Zaturdag '18 1870. 'm tfo. 2786, 2(j?le Jaafg\ Brand Ie Bodegraven. testuren en Adminis.tratien. Schouwing op de Wegen. Hoogere Burgerschool K e n n i s g e v i n g. Nieuwstijdingen. JjFrawfttijl. Z.IEK1KZEESCHE IVIEEWSBOBE kle: Voor de on gelukkigen d-oor bovengenoemden brand aan liet Bureau van deze Courant ontvangen van N. ƒ1. en van Q. 0,25. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee ikon bekend: dat op Woensdag den 22 Junij aanst. ene algemeene SCIIOUWING zal aats hebben over al de buurtwegen en voet- zaden in deze gemeênte, en worden de Wegpligtigen f Gelanden mitsdien aangezocht om ieder voor het jne, te zorgen dat op den bepaalden dag de wegen, oetpsulen, slooten, heulen en behoorlijken staat van onderhoud bevonden worden, ereenkomstig de bepalingen van het reglement op het (heer, onderhoud en de policie der buurtwegen en >etpaden in deze provincie, goedgekeurd by Koninklijk (sluit van den 4 Augustus 1838, no. 106. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, il deze word'en afgekondigd, aangeplakt en in de Cou- int geplaatst. Zierikzee den 2 Junjj 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. toegesneld hun edelmoedig pogen met den vuurdood moesten bekoopen. Al het mogelijke heeft de Turksche Regeering gedaan tot leniging van de ramp. De Minister van Oorlog heeft dadelijk, tot opname der duizenden havelooze slagtoffers, de kazernen doen ontruimen; en Stamboul werden honderden wagens met levensmiddelen en kleederen aangevoerd. Minder verdienstelijk maakte zich het gemeentebestuur van Pera. De voorzitter, de heer Manasse nam verscheiden spuiten ten eigen ge- bruike in beslag, en posteerde in zijn huis 40 man van de burgerwacht, die alles wegdroegen, tot zelfs de ijzeren huisdeur én de vensterblinden terwijl in de aan grenzende woningen tallooze personen in levensgevaar verkeerden. net v ijfjarigen Cursms te Zierikzee. Zij die met den nieuwen Cursus als LEERLINGEN /euscben te worden toegelaten gelieven zichvóór en 29 Junimet franco brieven of in persoon aan e melden bij den ondergeteekende. Het toelatingsexamen zal plaats hebben Saterdag den 2 Julij, 's middags te 12 ure, in het ge- jouw der Hoogere Burgerschool. Zierikzee, 6 Juni 1870. G. KOK Jr., Directeur. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- 'ikzeemaken bekend dat de gewone jaarlijksche ;ollecte, ten behoeve van het Fonds ter aanmoediging \n ondersteuning van den gewapenden dienst in de Neder- andenjn deze gemeente aan de huizen der ingezetenen •,al worcien genuuueu up - taande, aan te vangen te twaalf uur des middags. Zij noodigen de ingezetenen uitdie vaderlandsche nstèlling die aan de algemeene hulp bij voortduring 1 ringen de behoefte heeft, ook thans krachtdadig te mdersteunen en bevelen haar daartoe in hunne belang- telling aan. Zierikzee, den 15 Junij 1870. Burgemeester en Wethouders C. J. FOKKER, Weth. l.B. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER van Zierikzee bi'engt ter kennis van de Ingezetenen, dat .er op Woendags den 22 dezer, des namiddags te één ure, op het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad I za,l gehouden worden. ^1] Zierikzee, den 17 Junij 1870. De Burgemeester. C. J. FOKKER, Weth. I. B. De vorige week had nabij Londen een treurig voorval plaats. Het pleisierjacht „Roijal Albert1' had een tochtje in zee gemaakt met een twintigtal passagiers. Nabij de kust gekomen werd hetzelve overvallen door een hevige rukwind; de passagiers, hierdoor verschrikt, sprongen allen op de kant der boot, waardoor dezelve kantelde j en de geheele bemanning in het water viel. Van den wal hoorde men de wanhopige kreten der ongelukkigen. Van de 20 passagiers konden er 12 zwemmen, doch die niet zwemmen konden, hechtten zich