26sle»Iaarg. Donderdag 25 1870. i\o. 2788. Besturen en Administratien. Loting voor de Schutterij. PUBLICATIE. Afkondiging. Bekendmaking. M Bekendmaking. Nieuwstijdingen. 2talU. üHUfrjerlitnft. Ill ll/.tl LSKETT VAASS1 ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Zierikzee maken bij deze aan de belanghebbenden be kend dat de alphabetische naamlijsten van de inge schrevenen voor de Schutterij ter inzage van een iegelijk zullen liggen op het Raadhuis dezer gemeente van Vrijdag den 17 Junij 1870 tot Vrijdag 24 Junij daar aanvolgende, ten einde een ieder in staat zoude zijn, om ingeval hem eenige personen of omstandigheden mogten bekend zijn, die op dezelve nog zouden behooren te worden aangeteekend of daarvan moeten worden weggelaten, zulks aan het Bestuur kennelijk te maken. Dat de loting voor de Schutterij tusschen de inge schrevenen van deze jare, klasse 1870 zal plaats hebben onder toezigt eener commissie uit het Bestuur, ten Raadhuize dezer gemeente, op Zaturdag den 25 Junij 1870, des namiddags ten 7 ure precies; wordende de belanghebbende bij deze gelast, zich ter plaatse en op dato vermeld te laten vinden, ten einde aldaar voor de dienst der Schutterij te loten, of zulks door behoorlijke, bij de gedachte commissie bekende, gemagtigden te laten doen, zullende voor hen, die persoonlijk afwezend mog ten blijven en zich niet op vorenstaande wijze, hebben doen vertegenwoordigen door een der leden van de commissie worden getrokken. Dat dadelijk na den afloop der loting, op voorschreven wijze eene naloting zal plaats hebben ten behoeve van diegenenwelke tot de loting verpligt zijnde buiten hun toedoen niet onder dezelve mogten zijn begrepen geworden alsmede ten behoeve dergenen welkeofschoon in andere gemeenten reeds geloot heb bende sedert de laatstvoorgaande inschrijving, in de gemeenten zijn komen inwonen, en der vreemdelingen welke sedert die inschrijving in de termen zjjn gevallen om als ingezetenen te worden aangemerkt. En dat eindelijk de belanghebbende personen, bij de loting de gelegenheid zal worden opengesteld om de redenen van vrijstellingwaarop sommigen aanspraak zouden mogen maken ter kennisse van de genoemde commissie te brengenmet aanduiding van het artikel der wet en het onderdeel van dien waarop zij hunne reclame hebben gegrond. En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden afgekondigd en aangeplaktwaar zulks te doen binnen deze gemeente gebruikelijk is. Gedaan te Zierikzee, den 15 Junij 1870. En is hiervan afkondiging geschied ter plaatse waar het behoort den 15 Junij 1870. C. J. FOKKER, Weth. I B. J. P. N. ERMERINS, Secretaris. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend: dat het primitief kohier voor de belasting op het Per soneel No. 3 van deze gemeentedienstjaar 1870/71 den I7den dezer maand door den heer Prov. Inspecteur der Dir. Belastingen enz. in deze provincie executoir verklaardop heden aan den heer Ontvanger dei- Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ten fine van invordering en dat ieder verpligt is aijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Zierikzee, den 20 Junij 1870. B. C. CAU. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee, brengen ter kennis van belanghebbendendat Heeren Commissarissen over de Armenschool in deze gemeente, eene zitting zullen houden in de Regentenkamer van het Hervormd Diaconie-Armengesticht op Maandag den j 27sten dezer maand, des avonds te half acht uur, tot I het ontvangen en beoordeelen der aanzoeken om plaat sing van kinderen op die schoolen worden ouders of voogden die hunne kinderen daar wenschen geplaatst te zien opgeroepen om zich daartoe aan te melden aangezien tusschentijds geene kinderen op de school [kunnen worden toegelaten. Zierikzee, den 22 Junij 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee: Gelet op de