BUIEU KERKBOEKEN DB HD, VAN B. JOPPE, JZ., n Openbare Verkooping. MANUFACTUREN, Ongeveer 4 OO stuks Planken 10 Eene HOFSTEDE, Een W indkor enmol en Twee VAARZEN, T E K o 0 P: 5 stuks Aftands-Paarden. BOEIJERSCHU1T Hoogaarts met toebehooren; S. Ochtman Jz., te Zierikzee, Vervolgbundel GOEDKOOP: Puik Fijn Tarwebrood, In de Likeurstokerij: Wed. A. A. SIMONS, Haute Nouveauté. Stoombooten TELEGRAAF, pUigencedienst Telegraaf. Soii •ée Déclamatoire, Potloodschetsen uit „bet lanfl van Zierikzee" Op de Boek- en Bijbelbinderi Schippers zijn ook al menschen die voor hun gemak zijn, en als zij het geld van overzotten in hun zak hebben, dan geven zij er maar weinig om hoe de pas sagiers het maken. Zoo kwam er eene 74jarige vrouw op den tweeden Pinksterdag op een veer om overgezet te worden naar Den die vrouw werd gebragt op zeker fortterwijl die vrouw met groote moeite op hare bestemming is gekomen. Eene kwaadsprekende vrouw te Kattendyke wordt aangeraden, hare tong wat in toom te houden, want het is zoo als de menschen zeggen: Oude vrouwen die in hunne jeugd geheel an ders waren, willen op gevorderde jaren zich en anderen, het digtste bjj den preekstoel plaatsen. Zy kunnen van de jonge Eva's dochters niets zien of verdragen, of zjj weten er wat van te zeggen; dus: Gelooft het vrouw het zijn maar streken Om van andren kwaad te spreken Want denkt gij aan uw jonge dagen Die somtjjds aan uw hart wel knagon Dan vindt gjj zeker het vermaak Van andren eene kwade zaak. Ingc/oiKlone Stukken. STATUTEN der vereeniging Levenskwestie" als rechtspersoon erkend en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 29 April 1870, No. 11. Doel. Art. 1. De vereeniging, genaamd Levenskwestie"1 en gevestigd in het eiland Overflakkee en Goedereede, met de gemeente Dirksland als zetelstelt zich ten doel te bevorderen: 1. een versneld en meer geregeld brievenvervoer tusscheu alle op hek.eiland Overflakkee en Goedereede gelegen plaatsen eenerzijds en HellevoetsluisRotterdam, Schouwen Duiveland en Noord-Brabant anderzjjds; 2. eene verbetering en vermeerdering der middelen van vervoer voor reizigers en goederen van alle op het eiland Overflakkee en Goedereede gelegen plaatsen naar Rotterdam en Zeeland en omgekeerd; 3. het vestigen van meerdere telegraafkantoren op het eiland Overflakkee en Goedereede. Art. 2. De vereeniging tracht dat doel te bereiken: a. door het houden van bijeenkomsten b. door hare zienswijze schriftelijk meer algemeen bekend te maken; c. door gebruik te maken van het recht van petitie en daartoe op te wekken. En verder door alle wettige en gepaste middelen die kunnen strekken om de overtuiging van de wen- schelijkheid en de noodzakelijkheid der verbetering van post-, reis- en telegraafcommunicatie voor het eiland meer en meer ingang te doen vinden bij de belang hebbenden er. de bevoegde autoriteiten. Leden. Art. 3. Leden der vereeniging zijn zij, die de statuten hebben onderteekend. Nieuwe leden worden aangenomen öf in eene alge- meene vergadering der leden met meerderheid van stemmen öf in eene vergadering van het bestuur met 3/4 der uitgebrachte stemmen. Bestuur. Art. 4. De handhaving en toepassing dei- statuten alsmede de uitvoering van de besluiten dei- vergadering, is opgedragen aan een bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretarispenningmeester en drie leden. Het bestuur regelt de loopende- en beslist in spoed- vereischende zaken. Art. 