IVo. 2784. Dingsdag 14 Junij 1870. 26sleJaarg. !<r AF, f- les, Brand te Bodegraven. Nieuwstijdingen. en- in JFr rijft. üiefc ctLtnfc. opt. jIJM en 'ERTE. HUID. en hel echte kwarl le ver ren, te ZIER1KZEESGIIE NIEUWSBODE. vele doosjes edrukt, andere lil 11.s alleen emand NDAG. TO. XO m. XO m. identie beide l te o, irectie Een vreesselijke ramp heeft het aanzienlijke dorp Bodegraven getroffen; een felle brand heeft er ongeveer Iï^O liuizoii vernield en omtrent 200 gezinnen van have en goed beroofd en onder deze zijn er 40 die door een of andere kleine nering in hun onderhoud moesten voorzien en nu onverhoeds van hun eenig middel van bestaan beroofd zijn en 40 andere die reeds door de openbare en bijzondere liefdadigheid moesten onderhouden worden. Wjj doen een beroep op de liefdadigheid onzer lezers tot leniging in den eersten riqgd; spoedige hulp moet hier verleend worden. Aan het bureau dezer Courant is een I3TJS geplaatst tot het ontvangen der giften, deze zullen door ons onverwijld aan de be voegde autoriteiten worden toegezonden en de ontvangst openlijk in dit blad wordeu vermeld. DE UITGEVERS. Op het Postkantoor tc Zierikzeezijn gedurende de lste helft der maand Mei 1870, onderstaande brieven bezorgd geadresseerd aan personen wier namen ter plaats van bestemming onbekend zijn: een aan J. KOSTEN te Brouwershaven. HENDRIKA van POPPEL te Kaatsheuvel. Van de Hulpkantoren Brouwershamen. een aan D. CRANSTAD te Amsterdam. Zonnemaire. een aan M. SPEELMAN te Breda. 1870, /2xure. r per- een k ver- door gunst onder ,-oot per nocli enga- het 9 bij «Hit Konstantinopel is den 5den dezer door een geweldige brand geteisterd. De brand is uitgebroken in het nieuwe gedeelte der stad, waar de Engelsche, Fransche en Amerikaansche ambassaden gevestigd zijn. Het aantal afgebrande huizen bedraagt 7000, en de schade wordt berekend op 125 millioen francs. Vooral de Engelschen en Amerikanen hebben veel geleden, daar zij meeren- deels op hunne buitens waren, waar groote feesten gegeven werden. Den 7den dezer had men reeds 250 lijken van onder het puin gehaalc). Het gouvernement heeft een groot aantal tenten doen opslaan voor de ongel ukki- gen, terwijl door verschillende commissiën levensmiddelen worden verstrekt. Aan de Times schrijft men onder dagteekening van 26 Mei: Het proces tegen de roovers in Griekenland moest den 21sten des morgens aanvangen niemand kon tot de geregtzaal toegang bekomen zonder bewijs, en er waren niet meer bewijzen afgegeven dan er plaatsen waren; maar tengevolge der gewone wanorde die in Griekenland heersclit was vóór het begin der zitting ten 10 ure de zaal reeds overvol, zóó dat de zitting niet kon beginnen en de orde niet meer te herstellen was. Ten half vijf werd met het proces een aanvang gemaakt en, met eene pauze van een uur te middernacht, voort gezet tot den volgendén morgen G ure; toen was het afgeloopen. Het verhoor had zeer ordelijk plaats; 16 getuigen werden gehoord en nadat de jury het schuldig had uitgesproken, sprak de voorzitter over alle zeven de beschuldigden liet doodvonnis uit. Twee dagen werden 3N~- oeglind om zich in hooger beroep te begevenwordt daarvan geen gebruik gemaald, dan volgt de executie binnen vijf dagen. Het getuigenverhoor bevestigde, wat men grootendeels algemeen wist. De dood der gevangenen werd veroorzaakt door het overijld en zonder ecnige discipline voortrukken der troepen, terwijl hunne verkeerde maatregelen aan vele roovers gelegenheid gaven om te ontvlugten. De bewering van de Gvieksche Regering, dat de roovers eerst zeer onlangs in die streek gekomen waven, werd olkomen gelogenstraft. Zij bevonden zich reeds ge- ruimen tijd op den berg Penthelikus, 12 mijlen van Athene en de abt van het klooster is a,ls bondgenoot van de roovers in hechtenis genomenterwijl ook 15 chaapherders zijn gevat, die aan de roovers huisvesting en voedsel gaven. De grieksche