krampachtig aan de anderen zoodat deze niet voortkonden. Men zag de eene na de andere in de golven wegzinken. Allen zouden zijn verdronken indien niet eenige visschers ter hulp snelden en het geluk hadden twee matrozen en vier passagiers te redden. Achttien personen vonden hun dood in de golven. Ie Geryville in frankrijk is weer een gruwelstuk gepleegd dat de haren Ie berge doet rijzen. Vier soldaten van het vreem den-legioen zitten in de herberg van vrouw Delage bier te drinken; op het oogenblik dat deze achter het buffet een brief leest] nadert een hunner, grijpt de ongelukkige met de eene hand bij den arm en snijdt haar met de andere, die met een scheer mes gewapend was, den hals af, Alle vier werpen zich vervolgens op Je geldladeledigen haar en nemen de vlugt. Ken van de. schuldigen heeft zich voor het hoofd geschoten, de anderen zijn in hechtenis. Pe Fransche dieven schijnen steeds slimmer te worden. On- langs, zegt een fransch blad, kwam eene dame in een magazijn in dc rue Richelieuen kocht een parelgrijs zijden japon. Dewin kelier had een vrij goed gekleed man opgemerkt, die sedert de komst van de dame roor de deur stond en op al haar be wegingen scheen te letten. Toen zij naar den kassier ging en twee honderd francs uit haar beurs haalde liep de man, die voor de deur stond, eensklaps op haar toe, gaf haar een slag in 't gezigt en haalde de banknoot uit hare handeD. »Ik had u vei boden dat kleed te koopenriep hij, »maar ik heb u na gegaan en gij zult het niet hebben!" Met die woorden liep hJ4r haas'jg vve£, de .dame^yjeUn -zw.Iiax.vn .«.;.xkvi WinnA™ gaan. I oen «lc U«««jc weer bij kivain betoonde do rri.. zijn -spijt over zulk een voorval en beklaagde de dame dat zij zulk een echtgenoot had. »Mijn echtgenoot!" riep de dame uit, ik ken hem niet en heb hem nooit gezien!" De pseudo-cclit- geuoot. was een brutale dief geweest. In het Parijsche dagblad le Droit leest men het volgende: „De brug des Saint-Pères schijnt tegenwoordig het nachtelijke toevluchtsoord te zijn van landloopers van allerlei aard, en de policie heeft het derhalve raadzaam geacht, om zoowel deze brug als de aangrenzende oevers aan een nauwlettend toezicht te onderwerpen. Zij heeft hare moeite beloond gezien, want onder de bogen der brng heeft zij een bende personen ontdekt, meestal uit vroegere veroordeelden bestaande, die nog onder opzicht der policie stonden, en zich daar op planken hadden ge nesteld, met verschillende soort, van huisraad, matrassen, dekens, kookpannen, enz., in een woord met. een kleine huishouding. Drie en zeventig personen zijn op die wyze gearresteerd en naar het depót der prefectuur van policie overgebracht. Zij boden het zonderlingste schouwspel aan dat men zich verbeelden kan; een hunner, met name Ernest Montsourier, eeu soort van collussus, met lompen bedekt, trok vooral de aandachtzijn hoofd verdwijnt ge heel onder de massa haren en baard, welke hij sedert verscheidene jaren heeft laten groeien. Deze deugniet, reeds op jeugdigen leeftijd wegens moord tot twintig jaren dwangarbeid veroordeeld, werd naar Cayenne over gebracht, van waar het hem gelukte te ontvluchten en naar Frankrijk terug te koeren. Sedert had hij zich te Parijs tot hoofd eener bende opgeworpen en zich tot dus ver aan de nasporingen der policie weten te ontrekken." Wnnstnntinopel11 Junij. De sultan, de over heden en de Turksche bevolking hebben de slagtoffers van den brand rijkelijk van levensmiddelen, kleeding- stukken en huisraad voorzien. De Turken hebben hunne woningen voor de Christenen opengesteld en inschrij- vingslysten geopend, waarop voor aanzienlijke sommen geteekend is. Nogmaals nadere berichten uit Pera. De brand zoo schrijft een correspondent van de Augsb. Allg. Ztg. ontstond