L A T EVANGELISATIE, 1, E T W E L! B E EST I ALEN, 'f Eenige Vruchten te Veldeals JX eubelaire Goederen, i Woonhuis, met Schuur, i WoonhuisTuin en Erve Openbare Verkooping. ver vierkant bezaagcl Hout Openbare Verkoopingen. BÓEREN-INSPAN en verderen INBOEDEL; Vruchten te Velde, Circa 900 oude roeden Vlas te koop: 3 hektaren uitmuntend Vlas, 55 stukken Kanadasch hout Tent-K i n derwagentj e./ Depot van Minerede Wateren. Schipper Moolegraaf S0II1ÊE liÊÜLUÜTOMIE, iifit} 1(3it KfirftipMf1 mtteïï* IjOODP'VS tuti/** fueItli kA NDBO*U W-' EN HUIDEKOOPER. wiiit iüiDHai© te GRONINGEN, L E ES HI E Rü! Gouden- en Zilveren voorwerpen en Galanteriën Zierikzee. A. XV. van WOERKLNS, Sleenenbrug. Voor Tuinen en Buitenverblijven. Voor de h u i s h o u d i n ReiskofFersReistasschenReisbenoodigdheden PA RA PL UI ES, WANDELSTOKKEN Nieuwe AI ELK-31A CHINE, Den Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen, Berigt voor Maaglijders. L E T W EL! Oillidfgeieéiiêdut; uctuigt uicuu uit naam htlfOf .'ren eu behuwd kinderen haren <l£tiilc voor de Ijjko deelneming bij het overlijden van haren echt- 5t ondervonden. J. SCHOO— Bevelander. rS. G. N Au TA van der GRIJP te Zierik zee brengt zijnen welgeinoenden lv voor de bewijzen van belangstelling, op den nij jl. ondervonden. rDo ondergetoekende betuigt bjj dezen zijnen hartel(jkou dank aan de ingezetenen irouwershavenZonnemaireNoordgouiue en inzon- d aan die van Zierikzee voor hunne i»sil<lc waardoor hij in staat gesteld is zijn t' voort te zetten. beveelt zich hij voortduring aan, belovende alles t work to zullen stellen om zijne begunstigers genoegen te bedienen. 'uwersii a ven, I. WESTERWEEL, 1 Jung 1870. (j Vrachtrijder >NDAG 26 JUNI, in de Evangelisatiezaal »TOE- 'HTf des morgens te half tien, voorganger er JOHN, Evangelist, en des avond te vees ure ZENDINGSBIDSTOND. rib' IUJKSDIRECTIE van den Pulder DE VIERBANN EN IN DUIVELAND, herin- >{j deze belanghebbenden, dat bij hare publicatie 'den is aangekondigd cone INSPECTIE, naar aanleiding der Art. 16, 17, 18, 19, 21 en •n het Reglement van Politie voor de Polders in id vastgesteld den 5 .Tuig 1867 en afgekondigd Augustus daaraanvolgende {Provinciaalblad No. 92 1867) den A Julij 1870* en volgende dagen zal den worden op het SCHOON M A KEN der torg;ang;ew, DamineaHuizon» en on en ook op alle hindernissen van goeden afloop in (lewSlooténwaarvan de bedelving 8 tot en metri8^ö«is voorgeschreven en opgenomen. üwerkerk, 24 Junjj 1870. t)e Directie voornoemd, J. van der HAVE, Dijkgraaf. J. L. de JONGE, Ontc.-Griffier. ndergetcokonde maakt bij deze bekend dat de ahig door don Notaris J. van der BENT, tegen 1870, aangekondigde >'oi*KoopiJD4i" van een S'JTUtJTto zijnen erve, N I E T zal hebben, zijnde die aankondiging zonder zjjne mis geschied. oskerkk, M. WILLEMSE. uni 1870. De Notarissen Mr. C. van der LEK de CLERCQ en J. g'j van der BENT zullenton verzoeke der erfgenamen van tl. VISSER, aan tfeszelfs gebouwen te Brouwers- op Woensdag 29 Junij 1870, des voormiddags publiek verkoopen EENE PARTIJ w- en MelkgoreertschïVppon, Hooi t> en Movit, mitsgaders ïïooi- en Kant en Klavers te yelde, Ilnismeu Op Donderdag 30 Junij 1870, des namiddags 4 uren, i bij J. J. HARTMAN, op de Groote Markt te Goes j zal Notaris Mr. LIEBERTten verzoeke van zijne principalen, publiek verkoopen: 3,33,45 vierk. meters tiohdVrij VLAS to vokle, staande in Emanuelpolderte bevragen bjj D. BLOK te Krabbendijke. L» i >£2 I>ito, in gemeente "s Heer AmwKkerke bij het Niejivvdorp, te bevragen bij A. BLOK aldaar. Meerdere Kavels zullen later worden geadverteerd. gfc De Notaris M*"- C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, ten verzoeke van K. A. van LANGERAADop Dingsdag 5 Julij 1870, des middags 12 ure, in het Logement »de Faam" te Zierikzeepubliek verkoopen: 1 Bund. 56 Roed. 82 Ell. Tarwe. 