeel No. 4 van deze.gemeente, dienstjaar 187°/71 den 23sten dezer maand door den heer Prov. Inspecteur der Dir. Belastingenenz in deze provincie executoir verklaard op heden aan den heer Ontvanger der Dir. Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ten fine van invordering, en dat ieder verpligt is zijnen aanslagop den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Zierikzee, den 27 Junij 1870. B. C. CAU. Nieuwstijdingen. Slmeri&a. Chicago gelegen aan de Zuidwestkust van het Mi- gichanmeer, is beroemd wegens de ongeloofelijke snelheid, waarmede het van wildernis de vierde stad der Unie is geworden. In 1829 woonden op die plaats 80 menschen, in 1834 bedroeg dit getal reeds 1800in 1844 8000 in 1850 was het reeds 28000in 1855 80000in 1863 15000.0, en eindelijk in 1866 bij de laatste telling 264836. Gaat de toeneming in dezelfde verhouding nog eenigen tjjd voort, dan zal do bevolking in 1872 een half mil- lioen in 1880 meer dan een millioen en in 1900 het dubbele van de tegenwoordige bevolking van New-York zijn. Te Vincennes (in den staat Indiana) leeft volgens een dagblad uit Chicago, een man van S3 jaar, die, zon der tot de secte der Mormonen te behoorenachttien maal gehuwd is geweest. Hij is vader van 68 kinderen. Een andere soortgelijke patriarch is nu onlangs te Perry (in den staat Illinois) overleden. Deze man heeft 12 kinderen 106 kleinkinderen237 achterkleinkinderen in 't geheel 355 afstammelingen nagelaten. Uit Rome wordt aan den parijschen Constitutionvel gemeld dat de kardinaal Guidi, aartsbisschop van Bologna, een geeste lijke van de Dominikaner-orde, eene gewigtige wijziging op de voordragt betrekkelijk de oufeilbaarheid heeft voorgeslagen. Naar luid daarvan zon de paus onfeilbaar zijnwanneer bij op den leerstoel in zaken van geloof of van zedeleer beslist „met de uitdrukkelijk betuigde of klaarblijkelijk te onderstellen instem ming van het cpiskopaat in de geheele wereld." Hpanjje. Uit Madrid wordt dd. 23 dezer gemeld, dat de regeering voornemens is om in overleg met Frankrijk en Nederland krachtige maatregelen te nemen ter beteugeling en uit- roeijing van de zeeroovery in de Indische zee. JFVtiwft rijft. De minister van koophandel heeft in het wetgevend Ligchaam, naar aanleiding eener interpellatie van den heer des Retoursverklaard datluidens officieele be- rigten de oogst zich in Frankrijk niet zoo ongunstig laat aanzien, als men vreesde. Intusschen zou de regee ring, met het oog op een mogelijke schaarschte, alles aanwenden wat strekken kon, om den invoer van vreemde granen te vergemakkelijken. Te Havre hebben in de laatste dagen belangrijke aanvoeren van granen plaats gehad. Als een bijzonder heid een gevolg van de aanhoudende drooge weers gesteldheid wordt gemeld, dat Zaturdag voor het eerst eene lading van 150,000 kilogr. beestenvoer uit Hamburg heeft plaats gehad. Een Fransch blad meldt de volgende bijzonderhe den ten aanzien van den Italiaanschen roover Tacciono. De beroemde kapitein heeft zijn eigen bijzondere manier om in zijn behoeften en grillen te voorzien, ten koste van zijn buurman. Hjj vraagt niet uw beurs of uw leven door een mes op uw keel te zetten, hij drijft zijn zaken niet door de groote wegen af te loopen maar gebruikt de postboden om zijn boodschappen te doen. Als lip nieuwe snuisterijen of geborduurde sigarenko ker noodig heeft, roept hij zijn secretaris en laat hem een brief schrijven, zooals de volgende, die waar is: „Aan Signor Severio, landeigenaar te Perugino! Mijn waarde broeder van Adamswege, er staat geschreven dat men elkander moet helpen. Ik ben arm en gy zijt rijk; wees zoo goed en zend mij de volgende artikelen, waaraan ik behoefte hebtwee snuifdoozen met muziek, hét speelwerk met goud; zes revolvers met dubbele loopen met gebeeldhouwde kolven; zes zijden halsdoeken