lVo.2789. 4 Zaturdag v25 Junij 1870. 2ösleJaarg. Besturen en Administratien. Bekendmaking. Bekendmaki n g. Bekendmaking. N i eu wstij dingen ziiiukziisuii miiwshoih:. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee brengen ter kennis van belanghebbendendat Heeren Commissarissen over de Armenschool in deze gemeente, eene zitting zullen houden in de Regentenkamer van liet Hervormd Diaconie-Armengesticht op Maandag den 27sten dezer maand, des avonds te half acht uur, tot het ontvangen en beoordeelen der aanzoeken om plaat sing van kinderen op die school, en worden ouders of voogden die hunne kinderen daar wenscheri geplaatst te zien opgeroepen om zich daartoe aan te melden aangezien tussclientijds geene kinderen op de school kunnen worden toegelaten. Zierikzee, den 22 Junij 1870. De Burgemeester B. C.' CAU. De Secretaris J. P. N. ERMER1NS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee, brengen ter kennis van belanghebbenden: dat Z. E. de Minister van Financiën ingevolge Koninklijke magtiging heeft vastgesteld de 273ste Staats-Uoterij die bestaan zal uit so.OOO loten 10,000 pvjjzen en *- preiniënverdeeld in vijf klassenwaarvan de col lecte wordt geopend op Maandag den 4 Juli] a. s. en gesloten op Zaturdag den 16 Julij daaraanvolgende ter wijl de trekkingen als gewoonlijk plaats hebben te 's Gravenhage te weten de eerste klasse op den 123 en 4 Augustus; de tweede klasse op den 15, 16, 17 en 18 Augustus; de derde klasse op den 29, 30 en 31 Augustus en 1 September de vierde klcisse op den 1213 14 en 15 Septem ber en de vijfde klasse op den 26, 27, 28 en 29 September; 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 en 21 October 1870 terwijl de laatste honderd nummers op Zaturdag den 22 dier maand zullen getrokken worden. Voortsdat de prijzen der loten en de wijze waarop de uitgifte en trekking der loten zullen geschieden dezelfde zijn als van voorgaande loterijen en dat de loten en gedeelten daarvan alleen in Koop verkrijgbaar zijn. Zierikzee, den 22 Junij 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee: Gelet, op de circulaire van den heer Commissaris des Konings in deze Provincie, van den 15 dezer, A, no. 3784/1 3de afdeeling (Provinciaalblad no. 72) In aanmerking nemende dat bij de groote behoefte aan drinkwater, die door de aanhoudende droogte meer en meer begint te ontstaan, ook in deze gemeente de toevlugt wordt genomen tot put-, vijver- of slootivater dat dikwijls organische bestanddeelen bevat die de ge zondheid kunnen benadeelen; Maken aan de ingezetenen bekend: dat volgens de mededeeling van den heer Inspecteur voor het geneeskundig staatstoezigt in deze provincie, dat water zeer gemakkelijk en onkostbaar van die schadelijke bestanddeelen kan worden gezuiverd, wan neer het wordt vermengd met eene oplossing van chloretum ferri, die in elke apotheek voorhanden is onder den naam van liquor stypticus; dat het water daartoe in een kuip, ton of houten emmer moet worden gedaan en dat bij elke tien liters (een kleinen emmer vol) water, eene hoeveelheid van 9/10 grammen (ongeveer 14 droppels) van die oplossing moet worden gevoegd, waarna het goed omgeroerd en 24 uren in rust moet worden gelaten; Na verloop van welken tijd het water volkomen geklaard zal zijn, terwijl zich op den bodem der kuip, ton of emmer een dik bezinksel van ijzeroxijde zal hebben gevormd, waarin de onzuivere deelen van het water zijn opgenomen. Zij merken daarbij op dat het aanwenden van dit middel eene zekere mate van naauwkeurigheid vereischt, a ooral ten aanzien van de aangegeven hoeveelheid van het bij het water te voegen vochtdat in te groote hoeveelheid gebezigd wel geene schadelijke gevolgen kan hebben, maar toch eene onaangename smaak aan het water zou mededeelen terwijl met inachtneming van de noodige zorgeen gezond en smakelijk drink water wordt verkregen. Zierikzee, den 22 Junjj 1870. Burgemeester en Wethouders, B. C. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Zijn eersten brief dd. 6 Junij nader aanvullende, schrijft de Turksche berichtgever der Augsbnrger Allgemeine Zeitung uit Konstantinopel den 7den dezer. Eerst heden kan men in zijn geheel het vrecselijke onheil overzien, dat door den brand welke van eergisteren tot gisteren woedde, is veroorzaakt. Meer dan de helft van Pcra is een groote, rookende puinhoop geworden; duizenden menschon, wel licht tienduizenden, zijn beroofd van alle huisvesting aan alle weer en wind blootgesteld. De Armenisch-Katholiekc kerk, door de Keizerin der Franschen eerst onlangs met een Raphael versierd; het Engclsche gezantschapshotel, het hotel Luxem- des jammers, en sedert gisteren hccrscht er een ijver en be drijvigheid om te redden en te helpen die inderdaad boven allen lof verheven zijn. De regeering heeft een groot kamp lateu op slaan reeds zijn 15,000 menschen in tenten gehuisvest, die lang9 den donkerblauwen Bosporus zijn opgeslagen. De groote kazerne in het Campo Graude, in de nabijheid der heerlijke Bellovue, het onvergelijkelijkschoonepunt van Pcra, vanwaar men het prachtigste panorama aan zijne voeten ziel uitgestrektis ook op bevel van den Sultan ontruimd ten behoeve der nood lijdenden zonder onderscheid der gezindten. Eene eerste collecte onder de bevolking heeft reeds dadelijk een som opgeleverd van 100,000; bovendien wedijvert alles om in de dringen9te behoeften van kleederen enz. te voorzien. Den meest prijzenswaardigen ijver legt de grijze gezant van Oostenrijk, baron von Prokesch, aan den dag, een per9oon,die het philosophisch humanisme der oude school paart aan inge nomenheid met de Turksche toestanden. Dadelijk na de cata strophe deed hij opgravingen bewerkstelligen in de puinhoopen van het Duitsche hospitaal, dat helaas met al zijne tijdelijke bewonerszieken oppassers enz. vernield isin de hoop, wellicht hier of daar nog levende menschen te zullen ontdekken. Twee uwer landgenooten, de Beieren Seefelder en Runzier (hof- meubelmakers des Sultans) als ook de Hongaar Krebs, zijn slagt- offers geworden van hunne edele pogingen tot redding. Men vond hij de opgraving niets dan verkoolde beenderen metalen knoopen, het uurwerk van den ongelukkigen Krebs, den rozen krans eener oppasster, enz. Het gering getal der hier ontdekte heen deren tegenover het bekende aantal van verongelukten bewijst, dat het verlies van menschenievcn nog niet eei>9 ten naaste bij te ramen is. Inderdaad zijn tot dusver weinig tnecr dan 10U lijken te voortschijn gehaald. Van de kollossale kracht de9 vuurs geeft de brand van het Engelschc gezant9chapshotel een staaltje. De zinken platen en leien pannen van het dak van het massief in steen opgetrok ken gebouw, dat zoowel door een park als door hooge muren beschut was, waren ondanks voortdurend begieten en den rus- teloozen ijver der Engclsche matrozen niet bestand tegen de kracht van het vuur. Het gebouw brandde geheel uit en werd tot aan dc fundamenten verteerd. Gered werden echter de archieven het zilveren servies en een deel der meubelen en schilderijen. De gemalin van den gezant, Lady Elliott, nam dc wijk naar hel schoonerwachlschip Antilope. De grootvizier en alle minis ters waren op den dag de9 onheils op de plaats zelve verschenen en de redmiddelen werden onder hun toezicht georganiseerd. Ook de Sultan haastte zich van Dolma-Baksclie naar Taxim, maar vond de middelen van communicatie met Pera reeds ge stremd door de vorderingen van den brand. De nood is natuurlijk ontzaglijk groot; van de