1 16 46 Erwten. 1 u 38 63 Zomergerst. 94 73 u Kogge. 1 u 06 40 tweejarige Moede. Ruim 5 Bund. Kantgras. Alles gelegen aan Blokweg, Slikmanswcg en Zand weg en in den Zuidhoek te Zierikzee. De Notaris Mr, J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van de erfgenamen van K. FOK- op Woensdag den 29 Junij 1870, \s morgens .ire op hun Hoefje onder Haamstedepubliek .eren te verkoopen Eeno aanzienlijke partij ulo in TAFELS STOELEN2 BEDDEN met noren, SPIEGELS, SCHILDERIJEN1 COM- 1 BUREAU, 1 KABINET, 1 LADETAFEL, K, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDE- cn meer andere Roerende Goederen. )p denzelfden dag, 's namiddags ten 2 ure, in de g van W. SPEELMAN te Burghin diverse !en erliuis,Tuin, Boomgaard &Ervo, e en gelegen in de Gemeente Haamstede, kadas- >ekend sectie C No. 375 376 en 377 groot ?den 50 Ellen. e en gelegen te Burghkadastraal bekendsectie 280 en 281, groot 12 Roeden 14 Ellen. J*0 Roeden .">0 Ellen BOUWLAND, n aldaar en kadastraal bekendsectie CNo. 277. nede eene partij VRUCHTEN, bestaande GGE ZOMERGERST, ERWTEN en BRUINE EN, te velde staande in de Gemeente Burgh. ere information te bekomen ten kantore van ■n >emden Notaris. Deurwaarder J. FRANSE zal, op Donderdag 30 870, voorniiddags 11 ureaan do alige Weverij, bjj de Balie te Zierikzee, publiek >pen: Eene aanzieniyke partjj '.akeljjk bestaande in PRINTENSPRUITEN met KORBEELS, GOR- EN. DAK- en ZOLDERDELEN DAKRIBBEN 'EN, TENGELS, GOTEN, KOZIJNTJES RAAMPJES enz. alles zeer geschikt voor het bou- van Schuren, Woon- en Wagenhuizen enz. ijllxij_uil..v .- i Op Woensdag den 13 Juljj 1870, des voormiddags ten 9 ure, op de Hofstede SINT- MAARTENSDIJK, in de ge- meente Wissenkerke, (eiland Noord-Beveland) van eéneii kapitalen en netten bestaande uit 11 Paarden£23 Mellilcoei- jen en ander Rundvee, (waaronder verscheiden stuks van volbloed Engelsch en vau gekruist ras) VarkensHoenders1 Kandiond MENWAGENS. KARREN, WAALSCHE- en gewone PLOEGEN, EGGEN, ROLBLOKKEN, 1 MOLBORD, 1 WAN-, 1 STROO-, 1 PEE- en 1 WORTELMOLEN, 1 VEEBASCULE, VORKEN, RIEKEN en eene groote partij ander HOUW- zoomede MELKGE» REEDSCHAP, 1 BAROUCHETTE (voor één paard), 1 TILBURY, 1 HUISORGEL (%l/2 register), 1 MELODIUM, 1 KABINET, 1 KLOK, 1 BAROMETER (nieuw model), 5 BEDDEN met toebehooren, TAFELS, STOELEN en verder HUISRAAD; 3500 TAR- WEGLUIJENBRANDHOUT en wat er meer zal worden gepresenteerd. Zullende de veiling van het Beestiaal en het Stroo eerst des namiddags plaats vinden (te begin nen ten één ure.) En op Vrijdag den 15 Julij 1870, des namiddags ten 3 ure in de Herberg DE KROON, te Wissenkerke voormeld, van wassende in de lauden van gemelde Hofstede en be staande in TARWE, ROGGE, GERST, HAVER, ERW TEN PAARDEPEEN en DRIE- en TWEEJARIGE MEEKRAP. Alles bij aanplakbiljetten breeder omschreven. