V\\ MIDDELBURG 01» ZIERIKZEK. entten» 9 X J. P. Kakebeeke, te Goes. 3 EVANGELISATIE, 4 Eenige Aaiuleelen Eenige TIENDEN Eene MESTPUT, a LANDDE RIJ EN. LANDERIJEN, BOEIJERSCHU1T, GLACÉ HANDSCHOENEN. In de Likeurstokerij: DE AREND, VAN D. .lOI'l'E, JZ„ 'b Nieuwe 31 EL K-MA CHINE, l Bij B. JOPPE, Jl., te Zierikzee Limonade Frambozen, per flescli Rose 11 n n n n n Mei-Wijn-Essence per stopflesch Voor Slijters met rabat. Ié f 1,30. -1,00. - 1,00. - 0,50. Puik Fijn Tarwebrood, a Den Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen LANDVERHUIZERS. ANTWERPEN - AMERIKA EN AUSTRALIË. MR. ISAAC DA COSTA. Wecl. J. C. 31assee en Zoon Smidsboor-Machines. DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: Groote Kermis te Antwerpen. STODHHfiT ZlilD-DEVELHD. Pleizierreis met Pinksteren. Zierikzee—Antwerpen. extra groote Soirees 31usicales R A L, Theatre des Nouveautés T ooneel-V oorstellingen li nende te Nieuwerkork, landbouwer eu veehandelaar, beklaagd van in den loop van dit jaar gecne keunis te hebben gegeven nan het hoofd van het plaatselijk bestuur zijner woonplaats van de ziekte van zijn rundvee en wel 1°. van die van een stier, die een gezwel onder aan den hals gekregen had, 2°. van die van een kalf en 3°. van die cener koe die de kanker in den kop hnd; zijnde de twee eerste beesten afgemaakt en het laatste gestorven, is, ter zake van het niet onverwijld aangifte doen wegens de ziekte van zijn vee, veroordeeld tot drie geldboeten elk van 25, elke boete bij wanbetaling na daartoe te zijn aan gemaand, te vervangen door gevnngeui9straf van 3 dagen. 5°. A. A., oud 37 jaren, geboren en wonende te Zierikzec, van beroep smid, beklaagd in de mnand December II. het casco van een barkschip, genaamd »iEolus" in de haven der gemeente Zierikzec, te hebben gebracht, daarvoor aan den havenmeester eene ligplaats te hebben gevraagd, maar de betaling van het daarvoor verschuldigde havengeld, berekend naar eene inhomls- groottc van 320 zeetonocn, ten bedrage van 25,60 te hebben ontdoken of geweigerd, is, wegens overtreding ter zake van plaat selijke belasting, veroordeeld tot eene geldboete van f 51,20 ten bate der gemeente Zicrikzee, bij wanbetaling na daartoe te zijn aangemaand te vervangen door gevangenisstraf van 7 dagen. Voorts allen in de kosten van het regl9gcding. SPOOll HOOÏDIENST Corresponderende op den Staatsspoorweg^. .1 TJNI.I 187 O. Van MIDDELBURG: Van ZIERIKZEE: Zaturd. 4'smorg. 6,30 u. Zaturd. 4'smorg.9,30 u.V. 4 's nam. 2,»V. Zondag 5 6,— Zondag 5 5,30 Maand. 6 6, Maand. 6 6,— 7 10,30 »V. 7's nam. 6,— Dingsd. 7 2,— »V. Dingsd. Woensd. 8'smorg. 7,15 8 's nam. 6,30 Woensd. 8 'smor. 10,30 »V. Dond. 9 1,- Dond. 9 6, 9 's nam. 6,30 De ondergeteekende neemt de vrijheid de w Eerw. Kerkeraden van Schouwen en Duiveland te herinneren aan de COLLECTE, die op het Pinksterfeest pf op den Zondag na Pinksteren, voor het Nedorlandsche Zendelinggenootschap, worde gehouden. Tevens verzoekt hij do Kerkeraden, die eene dergelijke collecte nog niet hebben ingevoerd, het goede voorbeeld te volgen, dat door de meeste gemeenten van Schouwen en. Duiveland in het jaar 1869 is gegeven. Zierikzee, D. P. M. GRASWINCKEL, 2 Juni 1870. Secretaris van de Afdeeling Schouwen en Duiveland. Prijzen «Ier Boter en Eyeren. Zierikzee, 2 Junij 1870. Boter laagste koers ƒ0,49 en hoogste koers ƒ0,575 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers ƒ0,65 en hoogste koers ƒ0,775 per 25 stuks. Eenden-Eijeren laagste koers ƒ0,75 en hoogste koers ƒ0,80 p. 25 stuks. Getrouwd St. Anna ter Muiden, 31 Mei 1870. J. FRANSE en C. L. JANSSEN. i Getrouwd A. G. S. BIJVOET, Wijnhandelaar te Geertruidenberg OoSTERIIOUT, 3 1 Mei 1 87 0. J. T. SPECHT. Getrouwd s JOiiNNES KLUIT, Ingenieur van 's Rijks Waterstaat PIETERNELLA SUZANNA ZONNEVIJLLE. Delfsiïaven, 2 Juni 1870. Getrouwd Noordwelle, 2 Juny 1 870. D. VERSEPUT e n D. van der MAAS. Bevallen van een «Joiig-en, N. L. PETIL- LON—van de Plassciie. Brouwershaven, 2 Junij 1870. Heden overleed zeer plotseling tot mij no diepe droefheidmijne geliefde Echtgenoot PRIENTJE WAGEMAKER, in den ouderdom van 29 jaar. Eene ziekte van 7 dagen maakte een einde aan haar dierbaar leven doch ik hoop te berusten in den wil van den Alraagtige. Allen die de overledene gekend hebben zullen het beste beseffen wat ik en mijne 3 jeugdige kinderen in haar verliezen. P. BEUZENBERG. Zierikzee, 1 Junij 1870. EljZÏ Blijkens verklaring door Mevrouw de Wed. ROBIJN te Zierikzeeafgelegd voor den Kantonregter aldaar, den 20 Mei 1870 is aan haar Zoon GERARD ROBIJN IIANDLIGTING verleend tot geheele ontvang-stuitgraaf en beschikking over al zijne inl tomaten en het <lrijvoii van nering; en Handel in IJZER- en andere KOOPWAREN, en daartoe zelfs de noodige gfelilopneininj^cn te doen. verdedi- ,,Steimen<le op dei Bijliol gen wij dolvryheïd. Bovengenoemde veveenigiilg te Goes heeft in hare vergadering van 25 Mei jl. met ctlgemeene stemmen benoemd tot candidaat voor het' lidmaatschap der Provinciale Staten, de heer C. C. van den BOSCH, Pres. op ZONDAG den 5 JUNIJin de Evangelisatiezaal TOEVLUCHTdes morgens te Half tien, in plaats van tien ure, en des avonds te «es ure. Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. POEN Van af ZONDAG 5 JUNIJ tot WOENSDAG 8 JUNIJ zal het PHOT. ATELIER van C. J. KORSTEN gesloten zijn. Zierikzee, 3 Junjj 1870. jf Do Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, ten verzoeke cler Erfgenamen van wijlen den WelEdelen lieer J. A. BOLLE en Mej. A. de BRUIJNE op Vrijdag 8 Julij 1870, des voor middags 10 ure in de Concertzaal te Zierikzeemet regterlijke magtigingpubliek verkoopen 11 Bund. Roed. BOSCH te Haamstede. 2 Bund. OS> Roed. OO Ellen BOUWLAND te Burgh. c_5 in de Meestoven te ZierikzeeHaamstedeRenesse Noordwelle en Eikerzee. onder Scherpenis.se en Wissekerke. Hot Ertpaolitsr<!oht van oen per ceel OBOIVB, groot 27 Ellen, te Haamstede Alles breeder bij billetten en boekjes omschreven." De Deurwaarder J. FRANSE zal, op Donderdag 9 Juni 1870, 's middags 12 ure, voor B. J. VERMUNTin den Mosselboomgaard te Zierikzee publiek verkoopen bevattende So a 30 voeren goede Koemest. OPENBARE VERPACHTING Op nader te bepalen tijd en plaats, zal door den ondergeteekendeals gelaste zijner principalen in lx't opeiil>aar voor 7 en 1-1- jaar worden VERBA CUT: De numbro van circa Bunders nitimm- tende goed gelegene gelegen in NieuwerkerkOosterlandZonnemaireZie rikzee en Dreischor,'\n 1870 en 1871 uit de pacht gaande. Informatiën zijn tusschentijds te bekomen ten Kan- toro van 31 Mei 1870. Jhr. W. M. H. de JONGE. TE KOOP: EEN OVERDEKTE groot volgens meetbrief 2-A.