ZlMIIK/;hhMilir. 111 DU W SJIWIIIi. No. 2787. Dingsdag 21 Junij 1870. 26ste Jaarg. Brand, te Bodegraven. Besturen en Administratien. l\ K ennisgeving. Nieuwstijdingen. in Port vau 27-2 cents zal worden geheven en welke A.. Voor de ongelükkigen door bovengenoenaden brand aan het Bureau van deze Courant ontvangen van ƒ1.— en van L. ƒ0,20. i pe BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Woeudags den 22 dezer, des namiddags te één ure, op het Raadhuis alhier, eene opeubare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 17 Junij 1870. De Burgemeester C. J. FOKKER, Weth. I. B. Op het Postkantoor te Zierikzeezijn gedurende de 2de helft der maand Mei 1870 onderstaande brieven bezorgd geadresseerd aan personen wier namen ter plaats van bestemming onbekend zijn: •een aan J. D. ZANDVOORT te Amsterdam. A. de KLERK te Kruispolder. Van 't hulpkantoor Haamstede een aan J. de RIJK, niet vermeld. Door het Postkantoor Tliolen zijn de navolgende brieven in de maand Mei verzonden, waarvan de per sonen op de adressen vermeld onbekend zijn. A. BOOMSLUITER te Dordrecht. KORNELISSE te Oud-Vossemeer. A. MUITEN te Nieuw- Vossemeer. 1EN- De aanneming der postwet. Met 61 tegen 8 stemmen heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal in hare zitting van jl. Dinsdag aan genomen het wets-ontwerp tot herziening der wet op de brievenposten], eene wet, die uiterlijk met 1°. Januari] 1871 volledig zal moeten zijn ten uitvoer gelegd. Wij hebben in n°. 2762 een opstel over dit wets-ont werp geleverd en daarbij onze volkomene sympathie uitgedrukt met het hoofdbeginsel van het wetsontwerp: het uniform-port. Wij zagen daarin een in den tegen-' woordigen tjjd onontbeerlijk middel tot uitbreiding der gemeenschap van gedachten, tot verhooging varuuateriële en intellectuele welvaart. Wij constateren dan ook vol gaarne, dat dit beginsel bij de kamer geen tegenstand heeft gevonden, en dat men algemeen overtuigd was, dat daardoor een wezenlijke dienst aan de burgerij werd bewezen. Het staatsmonopolie van het brievenvervoer moge met de zuivere theorie» der staathuishoudkunde niet volkomen in overeenstemming zijn; het verdraagt zich uitmuntend met het publiek belang onder deze voorwaarde, dat het zich niet beschouwe als een veer krachtig element van het belasting-stelsel, maar als de uitdrukking eener dienst, die de particulieren wel goed- kooper misschien maar niet beter zouden kunnen betoonen. Ook kunnen wij gereedelijk berusten in de verwerping van het amendement van den heer Lenting op art. 3, welk amendement de strekking had, het beginsel van verplichte of liever begunstigde frankering uit de wet te ligten. Het is niet te ontkennen dat dit beginsel eenig ongemak, eenige ongeriefelijkhèid aan de ingeze tenen zal veroorzaken; vooral de mindere standen zijn in den regel niet in het bezit van een voorraad post zegels; zij die soms in de treurige noodzakelijkheid worden gebracht hun goederen te beleenen nog minder. Maar kan men wel zeggen dat de begunstigde franke ring zondigt tegen het liberale beginsel. Bevat de wet een bepaald verbod om een ongefrankeerdeu brief te verzenden'? Neen. En toch, er is één groot bezwaar aan het beginsel verbonden: de mindere waarborg dei- bestellingen. Doch de postwet is geen wetdie ten eeuwigen dage onveranderd behoeft te bestaan. Leert de ervaring dat de bestellers zich aan plichtverzuim schuldig makeu (want de niet-bestellingen blijven geen geheim), dan zullen zij zelve de schade moeten dragen. Wij hadden liever gezien dat de volkomene vrijheid ware gehandhaafd, maar nu de wet eenmaal een begin sel heeft opgenomen, dai overal geldt, dat wij zelve hebben gehuldigd in onze tractaten met het buitenland en dat tot ongeloofelijke vereenvoudiging der adminis- stratie zal aanleiding geven berusten wij ook in dit besluit der kamer. Intusschen hebben wij eenige bezwaren tegen het jwet8-ontwerp aangevoerd. Zijn zij opgeheven