beul heeft geen sinecure. Voordat hij deze boosdoeners ter dood brengt moet hij in Stylida, 3, te Laraia 2 en te Hypate eveneens 2 bandieten hangen. Den 26sten was hij te Livadia, waar eveneens voor een bekend booswicht zijne hulp vereischt werd. Dan gaat fij naar Chalcis en Athene om de veroordeelden ter dood te brengen en vervolgens naar Corinthe, waar een vijftal hetzelfde lot van hem wachten. Ken Ameriktianscli schip, de Cereliadat 14 Jannarij, veertien dagen nadat de City of Boston van Halifax vertrokken van Philadelphia naar Quecn9town opreis gegaan was, is, volgens eene kabeltelegram een Amerikaansche haven bin- sengeloopen. Het schip was 141 dagen op zee geweest, zon- ler dat men er tijding van ontvangen had. Men meende, dat liet te gronde gegaan wa9 in de storm van 31 Januarij. Ook wordt nog de behouden aankomst gemeld van een Noorsch schipde Lydia van Manilla naar Liverpool, dat 200 dagen n de Chinecsche Zee gezworven had, zonder iets van zich te sten hooren. iigdt 5, te O ECK Na haar vertrek bemerkte de bakker echter steeds dat eenig kleinbrood verdwenen was. Toen zij weder kwam, deed hij haar arresteren en inderdaad vond men bij haar eenige broodjes, die zij eenige oogenblikken te voren had gestolen. Men vond liet eerst wel wat hardvochtig van den bakker, dat hij wegens hel ontvreemden van eenig brood, een oude vrouw deed arresteren, maar hoe ver baasd was men niet, toen men bij eene huiszoeking, voor eene waarde 97,500 fr. aan papier en geld bij de vronw vond, behalve nog audere voorwerpen zooals 22 flesclijes met reukwateren en dergelijke artikelen meer. De Eclaireur van St. Etienne meldt, dat, terwijl het laar 11. Zondag in den omtrek sterk regende, op den jessat en omliggende bergen eene groote hoeveelheid meeuw is gevallen. Personen die des anderen daags pan St. Didier kwamen verhaalden dat aldaar het ?eld even als midden in den winter met een sneeuwkleed ffas overdekt. Sedert eenigen tijd vervoegde zich "bij een bakker •e Parijs een oude vrouw, met lompen bedekt, die, telkens 'anneer zij brood bestelde, verklaarde haar beurs te 'ebben vergeten en dan zonder het brood vertrok. Uit Roisdorf, een vlek in de nabijheid van Keulen, had in de voorgaande week het volgende vreeselijke voorval plaatsEen daglooner ging met zijn vrouw des morgens om half zes ure naar het bosch en liet twee kinderen, van zes en drie jaar, alleen in de woning achter. Toen de ouders tegen negen ure terug kwamen waren de kinderen verdwenen en bleven alle nasporingen in de eerste uren vruchteloos. Even na den middag opende de vader toevallig een in hot woonvertrek staande kist en vond daarin, tot zijne ontzetting de lijken zijner beide kinderen. De kleine ongelukkigen waren waarschijnlijk al spelende in de kist gekropen en hadden het deksel niet meer kunnen opligten, ten gevolge waarvan zij dus gesmoord waren. Een gierigaard zooals Molière, in zijn klassiek tooneel werkzich zelfs niet heeft voorgesteldis onlangs te Pesth gestorven. De in de gansche stad voormilli- oiiair gehouden wordende, doch tevens als voorbeeld van gierigheid bekende Pausenbergerbereikte een Imo gen ouderdom; zijne woning bestond uit een zeer naauw kamertje en keukenterwijl hij alle meublement voor zoo overbodig hield, dat hij, behalve een ellendige tafel en stoel, niets bezat.' Zijr: bed bestond uit louter vodden, zonder kussen en het dek des woekeraars was zijn jas. Een kleine lcagcliel stond bij het bed, doch werd slechts eenigzins gestookt om zich het hoofd wat te verwarmen. Een soort barrikade van planken omgaf het bed en een dergelijk beschot verdoelde de geringe ruimte in keuken en kamer. Daar Pausenberger, die als cynisch philosoof, het reinigen des ligchaams voor overbodig hield en zich dikwijls in jaren niet wiesch, zoo werd ook sedert dertig jaren zijne woning niet uitgeveegd, gelucht of op andere wijze gezuiverd; hij ging in