No. 2781. 26sle Jaarg'. Zaturdag 4L Junij 1870. BERIGT. Besturen en Adininistratien. K ennisgevi ng. Bekendmaking. N*otificatie. Nieuwstijdingen. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Wegens het Pinksterfeestzal de Nieuwsbode van J1111 ij IVIIGT worden uitge geven. Zaken ter tafel te brengen in de openbare vergadering van den gemeenteraad op Zaturdag 4 Juni, a. s. 's nam. 1 ure. Resumtie notulen. Ingekomen stukken. Rekening Ev. Luth. Armbestuur 1869; Idem Harmoniegezel schap Kunst en Eer 1869; Idem commissarissen van den straatweg naar Brouwershaven, met een brief van die commissarissen. Mededeeling van den uit slag der aanbesteding van het bouwen eener nieuwe Tusschenschoolen voorstel van B. en W. om die aan den minsten inschrijver te gunnen. Voorstel van B. en W. om het bedrag en den aard vast te stellen van de borgtogt door den te benoemen gemeente-ontvanger te stellen; en gedep. staten voor te stellen de jaarwedde van den gemeente-ontvanger te verhoogen. Voor stel tot af- en overschijving dienst 1870. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenendat er op Zaturdag den 4 dezer, des namiddags te één ureop het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zieiiikzee den 2 Junij 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept de inge zetenen dezer gemeente, die genegen mogten zijn tot het waarnemen van de betrekking van oiGbezol- Rijks Veldwachter,, bij deze op zich ten spoedigste in persoon aan te melden ter Se cretarie dezer gemeente. Zierikzee, den 1 Junij 1870. De Burgemeester B. C. CAU. DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, doen te weten: dat aangezien hun besluit van den 14 Mei laatstleden, no. 86 opgenomen in het provinciaal blad no. 57 van dit jaar, aan leiding heeft gegeven tot misverstand en het daarom raadzaam is de daarin vervatte bepalingen door andere te vervangen, door hen op heden krachtens de bevoegdheidtoegekend hij art. 18 van het reglement, tot voorkoming van de ver spreiding der longziekte onder het rundvee in deze provincie, is ingetrokken het bedoelde besluit van den 14 Mei laatstleden en is vastgesteld hetgeen volgt: Art. 1. Het is geoorloofd aan de veehouders in de eilanden Buiveland en Tliolen en in de kantons Axel en Hulst, wier rundvee gestald is in de van longziekte besmet verklaarde krin gen, om, behoudens hetgeen in art. 4 is bepaalddat rundvee over te brengen naar de binnen die kringen gelegene weiden, met dien verstande noglan9, dat de grenzen der besmet ver klaarde kringeu, in geen geval door het rundvee mogen worden overschreven. Art. 2. De reeds toegekende bevoegdheid, tot in- en ver voer van rundvee, wat betreft de verdachte kringen, blijft gehandhaafd; evenzeer het verbod tot uitvoer uit die kringen, zonder vergunning verleend, door den Commissaris des Ko- nihgs of door den Burgemeester daartoe door hem aange wezen, op den voet bepaald bij art. 9, in verband met art. A van het hiervoren aangehaalde provinciale reglement. Art. 3. De bevoegdheid tot vervoer naar de weiden toe gekend bij art. 1geldt niet voor het rundvee, gestald in de onmiddelijke nabijheid van de hofsteden van de weduwe L. BOOT en C. KOOPMAN te Nieuwerkerkvan F. WITTHOUCK en L. BIERENS onder SI. Annaland-, van D. en M. L. BOON onder Koewachtven J. A. VAN IIEETEREN onder Honte- nisse en van G. G. GALLE onder Axelt ter bcoordecling van de Burgemeesters der genoemde gemeenten. Art. 4. Het vervoer der runderen van de stallen naar de weiden, zal, in'de besmette kringen, niet ander9 dan met ver gunning van den betrokken Burgemeester mogen plaat9 hebben terwijl zal moeten worden gezorgd dat de runderentoebe- hoorende aan verschillende veehouders, niet met elkander in aanraking komen. Art. 5. Het vervoer, in art. 4 bedoeld, waar dit plaat,9 