5. Het bestuur wordt uit - en door de leden benoemd bij volstrekte meerderheid van stemmen. De leden bljjven drie jaren in functie en zijn bij hunne aftreding dadelijk herkiesbaar. Die ter vervulling eener buiten den bepaalden tijd opengevallen plaats verkozen is, treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij is verkozen, moest aftreden. Volgens een nader te maken rooster treden de beide eerste jaren na de oprichting der vereeniging telkens twee en het derde jaar het overblijvende lid af. Vergaderingen. Art. 6. In de maand Maart van iéder jaar wordt eene algemeene vergadering der leden ge houden waarin het bestuur verslag uitbrengt over de werkzaamheden en lotgevallen der vereeniging gedu rende het afgeloopen jaar en de secretarispenningmeester rekening doet van zijn gehouden beheer. Op diezelfde vergadering hebben de nieuwe verkie zingen voor de aftredende leden van het bestuurplaats. Art. 7. Algemeene vergaderingen worden belegd door het bestuur; bestuursvergaderingen door den voorzitter. Art. 8. Het bestuur is verplicht eene algemeene vergadering der leden te beleggen, zoo daartoe schrif telijk een verzoek van 10 leden is ingediend met opgave der te behandelen onderwerpen. Art. 9. Het bestuur zorgt, dat de leden voor eene algemeene vergadering 8 dagen te voren bij brieven worden opgeroepen met vermelding der te behandelen onderwerpen. Op de algemeene vergaderingen kunnen ook onder werpen worden behandeld, welke niet op de convocatie- brieven zijn vermeldmits door minstens 10 leden ondersteund. Wijziging der statuten hiervan uitgezon derd. Art. 10. De vergaderingen worden beurtelings ge houden te DirkslandSommelsdyk en Middelharnis terwijl dag en uur door den Voorzitter worden aange wezen, van wien de oproepingen uitgaan. Art. 11. Alle beslissingen worden genomen bjj volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zjjn. Stemmingen over personen geschieden met gesloten en ongeteekende briefjes. Bij herstemming is hij ge kozen, die de meeste stemmen op zich vereenigde. Geldmiddelen. Art. 12. Elk lid is verplicht jaarlijks bij te dragen ƒ1.te betalen bij anticipatie in de maand Maart van ieder jaar. Zij, die in den loop van het jaar lid worden, betalen de geheele contributie. Slotbepalingen. Art. 13. Alle geschillen over de uit legging der Statuten worden aan de beslissing van het Bestuur onderworpen. Art. 14. Het vereenigingsjaar loopt van 1°. Maart tot ultimo Februari. Art. 15. De vereeniging wordt aangegaan voor 29 jaren, 11 maanden en 29 dagen, te rekenen van den dag af der Koninklijke goedkeuring van de Statuten Art. 16. Bjj ontbinding der vereeniging wordt op eene algemeene vergadering eene beschikking genomen over de goederen en baten van de vereeniging. Art. 17. Tot ontbinding der vereeniging kan niet worden besloten dan op eene algemeene vergadering en met der uitgebragte stemmen. Uit vorenstaande atatuten blijken doel en werking der Vereeniging „Levenskwestie." Zeker zal niemand durven beweren dat verbetering in de post- reis- en telegraafcommunicatie van ons eiland niet dringend noodzakelijk is. Zal echter de Vereeniging aan haar doel beantwoor den, dan is algemeene deelneming een vereischte. Op Donderdag den 16 Juni a. s. des namiddags ten 3 ure zal erin het gemeentehuis te Dirksland eene ver gadering der leden worden gehouden. Vóór dien tijd bestaat bij de leden van het Bestuur gelegenheid, om zich als