ZlllllkZIISCIIi: MIXWSKuin. No. 2790. Dingsdag 28 Junij 1870. 26sle Jaarg. Besturen en Administratien. Kennisgevin g. lïïj .lit No. toehoort rani bijvoegsel. De toorttelooaso Tergnnningen om te visschen kunnen ter Secretarie door belanghebbenden worden afgehaald. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen dat er op Woendags den 29 dezer des namiddags te half twee ure, op het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente-ltaad zal gehouden worden. Zierikzee, den 27 Junij 1870. De Burgemeester B. C. CAU." Notificatie. DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, doen te weten dat, in hnnne vergaderiug van heden, is vast gesteld hetgeen volgt: Art. 1. Met wijziging, in zoo ver van hun besluit van den 27slcu Mei jongstleden, no. 11 (Provinciaal blad no. 63), worden verklaard als door de longziekte Ie zijn besmet, dc hofsteden bewoond door J. BIL, Wed. L. BOOT en C. KOOP MAN onder de gemeente Fieuwerkerlcde daaraan grenzende gronden, die tot de hofsteden behooren, en de wegen die langs en door die gronden loopen. Art. 2. Als van de longziekte verdacht worden verklaard de "edeelten der gemeente Nieuwer/eerk begrensdaanvangende ten noorden: door den Kiewegvan af den Ouden Tol der dijk tot den Capellewegdien weg tot aan het Loenswegjedat. j wegje volgende lot aan den Visserswegvan daar tot den i Blootewegvoorts den Gatioeg tot den Zwanenburgschen wegj laatstgenoemden weg tot den Slotwegdien weg tot den Groenendijkdien dijk tot den Provincialen straatweglaatst- genoemden weg tot en met den Ouden Polderdijk alwaar deze aan den Kieioeg aansluit, met dien verstande dat de genoemde dijken en wegen, daaronder niet zijn begrepen. Art. 3. Het bepaalde bij art. 2 van voormeld besluit blijft van kracht., voor zoo veel betreft de in art. 1 van het tegenwoordig besluit bedoelde gronden. Evenzeer blijft vao kracht het bepaalde bij art. 3 van voormeld besluit, voor zoo veel belreft de onder art. 2 van het tegenwoordig besluit bedoelde gronden. Almede blijft van kracht het besluit van den 27 Mei jl no. 77 (Provinciaal blad no. 66), Dit besluit, hetwelk met den dag zijner afkondiging in werkiüg treedt, zal gedrukt en in al de gemeenten van de kantons Zierikzee en Brouioershaven aangeplakt worden. Het zelve zal almede iu het Provinciaal blad worden opgenomen. Gegeven te Middelburgden 24 Junij 1870. Be Gedeputeerde Staten voornoemd R. W. VAN LIJNDEN, Voorzitter BUTEUX, Griffier. Post-Spaarbanken. Toen wij in een vorig nummer onze ingenomenheid betuigden met den uitslag der stemming over de nieuwe postwetgaven wij ook ons leedwezen te kennen dat daarin niet het beginsel is opgenomen dat de staats- postkautoren kannen worden bestemd tot het bewaren en verzamelen van spaarpenningen, daar, waar daaraan wegens gemis van particuliere of gemeentelijke spaar banken behoefte bestaat. De zaakdie het hier geldt is eene afzonderlijke bespreking overwaardig, en dat daarvan in de Tweede Kamer geen partij-questie is gemaaktblijkt reeds hieruit, dat, behalve een aantal leden der liberale partij, ook drie leden der conservatieve partij de heeren Heemskerk Az., vati Goltstein en de Brauw en één anti revolutionair lid de heer Saaymans Vaderzich vóór het amendement van den heer Fokker verklaarde. Dit amendement strekte om in de postwet een nieuw artikel in te lasschen, van dezen inhoud: »YVij behouden ons voor, de postkantoren te belasten met het in be waring nemen en de terugbetaling van spaarpenningen der minvermogenden naar de regelen door ons bij maatregel van algemeen bestuur, te stellen. »De spaarpenningen worden door onzen miuister van finantien of van zijnentwege beheerd en in inschrijving op de grootboeken der nationale schuld belegd.1'' Dit laatste gedeelte vau het amendement werd door den heer Fokker, in den loop der discussieterugge nomen ten einde de aanneming van zijn voorstel te bevorderen