heeft, in de besmette kringen, langs de dijken en wegen, die voor het algemeen verkeer zijn opeuge9teld, zal zoodanig moeten geschieden, dat het vee niet zich ophoude, niet graze en alzoo worde doorgedreven. Dit besluit, 't welk met den dag zijner afkondiging in werking treedt, zal gedrukt en in al de gemeenten van de kantons Zierikzee, Tliolen, Axel en Hulst aangeplakt worden Het zal almede in het Provinciaal blad worden geplaatst. Gegeven te Middelburg, den 27 Mei 1870. Be Gedeputeerde Staten voornoemd R. W. VAN LIJNDEN, Voorzitter. BUTEUX, Griffier. steld. Tevens werd daarin gezegd, dat men zich nu niet even als den vorigen keer bij den muur zou bepalen, maar dat men de geheele gevangenis in de lucht zou doen vliegen. Natuurlijk heeft de politie zooveel mogelijk voorzorgsmaatregelen genomen en wordt de gevangenis streng bewaakt door een aantal polilie-agentenallen met revolvers gewapend. Te Londen wordt men bedreigd met eene strike onder de dienstboden. Deze vragen, wanneer zij eene maand in dienst zijn geweest, een pond sterling (ƒ12) verhooging; een maand later vragen zij weder vermeerdering van loon, wordt haar dit geweigerd, dan gaan zij heen. Dit schijnt volgens eene bepaalde afspraak te gebeurenaan de dienstboden worden circulaires toegezonden, waarin haar die methode om vermeerdering van loon te bekomen wordt aanbevolen als proefondervindelijk gunstig gebleken. Langs dien weg zijn er nu keukenmeiden, welkef 360 's jaars als loon ontvangen. In die circulaires wordt evenwel op den voorgrond gestelddat meu om kans te hebben tot inwilliging van dezen eisch voortdurend de pligtendie op eene dienstbode rusten, naauwgezet en goed moet vervullen. De da mes geven liever ƒ200 voor eene goede meid, dan elk oogeubiik de eene slechte tegen de andere te moeten verwisselen. Bij het springen van een stoomketel in de smederij van Kinnersley eu Co. te Kidsgrove in Staffordshirezijn jl. Don derdag morgen niet minder dan acht werklieden op het oogen- blik zelf gedood .terwijl nog een aantal andere zwaar zijn gekwetst. Te Kilbuvn (bij Londen) zijn niet minder dan 12 kinderlijkjes bij een begrafenisaannemer gevonden, die ze in stoelen, in kisten en steenen vaten had weggestopt. Yoor sommigen was het begrafenisgeld betaald doch bij anderen schijnt dit verzuimt to zijn. De sterfte on der zuigelingen neemt steeds schrikbarend toe, en meestal wordt de aanleiding opgegeven met de enkel e woorden: „dood gevonden." in Londen, 31 Mei. De politie heeft Zaturdag een ongeteekenden brief ontvangen, waarin gedreigd werd, dat de Fenians dien dag op nieuw cle gevangenis in Clerkenwell in de lucht zouden laten springen, indien de in hechtenis genomen Fenians Dawitt en John Wilson, die getracht hadden eenm i.ssa revolvers in Londen binnen te smokkelen, niet onmiddellijk in vrijheid werden ge Op den Orleansspoorweg is verleden Zaturdag een verschrikkelijk ongeluk voorgevallen. Bp den Tunnel van St. Benoist, niet ver van Poitiers, zijn de achterste wagons van den ti'ein len gevolge van het breken der as van een der wagonsvan den weg gestort. Drie reizigers zijn gedood en acht in meerdere of mindere mate gewond. Te Arlon had dezer dagen het volgende voorval plaats. Een jong paartje dat zijn huwelijksreisje deed, vertoefde een paar dagen in deze stad. Na al het merk waardige bezien te hebben, kregen de jonggetrouwden het in hun hoofd, om ook de nieuwe, onbewoonde cel lulaire gevangenis te bezoeken. Een wegwjjzer belaste zich met hen den toegang te verschaffen, en kwam hen ook werkelijk des morgens te 11 uur afhalen. Na alles te hebben opgenomen gingen zij ook een der cellen binnen, waar ze de ventilatie en de warmteleiding, en eindelijk ook de deursluiting beproefden, met dat onge lukkig gevolg, dat de deur in liet slot