goed- koope gaarkeukens eten, dat wil zeggen liet zich daar gewoonlijk eene portie van het goedkoopste voedsel geven, waarvan hij de helft als teerkost voor den vol genden dag in een blikken bus naar huis meenam. Deze blikken bus maakt dus ook nog een deel zijner nala tenschap uit. Hoeveel geld en geldswaarde de gierigaard eigenlijk nalaat, zal de geregtelijke inventarisatie uit maken, die echter de gvootste voorzigtigheid in acht neemt, daar Pausenberger zijn vermogen in muurgaten, plankennaden enz.verstak. Voorloopigwerdeu in de lompen van zijn bed 30,000 florijnen aan coupons van verschil lende effecten gevonden. Daar Pausenberger ook te Weenen een klein verblijferop nahield, werd ookdaareene huiszoeking gedaan, en in zijn kamertje dat in tweeën afgedeeld was, om het gemakkelijker te kunnen, ver wannen in een kagchelpijp, dik met stofbedekt, eenige pakketten obligation gevouden, ter waarde van ongeveer 54,000 florijnen, allen zonder coupons. Het gansche meublement met toebehooren werd op 5 fl. geschat. Men vermoedt dat hij ook nog vele onroerende goederen heeft bezeten, waarnaar eveneens een onderzoek wordt ingesteld. Te Merxem in Belgie woonde een gezin, bestaande uit vader, moeder en drie kinderen, waarvan twee voor kinderen van manszijde. Door dronkenschap en spilzucht was de armoede in huis geslopen, en waren de vrede en de orde er uitgedreven. De stiefmoeder had een afkeer gekregen van de beide aangehuwde kinderen, en heeft getracht hen door middel van liciferskoppcn te vergif tigen, ff geen haar evenwel niet is mogen gelukken. De vrouw is in hechtenis genomen. Op dit oogenblik bevindt zich te Brussel in de ge vangenis des Petits-Carmes een man, wiens levensloop de stof zon kunnen geven tot een roman. Hij is een grijsaard van 74 jaren een natuurlijke zoon van den hertog van Wellington, die beurtelings diplomaat, ka binetskoerier, toerist, burgerlijk ingenieur en Engelsche taalmeesteral die bedieningen en bedrijven van tijd tot tijd wist af te wisselen door veroordeelingen wegens valschheid in geschrift en oplichterijen. De eerste maal werd hij te Brussel den 18 December 1828 onder den naam van Amyas Deane tot brandmerk en tien jaren dwangarbeid veroordeeld. In 1841 den 15 December verwees het hof van Assises te Parijs hem tot levens langen dwangarbeid onder den naam van Horatius Belmore. Om dezelfde reden veroordeelde het hof van Brabant hem in 1847 tot tien jaren van dezelfde straf bij welke gelegenheid werdt ontdektdat hij reeds te St. Ommer den 4 December 1819 onder den naam van John Keër veroordeeld en gebrandmerkt was. Bovendien is hij nog eens tot dwangarbeid veroordeeld onderden naam van William. En op dit oogenblik zit hij in den kerker onderden naatn van Conway Seymour, al weder beschuldigd van valschheid in geschrift en oplichterij. Het opmerkelijkste in het leven van dien veelnamigen zwerver is dat na elke veroordeeling de invloed der familie Wellington tusschenbeide kwam om gratie voor hem te bekomen. Tot tweemalen toe is hij door de hand des beuls gemerkt geworden en toch draagt zijn schouder daarvan geen 'spooromdat tweemalen de scherprechter werd omgekocht en het gloeiend ijzer slechts even met do huid in aanraking bracht. Vervol gens en dit is niet minder opmerkelijkdeed de gevangene de achtergebleven sporen der brandmerken verdwijnen door op de wond een pekelharing te leggen. Eindelijk speelt de maand December eene gewichtige rol in zijn-leven, als de maand, waarin hij gewoonlyk werd veroordeeld. Leïileii, 9 Junij. De heden alhier gehouden col lecte voor de hulpbehoevende ingezetenen van Bode graven heeft, na aftrek der onvermijdelijke kosten opgebragt de som van ƒ2570,17. Onder de ingekomen giften was een muntbiljet ad ƒ10, met het volgende bijschrift: „om hiervoor gemaakte kleederen te koopen bij do Leidsche Vrouwenvereeniging, bij wed. Privéof wed. Krcft, of wed. Gregoor." De