circulaire van den heer Commissaris des Konings in deze Provincie, van den 15 dezer, A. no. 3784/1 3de afdeeling (Provinciaalblad no. 72); In aanmerking nemende dat bij de groote behoefte aan drinkwater, die door de aanhoudende droogte meer |en meer begint te ontstaanook in deze gemeente de oevlugt wordt genomen tot put-, vijver- of slootwater 'at dikwijls organische bestandeden bevat die de ge- :ondheid kunnen benadeelen Maken aan de ingezetenen bekend: dat volgens de mededeeling van den heer Inspecteur oor het geneeskundig staatstoezigt in deze provincie, lat water zeer gemakkelijk en onkostbaar van die schadelijke bestanddeelen kan worden gezuiverd, wan- leer het wordt vermengd met eene oplossing van 'hloretum ferri, die in elke apotheek voorhanden is mder den naam van liquor stypticus dat het water daartoe in een kuipton of houten mmer moet worden gedaan en dat bij elke tien liters een kleinen emmer vol) water, eene hoeveelheid van '/10 grammen (ongeveer 14 droppels) van die oplossing «IVjnpiI Qoet wor^en gevoegd, waarna het goed omgeroerd en vrnnx? -nt uren iu rust moet worden gelaten; Na verloop van welken tijd het water volkomen eklaard zal zijn terwijl zich op den bodem der kuip r,n of emraep een dik bezinksel van ijzeroxide zal ebben gevormdwaarin de onzuivere deelen van het ffier zjjn opgenomen. vrouw Dfc j Bruinisi Zij merken daarbij op dat het aanwenden van dit middel eene zekere mate van naauwkeurigheid vereischt, vooral ten aanzien van de aangegeven hoeveelheid van het bij het water te voegen vocht, dat in te groote hoeveelheid gebezigd wel geene schadelijke gevolgen kan hebbenmaar toch eene onaangename stnaak aan het water zou mededeelen terwijl met inachtneming van de noodige zorg, een gezond en smakelijk drink water wordt verkregen. Zierikzee, den 22 Junij 1870. Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Men wil dat de Regeering vrij onrustbarende tijdingen uit de Romagna heeft ontvangen. Men vree9t dat Mazzini er een gewichtiger rol speelt dan gëdacht werd. Te Rome wordt druk aan de verdedigingswerken gear beid, schansen worden gebonwd en grachten gegraven, de oude stadsmuren worden met schietgaten voorzien en door palissaden beschermd. De politie houdt ijverig het oog op alle vreem delingen, daar men vermoedt dat zich Italiaansche genie-of- ficicren daaronder bevinden, om de 9tad te verkennen. Ouder de bisschoppen gaat een inteekenIijst rond om den Paus, bij gelegenheid zijner onfeilbaarverklaring een kostbaar geschenk aan te bieden. Het denkbeeld is uitgegaan van de aartsbisschoppen van Bordeaux, Meehelen en Westminster. Geen van de bisschoppen der oppositie heeft er op geteekend. Wat zullen de bisschoppen der minderheid doen, als het door hen zoo sterk afgekeurde dogma der on feilbaarheid aangenomen is? Ziedaar een vraag wel der overweging waardig. Willen zij zich zeiven geljjk blijven en hunne overtuiging niet ten offer brengen, dan is eene scheuring onvermijdelijk en zou deze voor de R. Cath. hiërarchie uog van veel ernstiger gevolgen kunnen worden, dan de scheuring ten tijde van het ontstaan van het protestantisme na zich sleepte. Rome schijnt door dit laatste nog niets geleerd te hebben en kan zich nog steeds niet onthouden pogingen aan te wenden om zoowel het vrije woord als de vrije gedachte te onderdrukken, terwijl op het concilie genoegzaam ge bleken is, dat de Roomsche Curie in dezen tijd en bij de tegenwoordige ontwikkeling, voor geene maatregelen van geweld terug deinst. Te Parijs overleed dezer dagen de heer Duval, stichter van verschillende bouillonhuizen aldaar, een uitstekend voorbeeld van wat energie en vlijt, gepaard aan zui nigheid vermag. Op veertienjarigen leeftijd kwam hij alleen doodarm te Parijs, en werd als leerjongen in eene slachterij aangeuomen. Door zuinigheid en vlijt had hjj in 1852 6000 francs