Europeanen treft hij voornamelijk de Italianen; van deze zijn circa 300 familiën ten eenenmalc zonder huisvesting; van de Dnitschers treft 90 gezinnen hetzelfde lot." De aanhoudende droogte doet te Londen de koren- prijzen rijzen en de fondsen dalen. Zelfs in 1868 was alles niet zoo dor als thans. Te meer maakt men zich ongerust, daar ook op het vaste land geen regen valt en Fransche speculanten met de Engelsche in het op- koopen van granen wedijveren. Een hongersnood is wel niet te vreezen zoolang er nog geld genoeg isom tarwe uit Amerika en van den Donau te doen komen, maar de geldmarkt is toch reeds door die verwachte aankoopen gedruktterwijl men in ieder huishouden ook het duurder worden van het vleesch vreest. n nihrn Wtfttret'sfifzer 'rwêrfl -mrviTrifta Maandag jl. hebben te Verviers ernstige ongeregeld heden plaats gehad. Een aantal verlofgangers moesten zich met den trein naar Luik begeven. Velen hunner waren leden van de beruchte Internationale. Zij besloten in optocht door de stad te trekken, met een rood vaandel en onder het zingen van de Marseillaise. Ten 9lfa ure vormde zich de optocht op de Groote Markt, waar een der leiders, zekere Larondelle, een koffiehuis houdt. Bij de verlofgangers sloten zich arbeiders aan en zoo ging het naar het stadhuis. Drie agenten van politie, daar vereenigd, eischten dat de vlag zou worden verwijderd, daar zij volgens eene politieverordening, slechts op grond eener speciale machtiging mocht worden gebezigd. De miliciens weigerden, waarop de agenten zich van de vlag meester maakten. De miliciens begaven zich toen in het koffiehuis van Larondelle en men dacht dat de zaak uit was, toen de onruststokers kort daarna het koffiehuis weder verlieten met twee vlaggen en tamboers. De politie was nu acht agenten sterk onder kommando van een commissaris van politie. Zij eischten dat de vlaggen en tamboers zouden worden verwijderd. De mi liciens weigerden andermaal, en op nieuw wilden de agenten zich van de vlaggen meester maken, maar de miliciens wilden dat beletten. Er ontstond eene ver schrikkelijke worsteling. De agenten trokken hunne sabels; zij werden gedeeltelijk ontwapend en ontvingen houwen met hun eigen wapens. Een agent werd gevaar lijk gekwetst; andere ontvingen lichte kwetsuren. Een ander agent was op het punt geworgd te worden, toen de commissaris hem ontzette, door zijn aanrander met een stokslag neer te vellen. Verscheiden arbeiders werden gewond. Het was een woest tooneel. De vrouwen gilden en deden haar best om de vechtenden te scheiden. De winkeliers lieten de luiken voorzetten en sloten hunne deuren. Weldra verschenen de pompiers en de gendar merie en daarmede was de bataille ten gunste van de politie beslist. Aanvankelijk was men bevreesd, dat de ongeregeldheden zich zonden herhalende troepen te Luik waren met het oog daarop, in de cazernen gecon signeerd de telegraaf heeft evenwel reeds bericht, dat de rust niet verder verstoord werd. Drie arbeiders zijn gevangen genomenonder hen bevindt zich een der vlag gendragers. Een der gewonde arbeiders is overleden. Volgens de laatste tijdingen uit Verviers worden voort durend verscheidene aanhoudingen gedaan. Groningsen 21 Junij. De ontsnapping van den dief der ƒ6000 aan het station Winschoten, een Duitsclier, genaamd Windeler, had op de volgende wijze plaats: Alle avonden werden hem, die cellulair gevangen zat, broek, klompen, kousen afgenomen, als preventieve maat regel. Gisteren nacht te 2 ure klopt Windeler aan de deur zijner cel, om den oppasser te roepen. Deze opent één der Deze voorzien van een klein haakje om de ketting te houden, wijkt uit en W. is buiten de cel. Daar werpt hij den oppasser op den grond en ontsnapt langs een zijgang door een