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris L. van der MOER, te Colijnsplaat. to koop, bij J. J. VERHULST, Mz. onder Wissen kerke, Noord-Beveland, zijnde met toiiznaxl^t^zaaid. te veld staande onder Middelburg. Adres WILLEM DETROIJE, Middelburg's Ambacht, eiland Walcheren. Uit de hand to koop: waaronder van belangrijke lengte en zwaarte. Adres met franco brieven bij JACOB VERHULST, Wz.. Land bouwer te Cortgene. {Zeeland.) \j Uit de hand to koop: E E N IJ Z E R E N Te bevragen ouder letter K bij de Uitgevers ^ezes. Natuurlijk Mineraal water uit de Apollinaris- bron, uitmuntende wegens deszelfs frisschen smaak en sterk koolzuur gehalte, voorhanden op heele en halve kruiken. Facliïngor- en Soltorswater op heele en halve kruiken. UnllnKer Bittervva- ter op heele kruiken en UianoaitKle Gaaseuse op halve flacons bij I(J J. M. GASILLE, Apotheker. berigt aan de ingezetenen, dat hij van £27' tot £2S> dezer te ROTTERDAM en te DORDRECHT in Imliaigjf zal liggen naar deze stad. 2U te geven door het Declamatorisch gezelschap A. r>- L. M. TE BROUWERSHAVEN, op DINGSDAG den 28 JUNIJ 1 8 70, des avonds 7 ure in de zaal bjj de Wed. F. van 't HOF aldaar. De geheele onzuivere opbrengst zal strekken ten voordcele van do onji'elukkijgen dooi* dpn hrnnd to TJpdco-mvAn r ij - 1 i i i/ KARPETTEN vah aI /9,95 tot 3,£2.">/4,S5 on lioo-or, l>ij .7. DK .JONG ZIJLSTKA. berichten dat zij door omstandigheden, onafhankelijk vau hunnen wil, de Tentoonstelling te Goes niet hebben kunnen bjj wonen. Nu door den Spoorweg Meppel-Groningen hunne woonplaats van alle oorden in Nederland gemakkelijk te bereiken is, meeneu zjj de aandacht van belanghebbenden te moeten vestigen op hun nieuw geopend MAGAZIJN aan de Vi9chmarkt bij de Beurs gelegen. Zij leveren hunne Werktuigen franco Rotterdamtegen aanzienlijk VERMINDERDE PRIJZEN. Een beschrijvende Catalogus van 78 bladz. met 75 afbeeldingen van de beste en nieuwste LAN D- BOU XV \V E R K T U I G E N wordt aan ieder, die franco daarom schrijft (met bijvoeging van 50 cent in Postzegels of een Postwissel), franco per post toegezonden. Zij vestigen vooral de aandacht oj hunne groote collectie in Zeeland welbekende echte D0UGLASP03IPEN, waarmedi zjj te Amsterdam in 1869 de hoogste medaille behaalden. Alle Ir* O M I? 3K 1STdie onder den naam var Amcrikaau^cllc Uompoai verkocht worden en waar de naam van W. B. DOUGLAS niet in hel ijzer gegoten is, moeten voor namaaksels gehouden worden en worden door B. H. niet gegarandeerd. O NT VA N G EN eene ruime sortering Marmeren en Vergulde PENDULES, met en zonder inrizTjk, MUZI IKDOOZEN in alle grootenGonden en Zilveren HEEREN- en DAMES-HOROLOGIËN, HALSKETTIN GEN en MEDAILLONS Vergulde SPIEGELS en SCHILDERIJEN, PÉTROLEUM-LAMPENVAASSEN. Japansche DOOZEN en BLADEN, fijn LAKWERK, eene groote sortering KLOKKEN met Muziek, KOEKKOEK en VEERSLAG, fijne Fransche PARFUMERIËNEAU de COLOGNES en ZEEPEN, eene groote sortering Alles tot buitengewoon LAGE PRIJZEN. Voor de PENDULES, HOROLOGIËN, KLÓKKEN en MUZIJKDOOZEN wordt iiijgestaan. Mooije STAANDERS niet groote en kleine PANORAMA of SPIEGELBALLEN. BLOEMTAFELS, TUIN- STOKKEN, TUINSTOELEN. IJzeren VLIEGENKASTEN, klein van omvang, ligt en sterk. Verkrijgbaar in het magazijn bij j. OIO JONG ZIJLSTKA. O* MAGAZIJN. HOEK POSTSTKAAT, ZIERIKZEE. SLALEPELS en VORKEN, OLIE- fiji verlakte ARTIKELEN enz. en AZIJNSTELLEN, ZUURSTELLEN, BEELDEN, GROEPEN, VAZEN, Menige goede Koe is bedorven door oen o slcclite melkster. slechts 4,50 por stuk. Deze Machine of Koemelker is goed gekeurd door een groot aantal practische Landbouwers en Melkboe ren en verdient hooge