viel. Zulk een deur kan alleen van buiten worden geopend, en zoo zaten de jonge lieden met hun geleider letterlijk in den val. Schreeuwen roepen zuchten en eindelijk schreien geen gebrek doch de echo in het hooge ge bouw herhaalde slechts hunne klachten. Een, twee, drie, vier, vijf uren verliepen, en er kwam geene hulp opdagen. Doch de schrik sloeg den jonggehuwden om het harttoen de wegwijzereen man van een zeer ongunstig voorkomen, over honger begon te klagen, en op de jeugdige gade blikken te vestigen, zooals die van een schripbreukeling van de Medusa moeten geweest zijn, bij de aanschouwing van een malsch biefstukje met aardappelen. Eindelijk, des avonds te 7l/« uur, kwam een arbeider de ronde doen, en verleste de gevangenen. De echtgenooten deden elkander de plechtige gelofte dat zij met hun vrjjen wil nooit weder eene cellulaire gevangenis zouden bezoeken. Door de rechtbank van correctioneele politie te Parys, zijn weder 25 personen veroordeeld, ter zake van deelneming aan de jongste aldaar voorgevallen onge regeldheden. De uitgesproken straffen zijn van acht maanden tot eene week gevangenis. De persoon van D., den bewerker van den zatur dag voor acht dagen te Versailles gepleegden moord op zijn jongeren broeder, heeft de opsporingen van do justitie tot heden weten te verijdelen. Dezer dagen ver nam men dat de moordenaar ongeveer terzelfder tijd bij een zijner vrienden voor eene waarde van 400 frs. gestolen heeft. In verband met de ontdekte zamenzweriug tegen het leven des Keizers zijn verleden Zaturdag nog twee personen gearresteerd. De instructie in die zaak is afge- loopen. Gisteren (Maandag) is de kamer van beschut diging van het hooggerechtshof met het onderzoek der processtukken begonnen, om te beslissen, tegen welke van de drie en zeventig verdachte personen (waarvan omstreeks de helft voorloopig op vrije voeten is gesteld) grond bestaat tot voortzetting der vervolging. 1 Junij. In de zitting van het prov. geregtshof van gisteren en heden werd het proces tegen Dr. Elders voortgezet. De zitting van Dingsda^ werd door een zeer talrijk publiek bpgewoond, daar cle nieuwsgierigheid was opgewekt door de bekende om standigheid dat jhr. Mozes Salvador zou worden gehoord. Deze verscheen voorzien van een reistasch waarvan de president hem verzocht te ontdoen. Getuige verklaarde den beschuldigde niet anders clan als stadgenoot te heb ben gekend. Nadat de president hem gevraagd had of hij den heer Wiersma ongenoegen aangedaan had en hij daarop ontkennend had geantwoord begon hij uit te weiden over de onwettige gevangenhouding van den beschuldigde, over de beschuldiging van valschheid in het certificaat en over de gevangenhouding van mevr. "VViersma in hare eigene woning. De president verzocht hem niet af te dwalen en alleen te antwoorden op de vraag of hij op verzoek van mevr. Wiersma zich met de zaak had bemoeid. Hij verklaarde nu ongeroepen en uit vrije beweging mevr. Elders zijne hulp te hebben aangeboden en haar van een regtsgeleerd raadsman te hebben voorzien. Hij deelde verder mede dat hij op verzoek van mevr. Elders haar broeder, den minister van koloniën, is gaan spreken, doch deze niet te 's Gra- venhage vindende, heeft hij zich een paar uren onder houden met den minister van justitie. Eerst op 6 Maart heeft mevr. Wiersma zijne hulp ingeroepen, op grond dat zij werd opgesloten, llij verklaarde op 8 Maart den heer Haakman niet te hebben beleedigddoch bij het opmaken van het proces-verbaal verkeerd te hebben gehandeld. Daarop werd gehoord dr. P. J. Ankersmitgenees heer ie Meerenberg, die verklaarde den heer Wiersma in dat gesticht speciaal te hebben behandeld. Hij deelde mede dat genoemde heer alstoen zeer achterdochtig bevreesd voor afluistering van gesprekken en voor ver giftiging was. Hij had een vervolgingswaanlangzamer hand is dit verdwenen en is hy als hersteld ontslagen geworden. Wat het certificaat van dr. Elders aangaat, getuige verklaart moeilyk daarvan iets te kunnen zeggen, daar hij den heer Wiersma in cle beide laatste jaren niet heeft bezocht. Debesch. voor het laatst ondervraagd zijnde, herhaalde zjjne verklaring dat hij het attest had afgegeven ten einde ongelukken te voorkomen, terwijl hij ten stel ligste ontkend in naauwe betrekking tot mevr. Wiersma te hebben gestaan. Heden nam de adv.