bij gelegenheid der maskerade voor hetzelfde doel gehouden collecte door de narren der beide aan don optogt deelnemende rederpkerskamors, heeft opgebragt de som van 1000,07l/2- 's» Cwi'swoiilifljjj'o 11 Junij. De Tweede Kanier heeft heden bij de voortzetting der beraadslagingen over de postwet, art. 17, het amendement Lenting, om het port voor dagbladcu of nieuwspapieren, wegende 25 grammen of minder op een halven cent te bepalen, aangenomen met 45 tegen 24 stemmen. Het amendement van der Macsenom in artikel 17 te lezen: dag- of weekbladen, is aangenomen met 43 tegen 26 stemmen en het alzoo gewijzigd art. 17 aangenomen met 52 tegen 17 stemmen. De cliscussiën zijn gevorderd tot art. 27. De minister van justitie heeft geweigerd de statuten van de vereeni^ing „Geen privilegie in zake van belas tingen" gevestigd aan de Rood Haan, gem. Leens, in Groningen ter goedkeuring aan den Koning voor te dragen. Daarin kwamen voor de woorden „onregel matige druk der belastingen," welke den minister tot die weigering schijnen aanleiding te hebben gegeven. Het bestuur der vereeniging stelde voor die woorden te wijzigen doch de meerderheid verwierp het voorstel omdat zij de gemaakte aanmerkingen (door den minister) van te kinderachtigen aard vond. Den 4den September zal zij nog eens vergaderen om do leden nader in te lichten omtrent het financiewezen van ons land en zullen tot bijwoning der vergadering uitgenoodigd wor den de volksvertegenwoordigers van Houten en Creraers. Rotterdam, 9 Junij. Gisterenavond ten 11 ure hoorde men een ireeselijk gekraak aan het als zeer solied en gunstig bekende pand Zeevaart van den heer J. R. Veder, in huur bij de N. H. M., gelegen op de Scheepmakershaven tusschen de Bier- en Glashaven alhier. Het pand bevatte ongeveer 17,000 balen koffij en was, zegt men, overladen; trouwens de weinige pakhuis- en zolderruimte hier ter stede kan zoo iets wel doen vermoeden. De woonhuizen daarnaast en daar achter staande werden terstond ontruimd, en men was hier en daar met bergen van kostbaarheden bezig. Het pand isvooral aan den achtergevelgescheurd en de voorgevel ontzet, die men korten tijd daarna schoorde. Men ruimt nu met ijver den koffij last in ligters, zoodat het gevaar voor instorten is geweken. 8 Junij. Dezer dagen heeft zich het volgende zonderlinge geval voorgedaan. Tengevolge van de overbevolking in het krankzin nigengesticht te 's Bosch, worden de niet gevaarlijke patiënten huiswaarts gezonden. Onder deze behoorde ook een zekere A. B. uit deze gemeente. De vader en de broeder van A. B. zouden hem in ff gesticht afha len. Na een oogenblik wachtens wordt de zoon zijn vader voorgesteld. Vader B. zegt: „Wel jongen! wat zjjt ge gegroeid en zwaar gewordenen wat nog al vreemder is, vroeger was uw haar blond en thans zwart." Laatstleden Maandag wordt hij in het ouderlijke huis teruggebragt, door de familie begroot en brengt vervol gens den nacht bij zijn vader door. »Zijt ge nu niet blijde," vraagt de vader zijn zoon, „dat ge weer t1 huis zijt." De aangekomene bewaart in alles het diepste stil zwijgen. De doctor wordt bij zoon-lief geroepen, en deze verklaart dat de patient niet bekwaam is om het ge sticht te verlaten. Eenige oogenblikken later evenwel wordt het raadsel opgelost, naar men zegt door een telegram van den directeur van genoemd gesticht, waar bij wordt verzocht den eenen tegen den anderen te komen verwisselen. De gewaande zoon is gister naar 's Bosch terugge bragt en verruild voor den bedoelden die hoden morgen in de ouderlijke woning is aangekomen. Het is een onvergeefeljjko misslag door de directie van het gesticht begaan een lijder te ontslaan van wiens indentiteit zij niet verzekerd is; maar tevens een on begrijpelijk en ongekend voorval, dat een vader, ver gezeld van een anderen zoon, den ongelukkigen lijder hunnen zoon en broeder, wien zij nog geen jaar geleden een bezoek bragten niet heeft weten te on derscheiden van een anderen wiens gelijkenis juist zoo veel verschilt als de dag bij den nacht!!! 