No. 2785. 26ste Jaarg*. Zaturdag 11 Junij 1870. u 7 DE LOOZE WAALE. Brand te Bodegraven. 'Besturen en Administration. Schouwing op de Wegen. Hoogere Burgerschool VERGADERING ,'A< Nieuwstijdingen. Slchetlattfr. ill/,. Z1EBIKZEESCHE NIEUWSBODE. Men abonneert zich: In Nederland bij de Uitgevers Hoek van de Schuithaven, B, No. 94, en bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren In Noord-Amerika bij J. QUINTUS, te Grand Rapids, Staat Michigan. Brieven en Ingczondcne Stukkeu franco. Abon nements-Pr\js: Voor 3 maanden1,30. Franco per post, in Nederland- 1,60. Voor Noord-Amerika, franco New-York- 3,90. Vcrsch \j ut: Dingsdag, Donderdag en Zaturdag. AdvertentiSn: 10 cent per gewone regel. GROOTE LETTERS worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiëu voor den werkenden stand a 80 Cents. Bekendmakingen van ondertrouw of huwelijk k 40 Cents; dito van 25- of 50jarige Echtvereeniging a 50 Cents n contaut en franco aan het Bureau. De inzending der Advertentiëu kan geschieden tot Maandag, Woensdag en Vrijdag, des voorraiddags 10 ure. Ifen vreesselijke ramp heeft het aanzienlijke dorp Bodegraven getroffen; een felle brand heeft er ongeveer ISO Uiuiseen vernield en omtrent 200 gezinnen van have en goed beroofd en onder deze zijn er 40 die door een of andere kleine nering in hun onderhoud moesten voorzien en nu onverhoeds van hun eenig middel van bestaan beroofd zijn en 40 andere die reeds door de openbare en bijzondere liefdadigheid moesten onderhouden worden. Wij doen een beroep op de liefdadigheid onzer lezers tot leniging in den eersten noodspoedige hulp moet hier verleend worden. Aan het bureau dezer Courant is een BTJS geplaatst tot het ontvangen der gitten, deze zullen door ons onverwijld aan de be voegde autoriteiten worden toegezonden en de ontvangst telkens openlijk in dit blad worden vermeld. DE UITGEVERS. E, v s bij^h^Uft 'A-AXiEl COMP. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend: dat op Woensdag den 22 Junij aanst. eene algemeene SCHOUWING zal plaats hebben over al de buurtwegen en voet paden in deze gemeente, en worden de Wegpligtigen of Gelanden mitsdien aangezocht om ieder voor het zjjne, te zorgen dat op den bepaalden dag de wogen, "voetpaden, slooten, lienlon en duikers in behoorlijken staat van onderhoud bevonden worden, overeenkomstig de bepalingen van het reglement op het beheer, onderhoud en de policie der buurtwegen en voetpaden in deze provincie, goedgekeurd bjj Koninklijk besluit van den 4 Augustus 1838, no. 106. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze worden afgekondigd, aangeplakt en in de Cou rant geplaatst, Zierikzee, den 2 Junij 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. 4 met vijfjarigen Cursus te Zierikzee. Zjjdie met den nieuwen Cursus als LEERLINGEN wenschen te worden toegelatengelieven zichvóór den 29 Junimet franco brieven of in persoon aan te melden bij den ondergeteekende. Het toelatingsexamen zal plaats hebben Zaterdag den 2 Julij, 's middags te 12 ure, in het ge bouw der Hoogere Burgerschool. Zierikzee, 6 Juni 1870. G. KOK Jr., Directeur. van den Gemeenteraad te Zierikzee, GEHOUDEN DEN 27 MEI 1870. Punten van behandeling: Resumtie notulen; ingekomen jaarverslagen; rekeningen van het evang. luth. armbestuur, decommerciewerf, het muziekge zelschap »Kunst en Eer" en den 9traatweg van Zierikzee naar Brouwershaven, allen over 1869adres sollicitant gemeente