overgewonnen en huwde hij een meisje, dat hem 10,000 francs ten huwelijk bracht. In weerwil dat hjj in 1854 bij het begin der uitbreiding zijner zaken 100,000 francs verloor, laat hij thans aan zijn eenigen zoon een vermogen na van acht millioen francs. Op de paardenmarkt te Perrache, in Frankrijk, bleef onlangs een twintigtal paarden, waarschijnlijk oude knollenna den afloop der markt aan de lijn staan. Zij waren door de eigenaars verlaten, die ze tot eiken prijs had willen verkoopen doch toen dat niet ging ze liever voor niet kwijt waren, dan by de duurte van het voeder, verpligt te zijn om paarden, waarvan toch nog maar weinig dienst te trekken was, nog den kost te geven. Het verhaal van de executie van Bayon die den heer Lubansky in een rijtuig van den spoorweg om het leven bragtis het beste antwoorddat men geven kan aan de voorstanders der doodstraf, die beweren, dat daardoor een heilzaam en afschrikwekkend voorbeeld gegeven wordt. Daags vóór de halsrechtingdienu kort geledente Valence heeft plaats gehadbegaf zich de aalmoezenier der gevangenis bij den moordenaar vau Lubansky, ofschoon deze tot dusver hem zelfs niet had willen aanhooren; maar Bayon wilde niets van hem weten, hoewel hij begreep, dat dit bezoek in verband stond met zijn naderend stervensuur. Des avonds, al vorens zich te bed te leggen gaf hij zulks al glim- lagchende aan zijne bewakers te kennen. Toen de directeur der gevangenis hem den audereu morgen omstreeks vier ure kwam wakker maken, deed hij van niet de minste aandoening bljjken en bepaalde hij zich binnensmonds te zeggen: „het is goed, ik verwachtte het wel.1' Vervolgens kleedde hij zich, ontbeet zeer smakelijk, dronk koffij, en gaf zich, na een sigaar gerookt te hebben aan de scherpregters van Lyon Gronobles en Nimes over zonder een oogenblik op te houden met dezen gesprek te voeren terwijl zij bezig waren met zijn noodlottig toilet. De eerbiedwaardige geestelijke wilde op dit oogenblik eene laatste poging in het werk stellenmaar Bayon stiet hem andermaal van zich af, hem met de grootste kalmte toevoegende: „Neen, laat mij met rust, mijnheer de pastoor, ik heb u niets te vertellen." Het was op dat oogenblik half zes ure. Het rijtuig bespeurendedat hem naar de strafplaats moest voerenweigerde hij daarin te treden. „Een rijtuig," riep hij uit„juist als dat waarmede men naar het paleis van justitie gaat! Neen ik wil te voet naar de guillotine gaan." Te vergeefs drong men bij hem aan en, beducht voor wederstand waartoe Bayon gereed scheenachtte men het verkieslijk toe te geven. Een der scherpregters nam hem bij den eenen arm, de aalmoezenier kwam nader bij hem, en vervolgens werd de uitgangsdeur geopend aan welke eene talrijke schare nieuwsgierigen stond voornamelijk uit vrouwen en kinderen bestaande. Bayon wierp een onverschrokken blik om zich heen waarop de treurige stoet tusschen twee rijen soldaten den weg nam naar de St. Felix-plaatsalwaar des nachts het schavot was opgerigt. Tot de plaats der executie genaderd deed hij aan de hem omringenden opmerkenhoe talrijk de opgekomen menigte was en, bemerkende dat sommigen die hem voorbij zagen komen niet volgdenhad hij den treurigen moed aan het publiek te zeggen „Welaan waarom komtgü mek? ,hci-jd^k^ Gedureude den ganschen overtocht van de gevangenis naar het schavot had de priester niet opgehouden hem woorden van berouw en vergiffenis in hot oor te fluis teren, maar Bayon sloeg er geen acht op en gaf zelfs geen antwoord. Aan den voet van het schavot gekomen, versnelde hij den pas, beklom met vasten tred de trap pen van het schavotdie door den nachteljjkeu dauw bevochtigd waren en gaf zoodra hy boven was een teeken aau den beul om zich te spoeden. Daar deze hem niet onmiddellijk op de wipplank vastbond, keerde Bayon zich om en ontwaarde hg, dat de priester hem gevolgd had. Hij