-generaal het requisitoir. ZEd. achtte het feit voldoende bewezen en eindigde met tc verklaren dat hij uit volle overtuiging zijne conclusie nam en eischte diensvolgens tegen den beschuldigde ingevolge art. 162 en 149 C. P. eene tuchthuisstraf van 8 jaren en zijne veroordeeling in twee geldboeten elk a ƒ50. 's Grayenhage, 1 Junij. In de zitting der Tweede Kamer van heden is het wetsontwerp betref fende de calaraiteuse polders in Zeeland aangenomen met 59 tegen 1 stem (Saaijmans Vader). Hierna zijn aan de orde gesteld de ontwerpen betreffende den ac cijns op den wijn de verstrekkingen ten behoeve der Marine en cle onteigening voor de duinwaterleiding. Voorts is besloten op Woensdag 8 dezer aan de orde te stellen het ontwerp op de brievenposterijen niet zooals de heer Fokker verlangde, het ontwerp tot wijzi ging der burgerlijke regtsvordering, ten einde over de regterlijke organisatie van 1861 te beslissen. (Bovenstaand berigt ontvingen vrij jl. Woensdag avond als telegramdoch te laat om in dat No. te worden opgenomen.) Berg-en-op-Zooin 31 Mei. Gisteren avond zonk een zich badende milicien en kwam niet weder boven. Zijn kameraad, dit, ziende, sprong hem na, om hem te redden, doch verdween eveneens in de diepte. Vele burgers, getuigen van clitongeval, durfden of konden geen hulp verleenen. Eenigeoogenblikken later vernamen een paar officieren, toevallig daarlangs komende, wat er gaande was. Een hunner, de officier van gezondheid Ripping, ontdeed zich van zijne bovenkleeding, sprong te water en haalde aldra den laatsten drenkeling aan wal. De onmiddellijk met zorg en volharding aange wende pogingen om hem tot bewustheid terug te brengen, mochten echter niet baten. Het lijk van den ander werd heden morgen opgevischt. 30 Mei. By een gemotiveerd adres hebben 17 van de 18 gemeentebesturen, in het voormalig 4de district dezer provincie, zich dezer dagen gezamenlijk tot de Tweede Kamer gewend, met verzoek, het wetsontwerphoudende de rechterlijke indeeling hunner gemeentenbij de arrondissements-rechtbank te Axel, niet aan te nemen, maar hunne respectieve ge meenten bij voortduring te laten onder het rechtsgebied der arrondissements-regtbank te Middelburg, werwaarts de bewoners dezer streken zich steeds op één dag, heen en terug kunuen begeventerwijl voor een tocht naar Axel en terug steeds 2, ja veelal 3 dagen zouden noodig zijn. Oolijnspïaxvt, 2 Junij. De gefailleerde koopman M. II., welke een groot gedeelte zijner goederen vóór zijn faillissement bij anderen geborgen had zie ons vorig No.) is gisteren avond gevankelijk naar het huis van arrest te Goes overgebragt. Onworkerk in Duiveland, 3 Junij. Mog ten we voor eenige dagen uit deze gemeente melding maken van cle ontvangst van een prachtig canapékussen door H. M. onze geëerbiedigde Koningin voor de te houden verloting ten behoeve der Bewaarschool alhier geschonken, het is ons aangenaam te kunnen melden, clat ook van H. K. H. Mevrouw de Prinses Hendrik voor clat doel een schoon canapékussen is ontvangen. Zierikzee, 2 Jung. Reeds vroeger werd in ons blad melding gemaakt van het opgevat voornemen om als blijk van hulde aan Prinses Marie der Nederlanden geliefde eenige dochter van den beminden eu hoog ge- achten vorst uit het Huis