I No. 2785. Donderdag 16 1870. 26sle Janrg. Brand te Bodegraven. Besturen en Adininistratien. AANBESTEDING. Nieuwstijdingen. Jl deri W Inspectie op de Straten. A f k o n d i g i n g. A f k o n d i gi n g. Loting voor de Schutterij. PUBLICATIE. üttUiAÉk ZlllllkZIIStlll NIEUWSBODE. Voor de noodlijdenden door bovengenoemden brand i9 i„ de bus, aan het bureau dezer Courant geplaatst, aan diversen ontvangen /6,S9, welk bedrag heden aan de Commissie aldaar is toegezonden. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierik zee zijn voornemens op Woensdag 29 Junij a. s. de9 namiddags te 1 uur op het Raadhuis A ANTEBESTE- DEN Met bouwen van oenen STEENEN DUIKER iii <len WestliaveiKlijlt. Aanwijzing op Dingsdag 21 Junij a. s. des voormid dags te 11 uur. Inlichtingen zijn te bekomen bij den Gemeente-Bouw meester, bij wien de teekening en het bestek ter inzage iggen. Zierikzee, 8 Junij 1870. Burgemeester en Wethouders C. J. FOKKER, Weth. l.B. De Secretaris, J. F. N. ERMERINS. redenen van vrijstellingwaarop sommigen aanspraak zouden mogen maken ter kennis9e van de genoemde commissie te brengenmet aanduiding van het artikel der wet en het onderdeel van dien waarop zij hunne reclame hebben gegrond. En opdat niemand hiervan eenige onwetendheid zoude kunnen voorwenden zal deze worden afgekondigd en aangeplaktwaar zulks te doen binnen deze gemeente gebruikelijk is. Gedaan te Zierikzee, den 15 Junjj 1870. En is hiervan afkondiging geschied ter plaatse waar het behoort den 15 Junij 1870. C. J. FOKKER, Weth. l.B. J. P. N. ERMERINS. Secretaris. den. J iri< 3ID ruiniw VLI VIP. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend: dat op Zaterdag den 18 Junij eerstk. eene INSPECTIE op «Ie Straten in deze gemeente zal gehouden worden en noodigen de ingezetenen uit om ieder voor zijne woning of erf, de straten, paden, stoepen en goten, rein en zindelijk te houden, en alzoo de bepalingen van het jolicie-reglement behoorlijk na te leven; opdat de straf- mpalingen niet zouden behoeven te worden toegepast. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze worden afgekondigdomgeroepen en in de Courant geplaatst. Zierikzee, den 2 Junij 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER, van Zierikzee maakt bekend dat het kohier van het Patentregt4de kwartaal van deze gemeeute, dienstjaar 18C9/-0 den 11 den dezer maand door den heer Prov. Inspecteur der Dir. Belas, enz. in deze provincie executoir verklaard op heden aan den heer Ontvanger der Dir. belastingen alhier wordt ter handgesteld ten fine van invordering, en dat ieder verpligt is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee den 13 Junij 1870. C. J. FOKKER, Weth. I. B. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend: dat het primitief kohier voor de belasting op het Personeel, No. 2 van deze gemeente, dienstjaar 18'°/7l den 13den dezer maand door den heer Prov. Inspecteur der Dir. Belastingen enz. in deze provincie executoir verklaard, op heden aan den heer Ontvanger der Dir. Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ten fine van invordering, en dat ieder verpligt is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 15 Junij 1870. C. J. FOKKERWeth. I. B. