Sb Meekrap-Berigt. VAN MlIIIII; 1,11 Uit; OP ZIËR1KZEE. ^BEKEND 31A KIN G. Openbare Verkooping eene partij AFBRAAK, Ongeveer 400 stuks Planken L A N D E R IJ E N, WEILAND en TUIN, Meubelaire Goederen, Een Woonhuis, met Schuur, Een WoonhuisTuin en Erve U B EEST I ALEN, Gerookte HAMMEN 4 Puike Aardappelen te koop Duurzaam Gerste-Bier, TURFKOOL of Gecarboniseerde Turf. II Haute Nouveauté. In de Likeurstokerij DE til END, VU D, ,101'I'E, JZ.I PHOTOGRAPH1 VRACHTRIJDER li 17% CENTS. M ALZ-T OILETT E- B AD-ZE EP, W H H co Soiree Déclamatoire, O Een STAMPER 'C (Pera), liet men ongestoord branden, terwijl de vlammen op vreeselijke wijze werden aangewakkerd door den sterkon Noor denwind. Takeime9traat alsook de Hakkiar-, Misk-, Iwan-, Sckyz-, Agatsj en andere straten werden bijna uitsluitend door Yijke Armeniërs bewoond, die op Pinksterzondag het eerste (dertienjarig) feest der constitutie vierden, en iu groote partijen de stad haddon verlaten en landinwaarts waren getrokken Lijken werden nog elk oogenblik gevonden; tot nu toe werden 250 opgedolvenIn de Rngelschc ambassade werden een uur voordat het vernielend element het gebouw naderde alle noodige maatregelen van voorzichtigheid getroffen, maar niets kon de vernieling van het paleis verhinderen. De vlammen hadden het dak tot een afstand van 60 passen bereikt, zoodat niemand zich daar kon houdencn velen ernstige brandwonden bekwamen. De Engelsche bladen bevestigen het bericht, dat weldra in do voornaamste hoofdsteden van Europa inteekenlijsten zullen rondgaanten bate der slachtoffers van de catastrophe. Naar aanleiding van den brand deelt dc berichtgever der In- dépendance de volgende belangwekkende bijzonderheden mede over soortgelijke onheilen te (Constantinopel over het algemeen: „De vreeselijke catastrophe, welke in weinige uren tijds on derscheidene (luizende huizen in de hoofdstad van het Tnrksche rijk heeft vernield, is in het Oosten volstrekt geen zeldzaam schouwspel; ieder jaar komt het voor, dat gansche dorpen in in den asch worden gelegd; vooral te Konstantinopel vernielen branden vnn tijd tot tijd geheele wijken te gelijk. Een brand van 40 of 50 huizen wordt ter nauwernood vermeld; wel verre van hem als een ongeluk te beschouwen, wordt hij den in woners een waar feest, den dieven een kostbare gelegenheid om tc plunderen, den nieuwsgierigen en reizigers een aantrekkelijk schouwspel. Dit alles is zeker treurig, maar het is tevens waar. «Niets is inderdaad zoo eigenaardig als een brand te Stam- böul. Wanneer van den top des torens van den Seraskierat en van dien van Galata, het signaal van den brand gegeven is, stroomen weldra uit alle stadsdcelen naar het bedreigde punt de córporntiën der pompiers bijeen. Wee uwanneer gij'u niet wijselijk tegen de muren aandringt, als een bende dier woes telingen in nnntocht is; zij komen huilende, als razenden voort snellende en alles omverwerpende, wat zij op hun weg vinden, terwijl zij zich met verbazende snelheid cn behendigheid aflos sen in het dragen der brandspuit, waaromheen zij zich groe- peeren. Gewoonlijk zijn deze. mannen sterk gespierden onder hen ziet men vele negers, die, half naakt als zij zijn, en bij bet licht der vlammen, gelijken op demonen, die een bncha- nnle vieren. Met zijn kreten cn vloekenwelke geen pen in staat is te beschrijven; weldra zijn alle spuiten bijeen, maar bet water ontbreekt. Dan bespeuren de pompiers, die het zich tot e.M- stellen om de eersten te zijn, zonder aan iets te den ken, dat de spuit zonder water een nutteloos werktuig is, en vertrekken met andereu, ten einde eenige emmers water te halen. Dan begint do spuit te werken, werpt eenige water straaltjes in de vlammen, vergezeld van de