des namiddags ten twee ure aan het noordelijk uiterste der voorstad, en liet zich in 't eerst zeer onbeduidend aanzien. Tengevolge van de strafbare nalatigheid der overheid, en aangewakkerd door een sterken Noordewind, breidde echter de vlam zich alras zóódanig uit, dat zelfs de best ingerichte brandweer haar geen perk had kunnen stellen. Een half etmaal daarna, lagen drie vijfden van de schoone voorstad in de asch; en slechts aan een plotseling omloopen vau den wind was het te danken dat het overige ge deelte gespaard bleef. Tusschèn de 5- en 6000 huizen, grootendeels van steen en schijnbaar vuurvast gebouwd, zijn een prooi der vlammen gewordeu; bijna 30,000 menschen zien zich van hun dak beroofd. Wat de ramp zooverschrikkelijk maakt, is minder nog de onberekenbare geldelijke schade dan wel het aantal mensclienlevens, die bij deze gelegenheid te loor gingen. Zonder eenige overdrijving kan men dit aantal op 1200 begrooten Nog heden avond (7 Junij) werden kelders en gewelven, ■opgebroken, in welke men van 5 tot 17 lijken bijeen bond. Uit één huis haalde men nog levend 5 personen voorschijn, die echter alle kort daarop bezweken. Pet Duitsche hospitaal brandde af, en de meeste zieken vamen in den gloed om, zoomede verscheiden zusters ■liefdadigheidterwijl drie Duitschers, de heeren Ma.a.s»tï*ioïit9 15 Junij. Eergisteren in den na middag werden de bewoners der Kool markt alhierin opschudding gebragt door het navolgende. De twee broeders S.schoenmakers van beroep, leefden sedert een geruimen tijd met hunne moeder en onderling zeer in onmin met elkander. Op dien bewusten namiddag hadden zij weder een hevigen twist en werden daarna handgemeen, terwijl zij alles aan stukken sloegen wat in huis iu hun bereik was. De moeder snelde spoedig naar de politiewacht om hulp. Vier agenten werden afgezonden om de schuldigen te arresteren. Toen de vechtenden de politie zagen naderenwapenden zij zich de een met een schoenmakershamer, de andere met eeu groot mes. Zij gaven den agenten te kennen dat de arrestatie niet gemakkelijk geschieden zou, en de daad bij het woord voegende gaf de oudste der twee broeders den 2 agenten ieder zulk een geduchten slag op het hoofd dat het misschien voor één der agenten den dood zal kunnen ten gevolge hebben. De twee andere agenten wierpen zich onmiddelijk op den woesteling en bet mogt bunniet dan na een1 ver woede worsteling gelukken waarbij hunne kleederen letterlijk aan fladders gescheurd werden den deugniet in hechtenis te nemen en hem naar de politiewacht te voeren. De andere der twee broeders heeft voor- loopig -weten te ontsnappen door op het dak van het huis te klauteren van w.iar hij in een naburig buis verdwenen is. Men hoopt algemeen dat zij eens voor beeldig gestraft mogen worden. Het schijnt dat branden tegenwoordig aan de orde van den dag komen. Het beeft weinig gescheeld of Maastricht had het voorbeeld van verscheidene steden Heden morgen dan, bemerkte men door de vreemde reuk dat in een der huizen van den Grooten straat alhier, een begin van brand moe9t aanwezig zijn. Spoedig waren civiele en militaire autoriteiten op de verdachte plaats en na onderzoek bleek het te zijn hij den confiturier C.iu wiens kelder o. a verschèi- 1 dene vaten alcohol, rum enz. lagen. Genoemde C., bezig zijnde met het overtappen van die ligt ontvlambare vochten in flesschen kwam de vlam eener kaars in aanraking met het vocht dat natuurlijk hevig begon te branden. Door de activiteit der manschappen van eenige brandspuiten mogt men er in slagen den brand in zijn begin te blusschen, anders waren de gevolgen niet te voorzien geweest. Daar door de droogte in de nabijheid van het gebouw geen water was moest hot gepompt worden uit de putten der St.