- ton, met completen Inventaris. Te be vragen bij de eigenaars M. J.^MASION ZONEN, te Dordrecht. j.. mai Oj> nieuw ontvangen We.T. KOBIJN. te bekomen alle soorten van LIKEUREN, BITTERS, GENEVER, BRANDEWIJN, Roode-, Zwarte- en Witte AALBESSENWIJN. Zierikzee. OQUt Menige goede Koe is bedorven door eene slechte melkster. slechts ƒ4,50 per stuk. Deze Machine of Koemelker is goed gekeurd door een groot aantal practische Landbouwers en Melkboe ren en verdient hooge recommandatie voor de bijzon dere vlugheid waarmede zij koeijen melkt. Onder de vele voordeden zijn 1°. Het werkt van «elf, het is gemakkelijk van toepassingen kan gebruikt worden door iedereen, hoe onwetend ook met het melken, mits het volgens het gedrukte advies dat het vergezeld worde aangewend. 2°. Het melkt iedere koe in 4 a 5 minuten schoon terwijl de werking er van aangenamer is aan de koe dan het melken met de'hand. 3°. Het is onmisbaar in, geval van zwerende spenen of bij taaije koeijen. 4°. De deugd, eenvoudigheid, tijdsparing, zuiverheid, duurzaamheid en goedkoopheid er van dragen bij om het een noodzakelijk werktuig te doen zijn bij iedere melkerij cn het heeft slechts beter en meer bekend te zijn om algemeen gebrnikt te worden. Per franco aanvrage, verkrijgbaar bij J. GILJAM, Ouwerkerk. (Zeelannd.) VERKRIJGBAAR: i, »t a a I A 14 Ots, 't Ned. pd., (1 r i e- a v i c r maal daags vers c li. Zierikzee. Wed. N. de BRAKKE. In den Boekwinkel van P. de LOOZE is voorhanden: In verschillende formaten en prijzen, als: Ingenaaid 25 Ct. in zwart linnen bandje 40 Kleine formaten: In een bruin Stempelbandje verguld op snee 65 paars 70 Fluweel 80 Voorts NIEUWE TESTAMENTEN met PSALMEN en GEZANGEN met en zonder VERVOLGBUNDEL, gebonden in verschillende soorten van leder. Goedkoopste, beste en gemakkelijk ste gelegenheid leder ZATURDAG per Post-Stoomboot. RICHARD BERNS, Generaal-Agent te Antwerpen. N. S. POLAK, Agent, Meelstraat te Zierikzee. /f (J Bij den Boekhandelaar P. de LOOZE, te w9 Zierikzeeis de Inteekening opengesteld op de Volks-Uitgave der komplete DICHTWERKEN van Uitgegeven met toelichtingen en een overzicht van het leven en de werken des dichters door J. P. HA SE BROEK, en onder medewerking van Mr. A. DA COSTA. Bij deze editie van da Costa^s Dichtwerken zullen worden gevoegd a. Eenige in de eerste uitgave niet opgenomen ge dichten h. Eenige gedichten door verschillende Dichters op onderscheidene tijden aan da Costa gericht; c. Een nieuw portret des Dichtersop staal gegra veerd door den heer Renneeeldnaar de schilderij van den heer J. G. Schwartze; WIJZE VAN UITGAVE. Deze editie verschijnt in afleveringen van 3 vellen druks of 48 bladzijden. Maandelijks verschijnen 2 afle veringen. De prijs per aflevering is bij inteekening slechts SS'/2 cent. Het werk zal compleet zijn in 24 a 28 afleverin gen of 4 deelen. Het zal in geen geval, bij inteekening, meer dan kosten. Buiten inteekening wordt de prijs verhoogd. Over het bedrag wordt bij de 6 afleveringen per kwitantie beschikt. te GOES houden voorradig KAFMOLENS van ƒ45.—, ƒ52,50 en ƒ60.— die in eens schoon uit het kaf malen. WASCHMACHINES van /"24.