glazen deur die gesloten was. Deze deur leidde naar den turfzolder, alwaar Windeler een raam stuk sloeg, van een hoogte van ongeveer 5 meter naar beneden sprong in den tuin, aan de straat gelegen, en zoo ontkwam. Reeds 2y2 uur daarna was hij op Pruissich grondgebied. Er waren voor de ramen van den zolder geene ijzeren stangen, en het haakje op de buitendeur was alleen sterk genoeg om een jong krachteloos lam aan vast te leggen Overal waar Windeler passeerde was bloed, waarschijnlijk had hjj zich gewond met het glas. Men zegt dat Pruisen hein niet zal uitleveren, omdat hij preventief gevangen is. Of dit waar is schijnt niet zeker. Amsterdam22 Junij. Heden morgen werd ten kantore van den heer Viervant C°. een promesse aangeboden ten bedrage van ruim ƒ8000, die bij on derzoek bleek geheel valsch te zijn. De heeren J. E. Brugman C0., die daarop als endossanten voorkwamen, verklaarden mede van die promesse geen kennis te dragen terwijl de handteekeningen van de aanvraag en kwitantie, bij de disconteering aan de Bank aange boden, bleken ten eenenmale valsch te zijn. Dit voor val, dat veel sensatie verwekt, zal natuurlijk een grondig onderzoek uitlokken. Mocht het der Nederlandsche bank gelukken, door gepaste maatregelen eene herhaling van dergelijke opligterijen te voorkomen. 's Graveiihag-e, 24 Junij. {Telegram.) Bij den Raad van State is een wets-ontwerp aanhangig, waarbij groote uitbreiding aan het kicsregt wordt gegeven daar de census in groote gemeenten nagenoeg gelijk gesteld wordt aan dien in gemeenten ten platten lande. Bij de Tweede Kamer zijn heden ingekomen het wets ontwerp tot af koopbaarstelling der tienden, benevens twee stukken nopens Venezuela ter vertrouwelijke ken nisneming der leden. De algemeene beraadslagingen over het wetsontwerp tot regeling van het veeartsenijkundig staatstoezigt en policie zijn afgeloopen. Art. 1 is bereids atnigjoiio- 1*1 en met 38 togen 19 stemmen. De zitting duurt voort. Rotterdam24 Junij. Gisteren middag is de stoomboot Telegraaf No. IV op hare reis naar Ant werpen bij Dordrecht aan den grond geloopen en daarna lek gesprongen. De passagiers hebben met andere ge legenheden de reis vervolgt, terwijl de goederen geborgen zijn. 's Avonds ten half elf ure is de stoomboot uit de Noord naar de werf vertrokken er bestaat geen gevaar voor de boot. Slieclroclifc, 20 Junij. De dienstmeid van zekeren verwer C. had als kind, door den schrik van brand in de nabijheid der woning harer ouders, bijna hare ge- heele spraak verlorenzoodat zij niet anderszelfs hij groote inspanningdan fluisterende zich kon doen verstaan. Eenige dagen geleden evenwel ontstond er verschil tusschen den verwer C. en een kleermaker, in tegenwoordigheid van de genoemde dienstmeid door een der partijen werden verwijtingen geuit dienaar het oordeel der dienstmeidhaar goeden naam bena- deeldeu waarover zij zoodanig in drift geraakte dat zij geheel hare spraak terug bekwam en met luider stemme hare zaak kon verdedigen. Tot heden heeft zij hare vrije en onbelemmerde uitspraak behouden. ]N"oiiicoii, 22 Junij. Tot pastoor bij de Roomsch- Katholijke gemeente alhier is benoemd den eerwaarden heer A. A. van Aerdt., laatst kapellaan te Oosterhout, en zulks in de plaats van den eerwaarden heer J. Cammaert, onlangs alhier, na eene ruim 20jarige dienst vervulling zoo plotseling overleden. Moge den nieuwen herder bij zijne gemeente in het bijzonder, doch bij de burgerij van Neuzen in het algemeen, ook die achting en toegenegenheid verwerven, welke zijnen voorganger zoó ruimschoots ten deql viel, en trouwens kon dit ook niet anders, daar zijnen omgang met de burgerij, zoo wel Katholijken als Protestanten daarop regtraatige aanspraak deed maken. Niet ontbloot