door wegneming van een bezwaar van den beer van Bosse, dat de zaak van zóóveel gewigt was, dat zij niet zonder de nadere medewerking der Staten- Generaal zou kunnen worden uitgevoerd. Deze opmer king was loffelijk en gegrond: loffelijk, omdat zij getuigde van eerbied voor de Volksvertegenwoordiging en dus van constitutionelen zin; gegrond, omdat de Regering niet in het bezit inogt worden gesteld van een kapitaal van misschien meer dan een millioen, zonder dat hare aansprakelijkheid voor en haar recht van beschikking over dat kapitaal vooraf met juistheid was afgebakend. Maar welk bezwaar kon er bij de Kamer bestaan nadat de heer Fokker zijn amendement had beperkt tot het stellen van het beginsel, om daaraan hare goed keuring te verleenen? De heeren Viruly en Rutgers vreesden vooral voor mededinging met particuliere spaar kassen, ten gevolge waarvan deze zouden te niet gaan. Maar was het de bedoeling van den heer Fokker deze te vernietigen? Volstrekt niet. Uit zijne toelichtingen bleek /"dat hij in zijn amendement niet van alle post kantoren sprakomdat het Rijk alleen da&r moet te hulp komen waar nog niet door particulieren in de behoefte is voorzien; en dat hij ook van hulpkantoren sprak om bijv. te voorzien in het geval dat zich o. a. in Friesland voordoet, waar verscheidene groote gemeenten geen postkantoor hebben. Het betoog van den heer Fokker was helder en de gelijk geljjk men van dien spreker, die tot ons leed wezen het parlementaire leven gaat vaarwel zeggen gewoon is. Waarom zal de Regering zich wel bemoei- jen vroeg hij met het spel, en niet met het spaar- - iH'£en? Waarom zal Nederland toch al tik' spaarbank bloeit en onder duizenden en tienduizenden welvaart verspreidt? Waarom zal men blind zijn voor liet feit, dat er in ons land nog zestig geniep ten zijn, met eene bevolking van meer dan 2500 zielen waar geene spaarbank bestaat? Waarom zal de staat vooral in den tegenwoordigen tijd, dat de sociale quaestie overal begint op te steken, eene quaestie, welke men op den duur niet ignoreren kan niet datgene doen wat in zijn vermogen isom tot de verhooging dor stoffelijke welvaart van de lagere standen by te dragen? Degelijke bondige argumenten argumentenont leend aan de werkelijkheid en waarbij ook in de toekomst een scherpe blik werd geslagen. Doch de meerderheid bleef doof voor redenen en liet zich medeslepen door allerlei soorten van vreesde eene al dwazer dan de andere. Vrees voor uitbreiding van staats voogd jj de heeren Viruly en Rutgers zagen reeds eene staats-assurantie een staats-tontine, een staats-weduwen en weezenfonds een staats-pandjeshuis voor zich. Nachtmerriesniets meer. Een eerste vereischte bij ieder voorstel zal toch wel dit zijn dat men voet hij stuk boude en niet beoordeele wat niet is voorgesteld. Vrees voor het te loor gaan der kapitalen aan de posterij toevertrouwd. Wij zouden mogen vragenIn welke handen zijn deze heilige spaarpenningen veiliger dan in die van den Staat De heer Viruly herinnerde aan rampspoedige tijden, toen de Regering, door finan- tielen nood tot het uiterste gedreven de hand legde op de spaarpenningen der onderdanen. Nachtmerries en spookgestaltenWie deed dat: eene ftansclte Rege ring een fransche despotieke Regering. Maar eene Nederlandsche deed het niet, en zal het niet-ligt doen onder den tegenwoordigen regerinsvorin en bij het be staande steeds waakzame toezigt der Staten-Generaal over het gebruik van penningen die door liet land worden beheerd, en die bij een geregeld én ordelijk belasting-stelsel alle voortvloeijen uit de kassen der ingezetenen. Vrees eindelijk voor de ongeschiktheid der post directeurs en post-beambten. Die bezorgdheid gaat ons begrip te boven. Voor de ingewikkeldste boekhouding bij'verzending van geld bij postwissel of in aangetee- kenden brief stelt men vertrouwen in de post-beambten, maar zij zouden voor de