van Oranje Prins Fredrik bij haar voorgenomen huwelijk, met de Prins von Wied een geschenk aan te bieden. Thans strekt het ons ten genoegen, te kunnen melden, dat dit voornemen reeds, zóóver verwezenlijkt is, dat zich eene Commissie gevormd heeft, om bijdragen te verzamelen en dat een Bijbel als voorwerp gekozen is, om als huldeblijk aau te bieden. Ten einde nu aan den door velen in den lande uit- gedrukten wensch te gemoet te komen, en voor ieder cle gelegenheid open te stellen, om deel te nemen in dat echt vaderlandsch blijk van hulde, heeft bedoelde Commissie gemeend de bijdrage niet hooger te moeten stellen dan tien cent. Wy begroeten met hooge ingenomenheid het doel waartoe zich gedachte Commissie heeft vereenigd en aarzelen dan ook niet om, immers indien noodig, onze stad- en landgenoten aan te sporen, om door zoo alge meen mogelijke deelname de eigenlijke, inwendige waarde van zoodanig huldeblijk voor de jeugdige telg uit het geliefd Oranje Stamhuis zooveel doenlijk te verhoogen. Onder de Leden dier Commissie behoort ook Jhr. J. L. de Jonge alhier, bij wien in teekenlij sten op aan vrage verkrijgbaar zijn. Ook bij de Boekhandelaars in deze Gemeente liggen dergelijke lysten ter inteekening gereed, en zijn zij mede ter verspreiding voorhanden. Voorts ligt het in de bedoeling der Commissie, om al die inteekenlijsten later in een album zaamgebonden, nevens het geschenk zelf aan Prinses Marie der Neder landen aan te bieden. Op de botermarkt alhier zyn heden dertien stukjes boter in beslag genomen en de eigenaren beboet, als hebbende die stukjes niet het bepaalde gewigt. Een landbouwer in de Betuwe, door ervaring ge leerd hebbende dat de appel- en perenboomen meestal om de twee jaren veel vrucht dragen en vooruitziende dat de appelen en peren dit jaar zeer overvloedig en goedkoop zullen zijn, heeft zijne appel- en perenbooinen van de bloesemknoppen beroofd, in cle hoop dat zij in het volgende jaar, wanneer hij verwacht dat cle appelen en peren weinig en duur zullen zijn, des te meer vrucht zullen dragen en hy des te meergeld zal maken. Vreemde speculatie! De landman beweert dat zij hem reeds meer malen gelukt is. Te Bodegraven is Dingsdag een felle braiul uitge barsten, die spoedig een geweldigen omvang verkreeg. Meer dan honderd gebouwen lagen reeds denzelfclon nacht in puin waardoor circa twee derde van dit schoone dorp is vernield. De hevige wind belemmerde de geregelde werking der spuiten, meer nog de onge- loofelyke snelheid, waarmede de brand zich verspreidde. Het gemeente-archief, de notariëele akten en destukken behoorende -tot de ryks-ontvangst moeten, naar men zegt, mede eene prooi der vlammen geworden zynterwijl vier personen genoemd worden als gevallen slagtoffers of als vermisten, 't Is eene ramp, waarvan de omvang niet te beschrijven is. De brand is ontstaan in eene broodbakkery naar men wil ten gevolge van het droogen van houtspanen in of op den oven. Ten half vijf ure uitgebroken wercl de brand ten zeven ure reeds over het geheele dorp verspreid. Ontstaan aan de westzijde van den Rijn, sloeg hij spoedig over naar de Brugstraat en het oostelijk gedeeltehet geheele dorp door. Aangewakkerd door den feilen windverspreiden de vlammen zich zoo sneldat er geen tijd gevonden kon worden om iets van belang te redden. Onder de vernielde panden telt men ook de kostschool van den heer van Buren, wiens pensiouaires gisteren morgen naar hunne betrekkingen zijn teruggekeerd alsmede het weeshuis waarvan de verpleegden in cle kerk zijn gehuisvest. De protestant- sche en R-. K. kerken zijn gespaard. Op geringe uit zonderingen na, vertoont het dorp één puinhoop, terwijl van alle kanten bezoekers toestroomen om de verwoesting te aanschouwen. Vele der verbrande ge bouwen zyn tegen brandschade