-Servaaskerk die op een aanmerkelyken afstand van het bedreigde pand ligt. Alhoewel de verbrande waarde niet aan zienlijk is, heeft de heer C. echter ernstige brandwonden bekomenalsook een helper van hem deze doch in minderen graad. Inqez Amsterdam, 15 Junij. Een zeker commissio nair hier ter stede, wij willen hem V. noemen, vertrouwde Zaturdag voor Pinksteren aan een zijner ondergeschikten dien wij X. zulten heet n, een brief met 14,000 om naar het postkantoor te brengen en aan te teekenen. De jongeling doet hetgeen hem gezegd is, althans hij gaat naar het postkantoor, komt terug en rijgt het vermeendo retjn aan het liaskoord op. De heer V. gaat met de Pinksterdagen uit de stad, de heer X. krijgt verlof het zelfde te doen. Bij zijn terugkomst vindt de heer V. twee brieven, een van een zijner handelsvrienden waarin bevreemding wordt uitgedrukt over het niet ontvangen eener som van ƒ14,000 en een van den vader van X. met informatie of op het kantoor ook iets van mijnheer zijn zoon bekend was. Mijnheer zijn zoon zat echter reeds in Londen, en schreef beleefdelijk aan zijn gewezen patroon dat de nummers der bankbiljetten die in het boek stonden, expresselijk vervalscht waren, en dat het niet verhoogen van zijn salaris tot de daad aanleiding had aangegeven. De heer V. is 14,000 kwijt, en X. zit straffeloos in het asylder oplichters en dieven: Londen. X^lieiien14 Junij. Er heerscht hier algemeeue verslagenheid door het volgende voorval. Heden nacht, omstreeks 3 uur waren de rijksveldwachteropziener der jacht en visschery, R. van den Burg, de buitenge wone onbezoldigde rijksveldwachter van Lunteren en de gemeenteveldwachter E. Bos beneden Remmerten in deze gemeente surveilleerendewaar zij twee man nen ontmoetten, die met geweer in 't veld waren. Bij het zien naderen der politie wilden zij de vlucht nemen, maar een zekere van der Groot uit ingen ziende het niet te kunnen ontkomen, keert zich om, roept: ^staat!" en schiet toen onmiddelijk het geweer af, waardoor doodelijk getroffen werd de gemeenteveldwachter E. Bos, man en vader van drie kinderen. Wanneer de jacht- ongiener van den J3urg niet was toegesprongen cn den geweest zy'n,1 akat fiy rtfcua c aangelegd. De dader is direct in arrest genomen en zal morgen naar Amersfoort worden overgebrachtde tweede is het ontkomen. Ylissin^en, 13 Junij. Zr. Ms. marine, op de Schelde en te Ylissingen gestationeerd, zal met Novem ber a. s. worden beperkt tot het vaartuig de Hector nu nog het praedinaat voerende van stoomkanoneevboot, doch van af dien datum stoomloos, daar men het gepast acht de machine er uit te nemen. Het bevel over die ontredderde stoomkanoneerboot wordt met genoemden datum opgedragen aan een luitenant-ter-zee 1ste klasse. De bewaking van de reede en wat men verder van een wachtschip zoo al verwachten kan, zullen de functiën zijn van den invaliden Hector. De korvet Prins Maurits nu als zoodanig dienst doende, zal alsdan naar Amster dam vertrekken, om eene andere roemvolle bestemming te ontvangen. G-oessi, 16 Junij. De thans alhier gehouden wor dende tentoonstelling door de maatschappij ter bevor dering van landbouw en veeteelt in Zeeland wordt door bet prachtigste weder begunstigd. Gisteren, de dag der eigenlijke tentoonstelling zijn ook de werktuigen be proefd. De volgende prijzen zijn o. a. toegekend: aan D. Hoclce te Zonnemaire voor drie stuks wol vliezen van langste en zuiverste wol een bronzen medaille; aan Giljamse te Ouwerkerkvoor een ondergrondsploeg 25,— en voor een egge ƒ10,aan de wed. Massee en Zoon te Goes voor een rolblok ƒ10,—, voor een verzameling spitgereedschappen ƒ10,voor een gier- voertuig ƒ25,—, voor een gierpomp ƒ5,en voor eene verzameling van landbouwwerktuigen, uitmuntende door volledigheid