eenvoudige, naauwkeurige aanteekening van ontvangen spaarpenningen geen crediet verdienen Dit gaat te ver. Wij betreuren dat het beginsel, om de zaak der spaar kassen met het postwezen te vereenigen en alzoo tevens liet belang der burgers aan dat van den Staat te verbinden niet in de wet is opgenomen en dat de aanneming van bet ameudement van den heer Fokker op overdreven bezorgdheid van de meeste leden dei- kamer heeft schipbreuk geleden. Hetzij men het bestaan eener sociale quaestie erkenne of ontkenne; hetzij men zich al dan niet een begrip kunne voorstellen van hetgeen daarmede iverkelijk wordt bedoeld al wat strekken kan om 's volks welzijn te verhoogen moet daar waar particuliere krachten werkelijk te kort schieten de Staat op zijne schouders nemen. Ni en wstiij d i ngen imtdUjjje. Overal hebben zich comilé's gevormd lot leniging van den ramp, welke Pera getroffen heeft; ruime giften vloeijcn van alle kanten toe. De Sullan heeft niet alleen eene som van 10,000 p. st. 120,000) uit eigen beurs beschikbaar gesteld, maar hij heeft ook bevel gegeven, dat het jaarlijksch feest tot viering van den verjaardag zijner troonsbestijging niet zal plaats hebben, en dat de daartoe bestemde som (5000 ponden Turksch) ten beboeve der noodlijdenden zal worden besteed. Te hopen is liet nu maar, dat al die fondsen werkelijk in banden mogen komen van hen, voor wie ze bestemd zijn, en dat liet er niet meê gffan zal als na den grooten brand van 1865, toen de bijeengebragte 9 millioen grootendeels gestolen zijn geworden. Het verslag der policie in Malborougb-straat te Londen maakt melding van een zonderling voorval. Een man mishandelde zijne vrouw, hij wilde haar in zijne woede worgen op eenmaal springt de lievelingskat der vrouw op zijnen nek en begint hem met hare klaauwen on tanden het vluesch van hals en wangen te scheuren. De kat liet niet los hoe de woestaard zich ook verweerde, ten laatste moest hij zijne pas mishandelde vrouw smeeken eu bidden hem uit zijne vreeselijke positie te verlossen. Iu sommige bcrigt.cn uit Engel-and wordt melding gemaakt van een hevig onweder met overvloedigcn regen-, 't welk II. Don derdag over geheel Engeland gewoed heeft. De regen viel bij stroomen neder, 'twas op enkele planlsen alsofcr wolkbreuken plaats hadden. liet. onweder veroorzaakte veel onheilen, mensehen en vee zijn door den bliksem getroffen, een hevigen wind vernielde vele broeikasten en alleen staande gebouwen. Een verschrikkelijk spoorweg-ongeluk had Maandag 11. wederom plaats. De personentrein welke van King's Cross naar Newark vertrokken was, liep tegen een goe derentrein. De schok was verschrikkelijk. De eene wa- gou liep op de andere, zelf de locomotief werd verbrijzeld. Van de 22 wagons van den personentrein is geen enkele ongeschonden gebleven allen zijn in stukken geslagen. Men heeft 14 dooden gevonden en meer dan 100 ge kwetsten. Het schouwspel was Verschrikkelijk en bood een ijsselijk en bloedig tafercel. Hier lag de conducteur wiens hoofd in twee stukken was gespleten, daar een grijsaard aan wiens zilver haar het gestolten bloed kleefde, hier eene vrouw wier beenen letterlijk af gesneden waren en daar eene moeder die gestorven was terwijl zij haar kind een wichtje van eenige maanden aan baar hart drukte; overal ijselijk ver minkte lijken. Weinigen konden herkend wordenzoo deerlijk waren zy allen misvormd. SDmtsalhlrmii?. Den 17 en 18 dezer heeft in een gedeelte van Dnitsch- land een zwaar onweder gewoed. Te Erfurt zijn twee vrouwen door den bliksem doodgeslagen. Te Honuersum wpvfl _.de n.innw o-ohnn.wHo -kexktox/"> lag alles door den lie igen plasregen letterljjk onder water. Te Holienstein, Liclitenstein, Lössnitz, Lira bach eu Lungwitz heeft eene wolkbreuk aanzienlijke schade aan de veldgewassen veroorzaakt. Te Hautinausdorff hoeft de bliksem zesmaal achtereen in ééne buurt ver woesting aangericht. Door