die geen kennis lieeffc van de zaken, waaraan hij helpen moet. De Voorzitter gelooft niet dat een botanischen tuin veel kan kostenmen zal die even als een gewone tuin kunnen onderhouden, zonder dat daarvoor bepaald een bediende noodig is. Hij gelooft evenmin dat iemand als de Heer Zuurdeeg bedoelt, om bp de chemische proe ven te helpen, strikt noodzakelijk is. De Inspecteur van het middelbaar onderwijs was ook van dit gevoelen. De heer Mulock Houwer, hoewel in beginsel met het voorstel ingenomen, wil den tweeden bediende doen benoemen en onder toezicht stellqn van het dagelijksch bestuur en stelt daarom voor aan den bediende eene toelage te geven van 50 'sjaars voor de hulp, die hij des zomers noodig heeft en aan Burgemeester en "Wet houders een crediet te verleenen van 150 'sjaars, ter bezoldiging van iemand, die gedurende de wintermaan den den bediende bijstaat. De Voorzitter zegt dat, als de bediende door iemand wordt bijgestaan, die is aangesteld door het dagelijksch bestuur, hij niet alleen meer verantwoordelijk kan zjjn, dat zijne instructie dus wijziging zou moeten ondergaan en aan B. en Weth. de macht verleend zou moeten wor den iemand aantestellen, waardoor het getal ambtenaren weer vermeerderd wordt. De Heer Mr. Fokker is er tegen om de benoeming van een helper op te dragen aan B en Weth. Zooda nige benoeming geeft veel moeite en een ambtenaar meer. Als de bediende iemand voordraagt aan den di recteur, kan deze de zaak afdoen, hij heeft er het meeste belang bij en kan het gemakkelijkst toezigt houden. De Heer Mr. Moens is voor het voorstel van den Heer Mulock Houwer. Als de bediende ƒ200 krijgt, zal hij iemand nemen zoo goedkoop als hij kan en het is toch niet onverschillig wie het werk doet en zijne hulp verleent. Het voorstel van den Heer Mulock Houwer is ver worpen met 7 tegen 2 stemmen. Een lid bleef buiten stemming. Dat van B. en Weth. is aangenomen met 9 tegen 1 stem. Het voorstel tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1870, word gesteld in handen eener commissie, tot leden waarvan de Voorzitter benoemt de HH. Koole, Labrijn en Moens. Komt in behandeling de gewijzigde begrooting van het burgerlijk armbestuur over 1869*. Zjj wordt gesteld in handen eener commissie, bestaande uit de HH. Mulock Houwer, Koole en Mr. Moens, tot onderzoek. De vergadering wordt eenige oogenblikken geschorst. Na de heropening brengt de Heer Mulock Houwer, namens de commissie, rapport uit over die begrooting, bedragende alsnu in ontvang en uitgaaf ƒ12140,28 en adviseert tot goedkeuring. Alzoo besloten. Een voorstel om de subsidie over 1869 aan het bur gerlijk armbestuur te brengen van ƒ8500 op ƒ9000 wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Deze ƒ500 zullen genomen worden uit de onvoorziene uit gaven. De Raad verleent machtiging tot af- en overschrijving van de onvoorziene uitgaven, dienst 1869, op: Hoofdst. Ill afd. 1 art. 1onderhoud openbare ge bouwen enz. 228,40 Hoofdst. VIII afd. IV art. 13, uitkeering van de helft der begrafenisrechten aan de hervormde kerk- 12,77s Hoofdst. VIII afd. IV art. 18kosten van notariële akten tot verkoop van inschrijving op het grootboek- 20,— De Voorzitter geeft het presidium over aan Mr. Fokker. De Heer Mulock Houwer doet, namens de daartoe benoemde commissierapport van de rekening der bank van leening en van haar reservefonds, over 1869. De rekening bedraagt in ontvang ƒ33985,555 en in uitgaaf- 33452,065 Zij sluit met een goed slot van 533,49 Het borderel van winst en verlies wijst eene winst aan van ƒ90,13. De rekening van het reservefonds .bedraagt in ont vang ƒ168,27 en in uitgaaf- 167,42 Saldo in kas0.85 Gedurende 1869 is aangekocht ƒ300 27a pCt. inschrij ving op het grootboek der Nationale Schuldwaardoor het reservefonds is gebracht op ƒ4800 inschrijving op dat grootboek. De commissie adviseert tot goedkeuring met dank betuiging voor het gevoerde beheer. Alzoo besloten. De Voorzitter en de Heer Landsknegt onthouden zich als bestuurders der bankvan dat besluit. De Voorzitter neemt het presidium terug. De Heer Mr. Fokker doet, namens de daartoe be noemde commissierapport van het onderzoek der rekening, der stads brei- en naaischool over 1869. Zjj bedraagt in ontvang238,645 en in uitgaaf- 183,45 en sluit dus met een batig saldo van 55,195 De commissie adviseert tot goedkeuring met dank betuiging voor het gevoerde beheer. Aldus besloten. Op eene vraag des voorzitters of een der leden iets te behandelen heeft, vraagt de Heer Koole, naar aan leiding van het voorgevallene in den gemeenteraad te Middelburg, of de assurantie der gemeente-gebouwen bij de Brusselsche maatschappij nog lang loopt en of iets bekend is aangaande de soliditeit dier maatschappij. De Voorzitter zegt dat hem kort na den brand te Middelburg over die maatschappij geruchten zijn ter oore gekomen die hem noopten den agent daarover te spreken. Deze heeft geschreven naar het hoofdbestuur, dat bij een breedvoerig schrijven, hetwelk aan B. en Weth. is medegedeeld, heeft geantwoord. Het dageljjksch bestuur is daardoor bevredigd en kan verklaren, dat het overtuigd isdat ingeval van brandschade aan de gemeentegebouwen, de maatschappij behoorlijke vergoe ding zal geven. De vergadering is daarna gesloten. SNELPERSDRUKKERIJ FIRMA: DE LQOZW COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 4