ontvanger; onderwijs nuttige handwerken voor meisjes; stad9 brei- en naaischool; uitslag aanbesteding tusschen- school; wijziging begrooting 1870; bedrag en aard borgtocht en tractemeut gemeenteontvanger; af- en overschrijving begrooting 1870. Voorzitter Mr. B. C. Cau. De vergadering wordt geopend. Afwezig zijn de HII. mr. Moolenburgh, ongesteld, Mulock Houwer en Zuunlfeg, met ken nisgeving. J De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goed gekeurd. De jaarverslagen der^jjemeenten Hoorn en Vlissingcn zijn ingekomen en worden t|*^pzagc gelegd van de leden, om daarna in de boekerij te worden opgenomen. De rekeningen van het evangelisch-luthersch armbestuur, de commerciewerfhet .jnuziekgezelschap Kunst en Eer" en den straatweg van Zierikzee naar Brouwershaven allen over 1869, worden gesteld in handen eeuer commissie, bestaande uit de IIH. mr. Fokker, Koole en Labrijn tot onderzoek. De voorzitter deelt mede dat is ingekomen een brief van de directie van gemcldap^traatweg, die door den secretaris wordt voorgelezen. Zij bevaf eene opheldering van de aanmerkingen, die bij het nazien der vorige rekening bestonden over den toe^and der aarde baan naast den straatweg, in de gemeente ZifP&ee, en waarvan destijds mededeeling is gedaan. De di rectie heeft daarop nu geantwoord dat in den droogen zomer van 1868, weinig gedaan kon worden aan die baan, dat de jaarlijksche toelage van ƒ75 voor het onderhoud van aarde banen, voetpaden en paadjes, besteed is, dat de straatweg geen geldelijk voordeel heeft gehad van het onderhoud, daar de directie daarvoor over de jaren 1860' tot September 1868 heeft ont vangen ƒ656,25 en uitgegeven ƒ675,215 en dat de gemaakte aanmerking dus ongegrond is. De voorzitter zegt datnaar het oordeel van B. en W. deze motieven niet zijn ter zake dienende en afdoende; indien de weg voor een subsidie van ƒ75 niet onderhouden kon worden, had verhooging daarvan of ontslag van het ouderhoud gevraagd moeten worden. De brief is voor notificatie aangenomen. De voorzitter deelt mede dat is ingekomen een adres van den Heer M. F. van den Thoorn te Zierikzee om te worden benoemd tot gemeenteontvangermet verzoek tevens om het tractcment te verhoogen. Het i9 gedeponeerd totdat tot de benoeming wordt overgegaan. Mr. van Dongen doet, namens de daartoe benoemde com missie, rapport van het onderzoek der ontwerp-verordening tot het geven van onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes, aan de vrouwelijke leerlingen in de 2 hoogste klassen der armen- en tusschenschool en aan haar, die de avondschool bezoeken. l)e commissie adviseert de verordening goed te keuren, indien zij zoodanig is gewijzigd dat onder de punten van ouderwijs ook is opgenomen »het verstellen" en er bepaald wordt dat de gemeente zal verstrekken ongebleekt katoen om het knippen van kleederen te doen leeren. Voorts geeft de commissie de vrees te kennen, dat het voorgestelde personeel misschien niet voldoende zal zijn, indien de heide klasseu van elke school te gelijk onderwijs ontvangen. De. voorzitter deelt mede, dat is ingekomen een adre9 van de directie der stads brei- en naaischool, waarin zij verzoekt die school niet op te heffen, omdat zij goede resultaten heeft opgeleverd en de vree9 wordt te kennen gegeven dat het on derwijs wanneer het gegeven wordt op de openbare 9cholen, zich niet veel verder zal kunnen uitstrekken dan tot de beginselen. Hij stelt voor het rapport