De meesten ja. Wel is het aanteekengeld voor aangetee- kende brieven niet behouden op 1 lj2 cent voor elke TH), gelijk in de bestaande wet maar op 5 cent voor jelke 50 gebracht, doch in het gewjjzigd ontwerp van wet is het artikel aangevuld met eene magtiging op de legering om het tarief verder te kunnen verlagen. Die lagtiging bindt dus niet alleen den tegenwoordigen Minister van finantien, ihaar iedere volgende Regering, lok andere verbeteringen zijn in dat wets-ontwerp ge- •ragt. Op voorstel van den heer Blom heeft de Kamer iet algemeene stemmen de pon gehaald door de Dia- onische strafbedreiging tegen het niet per aangetee- enden brief verzenden van meer dan ƒ3 geldswaarde. )e administratie ondervond zooveel la9t van al die alsche verdenkingen tegen de eerzame brievenbestel- ïrs, en zij wilde eens voor goed hare onderhoorigen rjjwaren tegen iedere verdenking. Het publiek belang orderde echter, dat oneerlijkheid ontdekt werd en de Ieer van.Bosse bleef met zijne verdediging eener even nzedelijke als onregtvaardige bepaling alléén staan, 'ok mogen als wezenljjke verbeteringen worden be bouwd de beperking der begunstigde frankering (op bladdat deze zullen worden aangewend tot het toe zenden van naamlooze sotlises, welke dan door dienst boden en brievenbestellers zullen worden gelezen. Het is wèl opmerkelijk, dat het Dagblad door „laster-vrces" wordt aangetast; maar de vrees komt ons voor onge grond te zijn, want er is geene goede zaak, waarvan geen misbruik kan worden gemaakt. En lasteren kan men even goed in een brief als in eene der in aanmaak zijnde en uit dik papier in vierkanten vorm vervaardigde cartes-correspondances. Het meest verheugen wij onsdat ons bezwaar ten aanzien van het port op de dag- en weekbladen is ver vallen. De onvrijzinnigste bepaling der postwet is door een zamenloop van omstandigheden in de vrijzinnigste herschapen. De Minister van finantien beschaamde onze verwachting niet. Na tot het uiterste vastgehouden te hebben aan de verhooging van het port der dag- en weekbladen heeft hij eindelijk toegegeven aan den wensch der Kamer eu wat hij in destukken als een prin cipieel verschil beschouwde, werd bij het publiek debat tot eene „kleinigheid" toruggebragt. De heer Lenting mogt de voldoening smaken dat zijn eerste amendement op art. 17 om het port der groote bladen op céne cent te behouden onverschillig van hun gewigtdoor den Minister werd overgenomen en dat zijn tweede amende ment om een half cent port te heffen van alle bladen, wegende minder dan 25 grammen, de goedkeuring van het grootste deel der Kamer mogt verwerven. De heer van der Maesen zag eveneens zijn poging, om de ma gazijnen en illustratie» onder de weekbladen te rang schikken, ten einde de administratie niet te doen be- oordeelen wat wèl, en wat niet als nieuwspapier is te beschouwen, met den gunstigsten uitslag bekroond. Kr waren vroeger wel eens Regeringen die de pers tot zwijgen bragtenhier heeft de per9 de Regering tot zwijgen gebracht. Zijn wij nu geheel voldaan? Geenszins. Wjj hadden gaarne enkele bepalingen der wet in meer vrijzinniger geest zien gesteld. Wij betreuren de verwerping van het amendement van den heer Roo, tegen de verhooging van het regt op de postwissels beneden ƒ5 gerigtdoor welk amendement iu een groot bezwaar, door ons aangevoerd, zou zijn te gemoet gekomen. Wij blijven het eene inbreuk achten op de ware vrijzinnige be ginselen, dat de kleine burgerij voortaan vijf cents zal moeten betalen voor een postwissel van minder dan ƒ12.50. Vooral drukt die verhoogiug op het gezin van den militien, dat, van een geliefden zoon en arbeider plotseling beroofd, dubbel behoefte gevoelt aan wisseling van gedachten en in de toezending van geldswaarde wordt belemmerd. Ook met de mededinging tusschen den staat en het kassiersbedrijf zijn wij niet ingenomen. Het ligt niet op den weg van den staat van de vrije nijverheid vliegen af te