van aardsche middelen, was hij niet, als zoo velen, daaraan gehecht, maar was het zijn lust en leven: armen en bedrukten to troosten en te ondersteunen en weduwen weezen en ouden vn.n dagen bij te staan in hunne nooden en ontberingen, zonder aanzien van persoon of geloof, allen vonden in hem een helper; bij het woord voegde hij altijd de daad; en daarom kan het ook niet anders of den eerwaarden Cammaert zal nog lang bij Neuzens ingezetenen in zegenend aandenken blijven. Zïoi'ilizee, 23 Junij. Het bestuur der Spoor bootmaatschappij van Middelburg heeft zich den 31sten Mei jl. bij adres tot de staten dezer provincie gewend, met verzoek om verlenging van het tot uit0 December a. s. aan die maatschappij verleende subsidie op den, be- staanden voet over 1871. Daar de waarschijnlijkheid bestaat dat de spoorweg tot Middelburg tegen het einde van 1871 zal worden geopend, bij de toeneming van het verkeer zoowel van Zierikzee op den spoorweg als van Middelburg en Zie rikzee onderling, en bij de uitbreiding welke dat twee ledig verkeer door den spoorweg zal erlangen, verzoekt het tevens om te willen voorzien in mogelijke eventueele uitbreiding van den dienst door een tweede stoomboot, zoodat deze het dubbele aantal reizen zou kunnen doen namelijk twee- a driemaal daags, naar saizoen, van elke plaats, Middelburg en Zierikzee. Indien de maatschappij daartoe gesteund wordt door subsidie gedurende zes jaren, zou zij trachten in staat te komen om met 1872 een tweede boot in de vaart te brengen, en vraagt zij alsdan daartoe eene subsidie van ƒ12.50 per reis tot een maximum van ƒ20,000 'sjaars en tegen korting der helft van hetgeen als bruto vracht-ontvangst zal bevaren worden boven ƒ32,000 in het jaar. Het vermoeden wordt hierbij geuit, dat laatstgenoemde som spoedig zou bereikt worden indien eene aanleg plaats te Katsche veer werd gemaaktwaardoor aan Zierikzee voor personen, vee en goederen een doelmatige verbinding met den spoorweg zou verzekerd zijn. Naar aanleiding van dit adres wordt door gedepu teerde staten aan de provinciale staten voorgesteld, aan de..&dQ.Qf.bQ.Qlrnaatschappii over ƒ871 onder de tegen werking betreft, om met 1872 aan den dienst uitbreiding te geven, in de verwachting dat alsdan de spoorweg tot Middelburg zal geopend zijn, achten gedeputeerde staten evenals ten vorigen jare het niet raadzaam ten deze beschikkingen te nemen wier werking van langeren duur dan één jaar zou zijn. Omtrent de aanhouding van een Hollandsch schip in Venezuela verneemt het Vaderland nader het volgende: Een te Cura9ao gevestigd handelshuis is door overeen komsten met de regeeringen van Venezuela en van Cura9ao verplicht tot het vervoer der brievenmalen tusschen het eiland St. Thomas, de in Venezuela ge legen havens Laguayra en Porto Cabello, en het eiland Cura9ao. Een van de schepen dezer firma, de pakketboot Le Honfleur, met een brievenmaal aan boord, op weg naar Porto Cabello en Cura9ao, is te Laguayra op last van het gouvernement van Venezuela in het voortzetten van zijn reis belet, de voor die plaats bestemue brieven zgn echter rondgedeeld. De gouverneur van Curn9ao heeft aan de regeering van Venezuela gevraagd, welke de reden dezer handel wijze was. Wij kennen die reden niet, maar vermoeden dat zjj daarin bestaan heeft, dat het aangehouden schip oor logscontrabande aan boord had. Venezuela verkeert nl. voortdurend in politieke beroering en op het oogenblik dat het verdachte schip werd tegengehouden, was de haven Laguayra, waar het zich bevond, in handen van den tegen-president Gusman Blanco, die thans president is, terwijl de haven Porto Cabello, waarheen het schip zich wilde begeven, in handen was van de vroegere ge vestigde regeeriug. De Staats-Courant