en bruikbaarheid ƒ100,—. Heden middag had de rijtoer plaats, waaraan 37 rijtuigen deelnamen, terwijl dien dag zal besloten wor den met eene gezellige bijeenkomst in de Sociëteit „van Ongenuchten vrij." Zioril^aseo15 Juny. Heden werd alhier ten Raadhuize aanbesteed het jaarlyksch onderhoud en vernieuwen van de gebouwen en andere werken der gemeente in elf perceelen. Aannemers zijn geworden Voor het 1 perceel. Openbare gebouwen waaronder de torens, poorten, vloedplanken, stads brand- en vroon paden, L. Geersvoor de som van ƒ2195. Yan het 2 perceel. Kaaimuren J. Dammersvoor de som van ƒ569. Yan het 3 perceel. Beschoeiingen en paalwerken, C. Wisse, voor de som van 2300. Yan het 4 perceel. Leveren van materialen, leggeu van winterkrammat en maken van steenglooyingen J. van der Linden, voor de som van ƒ1375. Van het 5 perceel. Bruggen enz. C. Wissevoor de som van ƒ700. Van het 6 perceel. Riolen slooten putten en wa terleidingen, G. Alemanvoor de som van ƒ169. Van het 7 perceel. Wegen voetpaden en straten J. van der Linden, voor de som van ƒ799. Yan het 8 perceel. Pompen en banken in de wan delingen, A AnkerWz. voor de som van ƒ483. Van het 9 perceel. Begraafplaats, J. van Dijke Hz. voor de som van 439. Van het 10 perceel. Groote toren, J. Dammers, voor de som van ƒ588. Van het 11 perceel. Schoolgebouwen, J. van Dijke Hz. - An |£m «nn /rok Heden werd de 52ste verjaardag van H. M. de Koningin op de gebruikelijke wijze alhier gevierd. Naar wij vernemen zal waarschijnlijk de Tweede Kamer tot Julij zitting blijven houden en daarna de Eerste Kamer in dezelfde zaal komen vergaderen uithoofde van verbouwing van haar eigen lokaal. Aan een particulieren brief uit Zwammerdam, ont leent de N. R. Ct. het volgende betreffende de ramp te Bodegraven. Men kan zich natuurlijk niet voorstellen, dat alle ge leden schade zal vergoed worden. Naar men intusschen verneemt, zou de commissie gaarne in staat worden gesteld om 1°. aan de meest behoeftigen, die niet tegen brand schade verzekerd waren, eenigen inboedel te verschaffen; 2°. aan de dienstbaren die in groot aantal van hun meeste goed beroofd zijn, hun verlies te vergoeden; 3°. den arbeidenden stand ook aan werktuigen en gereedschappen te helpen; 4°. den kleinen burger- en neringdoenden stand zoo te steunen, dat de ramp niet hun maatschappelijken on dergang tengevolge hebbe. Voor dit laatste bestaat gevaar, als men in aanmerking neemt dat de welvaart van Bodegraven althans voor een tijd geknakt is, zoowel door stilstand van bedrijf en nering, als door het waarschijnlijk vertrek van enkele meergegoeden. Wie weet ook bijv. of de zoo talrijk be- j zochte kostschoolwaarvan de ingezetenen toch ook voordeel trokken, tengevolge der ramp niet naar elders verplaatst wordt. Dat de schade zoozeer de geassureerde waarde over treft, zal daaraan moeten worden toegeschreven, dat de inboedels en aanwezige koopwaren en winkelgoederen óf niet óf te laag geassureerd waren. Ook is er veel verloren gegaan tengevolge van verwarring of overhaas ting, die op zulk een oogenblik zeer natuurlijk was. Er is bijv. iemand, die, om een kind te redden, geen tijd vond om eenige effecten en andere waarden, te zamen van eenige duizende guldens, aan de vlammen te ont rukken. Een ander ingezetene bracht zijne geldswaardige papieren in een kelder, waar alles schijnbaar veilig was en toch verbrand is. Twee ziekelijke zusters, waarvan de eene sedert tien jaren bedlegerig, werden tweemaal door bet vuur verjaagd en wat daarbij van haar goed is geworden, is licht te begrijpen. Zij zijn thans bij mede lijdende vrienden onder dak genomen. Eene andere, reeds bejaarde jufvrouw, heeft hetzelfde lot getroffen. Eu wat zeker tot groot leedwezen van velen er bij vermeld moet