der commissie en het adres ter inzage te leggen van de leden. De Heer mr. Fokker stelt voor het rapport en adres te stellen in handen van de plaatselijke schoolcommissie. Deze kan op dat terrein de meeste inlichtingen geven. Nadat de voorzitter zijn voorstel had ingetrokken, is dat van mr. Fokker aangenomen. De voorzitter deelt mede dat op den 1 Juni jl. is aanbe steed het bouwen eener tusschenschool. De minste inschrijver was L. Geers voor ƒ15148. Dc specifieke raming is ongeveer ƒ200 minder. Hij stelt voor het werk te gunnen. De Heer van der Grijp vaangt of het werk in het najaar niet voordeeliger aanbesteed kon worden. In den winter zou dan veel gereed gemaakt kunnen worden. Er is veel werk en misschien is de behoefte aan de nieuwe school niet zoo dringend. De voorzitter zegt dat als het werk in het najaar aanbesteed wordt, het in den aanstaanden winter niet afgemaakt kan worden, terwijl uu daarvoor de beste gelegenheid is. Er bestaat, nu wel behoefte aan steenen, maar tengevolge van de groote werken die uitgevoerd worden, kan die een volgend jaar ook bestaan. Reeds vroeger is de aanbesteding om finantiele redenen uitge steld. Hij acht het verschil tu9schen de raming en den laagsten inschrijver niet zoo groot dat men het werk weer zou moeten uitstellen. Heer mr. Fokker zegt dat hij het zou bejammeren als het ■JrlHverd uitgesteld. Er is dringende behoefte aan een uit gebreider locaal, want vele kinderen kunnen niet geplaatst wor den. Het is wel waar dat er nu het meeste werk is, maar er kan ook het meeste afgemaakt worden. Het is nu gunstiger weêr om te metselen dan in den winter en dus ook meer kans op beter werk. Den Heer Koole lacht het denkbeeld van den Heer van der Grijp wel toe. Bij eene aanbesteding in het najaar zou het werk wel iets goedkooper aangenomen worden maar als de zaak urgent is, dan is hij niet voor uitstel. De Heer mr. Fokker herhaalt dat uitstel tiadeelig zou ziju voor het onderwijs. De Heer Labrijn is het eens met mr. Fokker, dat het nu de be9te tijd is om de school te doen bouwen. Hij vraagt of vroeger het plan heeft bestaan om eene kleinere school te bou wen, omdat op de begrooting slccht9 ƒ10,000 is uitgetrokken. Waar zal het meerdere geld nu van daan komen? De voorzitter zegt dat vroeger globaal ƒ10000 is voorge dragen, omdat destijds het plan bestond om de school te bouwen op het erf bij de tegenwoordige tusschenschool. Het terrein dat nu daarvoor ingenomen wordt is ruimer en de school zal nu grooter zijn en daardoor meer geld kosten dan men vroeger gedacht heeft. Geen luxe zal aan het gebouw aangebracht worden. De Heer rar. Fokker merkt op dat onder de inschrijvingsom begrepen zijn de ko9ten van het inrichten van het middengebouw tot onderwijzerswoning, geraamd op ƒ990. De Heer mr. van Dongen vraagt of het gebouw niet te sierlijk zal gemaakt worden. De voorzitter antwoordt dat het gebouw zeer slecht is en daaraan het noodige zeü jzèmaakt worden, meer niet. Het voorstel van djnf voorzitter is zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. De voorzitter deelt mede dat ®/4 der aannemiogssom ad ƒ11361 in dit jaar betaald moet worden en steR daarom voor de begrooting nader zoodanig te wijzigen, dat het daarop niet voorkomende bedrag van ƒ1361 wordt gevonden .nit verkoop van inschrijving op het grootboek. Dit voorstel zal behandeld worden tegelijk met de vroeger voorgestelde wijzigingen. De Heer Koole