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Zierikzee maken bij deze aan de belanghebbenden be kend dat de alphabetische naamlijsten van de inge schrevenen voor de Schutterij ter inzage van een iegeljjk zullen ltggen op het Raadhuis dezer gemeente van Vrijdag den 17 Junij 1870 tot Vrijdag 24 Junij daar aanvolgende, ten einde een ieder in staat zoude zijn, om ingeval hem eenige personen of omstandigheden mogten bekend zijn, die op dezelve nog zouden behooren te worden aangeteekend of daarvan moeten worden weggelaten, zulks aan het Bestuur kennelijk te maken. Dat de loting voor de Schutterij tusschen de inge schrevenen van deze jare, klasse 1870 zal plaats hebben onder toezigt eener commissie uit het Bestuur, ten Raadhuize dezer gemeente, op Zaturdag den 25 Junij 1870, des namiddags ten 7 ure precies; wordende de belanghebbende bij deze gelast, zich ter plaatse en op dato vermeld te laten vinden, ten einde aldaar voor de dienst der Schutterij te loten, of zulks door behoorlijke, bij de gedachte commissie bekende, gemagtigden te laten doen, zullende voor hen, die persoonlijk afwezend mog ten blijven en zich niet op vorenstaande wijze, hebben doen vertegenwoordigen door een der leden van de commissie worden getrokken. Dat dadelijk na den afloop der lotingop voorschreven wijze, eene naloting zal plaats hebben ten behoeve jan diegenenwelke tot de loting verpligt zijnde buiten hun toedoen niet onder dezelve mogten zijn begrepen geworden alsmede ten behoeve dergenen welke, ofschoon in andere gemeenten reeds geloot heb bende sedert de laatstvoorgaande inschrijvingin de gemeenten zijn komen inwonen, en der vreemdelingen welke sedert die inschrijving in de termen zijn gevallen als ingezetenen te worden aangemerkt. En dat eindelijk de belanghebbende personenbij de 0^.Pgd£_^l_egenheid zal worden opengesteld ^om de Te Genève nemen de werkstakingen meer en meer een ernstig karakter aan. Tegenover de zamenspanning der werklieden is eene zamenspauning der werkgevers opgetreden. Den 4den dezer werd bij aanplakbiljetten, namens de gezamenlijke daar gevestigde bouwmeesters door eene commissie onderteekend, het onveranderlijke besluit bekend gemaakt om don 12don Junij alle werk plaatsen geheel te sluiten, indien de stukadoors welke, sedert eenigen tijd het werk gestaakt hebben om hooger loon te verkrijgen, niet op den Öden Juni tot den arbeid teruggekeerd waren. Door de uitvoering van dit besluit zouden niet enkel de laatstgenoemden, maar alle met selaars, timmerlieden enz. ten getale van 3 a 4000 aan den dijk gejaagd worden. Een gedeelte van het Fransche departement du Var wordt geplaagd door eene ontelbare menigte zwarte aprinkhanen, die al het te veld staande gewas vernietigen. Men schrijft hunne verschijning toe aan langdurige droogte. Amsterdam, 13 Junij. Heden heeft het prov. geregtshof in Noord-Holland uitspraak gedaan in de zaak van Dr. F. Elders. In een zeer uitvoerig vonnis, waarvan de lezing eenige uren duurde, heeft het Hof als bewezen aangenomen dat er tusschen hem en mevr. Wiersma een ongeoorloofden omgang bestond doch wat het afgeven van het certificaat betreft beslist, dat- niet overtuigend bewezen is dat hierin valschlieid is gepleegd en hem mitsdien vrijgesproken. De adv.-generaal behield zich evenwel 'de invrijheidsstelling van den beschuldigde voor. Een buitengewoon talrijk publiek woonde de zit ting bij. 14 Junij. Dr. Elders is gisteren avond in vrij heid gesteld. I3siai*»i 12 Junij. Ter gelegenheid van de aan bieding op heden van den prachtbijbel aan Z. K. H. Prins Hendrik in de kerk te Baarn, heeft ds. Herman bij den morgendienst tot tekst gekozen: Ps. 119 vs. 105, „nu werd zij een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad waarbij hij als reden dat de kerkeraad dezen bijbel den Prins vereerde, aanvoerde, dat Z. K. H. in deze kerk gedoopt was. Na de aanbieding zong de ge meente Ps. 121 vs. 4. Zoowel de Prins als Prinses Hendrik waren diep getroffen over de tot hen gerichte woorden. De firma Benten en Zonen, te Amsterdam, verdienen lof voov de keurige uitvoering der hun opge dragen taak, door het leveren van dezen bijbel, de calligraaf Grcvenstuk eveneens voor het album. De stan daard is vervaardigd door den heer Rottier te Baarn; een en ander vormt een schoon geheel. Daags te voren was het geschenk ten huize van genoemden predikant ter bezichtiging gesteld. 