kon toen zijn kwaden luim niet onderdrukken en riep hem op barschen toon toe„Hier evenmin als in de gevangenis!" Deze waren de laatste woorden van don verstokten booswicht. Eenige seconden daarna was de men8chelijke gerechtigheid voldaan, en zag men de menigte, onder den indruk van zooveel koelbloedigheid, in stilte heengaan, terwijl de priester, pijnlijk aangedaan en de oogen op het bloedig werktuig gevestigd, gebedeu uitstortte voor den ellendelingwien niet het minste berouw had kunnen trcflen. Ut Brussel19 Junij. De Moniteur meldt dat de Ministers den Koning hun ontslag hebben aangeboden. De Indépendance zegt dat, te oordeelen naar zekere berigten, een crericaal Kabinet mogelijk is. In Belgie was deze week de middenprijs van het vet vee levend gewogen: stieren 40, ossen 86 tot 96, koeijen 50 tot 60 en kalvers 88 tot 98 centimes. Vergeleken bij den middenprijs der voorgaande week, vindt men rijzing van vier c. op stieren en twee c. op koeijen, en daling van twee c. op ossen en vier c. op kalvers. Alles per kilo. De graanprijzen zijn deze week overal opgeslagen. De droogte heeft dat uitwerksel te weeg gebragtin vele landen alwaar de oogst zich gunstig voordeed belooft de opbrengst thans niet meer dan middelmatig te wezen. De rijzing van den graanprijs mag op 1 fr. tot 1 fr. 50 per hectoliter worden gesteld. Winsclxoteii20 Junij. De persooudie on langs gearresteerd is wegens diefstal van geld aan het station alhier, en cellulair gevangen zat, is in den afge- loopen nacht uitgebroken. De rijksveldwacht heeft hem achtervolgddoch hy ontkwam over de Pruissisclie grenzen Hoorn 19 Junij. Woensdag middag omstreeks ure werd de stad door eene droeve mare vervuld. De algemeen geachte baas schilder M. K. en zijn knecht v. d. H. langs het zeer hooge dak van de groote kerk een kanteel moetende schilderen, werd de ladder, opdat zij beiden op de hoogste sport zouden kunnen werken, met het breedste gedeelte boven geplaatst, terwjjl het smalste gedeelte op een vlakken vooruitstekenden steen geplaatst werd. Hoewel eenige timmerlieden hen nog waarschuwden, den ladder liever vast te maken of een steun te geven, werdt deze raad in den wind geslagen. Het gevolg hiervau was, dat beiden naauwelijks de hoogste sport bereikt hadden of zij voelden den ladder uitglijden en nergens een houvast vindende, vielen zij naar beneden, waar de knecht eerst, met het hoofd tegen een raamkozijn vallende, terstond den dood vond en levenloos op den grond te land kwam, terwijl zijn meester na eenige minuten allervreeseljjkst geleden te hebben aan zijne troostelooze vrouw en vier hulpbehoevende kinderen werd ontrukt. Hotterdam20 Junij. Gisteren morgen ver voegde zich bij den inspecteur van politie te Kralingen zekere Pieter Oudewaarde, uit genoemde gemeente, die mededeelde, dat zjjn zuster Pietje, vergezeld vau zijn broeder, zich gisteren naar Rotterdam had begeven, om voor hem een chiffonière te koopen, en zich vervoegd had bij een meubelmaker in het Hang. Na volbrachten koop, brachten zij het meubelstuk huiswaarts en na het op nieuw van binnen zoowel als van buiten te hebben bekeken, vonden zij in een der laden den navolgenden schat verborgenEen gouden repetitie horloge, twee zilveren cylinder horloges, een juweelen doekspeld, verschillende gouden handringen, een zesstrengs gouden halsketting met juweelen slot, een paar gouden oorbellen, een zilveren pepermuntdoos, alsmede nog eenige klee- dingstukken. Niettegenstaande de eerlijke vinders met handenarbeid hun dagelijksch brood moeten verdienen en den verkooper geheel vreemd zijn, hebben zij zoo spoedig mogelijk van het gebeurde kennis gegeven, zoo dat na behoorljjke herkenning, den eigenaar het hem toekomende in volmaakte orde is ter hand gesteld. MiclclelU>iirg,*, 19 Junij. Op hunne jongste vergadering hebben de gelanden van den polder