om my tegen de avondkoude te beschermeneen paar russisch-leeren laarzeneen teleskoop met marokijnen étui met mijn voorletters P. T. „Dit is alles voor mij zelf; gij ziet dus dat mijn smaak eenvoudig is. Yoor de achtenswaardige personen, die de eer hebben onder mij te dienen zult gij wel zoo goed zijn er bij te voegen: honderd ellen fluweel, 12 dozijn hemden van het langst formaat, zes Calabri- sche hoeden (niet te vergeten de medailles van de Madonna), 6 manden besten wijn van 12 flesschen de mand, 50 pakjes sigaren en 20 pond tabak. „N.B. Ik vergat een beetje zakgeld (200 marenghi) voor mijn eigen gebruiken die oude keukenmeid Teresa, die zoo goed ravioli voor u kan klaar maken. Ik zal haar u binnen eene maand terugzenden. In af wachting v „Uw dankbare dienaar, „Popoio Tacciono. „P.S. Ik weet, dat gp een goed Christen zijt; evenwel zou deze brief u wel eens in een onaangename stem ming kunnen vinden, waardoor gp zoudt kunnen aarzelen my te believen. Ik wensch u daarom nog te melden, dat, wanneer ik op zigtop mijn buurman trek, ik gewoon ben, dat mijn handteekening gehouoreerd wordt. Als dit niet hot geval was zou ik mij genoodzaakt zien u als een slechten rijkaard te beschouwen." Signor Saverio was echter doof aan dat oor, niette genstaande den treft'enden brief en het aangename post- criptum. Zijn broeder van Adamswege omsingelde toen zijn huis met zijn bandieten, en eischte de waarde van al de artikelen, die hij gevraagd had, in geld; alleen verlangde hij nog een gouden horloge van Signor Severio, wegens do moeite, die hij hem door zijn hard nekkigheid had veroorzaakt. Het gouvernement heeft een grooten prps op het hoofd van dien wellevendeu persoon gezet. SpMttarM.ttitlï. Yoor een jaar of wat ging een Duitsch landeigenaar voor zpne gezondheid naar de badenzijne vrouw en dochter bleven te huis. Op zekeren dag kwam diens zwager aan de vrouw mededeelen dat haar man een prps van 20000 thalers had getrokken. De vrouw wist het lot in handen te krijgen, beurde 'tgeld en vertrok met hare dochter, in gezelschap van haar zwager naar Noord-Amerika. Thans is er berigt, dat Je zwager met de dochter zijn weggeloopen en de moeder van alles beroofd hebben achtergelaten. Haar edelmoedige echt genoot heeft haar terstond ondersteuning toegezonden, en verzocht in 't vaderland terug te keeren. Als een fijn staaltje van opligterij verhaalt eeD der bladen het volgende: In de vorige week trad een eenig- zins bejaard heer met twee bloeijende knapen een der fashionabelste lokalen van de diergaarde te Berlijn bin nen, liet zich met een zeker gevoel van eigenwaarde, de hoogere klasse eigen, de spijskaart geven en ver orberde met zijne dappere hulptroepen het beste en fijnste, wat maar te krijgen was; natuurlijk werd ook een fleseh voortreffelijken rooden wpn niet vergeten. De kastelein waszooals zich laat begrijpenverrukt over den reusacktigen eetlust van het klaverblad. Toen eindelijk alle drie de wapenen moesten nederleggen, riep de oude heer met eene afdalende vriendelijkheidKelner! hebt gij koeken?" »Tot myn spijt niet." "»Nu kinderen," hernam de deftige heer, wacht dan maar een oogenblik ik zal zelf u er dan eenige gaan halenHet gelaat der knapen glansde van vergenoegdheid, voor zoover dit hun .overmatig verzadigd ligchaam nog toeliet. De heer ging heen en bleef lang weg, zoo lang, dat de kastelein den kinderen eindelijk vroeg: »waar blpft toch uw papa?" »Onze papa," riep de oudste knaap ver baasd uit, »bij is in 'tgeheel onze papa niethij heeft ons slechts op straat gevraagd, of wp eens regt fatsoenlijk en genoeg wilden eten; dat hebben wij reeds naar binnen gespeeld en wp wachten nu nog maar op de koeken De oude heer moet die zeker niet hebbeu kannen vindenalthans hij kwam niet terug. Groningsen, 24 Junp. Men ia hier thans weder op het spoor