's Gli-ïiveiili:is:e, 13 Junij. De behandeling der postwet is in de zitting der Tweede Kamer van heden voortgezet tot art. 32. De amendementen van de heeren Fokker, om door het tot standbrengen van een postcon- tract een transatlantische stoomvaart van Nederland op Amerika tegemoet te komen, en Begrara, tot herstelling der vrijdommen voor nuttige vereenigingenzijn ver worpen, het eerste met 51 tegen 13 stemmen. 14 Junij. De Tweede Kamer heeft heden de dis- cussiën over de postwet voortgezet. Het amendement van den heer Fokkerom de Postkantoren te belasten met de taak van spaarkassen is verworpen met 46 tegen 23 stemmen. Het ontwerp zelf in zjjn geheel is aangenomen met 61 tegen 8 stemmen. "Vlisisiiijsreii12 Junij. Eindelijk is door den Minister van Marine bepaald besloten dat de hier gestationeerde korvet Prins Maurits der Nederlanden dienstdoende als wachtschip, met primo November a. s. zal vertrekken en vervangen worden door de stoom- kanonneerboot Hector. Met leedwezen is dit berigt hier vernomen, daar de bron van inkomsten, die waarlijk niet overvloeijend is, alweder vermindert. Ten anderen verliezen de ingezete nen in de heeren officieren tot het état-major behoorende een kring van beschaafde ontwikkelde mannen wier omgang hier steeds op hoogen prijs wordt gesteld, en wier gemis levendig zal worden gevoeld. Ml<l<lell>iii"<sr, 13 Junij. In eene vergadering van het Middelburgsch departementsbestuurder Maatschappij tot nut van H algemeen is jl. Zaturdag een zilveren me daille uitgereikt aan Johanna Perre, tot hulde voor de welbeproefde trouw door haar betoond als dienstbode by mevrouw de wed. Muntendam, gedurende een tijd vak van meer dan veertig jaren. Genoemde vergadering werd bijgewoond door de commissie voor de belangen van den dienstbaren stand, op wier voordracht haar ge noemde onderscheiding is toegekend geworden. Het prov. geregtshof in Zeeland heeft bij arrest van 9 Junij jl. J. v. N.vleeschhouwervroeger te Brou wershaven vrijgesproken ,van het hem ten laste gelegde als zoude hij eene valschheid in onderhandsch geschrift gepleegd hebben doch hem wegens het des bewust gebruik maken van een valsch onderhandsch geschrift veroordeeld tot eene correctionele gevangenisstraf van een jaar en eene geldboete van 50 gulden, Groes, 13 Junij. Tot ons groot genoegen kunnen wij raededeelen, dat van af 1 July e. k. er aan de worden, ten behoeve der reizigers voor Schore en Vlake, Weineldinge en Hansweert. Naar wij vernemen zal daar, zoodra er passagiers zijn bij eiken trein worden opgehouden. Voorloopig schynt er echter geen halte-gebouw geplaatst te worden. Dit zal eerst geschieden wanneer blijkt dat er genoeg zaam gebruik van die halte zal gemaakt worden. Iets dat wij niet betwijfelen. Haamstede, 13 Juni. Heden morgen is op de hofstede van den Heer W. Sraallegange alhier aange komen en gevangen eene gewone duif, aan den rech tervleugel met blauwen inkt gestempeld 151 lampes en met rooden inkt de letters ach er ah te en aan den linkervleugel met blauwen inkt: esle x wz X Ouwerkerk in Mitivola.ii<l, 11 Juni. Heden had alhier een eenvoudige maar indrukwekkende plech tigheid plaats. De Heer H. Schoo werd begraven sedert 2 Januari 1829 