lid aan te melden en in het belang der zaak hopen wij, dat nog velen zich opge wekt zullen gevoelen om het goede doel te helpen bevorderen. Het bestuur is samengesteld uit de Heeren Mr. G. J. Gockoop te Goedereede J. Zaaijer Pz. te Dirksland L. C. C. Kolff van Oosterwijk te Stad aan 't Haringvliet en S. Eland Anemaet te Oude Tonge. Ondertrouwd JOB van der HAVE Az. te Sirjansland en PIETERNELLA MARINA van den BERG. Bruinisse, 11 Junij 1870. f Groti-oii-vvcl JOHAN LEONARD TULLENERS Arts te Hendrik-Ido-Ambacht en A LID A JOHANNA MAK. Zierikzee, 13 Junjj 1870. Bevallen van eene Dochter, J. II. MES—Tachi. Zierikzee, 11 Juni 1870. Algemeene kenuisgeving. Heden overleed na een langdurig en smartelijk ljjden, onze waarde vader en behuwdvader STOFFEL JUMELET Az., in den ouderdom van 71 jaren. Bruinisse, Uit aller naam 8 Junij 187 0. W. JUMELET. Algemeene kennisgeving. Gevoelig voor de menigvuldige blijken van deelneminggedurende het smartvol lijden en afsterven mijner Echtgenootebetuig iknamens mijne kinderen en behuwdkinderen, mijnen imiigen dank. Noordwelle, C. ELENBAAS. 13Junijl87 0. C" Die iets te vorderen hebben van -, rerseliitldlg-d zijn aan - of papie ren onder zich mochten hebben behoorendo tot de nalatenschap van wijlen den Heer DOMUS ROGGE BANDonlangs te Oud-Vossemeer overleden, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris Mr. T. A. WAGTHO te Tholenuiterlyk vóór 25 Juni 1870. n Bij acte gepasseerd voor den Notaris J. van der BENT, te Brouwershavenden 3 Decem ber 1869, is tusschen LEENDERT BOOGERD, Az. zonder beroep; HERMANUS JOHANNES BRANDEN BURG, Koperslager en Winkelier, beide te Brouwers haven en JACOBUS VINK, Timmerman, wonende te Noordgouive, aangegaan eene VENNOOTSCHAP, tot de OPRIGTING en EXPLOITATIE eenerPHOTOGEEN- GASFABRIEK te Brouwershavenuiet concessie der Gemeente-Verlichting aldaar, onder de firma: BOOGERDBRANDENBURG VINK en zulks voor 20 jaren, ingegaan den 1 November 1869. Ingeval de Vennootschap, niet zes maanden vóór het eindigen van dezen termijn, door een.der Vennooten is opgezegd zal de Vennootschap voor een gelijk tijdvak onder dezelfde bepalingen voortduren. De Vennoot LEENDERT BOOGERD Az.is als Directeur der Gas fabriek, in het bijzonder belast met het dagelijks beheer en toezigt in de Fabriek, de exploitatie van het Gas, en is als zoodanig uitsluitend gemagtigd alle Ontvang sten UitgavenCommissiën en Handelsverbindtenissen te dezer zake aan te gaanwaarvoor de geheele Ven nootschap zal verbonden zijn, zullende echter geene gelden voor rekening der Vennootschap mogen worden opgenomen of geleend, noch aan anderen ter leen ge geven geene bezittingen der vennootschap mogen worden vervreemd of bezwaardwaartoe steeds de medewerking en toestemming van alle de vennooten met hunne gewone handteekening onder bijvoeging van die der firma zal worden vereischt. \jf Zijdie genegen zijn de leverantie aan te ngmen der MEEYATEN, ten behoeve der raeekrapfabriek »de Zeeuw" te Burgh voor den teelt 1870vervoegen zich uiterlijk: vóór 1 Juli a. s. bij den ondergeteekende, Boekhouder dier genoemde fabriek. Haamstede, 6 Juni 1870. W. VIS. De Deurwaarder J. FRANSE zal op Maandag 13 en Dingsdag 14 Juni 1870, telkens van 's namiddags 2 ure, in het Hótel „van Veen" te Zierikzeevoor den Heer S. van der HART publiek verkoopen Eene fraaije sorteering waarbij uitmuntende ZOMER-STOFFEN 9 alles breeder bjj uitgegeven biljetten omschreven. Te bezichtigen op den verkoopdag van 's morgens 10 ure. rkoopcl N/WA De Griffier G. tANAGE zalten ver- zoeke van den Heer Burgemeester Strand vonder der Gemeenten Haamstede en Burgh, op Zaturdag 18 Junij 1870, 's voormiddags 10 uur, op de Hofstede van I. van ZULTEN onder Westenschouwen, om con tant geHl, publiek verkoopen: van diverse afmetingen en hetgeen verder zal worden geveild. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal ten verzoeke van C. A. VLAANDER c. s. op Vrijdag den 24 Junij 1870, 's namiddags f j.en 2 ure, in het logement van J. Lokker te Brouwershavenpubliek presenteren te verkoopen in diverse perceelen 1 B. 25 R. 04 E. 58 30 47 77 87 51 VLAS. KLAV ERS. WEIGRAS. KANTGRA S. Totaal 19 B. 62 R. 19 E. Alles te velde staande om en bij de Hofstede van A. VLA ANDERin de Gemeente Duivendijke. De Notaris J. M. BOUVIN zal, op Dingsdag den 12 July 1870, des voormiddags ten 10 ure preciesten verzoeke van den Heer J. J. ARIJSE, in de dorpsherberg te Oosterland,t publiek presenteren te ver koopen met ongeveer 16 Bunders Bouw- en Weila.ii- clen, Boomgaard en Ilovcuiering, alles staande en gelegen onder Oosterland voornoemd, eerst in perceelen en daarna gecombineerd. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van ge noemden Notaris. WORDT GEVRAAGD: te koop of te Huur, liefst op eene platteland- sche gemeente. Brieven franco, letter R, Uitgevers dezes. TE KOOI?: bij S. S^OEL, te waarvan eene RalfVlragencle, Serooskerke. Schouwen Te bevragen bij den Opzigter J. R O T Hin den Anna Jacoba Poldergemeente St.-Philipsland. T K KOOT: Eene in 1864 nieuw gebouwde sterke groot volgens meetbrief 27 tonnen la dende onder de luiken ruim 300 hectoliters (mudden), met completen inven taris» en dubbel stel zeilen. Te bezigtigen in den Anna Jacoba Poldergemeente St.-Philipsland, en te bevragen bij de Wed. IV, ANES, Zeilmakerij Steigerte Rotterdam. f 0 Men biedt door verandering* van affaire te koop aan EEN IN DEN JARE 1869 ZEER NETTE EN GOED GEBOUWDE te bevragen bij L. MULLER te Bruinisse. Brieven fnuico. Bij den boekhandelaar zijn voorhanden: in VERSCHILLENDE FORMATEN met en zonder den op de Evangelische GEZANGEN Hij beveelt zich beleefdelijk aanook tot het op nieuw inbinden derzeive. Bij den ondergeteekende zijn voor een prijsje TE KOOP ongeveer 500 Ned. ponden ver schillende zuivere COURANTEN, waaronder 22 opeenvolgende jaren Ned. Staats-Cour. (18461867), bij partyen of in massa; alsmede een fraaije FOLIO BIJBEL met platen nieuwe Juchtlederen band en dito koperen hoeken en slooten, bijzonder geschikt voor kerkgebruik. J. J. den BOER. Wijngaardstraat, Goes. A 15 Cts. 't No<l. i>tl. drie- a viermaal daags verscli. Zierikzee. (f Wed. N. de BRAKKE. te bekomen alle soorten van LTKEUREN, BITTERS, GENEVER, BRANDEWIJN, Roode-, Zwarte- en Witte AALBESSENWIJN. Zierikzee. De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde begunstigers bekend dat hij, de ZAA K voor eigen rekening gaat beginnen be staande in het V E B W E IN" ,van Zijde, Laken en alle andere stoffenin onderschei dene kleuren verzoekt dus vriendelijk een ieders gunst belovende eene prompte en accurate bediening. C. B. den BOER, te Goes, vroeger Commissionair van L. J. SIEPMAN. AAN OE MOL, beeft ONTVANGEN eene keurige collectie wj), BLOEZEN, witte ROKKEN, KINDER8CHORT® KRAGEN, MANCHETTEN en HALFHEMDEN, alsmi eene groote sortering der nieuwste Kleerïjesstor feu, Cliitseu en