Bewester-Eede Bezuiden een adres toegestuurd aan den heer minister van finantiëo in Nederland (en einde de instelling te bekomen van een hulp tolkantoor te Ileille, in de nabijheid van Middelburg. Nu zijn er hoofdbedienden der plaats geweest om liet onderwerp van deze vraag te onderzoeken en't schijnt dat het daarover gedane verslag hoogst, gunstig i9. Mochte het voorgestelde doel worden bereikt, dan i9 er een nieuw gemak tot handelsverkeer tusschen Zeeland en Vlaanderen verschaft waarmede geheel deze streek ten hoogste zou gebaat wezen. Muul<lell>iirg;, 20 Junjj. Met genoegen kunnen wij berigtendat het onderzoek naar het heiwerk van het stationsgebouw gunstig is afgeloopenzoodat thans het metselwerk van het fondament over de geheele oppervlakte is aangelegd en met kracht wordt voort gezet, terwijl de aannemer zich voorstelt dit gebouw nog vóór den winter onder de kap te hebben. Zierikzee22 Junij. Men verneemt dat in Augus tus aanstaande de verlofgangers der lichtingen 1867 en 1868 zullen worden opgeroepen, ten einde even als ten vorigen jare, gedurende eenige dagen deel te nemen aan de alsdan te houden gecombineerde manoeuvres in de daartoe gewoonlijk bestemde vlakten. In het aan oudheden zoo rijke Drenthe is dezer dagen weder eene ontdekking gedaan, misschien eenig in hare soort. Te Nijeveen, bij Vledder is namelijk in het veen gevonden een vaartuig, uit een enkelen eiken boomstam vervaardigddat veel overeenkomst heeft met de vaartuigendie volgens de geschiedenisonze eerste voorouders gebruikten. Het houtwaarvan held der arbeiders, die het zeldzame exemplaar vonden, is het zeer beschadigd. Eenige personen, woonachtig te Groede, Zuidzande en Oostburg, die bij gelegenheid van de tentoonstelling van landbouw te Goes, in gezelschap daarheen waren geweest en ook de eilanden Noord-Beveland en Wal cheren hadden bezocht keerden Vrijdagavond jl. huis waarts. Te Breskens komende, stond hun gerij daar gereed. Tusschen Breskens en Groede nabij tol n°. 1, werden de paarden schichtig en gingen op hol. Door het krachtige trekken brak de toom van een der paarden en sloeg de wagen over een steenhoop, die aan den weg ligt, om, viel met paarden en al het onderstboven in de sloot en werd totaal verpletterd. Door de in den omtrek aanwezig zijnde menschen werden de zeven in doodsgevaar verkeerende personen gered. Drie hunner waren echter ernstig gewond en huüne leden zwaar bezeerd. Door den op de plaats des onheils aanwezig zijnden geneesheer M. M. Liciëer werd onmiddeljjk ge neeskundige hulp verstrekt en is de toestand der ge kwetsten thans niet verontrustend. Bij de Vrijdag jl. te Goes gehouden verloting, ter gelegenheid der tentoonstelling door de maatschappij van landbouw en veeteelt in Zeelandzjjn op de vol gende nummers prjjzen gevallen: 23 611 1333 1914 2280 3000 3353 4272 121 719 1434 1986 2317 3015 3368 4311 123 746 1526 2013 2394 3073 3416 4356 134 824 1546 2067 2408 3087 3484 4378 150 886 1603 2079 2429 3107 3533 4419 256 899 1613 2124 2453 3109 3582 4434 363 1050 1665 2126 2469 3160 3592 4473 435 1148 1685 2132 2568 3254 3661 4570 440 1187 1727 2138 2614 3258 3755 4626 447 120*7 1850 2149 2630 3274 3805 493 1231 1891 2171 2749 3306 3811 551 1251 1899 2176 2839 3320 4157 589 1274 1910 2278 2842 3346 4185 De prijzen kunnen tegen overgifte van het Lot, worden afgehaald bij den Heer J. M. Kakebceke, 's Heer Ilen- drikskinderenstraat te GoesSecretaris der Afdeeling. Vrijdag greep te Amsterdam een zonderling voorval plaats, dat veel sensatie maakt en tot dezen oogenblik zonder opheldering is gebleven. Omstreeks 4 ure ver voegde een welgekleed heer, van een uiterst fatsoenlijk voorkomen, zich bij de echtgenoote van een makelaar in effecten op de Heerengracht, en bragt haar namens haai man't verzoek over, hem de »Russen" te overhandigen, welke hy eenige dagen te