vangen. Eindelijk betreuren wij de verwerping der amendementen, welke strekten om het risico van den staat uit te breiden, in het ge val van vermissing van een aangeteekenden brief met geldswaarde en om bet beginsel uit te drukken, dat de staatsposterijen kunnen dienstbaar worden gemaakt aan het bewaren en verzamelen van spaarpenningen, d&ar, waar geene particuliere of gemeente-spaarbank mocht bestaan. Zoo dus uit het oogpunt der liberale beginselen de postwet nog wel iets te wenschen overlaat; zoo de toe nemende opbrengst onzer gewone middelen het beste equivalent tegen tijdelijke verliezen, uit deze wet voor de schatkist voortvloeijende. mag worden genoemd, wij aarzelen niet te verklaren, dat de Eerste kamer zich verdienstelijk zal maken jegens het vaderland indien zij door de aanneming dezer wet over bezwaren heen stapt en aan de beginselen van vooruitgang op nieuw haar zegel mogt hechten. £1 wimlla. Te Colesbourg, in den Amerikaanschen staat Illinois, stond onlangs, een paartje voor het altaar, waarvan de bruidegom 83 jaar was, terwijl de bruid reeds 81 zomers telde. Zoo iets gebeurt nu wel meer, al blijft het steeds eene zeldzaamheid, het interessante van de zaak is echter, dat het paartje reeds met elkaar in liefdesbetrekking stond toen beide nog geen twintig jaar oud waren. Zjj had toen de trouw gebroken en sedert twee levensge zellen naar het graf zien gaan. Ook hij troostte zich spoedig over het verlies van zijn schoone, was intusshen even ongelukkig als deze en verloor eveneens twee vrouwen. Beider ongeluk belette hen echter*niet op hun ouden dag elkander nog de hand te reiken. HwïlIHj®. A l/i roorsteï van den heer van Naamen) tot vijf cents, cm jij jerschillig het bedrag van het briefport; het vervallen r*i tit lan ^en nie»wen maatstaf der afmetingen naast den Fiatstaf van het gewigt; de beperking der vrijdommen t lee- i briefwisseling i° het openbaar belang; de invoering J f -^| zoogenaamde cartes-correspondanceswelke bestemd J_j p tot niet geheime mededeelingen waarvan slechts A .jjf - fl" XpgoiiOufojj Aan de Agence llavas wordt, onder dagteekening van 15 dezer, uit Konstantinopel geschreven, dat het aantal personen, door den brand te Pera van huisvesting beroofd en in kazernen, loodsen of tenten onder dak gebracht, 9034 bedraagt; dat «aan 20,000 personen onderstand wordt uitgereikt en dat de dagelijksche uitgaaf der commissie van bijstand op 1500 Turksche ponden, of ruim 17,000 guldens Nederlandsch kan worden begroot. JFrstwftrijfi. De Parij9clie zakkenrollers bezitten steeds nieuwe kunst grepen. Dit bleek dezer dagen wederom uit het volgende. Zekere heer S., een ond-directcnr van eene verzekeringsmaat schappij en reeds op vergevorden leeftijd, is gewoon dikwijls te snuiven en bezit dan ook een bewonderenswaardige schoone gouden snuifdoos, die hij gaarne tusschen de vingers laat draaien. Hij bevond zich dezer dagen voor een plaatwinkel en keek met andere personen naar de nieuwe platen; juist had hij zijn kostbare doos geopend toen een welgekleed heer hem be leefd een snuifje vroeg. De oude heer haastte zich hein de snuifdoos te presenteeren. De vreemde heer dompelde er op delicate wijze duim en wijsvinger in en bedankte den oud-di- ~rwaarom Komt cm nier, t hor, ?if.n Loii<lc?n, 19 Junij. Meu ziet een conflict tusschen Venezuela en Nederland tegemoet wegens het nemen van een Hollandsch schip, dat contrabande aan boord moet gehfid hebben, op de kust van Venezuela. platen keek, in dc spiegelruit voor hem dat zijn gouden doos zijn zak verliet en gansch alleen zich in dc ruimte voortbe woog in de richting van den vreemden heer. liet -was verwonderlijk om te zien. Doch het ongeluk wilde dat de heer S. aan geen toovenarij of wondoren geloofde. „Houdt den dief" schreeuwde hij oogeublikkelijk. Onmiddolijk schoot een agent toe die zich van den verdachten persoon meester maakte. Wat was nu het geheim? Terwijl hij een snuifje nam had de