adviseert, namens de commissie benoemd tot onderzoek der gewijzigde begrooting voor 1870, tot goedkeuring. Aldus besloten. De wijzigingen zijn een gevolg van in dit jaar genomene en vroegere medegedeelde raadsbesluiten. Alsnu is aan de orde het voorstel van Burg. en Weth. om het bedrag en den aard van den borgtocht van den gemeente ontvanger vast te stellen en aan Gedeputeerde Staten voor te stellen de jaarwedde van dien ambtenaar te verhoogen tot 1200. |0 De Heer mr. van Dongen zegt dat er z. i. geen reden bestaan om de jaarwedde 'te verhoogen, er is minder werk dan vroeger en de verantwoordelijkheid is zoo groot niet. Het i9 wel waar dat de hoofdelijke omslag vroeger niet bestond, maar daaren tegen zijn er andere belastingen afgeschaft. Men moest eene betrekking ook niet betalen naar mate van de verantwoordelijk heid, die er aan verbonden is, maar uaar het werk, dat gedaan moet worden. De voorzitter zegt dat de werkzaamheden van den gemeente ontvanger Diet zoo gemakkelijk voor iedereen te beoordeelen zijn. De invordering van ƒ18000 aan hoofdelijken omslag geeft veel werk en moeite. De sommen, die jaarlijks bij den ont vanger inkomen zijn belangrijk gestegen en zijn borgtocht zal misschien verhoogd worden. Deze verhooging veroorzaakt meer rentcgemi9 en laat meer kapitaal buiten beschikking. Het locaal, waar de ontvanger kantoor houdt, met de verwarming cn ver lichting is voor zijne rekening. Dit een en ander i9 een bezwaar en vordert een offer, dat vergoed moet worden door het tractement. De Heer Koole is het een9 met den Heer mr. van Dongen. De bedekking van gemeente-ontvanger behoeft niet zoo hoog bezoldigd te worden, men kan er nog wel iets bij waarnemen. Dc Heer van der Grijp is tegen eene verhooging der jaarwedde. Er zijn velen," die naar de betrekking zouden vragen, al werd de jaarwedde niet verhoogd, iudien er niet iemand was, die voor de vacature als het ware is aangewezen. Werd het tractement ver hoogd, dan zou men erkennen dat den overleden ontvanger, die hetzelfde werk deed voor ƒ1000, te weinig was betaald. De Heer mr. Moens is tegen het voorstel tot verhooging der jaarwedde. Hij is van oordeel dat de gemeente-ambtenaren en speciaal de burgemeester en de secretaris niet genoegzaam be zoldigd worden, maar de jaarwedde van den gemeente-ontvanger acht hij voldoende. Er wordt wel aangevoerd als motief voor eene verhooging dat het rentegemis grooter i9, maar dit bedraagt zooveel niet en het locaal zal ook wel zulk een ernstig bezwaar niet zijn. De Heer mr. Fokker zegt dat het moeijelijk i9 om vast te stellen welke soin betaald moet worden voor jaarwedde. Indien men deze gemeente vergelijkt bij andere gemeenten is zij hier te laag. In het jaar 1852 reeds zou het tractement verhoogd zijn, iudien bijzondere omstandigheden dit niet hadden tegen gehouden. De Heer mr. van Dongen blijft van oordeel dat er nu niet meer werk is dan vroeger. Er i9 nu zelfs minder te doen, dan toen er uog indirecte belastingen geheven werden. Indien het locaal eene reden moet zijn tot tractementsverhooging, zou hij den ontvanger liever een locaal geven op het stadhuis. Dc voorzitter zegt dat in 1852 de jaarwedde is vastgesteld op 1000bijzondere omstandigheden in aanmerking genomen. Bovendien wa9 er in 1852 nog een ander ambtenaar voor het werk der accijnsen met eene jaarwedde van ƒ600. Dc accijnsen zijn vervallen en nu wordt er door den gemeente-ontvanger een hoofdelijke