voren in de brandkast had ge sloten. Als een bewijs, dat hij de waarheid sprak, overhan digde hij mevrouw mijnheers portefeuille en teekende ten overvloede, in optima forma, een ruiju. De dame, niets kwaads vermoedende, door portefeuille en re9u volko men overtuigd, en geloovende, dat er haast by de zaak was, vermits haar ega wellicht eene voordeelige trans actie konsluiten, voldeed zonder te aarzelen aan 't ver zoek, en gaf den hupschen „haudelsvriend" de effecten mee. Nu had haar echtgenoot de gewoonte na de beurs „een oogenblik" Zeemanshoop te bezoeken, en eerst ruim 5 ure liuis te komen. Zoo geschiedde 't ook heden. Toen mevrouw nu, onder 't diner, als ter loops opmerkte, dat zjj aan zijn verzoek had voldaan en de Russen afgegeven, staarde haar echtgenoot haar met groote, ver schrikte oogen aan, en werd plotseling door eene beroerte overvallen. Alle aangewende geneeskundige hulp is tot nu zonder baat gebleven. De makelaar ligt steeds spraak- en bewusteloos, zonder dat men begrijpt, hoe de vork aan den steel zit. Men vermoedt een fijn overlegd, dubbel bedrog; en met gespannen verwachting ziet men dus het terugkeeren van des lijders bewustzijn te gemoet. Het Vaderland verzekertdat het ontwerp van wet op de bewaarscholen in de afdeelingen der Tweede Kamer zeer ongunstig is ontvangen. Voor zoover men. wettelijke regeling van dit ontwerp noodig acht welke men in geen geval een wet als deze waarin bij art. 1 bepaald wordt dat de kinderen op de be waarscholen (van 2 tot 6 jaren) moeten worden opgeleid voor het lager onderwijs. Naar men verneemt, heeft de minister van financiën bepaald dat al de ambtenaren bij de posterijen die meer dan vijftig jaren dienst hebbenop pensioen zullen gesteld worden. Uit Noord-Amerika schrijft men, dat de landverhuizing uit alle staten van Europa nooit levendiger was dan in dit jaar. In het dorp Dohndorf, nabij Kothen, was men den 31. der vorige maand van het zeldzame, maar vreeselijke voor beeld getuigehoe een paard op een mensch wraak nam. Een hengst, welke zich van zijn geleider losrukte, rende eene straat door, waar een daar werkend stukadoor het beest in zijn loop trachtte te stuiten, door het met een kwast voor den kop te slaan. Dit mislukte, en de man was aan zijn arbeid terug gekeerd, toen hij zich eensklaps van achter voelde aangegrepen. De hengst had zich omgekeerdden man bij de schouders ge grepen, zich met de voorpooten op hem geworpen, en beet den ongelukkige zoolang, tot hij den laatsten adem had uit geblazen. Toen wierp het woedende dier zich op een man die gepoogd had het slachtoffer te ontzetten, doch deze dankte zijn behoud aan het overspringen van een mnnr. Geinengde berigten. Een dronkaard lag dezer dagen op eene bank in het Voorhout te 1s Hage 's nachts tusschen twaalf en een uur te snorken. Daar komt een man voorbij, die eerst om de bank heen draait, en eindelijk zijne vingers uit steekt naar bet horloge van den slaper. Een nacht wachtdie juist passeert, schiet toe. „Zeg eens, jij" roept hij „je besteelt dien vent." „Ik vraag wel excuus! ik dacht alleen: arme drommel, hij zal door den slaap ver geten hebben zjjn horloge op te winden, en ik zal 'tdus voor hem doen." Te New-Orleans is eene katholieke scheuring tot stand gekomen. 47 priesters hebben zich aan het hoofd der beweging gesteld. Zij beschouwen den paus als een bisschop, en zeggen dat de priesters mogen trouwen en dat de biecht niet vei*pligtend is terwjjl de kloosterbeloften voor slechts 5 jaar worden gedaan, zoodat berouwhebbende nonnekens na dien tijd vol berouw in het maatschappeljjke leven kunnen te rugkeeren. Er loopen verontrustende geruchten over de gezondheid van den pans. Toen hy voo| eenige dagen eene benedictie gat, heeft lij gezegd: „Ik voel dnt. ik mtin lnjifcton ic\<toh u~u f> 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1