den aandrang van water, tengevolge der hevige buien, is aldaar in do huizen alles otulergeloopen. In den omtrek van Lnlsdorf, Hangel en Ranzel is de oogst door hagelslag zwaar geteisterd. Sommige aardappel- en andere velden, zoowel als véle tuinen, zijn er letterlijk vernield. Men heeft hagelsteenen gevonden, grooter dan men ze ooit des winters ziet. Ook de gebouwen hebben natuurlijk veel geleden en de schade is zeer aanzienlijk. ït* Te Rienne, een dorpje met 718 inwoners bij Namen, is den 22 dezer een verschrikkelijke brand uitgebroken. Twee-en-zestig huizen werden in den asch gelegd, ter wijl bijna al het vee omkwam 65 huisgezinnen zijn zonder woning. -Te Verviers is de orde niet verder verstoord; ze ventien personen zijn Donderdag 11. in arrest genomen en naar Luik gezonden. De sectie Verviers der Inter nationale verklaart de ongeregeldheden noch voorbereid noch begunstigd te hebben, en raadt integendeel de werklieden zich van elke rustverstoring te onthouden. Voor het hof in Oost-Vlaanderen is de vorige week de zaak behandeld van Hendrik Duchatelet, oud 28 jaar, beschuldigd van moord, gepleegd op L. van Nieuwen- huijze handelaar in konijnenvellen te Brugge. 145 ge tuigen zijn in deze zaak gehoord geworden. Uit de verschillende verklaringen blijkt dat de beschuldigde den verslagene op den 9 Jan. II.onder voorwendsel van een voordeeligeu koop te kunnen sluitenheeft overgehaald om niet hem des avonds tiaar Landegem te gaan. Toen Nieuwenhuijze niet terugkwam werd er argwaan tegen Duchatelet opgevatdoch het lijk van van Nieuwenlniijze niet gevonden. Duchatelet werd op 14 Jan. in hechtenis genomen. In de gevangenis ge komen verzocht hij papier om een request te mogen schrijven en gebruikte ook daartoe de helft van liet hem gegeven papier. De andere helft bezigde hij om aan een derde persoon te schrijven welke een brief aan zijn broeder moest overhandigen welke deze moest overschrijven en dan ongeteekend aan den burgemeester van Gent zenden. In dezen brief werd medegedeeld dat de justitie een verkeerde persoon als dader van den moord vhad gearresteerd; dat de daders reeds ontvlugt waren naar Amerika, doch dat de briefschrijver kon verzekeren dat het lijk van van Nieuwenhunze zou gevonden worden in liet kanaal van Schipdonck, 200 pas sen van de brug te Landegem. Toen men later dit kanaal aftapte, vond men werkelijk het lijk op de aangewezen plaats. Uit het getuigenverhoor blijkt, dat Duchatelet zijn slagtoiför met een kuipershamerna een felle wor steling, heeft van kant gemaakt, en daarna beroofd en in het water geworpen. De beschuldigde blijft alles ontkennen. Zaturdag heeft de jury uitspraak gedaan en Duchatelet ter dood veroordeeld. De 220 francs die nog bij hem gevonden zijnzullen aan de weduwe van Nieweuhuijze worden teruggegeven. A.llciïia.in.% 23 Juny. Heden werd in het bosch van Heilo het zevende nationaal zendingsfeest gehouden, hetwelk door het prachtigste weder begunstigd werd. De eene trein na den ander voerde duizende personen aan, die weldra het anders zoo stille bosch bevolkten. Naar gissing waren 10 a 12,000 mensehen tegenwoordig. De eerste spreker Was Dr. N. Beets, die de vraag be antwoordde: Waar ben ik hier? Spreker herinnerde dat deze plaats in den loop der eeuwen misschien wel het minst veranderd is, in tegenstelling van zoo menig nieuw gedeelte, dat ingedijkt of drooggemaakt was; dat hier op deze plaats vóór eeuwen vele afgoden werden aan gebeden, tot dat te Heilo Willebrordus als apostel optrad en door zijne eenvoudige prediking velen tot liet Christen dom bragt dat in de nabijheid te Egmond de asch rust van Hollands graven, en eindelijk dat te Alkmaar zooveel geleden is om des Evangelies wil. Hier was het dat Jan Arend, een eenvoudige mandenmaker, het Evangelie predikte in eene schuur of in eene rieten tent; later predi kant te Amsterdam, stierf hij te Alkmaar