luidruchtigste toc- juigiugen der demonen, welke haar bedienen: en daarmee is dan al les gezegd; een oogenblik later begint hetzelfde tooneel opnieuw, maar het vuur, dat met de belachelijke pogingen spot, tast andere woningen aan en verdrijft de opeengepakte men- schcnmassa. De verhuizingen beginnen op een kilometer ver io het ronde. Het wordt dan een algerneeue verhuispartijeen on mogelijk te schilderen spektakel: een dief, die zich uit de voeten maakt, jammerende oiigelnkkigenhinderende nieuws gierigen en de immer schreeuwende spuitgasten. «De hoogero autoriteiten trachten te vergeefs de hulpmiddelen te organiseeren, hunne bevelen worden niet gehoord en zeldzaam ten uitvoer gelegd. Verwarring cn tumult en soms ook het bijgeloof: ziedaar de elementen welke men stelt tegen het ver nielend element. Daarom ziet men hel ook gebeuren, dat houten huizen neerstorten als kaartenhuisjesvan het oogenblik af, dat de vlam welke woning dan ook aantast, is het in den tijd van twee minuten gedaan; het gekraak der inval lende daken zal u aldra de zaak duidelijk maken. „Zou men het geloovsn? Te Konstantinopel is het bijge loof zoover gekomen, dat de pompiers weigeren zich van het zeewater te b' dienen, ten einde het vernielende element te be strijden; volgens hen wakkert het zout de vlammen aan. in stede van haar te blusschen. „Ik herinner mij naar aanleiding hiervan een historisch woord van Fuad Pucha. Gedurende zijn grootvizierschap, werd Slcnlari ten deele een prooi der vlammen. Fuad, vergezeld- van eenige officieren van zijn gevolg, trachtte de bluschmiddelen te organiseeren. «Water, water!" schreeuwde men van alle kanten; en nog wel op twee passen afstand van den Bosphorus. «Maar haal toch water uit den Bosporus" scheenwde de groot vizier. Geen mcii9ch verroerde zich ca iedereen ging voort om «water 1 water!" te roepen. Nieuwsgierig en toornig gemaakt tevens, ging de grootvizier naar een der razenden toe, die zelf het hardste schreeuwde en riep hem toe: «Kerel, waarom volg je mijn bevelen niet op liever dan eenwig te bulken? «Excellentie" antwoordde de ander «het zeewater verergert den brand" „Goed," zeide Fuad, „steek den Bosphorus iu brand, indien gc lust hebt, maar bedien je pomp met zeewater." Eindelijk deed men dit en de brand werd gebluscht tot groote verbazing der heereu spuitgasten. «Van den anderen kant, is het niet zeldzaam om, wanneer een groote brntul vuile en morsige wijken in de asch legt, om zich heen te hooren fluisteren „Laat maar branden, in weinige maanden tijds zal men de dompige straatjes door breede stra ten vervangen." Een brand te Konstantinopel i9 een verfraai- ingsmiddel, dat den llau9sraannen van de plaats bevalt. Ten tijde van den brand, welke 4000 of 500O huizen te Hamburg vernietigde, gingen de kwaadwilligen zelfs zoover van te beweren, dat men zich een genoegen er uit gemaakt had om de verwoes tingen van het vernielend element te bevorderen. Het was vuige laster, maar desniettemin blijft het idee bij het volk genesteld. «Tot dusver was Pera, het Ruropecsch kwartier ran Kon stantinopel, dat zich tot aan den top van Galata uitstrekt op deu heuvel, welke tegenover Scutari ligt, vau eeu algemeeuen brand bevrijd gebleven. «Te Pera zijn de huizen van steen en niets kon ons doen denken aan de mogelijkheid van het verschrikkelijk onheil, dat dc telegraaf ons heeft gemeld. Duizende woningen, kerken, moskeeën en paleizen zijn in de asch gelegd. Onder deze ge bouwen is ook het Engelsche geznntschapsgebouw, uit welks vensters men Starnboul, den Golden Rovvn, den Bosphorus en Azië's kust ontdekte, een prooi der vlammen geworden. Wij kunnen ons nog niet "oorstellen hoe het vuur dit schoone paleis heeft kunnen