omslag ingevorderd van ƒ18000. Dit werk heeft voor hem geen ander werk vervangen. De Heer Labrijn Ï9 wel voor eene goede bezoldiging, maar niet overtuigd dat ze tegenwoordig te laag is. Het is voor den ontvanger zeer geriefelijk ziju kantoor aan huis te houden. Dit mag geen motief zijn om zijne jaarwedde te verhoogen. Hij weet niet wat andere gemeenten betalen, maar acht ƒ1000 genoeg voor Zierikzee. Dc voorzitter zegt dat in Goes ƒ1200 betaald wordt en dat hier de ontvangsten 20 a 30 pCt. meer bedragen dan daar. De Heer mr.'Fokker is van oordeel dat de werkzaamheden aan zienlijk vermeerderd zijn. Bij eene inzage der rekeningen zou dit dadelijk in het oog vallen. De belastingen geven tegenwoordig veel werk niet alleen de hoofdelijke omslag maar ook het schoolgeldvoor het laatste wordt de ontvanger wel geholpen door de onderwijzers, maar hij blijft verantwoordelijk en moet zorgen dat de invordering geregeld en spoedig geschiedt. Verder zijn er noe^verschillende belastingen, zooals: haven- en markt- gclden en dergelijke, die wel over kleine sommen loopen, maar veel werk geven. Onder het oude régime werd alleen het saldo bij den ontvanger gestort en volgens de tegenwoordige wet moet de ontvanger zelf alle ontvangsten en uitgaven doen. Hij is het eens met mr. van Dongen dat het werk de maatstaf moet zijn voor het bedrag der jaarwedde, maar juist daarom is hij voor de verhooging. De Heer Goeman9 is bekend met de vele bezigheden van den ontvanger en zal voor het voorstel stemmen. De Heer mr. Moens kan wel gelooven dat er veel werk aan die betrekking is, maar er is nog een ambtenaar, die hem helpt en in wien hij als het ware een klerk heeft. De voorzitter zegt dat die persoon commies is en werkzaam voor den hoofdelijken omslag en de hondenbelasting. Hij is geen klerk voor den ontvanger; als hij werk voor dezen doet, dan is dit in eene verhouding, die spreker niet kent. De Heer Jhr. de Jonge is van gevoelen dat het werk van een gemeenteontvanger moeijelijk onder cijfers te brengen is. Hij blijft na al hetgeen voor en tegen het voorstel gezegd is er gunstig voor gestemd. De Heer Landsknegt is er tegen. Hij acht ƒ1000 voor de jaarweddq voldoende. Daarna is het bedrag en de aard van den borgtocht, zonder hoofdelijke stemming, door den Rand vastgesteld, zooals in de vorige vergadering door B. en W. is voorgesteld. Het voorstel tot tractementsverhooging is verworpen met 6 tegen 4 stemmen. De Raad geeft machtiging om van de onvoorziene uitgaven over te schrijven op hoofdstuk VIII afd. 4 art. 6, kleederen en wapenen voor den veldwachter, ƒ5. De vergadering is daarna gesloten. In Griekenland wordt ijverig voortgegaan met de bandicten- jagt. Pas zijn te Laraia acht roovers onthoofdeu thans zullen wederom verscheidene te Athene worden geëxecuteerd. Geheel Acaruauië wordt thans gezegd vau dc plaag te zijn bevrijd. De nog niet gearresteerde schuldigen hoopt men ook spoedig meester te worden, en met zooveel te meer kans, daar de Turksche grenzen door een sterk cordon linietroepen op alle punten zijn afgezet. Dc rooverbenden in Griekenland znllen nu wel spoedig uit geroeid zijo. Des te belangrijker misschien om nog eens iets daaromtrent mede te deelen. De hoofdbende bestaat uit een paar honderd herders, die op den Hymettos cn Pentelikos verblijf houden. Met alle 9tanden te Athene bijna staan zij in vriendschappelijke be trekking; in politieke en militaire kringen