wordenvan hetgeen in alleryl naar de omliggende landerijen was gebracht, in de hoop dat het daar veilig zou liggen, van dat alles is in de duisternis veel ontvreemd. In die uren van algemeene verwarring heeft de hebzucht menigeen misdadig gemaakt. Overigens ontbreekt het niet aan bijzonderheden, ge schikt om den liefdadigen zin op te wekken. Intusschen zal het bovenstaande en al wat vroeger reeds gemeld is ruimschoots voldoende zijn, om ten Hai' no°dliidenden milde bydragen te zien toe- ïnianteriè, cue xer geragd- verlof huiswaarts vertrokken, stonden uit, eigen beweging bun rantsoen brood af voor de noodlijdenden te Bode graven, zoodat den tweeden Pinksterdag een 300tal koramiesbrooden naar die zwaar beproefde gemeente werden verzonden, hetwelk gratis geschiedde door de stoomboot op Woerden. Zulke edele dadeu zyn der vermelding waardig. De Brandwaarborg-maatschappij onder directie der firma de Jong Co., te Amsterdam, is, zoo verneemt de Schoonhovensche Ct., bij den brand te Bodegraven betrokken voor een som van ƒ118,000. De Nederlandsche Maatschappij van Brandverzeke ring te Tiel heeft onmiddelijk de schade betaald aan alle ingezetenen van Bodegraven, wier panden by deze Maatschappij waren geassureerd. Die som bedraagt niet minder dan ƒ46,900. welke op de gebruikelijke wijze in mandaten op den kassier der Maatschappij is uitbetaald. Het Dagblad deelt mede, dat er een gerucht loopt a.ls zou Dirkje Veldhuizen, over wier veroordeeling zoo veel gesproken en geschreven is thans niet 16 maar 23 jaar oud zijn, zoodat ten vorigen jare, wegens het begaan der brandstichting, by haar inderdaad geen onderzoek naar het oordeel des onderscheids noodig zou geweest zyn. Ook ons zijn dergelijke geruchten ter oore gekomen en wel deze bijzonderheden: Dirkje V. zou geboren zijn voordat hare ouders gehuwd waren, en daar deze ver zuimd hadden dat onecht kind bij het later gevolgd huwelijk te doen wettigen, zouden zij haar hebben doen doorgaan voor een ander hunner kinderen dat nu 16 jaren geleden tijdens bun huwelijk, is geboren doch spoedig gestorven is. Wat van deze geruchten is te gelooven weten wij niet; wij hopen echter met het Dagblad, dat zij blijken mogen onjuist te zijn. {H.bl.) De persoon van Strieker, die eenigen tijd geleden door het Provinciaal Geregtshof in Zuid-Holland wegens moord, te Rotterdam gepleegd, tot 15 jaren tuchthuis straf is veroordeeld en wiens zaak in de volgende week in cassatie zal behandeld worden, bevindt zich thans niet meer in het huis van burgerlijke en milataire ver zekering te "s Hage, maar verkeert in zulk een toestand van waanzin, dat men hem naar het krankzinnigen-ge sticht lieeft moeten overbrengen. Reeds meermalen heeft men opgemerkt dat feiten v.an denzelfden aard zich in zeker tijdsbestek vele malen herhaalden. Zoo schijnt het dat men ditmaal ten aanzien van brand in dien toestand verkeert; geen dag toch gaat voorbij of een nieuw onheil wordt gemeld. Het aan tal groote branden van den laatsten tijd, wier vermelding voorzeker onnoodig is, is wederom vermeerderd.. Een geheele voorstad van Quebec, de hoofdstad van Britsch- Amerikais door de vlammen vernield420 huizen waarvan velen eerst in den lateren tijd gebouwd zyn, benevens twee in de haven liggende schepen, zijn een prooi der vlammen geworden terwijl ook het verlies van eenige menschenlevens te betreuren is. Men begroot de schade op omstreeks 500,000 dollars of 1,250,000. Bij de leden der Maatschappij tot Nut van den Javaan circuleert een adres aan de Eerste Kamer om de wet, houdende nadere regeling van de suikercultuur, niet aan te nemen, op grond vooral dat door die rege ling een millioen arbeiders nog twintig jaar lang gedwon-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1