vernielen. Het lag iu een groot park en was door mm en van 20 a 25 voeten hoog omringd. Volgens de En gelsche bladen hebben de grondslagen alleen meer dan 100,000 ponden sterling gekost." als de onze te verkeeren ook van daar meldt men dat er bjjna hoegenaamd niets omgaat en de noteringen onveranderd blijven. Rotterdam, 13 Junij 1870. Het artikel blijft doodstil. Wat er nn en dan nog wordt afgedaan is alléén van puike zuiveren onberoofden. Over het algemeen neemt men zoowat een afwachtende houding aan. De koopers wachten tot er wat meer vraag komt van het buitenland, alvorens verder met inkoopen voorttegaan. De eigenaars op het land wachten van hunnen kant met verkoopen tot er zich misschien wat hetere prijzen zullen opdoen, of zy bij dat wachten baat zullen vin den, zal de toekomst leeren. De Fransche markt schijnt zoowat in dezelfde positie Mijne onderzoekingen der Monsters onberoofde en MEEKRAP 1869, van den laatsten Marktdag, geven de volgende bevindingen als Uit Goes. PL. No. l/s 2 v. onber. 9s °/0 asch. V 7. 2 v 9s »/0 V 7« 2 IIs V. 2 "s 7o i ii' 2 13 S H 12 1 H V 12 °/0 2 9> ,5/1, 2 u 10 V H U H 9 7» 10 Jung 1870. M. E. BOUR. SPOORBOOTDIEN*ST Corresponderende op den Staatsspoorweg. .J TJ IV IJ 187 O. Van ZIERIKZEE: Dond. 16'smorg. 6,u.V. 16 's nam. 6,«V. Vrijdag 17 2,30 Van MIDDELBURG Dond. 16 's nam. 2,30 u. Vrijdag 17'smor. 10,- 17 's nam. 6, 18 2,30 V. Zaturd. Maand. 20'smorg. 8,30 20 's nam. 6, Dingsd. 21'smor. 10,— Woensd. 22 10, 22 's nam. 5,30 »V. Dond. 23 12,30 Zaturd. 18'smorg. 9,30 18's nam. 5,30 Maand. 20 2,30 Dingsd. 21'smorg. 6, 21 's nam. 6, Woensd. 22 1, >V. Dond. 23 'smorg. 6, 23 's nam. 6,30 Oiiclort**oii"wcl JOB van der HAVE Az. to Sirjansland, en PIETERNELLA MARINA van den BERG. Brüinisse, 11 Junij 1870. Getrouwd JOHAN LEONARD TULLENERS Arts te Hendrik-Ido-Ambacht en ALIDA JOHANNA MAK. Zierikzee, 13 Junij 1870. Bevallen van een' Zoon, N. M. KNAAP ochtman. Zierikzee, 13 Junij 1870. Algemeene kennisgeving. «y Die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan - of papie ren onder zich mochten hebbenbehoorendc tot de nalatenschap van wijlen den Heer DOMUS ROGGE BAND, onlangs te Oud- Vossemeer overleden, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris Mr. T. A. WAGTHO te Tholen, uiterlijk vóór 25 Juni 1870. p BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Kerkwervebrengen bij deze ter kehnis van alle Grondeigenaren of Gebruikers van Landen, onder deze Gemeente gelegen, dat de Jaar- lijkselie Schouwing op cle Wegen binnen deze Gemeente zal plaats hebben op Dingsdag den 21 dezer maand; wordende ieder gewaarschuwd, de Wegen vóór zijne Landen, alsdau in behoorlijken staat te brengen, zoo door het effenen als het aanvullen van laagten en putten, zullende tegen de nalatigen in dezen, overeenkomstig de bepaling van het Reglement op het beheer en onderhoud der Buurtwegen en Voetpaden in de Provincie Zeeland worden gehandeld. Kerkwerve, 14 Junij 1870. G. van der CINGEL, Bur gen fester J. G. BETHE, Secretaris. (f De DIJKSDIRECTIE van den polder DREISCHOR, zal, op Dingsdag den 21 Junij 1870, des voormiddags ten 11 ure, in de dorpsherberg van J. van Bloois te Dreisclior in massa, bij enkele inschrijving AAN- BESTEDEN de levering van 190. Kub. el GRINDvan 1—3 duim middellijn 90 u if 6 H Gegadigden worden tevens verwittigd dat de levering van de grofFe grind moet plaats hebben vóór of op 20 Julij 1870 en van de fijne vóór of op den 1 October aanstaande. Ook zal den aannemer, desverkiezende bij e1I«e goedgekeurde lading kunnen beschikken over de helft van de naar de aanneemsom berekende waarde der aangevoerde grind, terwijl bij de laatste aflevering en goedkeuring van de benoodigde hoeveelheid grind het nog resterende gedeelte der aanneemsom onmid- delijk zal worden uitbetaald. Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij den Heer J. van der LINDE, Dijkgraaf van voornoemden polder, en ter Secretarie der gemeente Dreisclior. y ten overstaan van den Notaris P. van de GRAFT, op Vrijdag den 24 Juni 1870, des voorihiddags 11 uren, op het Molenwater te Middelburgvan bestaande in 2 Grenen MOLENROEDEN, lang 25 me ters, een extra zware eiken IVfÖLENAS, een kompleet BOVENWIEL met VANG en BONKELAAR, een partij zware Grenen GEBINDTEN, Grenen en Eiken BALKEN, RIBBEN, VLOERDEELEN,.BRANDHOUT en hetgeen meeyder zal worden gepresenteerd. Alles vóór en op den verkoopdag op het Molenwater en in de nabijheid van den Oliemolen „de Nijverheid," te bezichtigen. De Griffier G. van WAGE zal, ten ver zoeke van den Heer Burgemeester Strand vonder der Gemeenten Haamstede en Burghop Zaturdag 18 Junij 1870, 's voormiddags 10 uur, op de Hofstede van I. van ZUIJEN onder Westenschouicenom con tant publiek verkoopen: van diverse afmetingen en hetgeen verder zal worden geveild. A Pc Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van zyne principalen, op Dingsdag den 21 Junij 1870, 1s voormiddags ten 10 ure, in de Sociëteit „St.-Sebastiaan" te Zierikzee publiek pre senteren te verkoopen de navolgende weten 33 B. 75 R. 27 E. gelegen in de Gemeen te Nieuwerkerk. 5 19 95 gelegen in de Gemeen te Ouwerkerk. 10 94 gelegen in de Gemeen te O os ter land. 8 73 60 gelegen in de Gemeen te Kerkwerve. 1 08 10 gelegen in de Gemeen te Noordivelle. 3 55 30 gelegen in de Gemeen te Ellnneet. 1 93 60 gelegen in de Gemeen te Haamstede. en 3 23 60 gelegen in de Gemeen te Burgh. Te Zamen 63 B. 43 R. 42 E. Alles aankomende den boedel van wijlen den Heer G. JANSEN. En daarna '/ie PORTIE in <le Meestoot „de Star." Catalogussen en information te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris en bij den Heer J. C. BAL, St.-Domusstraat. 19 De Notaris Mr. T. A. WAGTHO te Tholen zalop 3faan(lngS7 «Jimï 18*70, 'ss inmiiddags ton 4 ure, (in plaats van op Maandag den 20sten Juni 1870, des namiddags ten 3 ure), in de Herberg van van der BIJL te Brüinisse (en niet te St.-Annalandzooals eerst was aangekon digd)in ééne veiling** publiek presenteren te verkoopen Zeven perceelen uitmuntend gelegen onder Brüinisse, groot 1 heet. 72 ares 70 centiares, kadaster sectie C, No. 88 en 98; ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen Mejufvrouw J. BUIJTERSE in leven huisvrouw van den Heer H. STEIJN te St.-Annaland. De Notaris Mr, J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van de erfgenamen van K. FOK KER Cz., op Woensdag den 29 Junij 1870, 's morgens ten 9 ure, op hun Hoefje onder Haamstedepubliek presenteren te verkoopen Eene aanzienlijke partij bestaande in TAFELS, STOELEN, 2 BEDDEN met toebehoorenSPIEGELS, SCHILDERIJEN, 1 COM MODE, 1 BUREAU, 1 KABINET, 1 LADETAFEL, 1 KLOK, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDE WERK eti meer andere Roerende Goederen. En op denzelfdcn dag, 's namiddags ten 2 ure, in de Herberg van W. SPEELMAN te Burghin diverse perceelen Zomerhuis,Tuin, Boomgaard &Erve, staande en gelegen in de Gemeente Haamstede, kadas traal 'bekend: sectie C, No. 375, 376 en 377, groot 45 Roeden 50 Ellen. staande en gelegen te Burgh, kadastraal bekendsectie B, No. 280 en 281, groot 12 Roeden 14 Ellen. En *80 Roeden SO Ellen BOUWLAND, gelegen aldaar en kadastraal bekend: sectie C, No. 276 en 277. Alsmede eene partij VRUCHTEN, bestaande in ROGGEZOMERGERST ERWTEN en BRUINE BOONEN, te velde staande in de Gemeente Burgh. Nadere information te bekomen ten kanl voornoemden Notaris. kanton De Notarissen Mr. C. van der LEK de CLERCQ en J. van der BENT zullenten verzoeke der erfgenamen van wijlen M. VISSER, aan deszelfs gebouwen te Brouwers haven, op Woensdag 29 Junij 1870, des voormiddags 9 ure publiek verkoopen EENE PARTIJ JE5oiiw-eti Meiligereecl.seliappen, Hooi, gtroo en IMosüt, mitsgaders Mooi- en Itsint- <rrasen Klavers te Velde, Huismeu- TGelou enz. a en dik gerookt SPEK, te bekomen bij J. BARTELSE, St.