zakkenroller in de snuifdoos een klein looden korreltje laten vallen, waaraan een soort dun, doch zeer sterk paar denhaar bevestigd was. Wanneer de snuifdoos dus in den vest zak gestoken werd, had de ingenicu9e dief niets anders te doen dan zachtjes aan het haartje Ie trekken om het begeerde voorwerp tot zich te doen komen. Hij heeft bekend dat bij op deze wijze reeds meer dan twintig gouden tabnkadoozeo heeft kunnen stelen. Sedert eenige weken heeft een stoutmoedige dief een aantal menschen te Parijs op vernuftige wijze op- gel'gt. Als bleekersknecht verkleed, begaf hij zich maai de hötels, en vroeg aan den concierge, of do huurder op die of die verdieping geen pak linnen voor den bleeker had neergelegd. Was het antwoord ontkennend, dan ging hij zelf naar boven, om eenige oogenblikken later weder beneden te komen, zeggende, dat hij zijn klant niet gevonden had. Had daarentegen een huurder, zooals meestal het geval was, een pakje linnen voor de wachvrouw achtergelaten, dan gaf de concierge, die niets kwaads vermoedde, het mede. Natuurlijk kwam de ge waande knecht nooit tweemalen aan hetzelfde hotel. Antwerpen15 Junij. Het ministerie heeft bij de plaats gehad hebbende verkiezingen voor de Kamer van Vertegenwoordigers eene gevoelige neder laag geleden. De nederlaagwelke de liberalen in Belgie bjj de verkiezingen geleden hebben is thans in al haar om vang bekend en die is groot. De liberale partij verliest niet minder dan 12 stemmen; hetgeen dus eene verplaatsing geeft van 24 stemmen ten gunste der clericalen, en daar de liberale meerder heid 24 stemmen 74 liberalen tegen 50 clericalen groot was, is de kracht der beide partijen thans gelijk en men is algemeen van meeningdat het ministerie zal moeten aftreden. De eigenaardige, verbroedering van radicalen en reac tionairen, welke men zoo dikwyls ziet, schijnt de neder laag der liberalen voornamelijk veroorzaakt te hebben, doch hot is nog te vroeg om reeds nu de reden van de groote overwinning der clericalen te kunnon opgeven. Men schijnt de bevolking op het platte land te hebben wijs gemaakt, dat het liberale ministerie de schuld heeft van het ineenstorten der fin.ancieele kaarten-huizen van Langrand-Dumonceauwelke duizende families onge lukkig maken. Ann den Précur&eur wordt verzekerd, dat de heer Jacobs heden voor de burgerlijke regtbank te Antwerpen ged.'iagd is wegens de schilderij Ecce Homodie hij voor 120 franc9 ge kocht en voor 30,000 francs verkocht heeft. Marie Cools, de arme oude vrouw, aan wie de schilderij vroeger toebehoorde, vraagt vernietiging van den verkoop en de teruggave van het kunststuk. Leeuwarden, 16 Junij. Gisteren werd hier eene treurige tijding aangebragt. Een vader met zijn zoon, loodgieters van beroep en alhier woonachtig, werk zaam zijnde aan het kerkgebouw te Rijperkerk, zijn, door het breken van een touw, van eene nog al aanzien lijke hoogte nedergestort. De een, de vader, kwam met het hoofd zoodanig op een zerksteen op het kerkhof terecht, dat hij onmiddolijk op de plaats dood bleef; de andere viel meer bezijden in het gras en kwam met eenige kwetsuren vrij. Naar men zegt, moet hij reeds weder eenig werk hebben verricht. De toestand der weduwe laat zich beter denken dan beschrijven. De Friesche Courant zegt: „Al meer en meer beginnen er in ons land stemmen op te gaan tegen de jachtwet, eene wet, die slechts ten gerijve of tot genoegen van enkele standen bestaat, maar de grootste nadeden voor den landbouw oplevert. Een nieuwe stap is in dit opzigt gedaan door de com missie van landbouw in do provincie Groningen, die zich tot den minister van justitie met bezwaren tegen de wet heeft gewend en ten slotte op hare afschaffing aandringt. Kampen, 18 Junij. Woensdagavond viel een twee jarig kind van den politie-.agent S. al spelende in eene sloot aan den singel alhier in de nabijheid van de huisjes der waschbazen van het InstuctieBataillon, en zou zeker in de