deelt méde dat het fregat Ad miraal van Wassenaar naar Venezuela is afgevaardigd met algemeene instruction ter bescherming der Neder landsche onderdanen en bezittingen in afwachting dat onverwijld nadere instruction zullen worden gegeven ter erlanging van de aan Nederland verschuldigde ge noegdoening. Blijkens de advertentie in verschillende dagbladen geplaatst is voor de slagtoffer van den brand te Bodegraven ontvangen ƒ44,710.50. Z. M. de Koning gaf ƒ2500 de Koningin en de meeste leden der koninklijke familie 1000. Dc schade bedraagt, na aftrek der assurantie-penningen ƒ325,025.50 Onder de ingekomen gelden zijn nog niet ge noemd die welke bij dc commissien zijn ontvangenmaar nog niet overgemaakt. Gemeiiffdo berigften. Nu de kermis te Ouddorp voor altijd is afgeschaft hebben een aantal jonge heeren en dames aldaar, een verbond gesloten om hun geld op de kennissen te Dirksland en Goedereede baldadig door te brengen. Dus het afschaffen der kermissen is altijd geen voordeel, want het geld wil dan maar niet stil blijven liggen. Te Middelharnis wordt eene jonge dochter verleid door eene andere jonge damedie de gewoonte heeft aangenomen, om op hoogdagen en kermissen de jon gens van de overtollige rijksdaalders te ontlasten. Dus, jongens, loopt liever een straatje om wanneer gij haar ziet, dan dat gij afgezet wordt. Bij de laatste in spectie der verlofgangers te Dirksland, werd er een vau die dapperen gepakhuisd te Sommelsdijk voor twee dagen, om dat zijn tong te lang was, en zjjn goed te smerig. Een bóeren-knecht te Kloetinge moest toch wijzer worden en op Zondag geen jonge meiden meer naar de kerk brengen en ze er uithalen; maar die gek praat liever over kousen stoppen dan over ploegen. De brikken en steenen te X. worden zoo geweldig in de glooijingen gegooid, dat de diikbaas zelf er niet te kort bij durft komen, omdat hjj bang isdat de staken die er in geslagen worden, nog om zijne ooren zullen vliegen. Van de echtscheidingen die in 1868 in Frankrijk hebben plaats gehad waren er 24 van het eerste jaar van het huwelijk519 tusschen het eerste en vijfde jaar; 809 tusschen het vijfde eu het tiende jaar; 107 tusschen het tiende en het twintigste jaar150 tusschen het twintigste en het dertigste jaar; 401 tus schen het dertigste en het veertigste jaar; 29 tusschen het veertigste en het vijftigste jaar, en twee na de vie ring van de gouden bruiloft. In Engeland worden dekwestiën over de onderwijs-wet nog altijd druk voort gezet. Nu zijn ze, zonder plukharen, zoo ver gekomen, dat er besloten zal worden, om op de openbare lagere scholen alleen zich te bepalen tot lezen, schrijven, rekenen, teekenen en natuurkunde. Te Batavia zijn 49 Javanen ter dood veroordeeld. Dit zal dus een pretje zijn, 49 menschen aan de galg te zien hangen. Ware het dan ook zoo ver nietzeker zouden er wel naar Batavia gaan om dit te zien zoowel als er vroeger velen uit Zierikzee naar Middelburg gingen als er daar opgehangen moesten worden. Prijzen der Boter on Kijeren. Zierikzee, 23 Junij 1870. Boter laagste koers ƒ0,625 en hoogste koers ƒ0,725 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers ƒ0,70 en hoogste koers ƒ0,825 per 25 stuks. HfctaicrfjcnjtuM, J. KLOMPE Dz. en Dreisciior, A. KOSTENSE Cd. 24 Jung 187 0. Algemeene kennisgeving. f Ouwerkerk in Duiveland, 22 Junjj 1870. Voor de ondervonden belangstelling bij de geboorte hunner Dochter, betuigen de ondergeteekenden hun liartelijlcen dank. B. BAKKER. R. S. BAKKER, Hondius. Voor do menigvuldige blijken van belang- stellende deelneming, bij het aangaan en de voltrekking van ons huwelijk ondervonden betuigen wij onzen regt hartelijkcn dank. Tholen, C. A. van der BURGHT.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1