tijdens het beleg dier stad. Vol moed verzekerde hij zijnen mede burgers steeds, dat de stad niet genomen zoude worden en zijne profetie werd bevestigd. Na dr. Beets voerden nog zestien sprekers het woord op verschillende plaatsen in het bosch; waaronder ook ds. van Schelven uit Gent. Ten 1 ure bewoog zich eene groote menigte van eenige duizende personen in plegtige wandeling onder het zingen van lofliederen en psalmen naar den Willebrordus- put, welke wandeling even als het geheéle feest in de beste orde afliep. De Badensehe Regeering heeft dc Rijnoeverstatcnmet uitzondering van Nederland, uitgenoodigd tot eene nieuwe con ferentie ter zake van de genicenschappelij'te regeling der visscherij in dcD Rijn. Deze uitnoodiging i9 geschied ten gevolge der verwerping van het tractaat te dezer zake door de Tweede Kamer in Nederland. Zutphen, 23 Junij. lieden nacht heeft de agent van politie Snijders, verborgen in het kantoor van de bierbrouwerij de Roode Toren van de heeren Balteké en Barcnbrngh, (waar reeds herhaaldelijk geld ontvreemd was, uit. den lessenaar, zonder dal .men den dader kon ontdekken) twee personen op heeler daad betrapt, toen zij rustig meteen tweeden sleutel het kantoor openden, vervolgens den lessenaar en daaruit een bakje namen inet geld, waarbij een hunner de opmerking opmaakte dat het >>van nacht een mager beestje was" (er was slechts ƒ1,50). Het bakje werd, na geleegd te zijn, weer weg gezet, de lessenaar gesloten en men wilde juist weder heengaan, toen plotseling de agent te voorschijn sprong en beide personen bij den kraag vatte. Deze waren zoo verschrikt en onthutst dat zij de boeijen reeds aan hadden voor ze weder regt tot zichzelven gekomen waren. Beiden behooren tot het personeel der brouwerij het zijnII. J. I. en C. S., beide zijn gehuwd en hoofden van huisgezinnen. Alvorens zich naar bet kantoor te begeven, hadden zij eerst nog kuiphout achter uit dc brouwerij weggedragen, de agent moest echter in b zitting van den Gemeenteraad is een credict verleend van 800 ter tegemoetkoming in de kosten van het in de maand 'Augustus alhier te houden Xlldo Nedcr- landsch Taal- en Letterkundig Congres. Voorts is aan den met 1 Juli a. s. ontslagen commissaris van politie, den heer A. van der Pluym, een jaarlyksch pensioen toegekend van ƒ1000. -- Aan den heer Joseph van Toelvoorde, te Vlissingeti, is vergunning verleend voor een stoombootdienst tot het vervoer van reizigers, goederen en vee tusschen Vlissin- gen en Rotterdam. Behalve de reeds vroeger medegedeelde leden heeft ook de hoer W. T. del Campo genaamd Camp, te St. Phi- lipsland, zitting in de Belgisch-Nederlandsche commissie tot regeling der indijking van het Zwin. 21 Junij. Heden is herbesteed het voorzien der ontstane afschuiving aan den kop van het Ossenhoofd, polder Schouwen, bohoorende tot de werken der calainiteuse polders. Hiervan is thans aannemer geworden de heer II, Huge, te Bruiniase, voor ƒ25.500. Naar wij vernemen hebben twee personen, die zich in den afgeloopen nacht te slapen hadden gelegd in een modderschuit, gebezigd bij de uitbaggering der haven alhier, groot gevaar geloopen hun leven door verstikking te verliezen. Het luik der schuit was namelijk gesloten, waardoor de damp van het in de schuit aan wezige turf- of kolenvuur belet werd zich een uitweg te banen. Heden morgen werd dit gelukkig nog tijdig genoeg ontdekt. Een dier mannen is naar het gasthuis, de ander naar zijne woning vervoerd. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben bepaald dat dc verkiezing van een lid der provinciale staten in het kiesdistrict Sluis, ter vervatiging van den heer F. L. Benteijn, die als zoodanig ziju ontslag heeft genomen, zal plaats hebben op Dingsdag 12 July a. s., en de her stemming, zoo die noodig mogt wezen, op Dingsdag den 26sten daaraanvolgende. Wisten lcorlce» 24 Junjj. In de laatste dagen is bij den landbouwer J. Flipse in den Sophiapolder onder de gemeente Wissenkerke aangekomen, een roode bonte duif op de regtervleuger met blaauwe inkt ge drukt, A-paris 33-126 R-Lainpes, en op de linkervleugel •(eveneens met blaauwe inkt). Jeumont 59 St-Qnetin 40-155, en een stempel, Cosite de Danuef A. St Reby. Zierilcaceo25 Junij. De felle droogte, welke in den laatsten tjjd heerschte, is gelukkig dezer dagen afgewisseld door fiksche rogenbuijen. Liet de droogte overal haren invloed gevoelen, inzonderheid is dit het geval in deze provincie, door het volslagen gebrek aan drinkwater. De ingezetenen>van deze stad zijn grooten dank verschuldigd aan den landbouwer Adr. van Neuren welke reeds gedurende geruimen tijd onbeperkte vrijheid gaf tot het halen van goed putwater uit een hem toebe- hoorend weiland in de nabijheid dezer stad. Hiervan werd dan ook ruimschoots gebruik gemaaktzoodat dagelijks eenige honderde emmers uit genoemde put weiden gehaald. Eere aan genoemden landbouwer welke op zoo geheel onbaatzuchtige wijze zynen rnede- menschen te hulp kwam. Met zekerheid kunnen wij mededeelen dat het berigtin sommige dagbladen en ook door ons opge nomen, dat in dit jaarde miliciens der ligtingen van 1867 en 1868 van verlof onder de wapenen geroepen zullen worden volkomen zonder grond is. Geen andere miliciens dan van de ligting van 1866 zullen worden opgeroej en en wel by het regiment grenadiers en jagers, de acht regimenten infanterie en het korps pontonniers, allen tegen den 16 Augustus a. s. Tegen dien datum of den 30sten dier maand moeten eveneens opkomen de miliciens van 1866 die tot het 1ste, 2de en 3de regiment vesting-artillerie behooren. Alle miliciens, die vóór 1 Aug.' a. s. gehuwd zijn, worden dit jaar te huis gelaten. Van de miliciens die tot de troepen te paard behooren worden er geen opgeroepen. De Eerste Kamer der Staten-Generaal is tot her vatting der werkzaamheden bijeengeroepen tegen Maan dag, 11 Julij. Men vernoemt dat bet huwelijk van Prinses Marie der Nederlanden met den prins von Wied, zoo er zich geen hindernissen voordoen, bepaald is op 19 Augustus. Gomoiigdo Loi'ijgteii. Het praatachtige dametje te Neuzen wordt aangeraden, hare rappe tong wat in toom te houdenen zich wat fatsoenlijker te gedragen als zij des Zondags gaat wan delen, anders zal haar spraakdeel door een kleermaker nog vast genaaid worden Dus Meisje! houdt toch uw fatsoen, Want toch dat hebt gy juist vandoen; Zoekt uw zinnen bij elkander, Eer gij kwaad spreekt van een ander. En wil hier vooral uit leeren, Om voortaan van jonge heeren, Niets te babbelen op de straat, Daar dit voor u toch maar niet baat. Een heer te B. met zijn bijzit moesten zoo veel kwaad niet spreken vau anderenwant dit komt niet overeen met de opvoeding welke dit heerschapzoo als hij voor geeft, genoten heeft. Dus, man bedenkt dat ieder weet wat eu wie gij zijtmaar bet schurftigste schaap schreeuwt het hardste. Iemand te Hansweert wordt verzocht, wanneer hij nog meer op een Bal te Goes komt, geen twist te zoeken en geen dames te dwingen om een glas wijn met hem te drinken, of hij zal de zaal uitgezet worden. Nog al wat verstand te hebben, en het niet te gebruiken, is nog al zot, en zulke zotten zijn er te Baarland. De Franschen die missen heb ben laten lezen om regen te krijgen, vragen hun geld terug nu er geen regen komt, eu daar het hun geweigerd wordt willen zij procederen. Eerst de priesters en nu de advocaten zullen alzoo in 1870 een duitje verdienen aan droog weer. Een monnik in bet klooster La Trappe in Belgie, heeft een machine uitgevonden waar mede een persoon 600 aardappelen iu oen uur kan schillen. En daar het in dit h mar schraal is het mogelijk dat de berouw- hebbende zondaars een pa r aardappelen per weelc uieer zullen krijgen. De bei' vaartgnngers van Turnhout hebben het met dc a

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1