van eene ruiterlijke dwaling. Door het provinciaal ge- regtshof alhier is namelijk ten vorige jare een persoon, Rolgers ge- heclen, tot vijfjaren tuchthuisstraf veroordeeld wegens poging tot diefstal op den publicken weg gepleegdvergezeld van bedreiging en ouder het valschc voorgeven dat hij boschwachter was. Hij ondergaat thans die straf te Leeuwarden, en is nu, als men het voorarrest medetelt, reeds 18 maanden van zijne vrijheid be roofd. Gedurende dien tijd is zijne vróuw overleden. Thans echter bestaat er sterk vermoeden, dat het feit, waarvoor R. is veroordeeld, door eeu ander persoon is gepleegd. Eenige weken geleden toch hebben eenige lieden, die in beschonken toestand twist kregen, zich woorden laten ontvallen, en elkander ver wijten gedaan, die het waarschijnlijk maken, dat Rotgers onschuldig is. De justite sehijut er evenzoo over te denkeu. Immers de zaak wordt thans op nieuw onderzocht. Reeds zijn verscheidene getuigen gehoord en tegeu morgeu zijn er nog eenige gedagvaard. Daaruit is, naar wy vernemen, zware verdenking gerezen tegen zekeren W., die algemeen als de vermoedelijke dader wordt genoemd. Moglen deze geruchten juist zijn, dan mag men verwachtten, dat de justitie met buitengewonen spoed deze regtszaak ten einde brenge, om eeu onschuldig veroordeelde zoo ras mogelijk zijne vrijheid terug te geven. Groningen 26 Junij. Het onderzoek in zake van Rotgers, thans gedetineerd te Leeuwarden, wordt ijverig voortgezet. De heer Mr. 33. D. Guyot fungeert als rechter van instructie. Een van de thans in de zaak betrokkenen, zekere W., was tegen Vrijdagochtend ge citeerd om te verschijnen, ging dientengevolge naar het gerechtshof, maar vertrok weder zonder gehoord te zijn. Dien nacht ten 2 ure kwam hij eerst bij de zijnen terug. Zijne familie was in grooten angst geweest en vreesde het ergste. Men ziet met verlangen den afloop dezer zaak te gemoet, die de gemoederen hier ter stede zeer bezig boudt. Bij het afgraven van een terp of wierde te Merum (Groningen), vond men dezer dagen ter diepte vau pl. m. 7. voet volledige geraamten van twee schijnbaar nog jeugdige menschen; zij lagen 5 voet van elkander, voor over en met de hoofden in eene noordelijke en noord westelijke richting. Men gist, dat het overblijfselen zijn van drenkelingen, die in overoude tijden door den vloed zijn aangespoeld. Ook heeft men op aanmerkelijke diepte een stuk barnsteen gevonden tergrootte van een pijpekop, langwerpig rond van gedaante, d&t blijkbaar tot versie ring gediend beeft. Daar men eerst voor eenige weken met de oude wierde is begonnen af te graven, verwacht men met reden, dat er nog meer bijzonders uit haren schoot te voorschijn zal komen. Eene kisteen pot of kruik met een grooten schat zoude ongetwijfeld voor de gravers het wenschelijkst zijn. Middelburg:, 26 Junij. In de stallen van het alhier tijdelijk gestationeerd detachement huzaren, is de zoogenaamde kwade droes uitgebrokendientenge volge werden gisteren twee paarden doodgeschoten en de noodige voorzorgen tegeD de verspreiding dezer ziekte genomen. Wolfaartsdijk, 27 Junij. Dezer dagen is van hier een adres opgezonden aan de Eerste Kamer tegen de afschaffing der doodstraf, alsmede een verzoekschrift aan de synode tot verpligt behoud der Doop-formule. Beider onderteekening geschiedde met geestdrift. Goes, 28 Junij. Vrijdag heeft de arrond. regtbank alhier uitspraak gedaan in zake het verzet van de Breede Watering bewesten Yerseke en 6 andere achterliggende polders, tegen het hem uitgevaardigd dwangbevel ter betaling der subsidie ten behoeve der calamiteuse polders. Ook de regtbank alhier heeft beslist dat die subsidiën niet konden worden ingevorderd bij dwangbevel en het verzet van genoemde achterliggende polders van waarde verklaard. Tlxolen 27 Junij. Jl. Vrijdag werd alhier de 27ste algemeene vergadering der onderwijzers van het 2de en 3 district in Zeeland gehoudenwelke werd bijgewoondbehalve door hoofd- en hulponderwijzers uit de beide districten, door do héeren dr. Andre®, mr. Piclcé en mr. Schneiders van Greijffenswerth, schoolop- nieners in het 2de 3de en 6de schooldistrict, door ver scheidene voorstanders van het volksonderwijs en de plaatselijke schoolcommissie. De voorzitter dr. Andre® opende de vergadering met een hartelijken welkomstgroet en gedacht de ver diensten der onlangs overledene hoofdonderwijzers J. v. d. Bel, te St.