— STOUT'S DORSCIIMACIHNES en TREDMOLENS. Êiiffelsche DORSCIIMACIHNES met ROSMOLEN. B ASCULEN om tot 150 kilos te wegen voor 12. POMPEN, die niet bevriezen, om de koebak te vullen van ƒ11.ƒ13.en ƒ15. Kogelvormige KOFFLJBRANDERS benevens vele andere AVEBKTIJTGcElV voor landbouw en industrie. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Informatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz. te ZierikzeeL. BOOGERD Az., te Brouwersjic^ien en J. C. M. van RHEEte Haamstede. De DIRECTIE 'der TH ol enseh o StooinDootMjia.tsclia.ppii maakt bekend dat de Stoomboot „J8 T A T II OLE IV" in plaats van Zondag den 5 .Jut 1870, op Maandag den G •Tiinij l^T'O des morgens ten £5 uren zal vertrekken van Tholen naar Rotterdam. Van ZIERIKZEE Zondag 5 Junij, des namiddags 1 uur. Terug van ANTWERPEN Dingsdag 7 Junij, voormiddags 8 uur. Groote Kajuit Heen en terug ƒ3, Tweede Kajuit - S,- ffccSv3, Plaatsbiljetten zijn te bekomen op ZONDAG 5 JUNIJ, van af des voormiddags O tot 12 ure, op het kantoor der Stoomboot, Nieuwe Haven. Hotel de Maagd van Mechelen te Brouwershaven. Op lO, 11, 12 en 13 Junij 1870, Comieke SCÈNES in costumes, door het met roem bekende gezelschap onder directie van den heer LOURENS, zijnde het vorige jaar werkzaam geweest in het Hotel van Veen te Zierikzee. op ZATURDAG 11 en MAANDAG 13 JUNIJ 1870, aanvang des avonds ten S ure. Entrée: tot de SOIRÉES S£» Ots. per persoon/ in vertering. li tot het BAL ƒ1,00 met genot van een flesch wijn. De ondergeteekende hoopt met een druk bezoek ver eerd te worden, zullende hij alles aanwenden zoo door prompte bediening als goede kwaliteiten zich die gunst waardig te maken. f M. BOUWMAN. onder directie van B O E S N A C II. De DIRECTIE heeft de eer het kunstminnend publiek te berigten, dat hij gedurende de kermis te Brouwers haven geplaatst is met zijne Schouwburg tot het geven van bestaande in de meest gezochtste Drama'sToo- neolspellen, Vaudevilles enz. De eerste Voorstelling zal plaats hebben op Maandag 6 Junij 1870, aanvang 8l/„ uur. Prijzen der plaatsen 1ste Rang 0,99, 2de Rang 0,75, 3de Rang ƒ0,50, Gaanderij ƒ0,30. JL TERSTOND een gehuwde of ongehuwde 15 O E R E N-K IV E O II T benoodigdtegen Hoog- loonbij JAN HANSE te Sirjansland. .f \007 TERSTOND tegen hoog Koon een MOLENAARS-KNECHT benoodigd, bij P. AALBREGTSE te Zierikzee. Brieven franco. 'Lë BANRETBAKKERSBEDIENDE. Wordt gevraagd tegen AUGUSTUS of eerder een Banketbakkers-eerste Bediende, liefst met panwerk bekend zijndebij J. W. SCHOUTEN te Zierikzee. TERSTOND benoodigd twee ongehuwde TIM31ERMANS-KNECHTS, voor een jaar vast werk, bij de Wed. C. HOOGIJRLAND te Ouicerkerk. TERSTOND drie TIMMERMANS KNECHTS benoodigd, tegen lioog? loon, bij J. van der LINDE te Burgh. Brieven franco. TERSTOND eene BURGER-DIENSTMEID benoodigdadres Postkantoor te Stavenisse. j TERSTOND eene Landbouwers-Dienstmeid benoodigd bij J. ELENBAAS onder St.-Maartensdijk. Salaris naar bekwaamheid. y p TERSTOND o ene BÓEREN-DIENSTMEID benoodigd. Loon ƒ8O per jaar. Adres bij den Boek handelaar van DISH0ECK te Zierikzeebrieven franq^^ TERSTOND ene BÓEREN-DIENSTMEID benoodigd, bij H. van den BOUT te Dreischor. Uitgevers: BE LOOZE WA ALE. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2