hoofdonderwijzer in deze gemeente. Een hevige ongesteldheid van weinige uren maakte een einde aan zijn arbeidzaam en voor velen zoo dierbaar leven. Hoewel in de zestig was Schoo jeugdig van hart helder van hoofd en flink in zijn doen. Schoo was meer dan een gewoon onderwijzer, of liever hij was een sieraad van zijn stand, getuige 't groot aantal jon gelui dat van elders bij hem om onderwijs kwam getuige de belangstelling verleden jaar op zijn 40javig jubilé hem door hooggeplaatste personen betoond getuige ook de algemeene deernis bij 1t bericht van zijn dood. Groot van verstand, was Schoo nederig van hart, en ondanks zjjne drukte voorschool, staat en kerk aller- prettigst in 't dagelyksch verkeer. Heel 't land van Zierikzee treurt over zijn heengaan, en daar buiten een ieder die hem kende. Tot bij 1t derde geslacht zal het van Schoo gelden «Begraven, maar niet vergeten!" om zijn arbeidznam leven, zijn degelijk onderwijs, zijn schranderen geest, en zijn vriendschappelijk hart. Eere zijne nagedachtenis«Leven is werkendat was zijn leuze; een ieder volge hierin dien waardigen onderwijzer, vooral in kleine omgeving, waar zoo licht Een-oog Koning zich 't leven gemakkelijk maakt, niet meer doet dan hij wild. w. z. zoo weinig doet als hij kan Zierikzee, 15 Juni. Aan een particulieren brief uit Zwammerdamvan 11 dezer, ontleenen wij het volgende betreffende de ramp te Bodegraven Wegens den grooten omvang der ramp en het aantal zaken die het meest voorziening vereischenie het nog niet doenlijk een volledig overzicht van de schade te geven of al de behoeften te kennenwaaraan nog voldaan moet werden. Ruim 500misschien 600 personen zijn niet alleen van woning, maar ook voor 'tgrootste deel van hun goed beroofd daar er bij de snelle uitbreiding van den brand slechts weinig kon worden geborgen. Et- bestaat eene voorloopige opgave van de schade waaruit blijkt dat de^e voor een bedrag van 420,000 niet door assurantie gedekt is. Al is het nu mogelijk dat dit bij nadere berekening iets lager kan gesteld worden zoo zal het toch een enorm cijfer bedragen en ofschoon onder hen die schade hebben geledenbetrekkelijk vele gegoeden zjjnbehoort verreweg het grootste aantal der noodlijdenden tot den kleinen burger- en nering doenden standniet tot de klasse der arbeiders. Terwyl de Commissie ter voorziening in den nood tot heden door milde toezending van brood en andere levensbehoeften in staat was om in de eerste levens behoeften te voorzien en tevens kleederen uit te deelen hetwelk aan ongeveer 60 huisgezinnen te stade kwam heeft er ook eene uitreiking van geld plaats gehad opdat men zich van het allernoodigste huisraad en ge reedschap zou kunnen voorzien. Bij die uitreiking is de vereischte omzichtigheid in acht genomen ter voor koming van misbruik; Na afloop der behandeling vau dc postwet zal de Tweede Kamer nog eenige wetsontwerpen onderzoeken. Men verzekert, dat pogingen worden aangewend om schutterij- en defensiewet nog vdór'het reces in discussie te brengen. Vooral zon van re geringswege op de afdoening der defensiewet prijs gesteld worden. Zeker is het, dat de behandeling dier wet van sommige kan ten in comité generaal verlangd wordt. f De «Haarl. Cour.» bevat de volgende advertentie: «Geen adelijke titels meer!!! In drukwerk en ge schriften noemt men mij dikwijls Jonkheer Hartsen. Men wordt verzocht dat «Jonkheer» weg te laten, 'tls geen bewijs noch van braafheid, noch van knapheid, noch van rijkdom. Ik doen er bij deze openlijk afstand van. «Dat anderen mjj navolgen! Dat wij verlost raken van titels, die tot opgeblazenheidtot leeglooperij, tot