modder gestikt zijn zonder de tijdige tus- sehenkomst van T. Lotz, huisvrouw van den Sergeant hoornblazer Tibax die, iu weerwil van haar hoogst zwangeren toestand, het- geluk had met veel moeite den kleinen drenkeling te redden. Toen zij op het hulpge schrei van andere kinderen toesnelde, was er niets te zien dan eene borreling in het water. Moedig stapte zij echter in de sloot, haalde den kleine te voorschijn, en werd bijna zelve het slachtoffer harer edelmoedigheid, daar zij niet dan met de hulp eener buurvrouw uifc de modder zich kon los werken. Hoewel het kind reeds scheen te zijn gestorven werd het spoedig weder tot bewustheid gebracht en schjjnt het geen letsel bekomen te hebben. Boeleg-i*3iveil16 Juni. Op de puinhoopen le dezer plaatse heerscht thans eene ongemccne bedrijvigheid. Behalve de inwonende nmbnehtsbazen met hunne knechts, schat men het aantal vreemde werklieden op p. m. 200. De ruïnen heb ben dan ook dat groteske verloren, hetwelk in de eerste dagen na den brand zoo onbeschrijvelijk indrukkwekkend was. Aller wegen worden de muren omgetrokken, terwijl tal van handen bezig zijn om de gave steenen van de kalk te ontdoen en het puin op te ruimen, dat in zware schepen naar Medetnblik ver voerd wordt tot versterking der zeedijken aldaar. Van de zeven in gebruik zijnde soldatententcn worden twee ingenomen door het werkvolk van buiten; misschien slaat men teu hunnen be hoeve nog eene loods op; althans het plan daartoe is geopperd. Enkele particulieren hebben van dit middel reeds gebruik ge maakt, en zetten op die wijze hunne zaken voort. Ook de Ln- therschc Gemeente zal in den tuin harer pastorie eene houten hulpkerk doen opslaan ^_teo_cini' gcr in deze straat prijkende kostschool van deu heer van Buuren herbouwd zal worden, blijft nog in het onzekere. Graveuliage, 18 Junjj. Gisteren is in de afdeclingen van de Tweede Kamer der Staten Géner.aal het onderzoek aangevangen of voortgezet van de ont werpen betrekkelijk de bewaarscholen en het hooget onderwijs. Het onderzoek van het ontwerp nopens de vestingstelsel is afgeloopen. Naar wjj vernemen zal de Eerste Kamer der Staten Genei «aal tegen den 10 Ju lij a. s. weder bijeenkomen zoo althans op dat tijdstip de Tweede Kamer hare werkzaamheden heeft ten einde gebragt. Het adres aan de Eerste Kamer der Staten Generaal tegen het wetsontwerp tot afschaffing der doodstraf uitgaande van de Nederlandsche vereeniging van vrien den der waarheid, is ingediend met 12,710 handteeke- ningen van personen buiten Amsterdam wonende en van nog 1474 uit Amsterdam zeiven. Te 'sGravenhage heeft een zakkenroller een op merkelijk bljjk van stoutmoedigheid gegeven. Eenjong- mensch wandelde deze week 's avonds door de Spuistraat, toen hij aangehouden werd door een polit,ie-agent die hem verzocht „mee naar 't bureau te gaan." Na eenig ver zot zijnerzijds bewilligde hij er ten slotte in. Op weg ont moette de aangehoudene een zijner kennissen, aan wien hij, op diens verwonderde vraag, het geval uitlegde. De vriend gaf den agent eene verklaring, waarop deze zicli verontschuldigde en zijn arrestant liet gaan. Bij zjjne tehuiskomst bemerkte deze laatste échter dat hij zijn por- temonnaie en zjjn sigarenkoker mist. Het bleek nu dat de gewaande agent van politie een onbeschaamde zak kenroller geweest w«as. IJzondtjlte, 15 Junij. By do opening der stembriefjes, ingeleverd ter vervulling eener vacature in den gemeenteraad alhier, ontstaan door het niet aannemen van het lidmaatschap door A. Rubbons, is gebleken dat w.aren ingeleverd 57 stembiljetten en dat door den heer Cl. A. Carpreau waren bekomen 46 stem men terwijl de andere 8 stemmen waren verdeeld en 3 blanco briefjes aanwezig waren. De heer II. G. Hammacher, notaris te Groede, lid der Provinciale St«aten van Zeeland eu dijkgraaf van den polder .Jong Baarzaude, heeft zich tot de Eerste Kam ei der Staten-Generaal gewend mot een adres, waarin bjj, in het belang