recommandatie voor de bijzon dere vlugheid waarmede zjj koejjen melkt. Onder de vele voordeden zyn Het werkt van asoIf, het is gemakkelijk van toepassingen kan gebruikt worden door iedereen, hoe onwetend ook met het melken, mits het volgens het gedrukte advies dat het vergezelt worde aangewend. Het melkt iedere koe in 4 a 5 minuten schoon terwijl de werking er van aangenamer is aan de koe dan het melken met de hand. Het is oamtsbanr in geval van zwerende spenen of bij taaije koejjen. De deugd, eenvoudigheid, tijdsparing, zuiverheid, duurzaamheid en goedkoopheid er vandragen bij om het een noodzakelijk werktuig te doen zijn bij iedere melkerij en het heeft slechts beter en meer bekend te zjjr. om algemeen gebruikt te worden. Per franco aanvrage, verkrijgbaar bij J. GIL JAM, 1°. 2°. Ouwerkerk. Zeeland In den Boekwinkel van P. de LOOZE is voorhanden: in verschillende formaten en prijzen, als: ingenaaid 25 Ct. in zwart linnen bandje 40 Kleine formaten: In een bruin Stempelbandje verguld op snee 65 paars 70 Fluweel 80 Voorts NIEUWE TESTAMENTEN met PSALMEN en GEZANGEN met en zonder VERVOLGBUNDEL, gebonden in verschillende soorten van leder. TERSTOND BENOODIGD: SMID S-K NECIIT, _..jr\- j .7. DE .JONG ZIJLSTKA. Steenwjjlï, den 21 April 1868. Den Heer HEINR. von GIMBORN te Emmerik ct. d. Rijn. Mijnheer! De buitengewone werking, die uw TJajï^-<»x*a«>ool- Ziiiverings-Zout op mijn langdurig maaglijden, als gebrek aan eetlust, verbonden met slechte spijs vertering en mangpersingen, uitgeoefend heeft, noopt mjj U mijnen hartelijkon dank te betuigen en alle Ijjdcrs aan maagkwalen den welgemeenden goeden raad te ge ven, zich van dit eenvoudig en goedkoop huismiddel te bedienen. Daar ik mij onlangs hier ter stede als Apothe ker gevestigd heb, zoo verzoek ik U mij ten spoedigste eene kwantiteit van uw Zout zoowel in ïJl, 1/i als ook in V, pakjes te willen zenden. Met acbting~UEd, Dw. Dienaar G. van URK, Apotheker. Ditk^e onvervalschte Universeel Zuiverings-2A)iit allergunstigst bekend wegens zjjne genezende! uitwerking, is voor alle 1 ijderaJ üHra verkrijgbaar in 1/i pakjes a «O, in V2 a 33% */4 pakjes a 18 Cent, te Zierikzee, J. de JONO| ZIJLSTRA. Tholen, C. J. de BRES. Brochures ov^r bet gebruik enz. gratis. WSsP Men lette bij aankoop van dit artikel er vooral op dat zoowel de lheele als ook de pakjes op de ommezijden géteekend zijn door den Fabrikant Emmerik a. d. Ri^j. 'H. von GIMBORN, ft /I Apoth. en Fabriekant van chemisch y technische praeparaten. Er wordt gevraagd a.ls plaatsvervanger een MAKjfcCHAÜSSÉE TE PAARD. Vereischtenvroeger gediend te hebben bij- een der troepen te paard; geen atraf wegens dronkenschap ge- bad te hebben en in het bezit zijn van paspoort. Voorts kunnende lezen, schrijven en een weinig rekenen. Die hiervoor genegen zijn vervoegen zich met franco j brieven, zoo spoedig mogelijk, aan den Maréchaussee to paard G. JANSSEN te Boxtel. TERSTOND een gehuwde BOEREN-KNECIIT benoodigd, bjj H. HANSON te Eikerzee. Jl TERSTOND een bekwame ongehuwde BOEREN-KNECHT benflodigd, bjj J. J. BOUMAN te Ouwerkerk. I. TERSTOND S SCHILDERS-KNECHTS benoodigd, bij E. STEËNLAND te Haamstede. TERSTOND een SCHIPPERS-KNECHT benoodigd, bij M. J. van BEVEREN te Bruimsseïi f TERSTOND of met AUGUSTUS eene DIENSTBODE benoodigd die met de >vn«eJ« kan omgaan. I-oon /SO, bij Mej. FRENK, St.-Domusstraat. y

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2