9 Junij. Heden namiddag ten 1 uur zijn de leden van het koninklijk instituut van inge nieurs en eenige genoodigden per spoortrein (uit zandwagens bestaande), van hier naar Vlissingen gereden om de kanaalwerken aldaar te bezichtigen. Ten vijf uur alhier teruggekeerd, hebben zij zich in de bovenzaal der sociëteit „St. Joris" aan een gemeenschappelijken maaltijd vereenigd. Morgen gaan enkelen den West- kappelschen Zeedijk ên anderen het kanaal van Zuid- Beveland bezoeken, om daarna huiswaarts te keeren. Goes, 9 Junij. Naar wij vernemen, heeft de ont vanger bij 's Rijks-belastingen te Overzande en Driewegen zijnen post verlaten zonder orde op zijne zaken gesteld te hebben, tengevolge waarvan zijne boeken enz. door den regter van dit kanton zijn verzegeld. Zooals wij reeds in het vorig No. melden, is ter vervauging van Mr. J. P. J. Buteux, tot lid der Prov. Staten van Zeeland verkozen do heer J. P. Kakebeeke met 386 van de 706 uitgebragte geldige stemmen. Voorts verkregen de hecren Mr. W. G. de Knokke van der Meulen 154, Mr. C. P. Lenshoek 52, Mr. van Citters 50, D. P. Dominicus 35 en B. Vermande 19 stemmen. Verdeeldheid onder de liberale partij alhier is oorzaak dat zij bij deze verkiezing wederom het onderspit ge dolven heeft. Moge het haar toch eindelijk tot leering verstrekken Brouwershaven 9 Junij. Heden werd alhier eene proef genomen met een duikertoestel, aangekocht uit de fabriek van de heeren A. Bikker Zoon, voor rekening van C. van Beverenbeurtschipper van Brouwershaven op Rotter dam. Deze proef, die onder de leiding van een van de leden der firma plaats had, gelukte uitnemend niettegenstaande zij die tc water gingen, nooit in dergelijk pak gekleed waren geweest. Zïoi'ilvSKoe, 13 Junp. De doopsformule, zooals ze door de Synodale commissie der Ned. Hervormde kerk is gesteld, brengt veel beweging op kerkelijk gebied. Men ziet in het voorschirft dwang en duizenden komen daartegen in verzet. Ook hier circuleert zoo wij vernemen een adres tegen de vaststelling van bedoelde formule. Z. M. heeftdadelijk op het vernemen van den brand te Bodegraven, eene bezending tenten met twee mannen om ze op to zettenderwaarts gezonden. Ook heeft op last van Z. M. een ordonnansofficier het tooneel der verwoesting bezocht, maar het gerucht is onjuist dat de Koning in persoon te Bodegraven is gew-eest. Men schrijft uit Bodegraven aan de Leidsche Courant: Stroomden in de jongste dagen duizenden naar ons dorp om de verschrikkelijke verwoesting te zienwaardoor wij de vorige week getroffen zijn al die bewoners zijn welkom, want ieder die ons dorp bezoekt, laat iets achter tot leniging van de ramp. Onder al die bezoekers was er echter jl. Donderdag één die zeker wel een van de meest welkome hecten mogt. Het was de heer Meijeneen der directeuren voor Nederland van de Brandverzekering-maatschappij Imperialopgerigt te Londen in 1803. Die heer kwam met zijne bankbiljetten van ƒ1000 om de schade te vergoeden, welke de bjj de genoemde maatschappij verzekerden hebben geleden, en betaalde alleu zonder uitzondering en geheel te hunnen genoegen. Het ware te wenschen dat audere maatschap pijen dit voorbeeld volgden, het zon inderdaad ook eene weldaad zijn. Andere assurantie-maatschappijen zijn nog altjjd bezig met opnemen regelen en uitpluizen tot niet geringe ontevredenheid van sommigen te meer omdat hier aan geen kwade trouw te denken valt. Het huisgezin van een landbouwer in de Eschmarke, gemeente Lonnekermerkte voor eenige dagen met bevreemding en schrik op, dat het hoofd van het gezin plotseling onder eene diepe droefheid gebukt ging hij zuchtte en schreide onophoudelijk. Na lang tever geefs naar de oorzaak van die droefheid gevraagd te hebben kwam eindelijk het hooge woord er uit. Hij had een sommetje