valsche appreciatie van karakters leiden. «Geen revolutie, alleen het gezond verstand kan er ons van verlossen. «Dat het Nederlandsch gezond verstand voorga. »F. A. HARTSEN.» Over onze regterlijke magt maakt de N. R. Ct. de volgende opmerkingen: „Naar wij vernemen verkeeren, behalve een lid van het Openbaar Ministerie, een tiental ad vitara aange stelde regterlijke ambtenaren in ons vaderland sedert langer of korter tijd in zoodanigen toestand van ge krenktheid van geestvermogens, dat zij buiten staat zijn hunne betrekking waar te nemen en het meereudeel bereids in gestichten vertoeft. Het behoeft geen betoog dat dit hier en daar bij verschillende regterlijke colleges groote stremming in den geregelden loop van zaken teweeg brengt, om niet te spreken van de omstandigheid dat de tractementen niettemin ten volle moeten worden uitbetaald, in weerwil dat sommige patiënten daarbij onder de alles behalve door de fortuin misdeelden be hooren. Daar de wet geene bevoegdheid geeft onder dergelijke omstandigheden ontslag te verleenen, ware het in alle opzigten hoogst wenschelijk, ja noodzakelijk in het algemeen belang, door eene-spoedige partiëele wettelijke regeling aan dergelijken ongelukkigen toestand een einde te maken, te meer daar de toekomst voor de invoering onzer nieuwe regterlyke inrigting, waarhij door artikel 22 in het geval wordt voorzientamelijk duister schijnt." Van de verschijnselen, die bij de nachtvorsten in den vroegen morgen, in onze Noordelijke provinciën zomernachtvorsten vallen steeds op de velden neder in een donkergraauwen nevel van fijne ijskristallen, die door den wind over hot land wordt gedreven en te meer verwoesting aaorigten, naarmate die nevel digt en breed is, en daarby langzaam voorttrekt. Specifiek zwaarder dan de atmospheer, hangt hij op don grond en wordt over onzen vlakken bodem gesleurd, de teedere uit- heeinsche gewassen als boekweit, aardappelen, fijne tuin- boomen enz. vernielende, die hij op zijn togt aantreft. Een eenvoudige mantel van elzenhout, een rjj opgaande hoornen of een bewoonde streek zijn in staat, om zijn kouden invloed over een aanmerkelijke uitgestrektheid te verbreken, zooals ook thaus weder is gebleken. „Ditmaal had hij een hijzonder prachtig aanzien, want hij was in de ronte gelegerd in den vorm van een hoefijzer, toon de togt werd aangevangen. Bij het aan breken der schemering werd de bovenrand door lint daglicht beschenen, 1tgeen een zeer fraai effect maakte boven de zwartgrauwe tint van de onderste lagen, die op het aardryk rustten. „Jammer maar dat het prachtig natuurverschijnsel zulk een noodlottige uitwerking had." Te Capellc (Langstraat) en in de omstreken worJt het hooi- gras tot eene ongekende duurte verpacht. Men berekent, dut de pachters gemiddeld ƒ36 a -10 per duizend kilogram be talen. Ook de boeren uit het zuiden van N. Brabantgewoon om hun hooiland van de landeigenaars uit de hand te huren, betalen een derde meer dan in het vorige jaar, terwijl er naar berekening een derde minder te velde staaf. Op vele plaatsen is het hoogra3 door de vele droogte rijp en moet men beginnen met hooienop enkele perceelcn heeft men reeds een begin ge maakt. Door de Oostenrijksche rechtbank zal eerstdaags vonnis geveld wordeu in de zaak der IIongnar.Mche roovers, die te Szc- gedin gevangen zijn; 180 roovers hebben reeds bekend en met inbegrip vau vrouwen en handlangers zal er over ongeveer 303 personen oordcel geveld worden. Als de wet in al hare gestreng heid toegepast werd, zouden meer dan 200 ter 'dood gebr ach t moeten worden. Gemengde berigten. Een bakker stond