Neteldoeken, ook rui» voorzien in 5iantillesZOMElj mantels™ mantelstoffjjj die ook naar den laatsten smaak worden GEMAAKT VERMAAKT, DAMES- cn KINDERHOEDEN, zwart' en gekleurde GLACÉ HANDSCHOENEN, CRINOLIt NES, CORSETTEN enz. enz. Ook WASCHT inen Glacé Handschoenen, De ondergeteekende berigt zijnen geëerclen Stad-e„ Landgenooten boven en behalve in het Verkoophii zijnde Mamifneturen in bet bezit te zijn eene ruime sortering STALEN voor .Japoustoffen Waterproef van af 1,50 per 7 Ned. palmet eene fraajje collectie Bukskin^ van de laak, smaak, Laken, blaauw en zwart Tricot alles van de beste qualiteit. De Stalen worden naar verkiezing in de stad a,tj huis ter tn-zits-tigfïiitr gegevenbuiten de stii wonenden adresseren zich daartoe met franco brierei Zierikzee, Junij 1870. C. BAL, J.Cz, Verkoophuis. P».S. Door plaatsgebrek zullen de voorhandene SPIE. GELS tot lage prijzen verkocht worden, ROTTERDAM-ANTWIdRPEN. Dagelijksche dienst met uitzondering van ZONDAG, Aanvangende Maandag 13 .Junij 1 !ST"0. Van ROTTERDAM 's morgens u. ÏO ra. Van A I\ iWERPEN 's morgens S u. O ra Van Brouwershaven naar Zierikzee in correspondente op beide Stoombooten 's morgens u. m. Van Zierikzee naar Zijpe in correspondentie op beide Stoombooten 's morgens ÏO u. 30 m. Van Zierikzee naar Brouwershaven 's namiddags na aankomst van beide Stoombooten. y te geven door het Declamatorisch gezelschap A, L. L. M. te BromcersJiaven op Dingsdag den 23 Junij 1870 des avonds ten 7 ure, in de zaal bij t' Wed. F. van 'tHof aldaar. De geheele onzuivere opbrengst zal strekken tc voordode van de onjyelnklïigeii door| den brand te Bodegraven. Z V Entrée 50 Cent. Op Woensdag den 27 Julij 1870, deJ namiddags ten 3 ure, zal met welwillende medewerking der Sociëteit „TOTNVT EN GENOEGEN" en anderJ belangstellenden eene IIAHDDK AVER IJ| van TA.A.3.1)It!N worden gehouden, toel hoorende aan en bereden door ingezetenen uit eilanden Schouwen en Duiveland. De Paarden moeten minstens gedurende de 3 laat maanden in één dier eilanden zijn geweest. Zijdie genegen zijn hieraan deel te nemenverin gen zich daartoe vóór of op 14 Jnlij aanstaande V den Heer A. A. MES te Zierikzee. Bij alle Boekverkoopers in Zeeland vooniandeil door W. N. WOLTERINK. De prijs van dit prettig geschreven boekje, versier! met fraaie platen, is negentig cents. J. van HOEPEN, Timmerman te Rillam vraagt om DADELIJK in dienst te komen Twe|j bekwame TIMMERMANS-KNECH1 vast werk tot einde October a. s. Brieven franco. Door toevallige omstandigheden TERSTOÈ EEN BEKWAME WAGENMAKERS-KNECHT benoodigd, bij A. KLAASSE, Wagenmaker te 's Hti Arendskerke. Brieven franco, doch liefst in persoon,) Wordt gevraagd een bekwame SCIIOENMAKERS-KNECHT, benevens een aankomende KNECHT, voor wia gelegenheid bestaat zijn vak grondig te leeren, bij G. J. TUITEN, Poststraal Ook kan een JOINTCJEIN" geplaatst worden. TERSTOND een bekwame SCHOE> en GAREELMAKERS-KNECH1 benoodigd, bij A. van der WEELE te Colijnsplaa Brieven franco, doch liefst in persoon. __|X van P. de LOOZE, kan een LEERLING geplaatst worden. Met 1 AUGUSTUS aanstaande eene BURGER-DIENSTMEID benoodigd, bij Mej. de HAAN—Jansons. Tegen Hoog loon. Met AUGUSTUS eene KINDERMEÜ benoodigd. Te bevragen in persoon bij Mevrouw pe CAMPO, in de gemeente St.-Philipsland bij Bruinis) Uitgevers: DE LOOZE WAALÏ Gedrukt bij de firma: DE JjOOZE COMP. ■HKai|Bj»3S35BHin

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2