-Annaland, en H. Schoo, te Ouwerkerk. Op voorstel des voorzitters werd ter vervanging van wijlen den heer H. Schoo het secretariaat opgedragen aan den heer H. J. Bastmeijèr te Zierikzee, die deze taak op zich nam. Aan den wedstrijd in het voor de vuist spreken voor een staande de vergadering op te geven onderwerp werd deelgenomen door vier hulponderwijzers. Het op gegeven onderwerp was: „de Stoom", De lste prijs werd behaald door J. Bokstal, te Oosterland, de 2de door B. C. van der Zalm, te Zierikzee. Na den afloop van eenige huishoudelijke werkzaamheden o. a. de bepaling der plaats voor de volgende algemeene vergadering, waartoe met meerderheid van stemmen Zierikzee is gekozen kwamen in behandeling de punten van bespreking, 1°. „de Schoolklok" welk punt werd ingeleid door den heer van Langeraad, hoofdonderwijzer te Sint-Maartensdyk, en 2°. »Wat is de geschiktste wijze om op eene volks school de leerlingen opstellen te leeren maken en hoe kunnen die het best nagezien worden?" welke totmenigen nuttigen wenk en leerrijke discussie aanleiding gaven. Hierna werden een 4 tal muziekstukken onder leiding van den heer L. Karreuian uitgevoerd. De dag.werd besloten met een maaltijd, die door toespraken en het zingen van liederen door de hulponderwijzers uit Zierikzee afgewisseld werd. Zierilizee, 29 Junij. Op a.s. Vrijdag zal het 2de Concert op Parklust plaats hebbeu. Het programma is1Patrie, Pas rédoublé, Sleenebrugen. 2. Alice-Polka, Steenebrugen. 3. Koor uit »Preciosa," Weber. 4. Lied, Klieken. 5. Marienbad-Galop, Labitskij. 6. Marsch uit »Faust" Gounod. 7. Tanzbrüder-Walzer, Zielirer. 8. Lied obne Worte, Mendelssohn. 9. Duet en Finale uit »Lu- cretia," Donizetti. 10. Kunstier Quadrille, Strauss. Volgens particulier berigt was het schip Haam stedekapt. G. Geerling op den 9 Mei 1870 zeilende in den Z. Atlantischen Oceaan, op 2° 22' Z. breedte en 26° 17' W. lengte. De gelegenheid was toen zeer gunstig en aan boord was alles wel. Zterilcasee, 29 Juny. In de heden gehouden zitting van den gemeenteraad is met algemeene stem men tot gemeente-ontvanger benoemd de heer M. F. van den Thoorn. Op de voordragt was mede geplaatst de heer A. A. v. d. Velde te Velzen. Heden is ten raadhuize alhier aanbesteed het ma ken van een steenen duiker in den Westhavendijk. Minste inschrijver was de heer J. van der Linden voor ƒ2150,aan wien het werk is gegund. Te Biervliet is tot lid van den gemeenteraad ge kozen de heer P. Lijbaartmet 24 van de 36 uitgebragte stemmen. Te Dongen op de Vaart is den 22 dezer, de oud onderwijzer A. van der Dussenten gevolge van een1 val van slechts een tweetal traptreden, in den ouder dom van bijna 102 jaar overleden. De gemeente Oldebroek in Gelderland heeft, een voortreffelijk middel gekozen tot bestrijding van het schoolverzuim, door in het oostelijk deel dier gemeente nog eene school op te richten. Dit is nu aldaar de derde school. Met blijdschap ziet men, dat er allerwege belangstelling en leven komt voor meer getrouw school bezoek. Door den Minister van Binnenlandsche Zaken is eene circulaire gerigt aan de Gedeputeerde Staten der provinciën over de met 15 Julij bepaalde in werking treding der gewijzigde Armenwet. Die colleges worden daarbij uitgenoodigd de