-Domusstraat. by LUCAS vüft «er VALK, Breestraat. f MAARXSCH BROUWSEL, hetwelk van het fust kan gedronken worden zonder to verzuren, voor J3,i50 het kinnetje, (40 kan), te bekomen, zoo lang de voorraad nog strekt, hij M. F. C. ip KATER. De ondergetekende berigt dat eene groote pari TURFKOOL door hern is ontvangen cn 1 krijgbaar wordt gesteld tot den prjjs van f&,~ ]J vat, pl. m. 140 stuks. J. AGELINK VAN RENTERGEM Jr., in Brandstoffen, Middelt, De ondergeteekende berigt zjjnen geëerden Stad- Landgenooten boven en behalve in het Verkoop! zijnde Manufacturen in het bezit te zijn eene ruime sortering STALEN voor Japonstöu Waterproef van af 1,50 per 7 Ned. palm. eène fraaije collectie iBnksking van de lam smaak, Laken, hlaauw, en zwart Trico alles van de beste qualiteit. De stalen worden naar verkiezing in de stad i huis ter heKïgtiging gegeven; buiten de i\ wonenden adresseren zich daartoe met franco brievj Zierikzee, Junjj 1870. C. BAL, J.Cz. Verkoophuis. Door plnatsgsbrek zullen de voorhandeno SPI GELS tot lage prijzen verkocht worden, i te bekomen alle soorten van LIKEUREN, BITTEEl GENEVER, BRANDEWIJN, Roode-, Zwarte- en Wil AALBESSENWIJN. 1 Zierikzee. De ondergeteekende brengt bij déze aan zijne begt stigers ter kennis, dat bij hem van heden af gelegenb bestaat zicli te laten PHOTOGRAPH1 RJEIV belovende eene accurate en civiele bedien» O. H. HOES, 0 Lange NobelstraatZierih De ondergeteekende berigt bij deze i hij als van BURGH over HAAMSTEDE tn ZIERIKZEE zal rijden van af 16 dezer i DINGSDAGS en DONDERDAGS van elke week, net vervoeren van passagiers en gootlerc en het verrigten van cominisslën. Het vertrek van Haamstede is bepaald des morge ten T' ure. Hij beveelt zich als zoodanig beleefdelijk aan zt lende door eene prompte en soliede bediening zich i gunst zijner Landgenooten trachten te verwerven. Het bestelhuis te Zierikzee is hij JOH. BLOM i <3e Varremarkt. Burgh, 13 Junij 1870. W. LEMSOM O ii o v c.1* t r e ff e 1 Ij k o JOHANN HOFF'S CENTRAAL-DÉPOT Bloeramarkt bjj de Stilsteeg, F 154. IToofcl-Hépót voor geheel Zeeland M. F. C. de KATER te Zierikzee. DépótsMiddelburg J. SNOEP Jr. Vlissingen P. GASILLE. Goes D. A. OER- LEMANS. Schoondijke A.van OVERBEEKE. Cortqene J. de DIE. Wissenkerke M. P. BROEKES. Aanvragen tot Dépots franco aan den Heer de KATER te rigten. 17"'/2 Ots. Wederverkoopers rabat. te geven door het Declamatorisch gezelschap J IZ>. L. NI. te Brouwershaven op Dingsdag den Junij 1870 des avonds ten 7 ure in de zaal bij Wed. F. van 't Hof aldaar. De geheële onzuivere opbrengst zal strekken tel voordeele van «le oiigelukkig-en «loc[ «len brand te Bodegraven. Entrée 50 Cent. benoodigd in de Meestoof «de Kapel" te Capelle. Ml melde zich aan bij Mr. C. J. FOKKER te Zierikzet binnen acht dagen. VAN STONDEN AAN een WAGENMAKERS-KNECHl benoodigdadres met franco brieven bij I. GEUS, te Col A. SCHIPPER te Nieuwe Tonge vraagt nl een SCHILDERS-KNECHT I P. G., tot December vast werk. Brieven franco. /j| TERSTOND benoodigd een LOOPJONGEN, bij J. W. B. van N1EUWLAND. Tevens zijn te bekomen g;i*oote en kle: WATERVATEN. Met 1 AUGUSTUS aanstaande eene bekwame DIENSTMEID benoodigd, bij Mej. PETILLON te Brouwershaven. Uitgevers: DE LOOZE W AALÏ Gedrukt by de firma: DE LOOZE CÖMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2