verzek« rd. Het zou echter vooralsnog gewaagd zyn een cijfer over het geheele bedrag der schade op te geven. Itften. Dat bekwame mannen goed worden beloond is niet meer dan billijk. Dat begreep ook het polder-bestuur van het land van Altona, om het tractement van den dijkopzigter met ƒ300 te verhoogen. Ook de ingelan den waren voor die verhooging, want toen dit voorstel in stemming werd gebragtwaren er 234 voor en 114 tegen. Iemand te T. wordt vriendelijk bedankt voor zijne attentie en onderrigt; nu wij kunnen allen niet even glad en ryk zijn, daar by zegt: Ik heb geld en ik heb goed, En daarbij een ruim gemoed, En ik durf wel zonder schromen, Andren lastren en te honen. Te Ellewoutsdyk hebben eenige club-mannen bij eene verpachting van landen zitting willen nemen by de vergadering waar zij niet by behoorden doch ze zijn spoedig door de politie tot bedaren gebragt, dat niet best in hun ooren klonk; maar de bokken waren toch van de schapen gescheiden. Iemaud te Burgh wordt verzocht om zaturdags-avonds zulke onwaarhe den in de herberg niet te vertellen van eene dienstmeid, daar dit niet mooi staat van een oude gek. Dat de geblankette dame te Baarland niet veel waard is is op Mei-Dingsdag gebleken, daar zij met zes man bit tertjes pakte dus die die dame nu hebben wil met de pinksteren moet zich haasten, want er zullen veel lief hebbers voor wezen. Regtszaken. Door de Arrond. Rcgtbank te Zierikzee zijn den 20 Mei jl. de navolgende vonnissen in strafzaken uitgesproken 1°. a. L. B., landbouwer, oud 30 jaren, en b. A. van S., veerschipper, oud 46 jaren, beiden geboren en wonende te Sint- Annaland beklaagd van op den 24 April II. drie stuks rund vee van Sint- Annaland te hebben aangevoerd en aan wal gebracht te Zijpe, gemeente Bruinlsse, zijn, ter zake van het. nalatig zyn, om aan de in het algemeen belang van den veestapel vastge stelde maatregelen en bepalingen te voldoen door het aanvoeren van rundvee op eene plaats in de provincie Zeeland, waar de invoer verboden is, veroordeeld de eer9te tot eene geldboete van ƒ100, en de tweede tot eene geldboete van ƒ25, bij wan betaling na daartoe t.e zijn aangemaand te vervangen door ge vangenisstraf van 14 dagen voor L. B. en van 4 dagen voor A. van S. 2°. C. de Kotul 21 jaren, geboren en wonende te Brou wershaven arbeider, beklaagd van in den nacht van 18 op 19 April jl. in de herberg van F. K. te Brouwershaven aan J. B., huisvrouw van M. A. een slag met eene tabaksdoos tegen haar linkeroog te hebben gegeven, waardoor ontsteking is onstaan, is ter zake van het moedwillig toebrengen van eene verwonding aan iemand geenerlei ziekte of beletsel van te werken, gedurende meer dan 20 dagen veroorzaakt hebbende, veroordeeld tot ge vangenisstraf van 15 dagen in eenzame opsluiting te ondergaan, geldboete van 8, bij wanbetaling na daartoe te zijn aangemaand, te vervangen door cellulaire gevangenisstraf van 1 dag, tot be taling aan de beleedigdc partij van ƒ25 schadevergoeding en de kosten door de toevoeging veroorzankt. 3°. S. V., oud 21 jaren, geboren en wonende te Bruioisse, schippersknecht, beklaagd van in den vroegen morgen van 19 April jl. op de straat tc Brninisse aan P. K wagenmakersknecht aldaar, drie slagen op het hoofd te hebben toegebragt., is ter zake van het moedwillig toebrengen van slagen aan iemand,geener lei ziekte of beletsel van te werken veroorzaakt hebbende, onder aanneming van verzachtende omstandigheden, (het niet gebleken zijn van eenig geldelijk nadeel in verband met de geringheid van het gepleegde feit) veroordeeld tot eene geldboete van 8, bij wanbetaling na daartoe tc zijn aangemaand, te vervangen door gevangenisstraf van 2 dagen. 4°. C. K., oud 35*jaren, geboren te Sint-Maartensdijk, wo-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1