gemeentebesturen te onderhou den over het wensehelijke om de goede uitvoering dier wet door eeudragtelijke zamenwerking met de kerke lijke besturen te bevorderen. Naar aanleiding van het besluit der Provinciale Staten van Zeeland, van den 5den November jl. waarbij als proefneming voor één jaar eene som van ƒ2000 ter beschikking van Gedeputeerde Staten werd gesteld, ten einde die te doen strekken tot bevordering en aanmoe diging van het schoolgaan en meer getrouw schoolbezoek, zoowel op de openbare als de bijzondere scholen, is de inspecteur van het lager onderwijs in die provincie door het gedeputeerd college uitgenoodigd tot het doen van nadere voorstellen omtrent de regeling dezer zaak. Laastgenoemde heeft aan die uitnoodiging voldaan bij brief van 26 Januarij jl. en op grond van het daarin vervatte voorstel is het ter beschikking gestelde bedrag van ƒ2000 betaalbaar gesteld. De aartsbisschop mgr. Zwijnsen, is Zaturdag-avond in goeden welstand uit Rome te Tilburg aangekomen. Gemengtlo berigten. namelijk wilde zijne meid een bijbel present geven met zilverwerk, maar de meid ging op de vlugt, tengevolge waarvan de geheele buurt in opschudding kwam. Twee oude weduwen te N. zullen nog handgemeen worden over het eigendom van een weduwnaarwant die man leeft van zyn geld, en hij is maar taai in het afschuiven. Nu zal er geloot worden wie den vrek heeften wie zyn geld. Te K. moesten twee zusters elkander beter verstaandan zouden zij betere zaken maken, maar nu zullen zij weinig vangen. Te Til burg zal in Julij een Nijverheids-congres plaats hebben, waar vlugheid te pas zal komen. Onder andere zal er een vet varken van 300 pond te winnen zijn dat gevangen moet worden aan zijn staartdie vet met zeep zal gesmeerd zijn. De regtbank te Antwerpen heeft een Pro Deo verleend aan de arme weduwe om hare schildery terug te bekomen, die zij verkocht heeft voor 120 francs, en die de kooper later verkocht heeft voor ƒ30000 francs. Dit is reeds half gewonnen, zoo dat die vrouw weder in het bezit zal komen van een kunststuk dat meer dan 300 jaar in hare familie is geweesten dat uit een klooster afkomstig was. Onder de zakkenrollers heeft men toch nog eerlijke menschen. Zoo was er eens een Engelschman te Parijs die de opera bezocht waar hem zijn horloge ontstolen werd. Maar toen hij t1 huis kwam vond hij een pakje, met een brief van den volgenden inhoud: „Neemt u mij niet kwaljjk, ik dacht dat ik met een Franschman te doen had, maar ik heb gemerkt dat gij een Engelsch man zijt. Zoo spoedig mogelyk tracht ik derhalve mijn fout te herstellenen zend u hiernevens uw horloge terug. Met de meeste hoogachtinguw landgenoot. Een zakkenroller." Volgens waarnemingen op het observatorium te Greenwich zijn er 86 dagen voorbij gegaan zonder regen. In Belgie zijn de granen ook aan het dalen tengevolge van den regen. Kerknieuws. De dubbele vergadering van het Algem, Coll. van toezigt heeft den 17 Junij hare belangrijke taak vol bracht. Bij het reglementdoor haar gearresteerdis aan een groot getal bedenkingenwelke tegen het concept-reglement waren ingediend, te gemoet gekomen en aan plaatselijke reglementen geheel overgelaten om naar de eigenaardigheid der bjjzondere gemeenten te regelen, wal niet te huis behoort onder de algemeene bepalingen welke voor een behoorlyk toezigtin het belang der gemeente zelve, volstrekt onmisbaar zijn. Het zal nu, met inachtneming van art. 1 der wet op de kerkgenootschappen, spoedig worden uitgevaardigd, ten einde den 1 Oct. a. s. in werking te kunnen gesteld worden, terwijl het Algem. College aan de kerkvoogdyen der toe- getredene gemeenten eene aanschrijving zal rigten, strek kende om overalwaar zulks nog mogt ontbrekeu regtsgeldige zekerheid te verkrijgen van de aansluiting der gemeente aan de nieuwe organisatie. Iugezondene Stukken. Onder