der Provincie Zeeland en in naam van regt en billijkheid verzoekt, het wetsontwerp tot regeling der zaken van de calamiteuse polders in Zeeland niet aan te nemen. Middelburg, 14 Junjj. Men is te Vlissingen bezig met het uitgraven der vluchthaven. Dit werk ge schiedt met de hand; de afgestoken aarde valt, op som mige plaatsen, van zelf op zandwagens, die in het reeds uitgediepte gedeelte op rails loopen; deze karren worden dan, met een pa.ar rebroussemont, door de beide loco motieven Nooit Gedacht en Wel Gedacht weggevoerd, üe arbeiders worden betaald per kar. Zij maken daags 32 tot 36 stuivers loon, of in de week 10,15 tot 10,20 (het gemiddeld, 34 stuiver, zou in de 6 weekdagen ƒ10,20 beloopen), thans voor 12 uur werk, te weten van 'sochtens 4 tot 'savonds 7, met twee uur rust van 12 tot 2 en een half uur telkens te 8 en te 4 uren. Enkele werken ook na 7 uren, maar de eigenljjke polderwerkers niet. De vorige week heeft de hofmeester der stoomboot Stad Middelburg n°. 1, de heer Burger, bij de Rotter- damsche politie een aangifte ged.aan dat eene hem toebehoorende som ten bedrage van omstreeks ƒ8000, mecrondeels in effecten bestaande, welke bij op zijne reizen met die boot altijd medenam, hem ontvreemd was. >Xï<I<lell>iii*öT, 16 Junij. Nadat het heiwerk voor de fundeering van het alhier in aanbouw zijnde stations-gebouw wa9 afgeloopen en reeds met het met- selön een aanvang was gemaakt, zijn allerlei geruchten in omloop gekomen nopens verkeerde handelingendie bij het inheijen der palen zouden hebben plaats gehad. Tengevolge daarvan wordt daaromtrent een onderzoek ingesteld door het uitpensen van eenige palen. Men leest in de Middelb. Ct. »Uit den H«aag wordt ons gemeld dat aldaar een particulier berigt is ontvangen d.at een Nederlandsch schip met passagiers en goederen op de kust van Venezuela zon buit gemaakt zijn om welke reden dit geschied is, schijnt niet bekend te zijn. Of aan dit berigt eenige waarde is te hechtenlaten wij geheel buiten beoordeeling." (Men zie hel berigt uit Londen.) Te Koudekerke is de Burgemeester, terwjjl bij eene verkooping van strandgoederen hield aan eene beroerte plotseling gestorven. Zierikzee, 20 Junjj. Uithoofde van de te liooge aannemingsom van het werk aan den kop van het Ossen- hoofd, district Langendijk, polder Schouwen is dit werk niet gegund en zal de herbesteding plaats hebben op Vrjjdag 24 Junjj a. s. Binnen zeer korten tijd, verneemt men uit goede bron. zal het wetsontwerp omtrent de Schutterijen in de Tweede Kamer in behandeling worden gebragt. De Nederlandsche bisschoppen Zwjjsen en Wilmer, beiden levendige voorstanders der pauselijke onfeilbaar- heidsleer, zullen in het laatst van deze of in het begin der volgende maand naar hun Vaderland terngkeeren. De Prov. Groninger Courant geeft een verli.aal van eene weddenschap tusschen een koopman en twee spek slagers. Eerstgenoemde had een vet varken dat hij wilde verkoopen en door hem op ongeveer 300 halve kilogrammen werd geschat, schoon aan den haak. De beide slagers beweerden, dat het dier in dien toestand dit gewigt niet zou kunnen halen, waarop zjj overeen kwamen, dat, indien het varken, schoon aan den haak, meer dan 250 halve kilogrammen zou wegende koopman voor elke halve kilogram ƒ5,00 zou bekomen. Woog het dier evenwel juist 250 halve kilogrammen of min der, dan zouden de beide slagers eigenaars van het varken worden, zonder er een cent voor te betalen. Spoedig ging meu tot de executie over, en wat bleek nu?... Dat het dier, geslagt en geschoond, slechts 246 halve kilogrammen woog. De koopman had de weddenschap verloren en de verheugde slagers namen het varken in bezit. Anne koopmanEr was hem ƒ70 voor zjjn uitmuntend v«arkentje geboden, maar hij wilde 90 bedingen en kreeg thans niets. - De langdurige droogte, die bier te Lande heerscht, en zoo in de naburige landen waargenp.men Van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1