hebben zij hunne begunstigers. Op vreemdelingen en Grieksche kooplui of ban kiers hebben zij het vooral gemunt. De leden van den Griekschen adel beschouwen ze als hunne natuurlijke beschermersen dikwijls vragen ze hen als peet, 'tgcen zelden geweigerd wordt. Er ontstaat zoodoende een soort van vrijmetselaars-betrekking tus- schen de roover9 en den adel, waarbij de laatste volstrekt geen nadeel heeft. De vervalsching der levensmiddelen heeft tegenwoordig te Londen op zeer groote schaal plaats, menigvuldige klachten worden alle dagen daarover aangeheven en de zaak heeft ook een onderwerp van bespreking in het lager huis uitgemaakt, maar tot algemeene teleurstelling heeft het Gouvernement verklaard, dat er vooralsnog geen afdoende maatregelen tegen deze bedriegerijen konden worden in praktijk gebracht. Algemeen had men zich gevleid dat de interpellatie van lord Eustace Cecil, om de Regeering aan te sporen de slechte wetgeving op dit punt te herzien, betere gevolgen zou opleveren. Het publiek is volkomen overtuigd dat het dag aan dag bedrogen wordt; de Regeering weet dat evenzeer maar desniettemin heeft zij geen tijd om een betere wet te maken. Herhaaldelijk is het bewezen zegt de Pali Mall Gazette dat ons brood vermengd wordt met aardappelenmeel, Parjjsch wit. aluin, kopersulphaat enz. dat onze boter grootendeels is zaraengesteld uit talk,smeer, soda, bruinsteendat de melk vervalscht wordt met water, krijt en annotto; dat de thee wordt opgemaakt met Pruisisch blaauw, caoutchouc en terra Japonica, terwjjl in onze koffie cichorei, gebrande erwten, mangelwortel enz. een hoofdrol spelen. Ingrediënten, die voor de gezondheid zeer schadelijk zijn, worden met groote hoeveelheden onder de spiritualia en bieren gemengd. Het Gouvernement weet dit, maar het haalt de schouders op en laat den bedriegers vrij spel, zoodat de verval- schingen hand over hand toenemen. De bestaande wet toch wordt algemeen erkend een doode letter te wezen, terwijl, in de enkele gevallen dat zjj kan worden toege past, de boete zoo klein is, dat het vervalschen nog eene zeer winstgevende zaak blijft, zelfs ingeval de bedrieger wordt veroordeelt. Zoo wordt o. a. gewezen op een bakker, die overtuigd werd dat hij Parijsch wit onder het meel mengde, om er daarna brood van te bakken. De delinquent werd tot eene boete van 5 p. st. ver oordeeld, hij wierp het geld op tafel, zeggende, dat hij nu gedwongen was wat meer wit te gebruiken. Ook de Times dringt er op aan dat die bedriegers voor beeldig zullen gestraft worden, en hiervoor bestaan grondige redenen, aangezien dit bedriegen in den waren zin des woords diefstal is. Boeten helpen niet; wie levensmiddelen vervalscht moet met gevangenzetting gestraft worden. Het Britsch en Buiten!. Bijbelgenootschap heeft gedurende 1869 in Frankrjjk van 45 tot 60 colporteurs gehad, die 56 duizend exemplaren der H. Schrift ver kocht hebbenin Duitschland *60 colporteurs en 37,700 exemplaren; in Oostenrijk 101 duizend exemplarenin Rusland 50 duizend exemplarenin Turkije 19 duizend exemplaren, en in België 6 colporteurs en 13 duizend exemplaren. Harlingen4 Junij. Onze stadgenoot W. Yel- linga heeft eene watervelocipède vervaardigd, waarmede tot veler verbazing dagelijks proeftochten worden gedaan door onderscheiden liefhebbers. Twee schepraderen van dit zonderling vaartuig worden door den voet in bewe-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1