van p. m. ƒ300 bijeengegaard en in de nabijheid der woning onder eenen boom verborgen en nu was het geld weg. I)e man meent, dat eenige jongens, die daar geweest zijn, oui een vogelnestje uit te halen, den schat gevonden en zich toegeëigend zoude hebben. Dit is echter moeijelijk aan te nemen ff komt ons meer waarschijnlijk voor, dat de een of ander hem bespied heeft, wanneer hij zijnen schat bezocht, of dien met eenige daalders vermeerderde. Dit zij hoe het wilde man is zijn geld kwijt, en zal wel voorgoed genezen zijn van de dwaze liefhebberij, om zijn geld in den grond te verbergen. Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Fre- derik der Nederlanden behaagd de Heeren Gebroeders Rath fabrjjlcanten in Linnen, en Tafelgoederen te Vegbelte benoemen tot Hoogstdeszelfs leveranciers met vergunning van het Wapen van Z. K. H. nis dus danig te voeren. Den 22 dezer maand zal het 7de algemeen Ne- derlandsche zendingsfeest op het landgoed van jhr. mr. C. van Foreest, onder Heilo gehouden worden. Er zijn vijf spreekplaatsen aangewezen. Voor den morgen worden als sprekers genoemd de heerendr. N. Beets, dr. A. H. W. Brandt, dr. W. G. Sinitt en T. M. Looman. Ongeveer op den namiddag zal eenealgemeene wandeling naar den Willehrordus-Put worden gedaan waar, onder begeleiding van muziek, n°. 2 der liederen zal gezongen worden. Na den middag zullen nog 12 sprekers op treden, waaronder dr. A. Capadose, die meer bepaald de zending onder Israël zal bespreken. -Een wenk voor andere huiden Er bestaat in Rusland eene zonderlinge politieverordening tot straf van dronkenschap. Wie zich dronken in ff openbaar vertoont wordt in verzekerde bewaring genomen en als hij uitgeslapen is veroordeeld om een dag lang de straat te vegen. Ten gevolge hiervan ziel roeti soms welgeklecde overtreders der wet deze taak vervullen met den bezem in de band. De le9 Ï9 bestemd voor diegenen, die nog niet alle gevoel van schaamte verloren hebben. Gemengde bcrigten. Tn Noord-Brabant heeft een pastoor gepreekt over de verkiezing en na de gewone uitvallen tegen het liberalisme, zeide de geestelijke legen zijne hoorders: „Gij hebt niet te beoordeelen of een candidaat goed of kwaad is. Dat beoordeelen wij. Kom ons vragen wien gij stemmen moetwij zullen het u wel zeggen." De procureur-generaal bij het geregtshof te Brussel heeft zijn ontslag gekregen, omdat hij zijn pligt niet gedaan had in eene zaak van opligterij van meer dan 40 mil lioen francs, hoewel die goede man weinige dagen te voren nog zeide: «Ik zal mijn ontslag niet vragen, want ik ben overtuigd mijn pligt gedaan te hebben ten voor- deele van den pausofschoon hij met zijn zegen de ligtgeloovigen door Langrand heeft laten exploiteeren. Die Langrand is mot millioenen op den loop gegaan en duizeude menschcn heeft hij bedrogen. Ziehier een uittreksel van een brief van Langrand van 24 Junij 1864: „Mijnheer pastoor! Wij hebben de eer u met het nevens gaande, een brief van Z. II. den paus te doen toekomen, eene nieuwe leening decreteerende van 50 millioen waarbij het pauselijk gouvernement zoo veel belang heeft. Wil ons een persoon aanwijzen, die het best in staat is die leening in uwe parochie aantemoedigen. Het commissieloon is 2 francs van elke obligatie van 100 francs, eu 10 francs van elke obligatie van 1000 francs." Het zotte Tannetje te N. moest op Pink steren van andere meisjes zoo veel snaps niet hebben, omdat die verpast zijn want het is hun schuld niet dat zij niet verpast kan raken; daarom: Niet al te veel praten Dat kan toch niet baten, ff Is eenmaal uw lot, Want gij zijt te zot. Te N. zal ten tooneelo worden gevoerd: Het ver loren schaap weder gevonden door een smidsknecht tot groote vreugde der ingezetenen zingende Een arbeider wil ik niet Een smid heb ik genomen, Een arbeider geeft verdriet, Dat heb ik nu voorkomen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1