de Haagsche dragers van het Zilveren Kruis is er een, die het onaanzienlijk beroep van schoenpoet ser uitoefeut. „Ge hebt het niet ver in de wereld ge- bragt voor een oud-gediende," zeide dezer dagen iemand tegen hem. „Och, mijnheer," antwoordde de oude man opgeruimd„ik ben in hetzelfde vak gebleven. Bij Waterloo poetsten wij de Franschen de ooren, en nu poets ik de laarzen van mijn landgenooten!" Wanneer men iets zeggen wil, spreke men duidelijk, maar niet raad selachtig. Eene jonge dochter te Sommelsdijk is zoo zot naar schelvisch, dat moeder er mede verlegen wordt, en er is geen aankomen aan. Aldaar heeft eene huis houdster naar de paardenmarkt te D. geweest, en heeft het niet best naar haar zin gehad, dat zij nooit meer doen zal. Te Middelharnis is met kermis een meesje weggevlogen met een schelvisch, maar de graten zullen in de keel blyven zitten. Met een boer te Arne- muiden heeft men nog al aardigheid gehad; de man Waaraan één getrouw lierkgangex* zich a.1 ergeren kan. Toen ik in de namiddag Godsdienstoefening van den 19den dezer het »Wien Neêrland9 bloed" op het orgel speelde, dacht ik er niet aan er vromen zouden kunnen bestaan die zich daaraan ergerden. Toch is mij dit tot mijne groote verbazing gebleken uit een ingezonden stuk in de Nietitosbode van den 28sten dezer, getiteld: »Wien Neêrlands bloed" en geschreven door een ge trouw kerkganger. Gedrongen voel ik mij dien geërger- den hoorder te vragen of hij ons volkslied »Wien Neêrlands bloed" wel kent, de verheven volkstoon die in deze melodie doorstraaltwel gevoelt Neenen nogmaals neen! Zijne ooren zijn daarvoor doof. In welk opzigt zou het onstichtend zijn dat schoone lied te spelen en te zingen zoo dikwijls men daartoe roeping gevoelt? Vooral op dagen van 18 en 19 Junij die ons doen denken aan de schoone overwinning eenmaal door het Nederlandsche volk bij Waterloo's velden behaald. Heeft onzen grooten onsterfelijken dichter Tollens ons door de verheven tekst van dat lied niet duidelijk doen gevoelen wat vaderlandsliefde is? Is vaderlandsliefde geene deugd, en dns ook Godsdienst? Dat het dikwijls op ongepaste wijze aangewend wordt en door dronken volk geschreeuwd eu daardoor eenigzins een profaan karakter gekregen heeft, dit doet aan de hooge waarde van ons geliefkoosd volkslied niets af. Het uitbulken der Psalmen en Gezangen dat door sommige (gelukkig weinige) getrouwe kerkgangers nog gebeurten die schoone koralen mismaaktdoet toch immers aan de hooge waarde daarvan niets af? Het zal mij daarom niet afschrikken, integendeel aanmoedi gen, oui dit en andere volksliederen der gemeente ten gehoore te brengen, vooral op dergelijke gedenkdagen, en hoop hiermede wel degelijk te stichten. Die zich ergeren wil, die ergere zich. Ten slotte wil ik nog aan den inzender van dat berigt vragen, welk verband er bestaat tusscben ons volkslied eu een koffijkamer waar men sigaren rookt. Zierikzee, 28 Junij 1870. D. H. EZERMAN, Organist. wordt door de ingezetenen van Brouwershaven toege- bragt aan die Heeren Landbouwerswelke tydens de langdurige droogte en het daardoor ontstane gebrek aan drinkwater, met de grootste welwillendheid en met opoffering menigmaal vau bezaaide grondaan ieder vergunning gaven op behoorlijke wijze water te halen, waardoor in eene groote behoefte werd voorzien en het gemeentebestuur tevens werd ontheven van de zorg om drinkwater te verschaffenwaardoor onze reeds zoo zwaar door lasten gedrukte gemeente met nog hoogere lasten zoude bezwaard geworden zijn. Tevens wordt het gemeentebestuur dank gezegd voor het aangegeven middel tot zuivering van put-, vijver- of slootwater door bijvoeging van de Liquor stypticus. Brouwershaven, 24 Juny 1870. Meekrap-Berigt. Mijne onderzoekingen der monsters onberoofde MEE-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1