op een der Pinksterdagen te kij ken naar de dames en heeren die zich naar zekere Sociëteit begaven om de muziek le hooren. liet fraaije weder had velen uitgelokt en aan prachtige toiletten was geeu gebrek. Toen onze broodberéider gewezen werd op de vrouw on dochters van een zijner klanten, aan wien hij reeds maanden lang crediet gegeven had, en wier kostbare kleeding het meest in het oog liep zeide hij met een zucht: „Die arme X! Nn begrijp ik waarom hij zijn brood niet betalen kan Het fortuin is nog nog niet uit dc werelddat ziet men aan Langrand den bedrieger in het groot in Belgie. Het is een zoon van een herbergier en een gewezen rond leurder van garen en lint, en nu is hij schatrijk en bovendien nog roomsch graaf en gezegend door den paus. Hij moet zich met zijne vrouw bevinden te Parijs, en den uitslag afwachten van het onderzoek dat in zijne zaak wordt gedaanmaar dc uitlevering van dien regt- geloovigen bankier kan wel eens gevraagd worden. Verscheidene agenten van Langrand hadden tot 15,000 francs inkomen per jaar; zoodat die gezegende pluim graaf een ander ook wat gunde. Een aanzienljjk per sonage in 's Pausen omgeving, zeide dezer dagen: „De jezaiten zijn de bewerkers van al het geen er onder ons omgaat. Ilunue spreuk is: «Wij zullen de berk behecrschen, of het Pausdom zal met ons vallen." Twee dames te Wolphaartsdykdie niet verpast kunnen raken, zullen zich laten verloten op de tentoonstelling te Goes. Eene kasteleins-dochter te Sint. moest haar mond wat digt houden, anders zal er een slot op ge hangen worden; want: Meisje! weet dat 'tleelijlc staat, Als gij u zoo veel verpraat En al zijt gij wel wat knap Toch is uwe tong te rap. En gij praat, nu tot besluit, Ieder wel de kroeg nog uit. Te Arnemuiden zingt men Te Arnemuiden van dit jaar, Daar maakt een baas nu veel misbaar, Hij brengt de mode in den haak Gestreepte broekjes naar den smaak Zijn woning in de witte kleur. Een koper ringje aan de deur. Hij zoekt vergeefsmaar weet niet wat, Maar wordt ligt schout nog van de stad. Te Biezelinge moest een windbuil zoo veel snaps niet hebben als hij met de pinksteren heeft gehad want dat zou wel eens verkeerd kunnen afloopen; dus: Man wil wat voorzigtig wezen En wil bedaard dat stukje lezen Dan houdt gij later uw fatsoen Zoo als beschaafde lieden doen. Kerknieuws. Axol12 Juuij. Heden namiddag hield ds. C. W. Schoorelvertrekkende als predikant naar Oost-ïndië, alhier zijne afscheidsrede, tot tekst hebbende 1 Joh. 2 vers 17. Bij het eindigen der godsdienstoefening zong de gemeente hem toe Psalm 121vers 4. Ds. D. du Pré, predikant bij de Christelijke Ge reformeerde gemeente te Serooskcrke in Walcheren heeft het beroep naar die gemeente te Goes aangenomen. V ejrscliel<leiilic<1 en. Mo Brand to Konstantinopel. De Engelsche bladen geven verdere berichten over den rcus- achtigen brand van Pcra op Pinksterzondag. Wij deelen ze hier mede met weglating der bijzonderheden, die wij reeds vroeger opnamen. De brand nam een aanvang in de Validé Icbesmestraat, op deu hoek der Dzambnrstraaten vernietigde het gatisclie kwartier, dat door de volgende straten enz., wordt begrensd: Validé IschesmestrnntDzambarstraatKarasse Bas- jistraat, Tatavolnpark, Kissine Pachapark, Kamali Iscbcempstraat, de Engelsche ambassade, Ilamal Basjislraat, Hoogstraat (Pera) en Taximstraat. Dit kwartier, groot omstreeks één vierkante mijlbevatte omstreeks 20,000 huizenwaarvan een vierde w v BKdeel uit steen en de rest uit bout en kalk gebouwd was. On- uitkomende on dp ITooesfraal il ,liM^ &euwo,i~

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1