BIJVOEGSEL Zierikzeeschen Nieuwsbode van Donderdag 2 Junij 1870. VERGADERING behoorende bij den van don Gemeenteraad te Zierïkzee, I GEHOUDEN DEN 27 MEI 1870. {Niet officieel.) Punten van behandeling: Resumtie notulen; goedkeuring kohier hondenbelas- I ting; duiker westhavendijk; ingekomen jaar versla- I gen; aanneming benoeming regent burgerweeshuis; j adres A. Anker Wz. om vrijstelling van havengeld; spoorweg van Woensdrecht naar Antwerpen; me- dedeeling overlijden gemeente-ontvangeradres sollicitant gemeente-ontvangerdécharge erven ge meente-ontvanger; bedrag en aard van den te stellen borgtocht door een' opvolger ;gratificatie voor ver- kiezingswerkvoorstel van B. en Weth. tot het verstrekken van eene toelage aan den bediende derhoogereburgerschool; wijziging begrooting 1870; gewijzigde begrootiug burgerlijk armbestuur 1869; af- en overschrijving begrooting 1869; rekening bank van leening 1869idem stads brei- en naai school 1869; Brusselsche assurantie-maatschappij. Voorzitter Mr. B. C. Cau. De Voorzitter opent de vergadering. Al de leden zijn tegenwoordigbehalve de Hïï. Jhr. de Jonge en van der Grijp, beide afwezig Mr. Moolen- burgh ongesteld en Goemans die later binnenkomt. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen 1°. Een brief van Gedeputeerde Statenhoudende goed keuring van het kohier voor de hondenbelasting over 1S70. Voor kennisgeving aangenomen. 2°. Een brief van hetzelfde collegiehoudende ver gunning tot het maken van een' duiker in den Westhavendijkonder eenige voorwaarden betrek kelijk de inrichting en onder bepaling dat met de uitvoering niet worde begonnen voordat is inge zonden eene verklaring van den Raad, dat hij de gestelde voorwaarden aanneemt en daarbij overlegt eeue gewaarmerkte teekening van het geheele werk met aanwijzing van al de afmetingen der onder deden in cijferstoegelicht door eene korte be schrijving van de uit te voeren werkzaamheden en daartoe te bezigen materialen. De Raad verleent machtiging de gevraagde ver klaring in te zenden. 3°. De jaarverslagen der gemeenten Utrecht, Rotterdam, Gorinchem, Amersfoort en Tiel. Zij worden ter inzage gelegd van de leden, om daarna in de boekerij te worden opgenomen. 4°. Een brief van Jhr. Mr. M. J. Schuurbeque Boeije, mededeelende, dat hij zijne benoeming tot regent van het burgerweeshuis aanneemt. Voor kennisgeving aangenomen. 5°. Eeu adres van A. Anker Wz. te Zierikzeo, waarbij hij kwijtschelding of vermindering verzoekt van het havengeld, dat hij verschuldigd zou zijn van een binnengebracht casco van eeu zeeschip: De Voorzitter deelt mede dat de beslissing over geschillen en overtredingen in zake van belastingen bjj de rechterlijke macht te huis behoort en stelt daarom voor dat de Raad verklare op het adres niet te kunnen beschikken. De Heer Zuurdeeg vraagt of de adressant zich niet vroeger tot den Raad heeft willen wenden maar verrast is door de dagvaarding. De Voorzitter zegt dat hij den adressant meer malen over deze zaak heeft gesproken, en hem heeft geraden zich tot den Raad te wenden; dat sedert drie raadsvergaderingen zijn gehouden zonder dat adressant aan dien raad gevolg heeft gegeven en hij zich zelf de gevolgen der inmiddels gevallen rechterlijke uitspraak te wijten heeft. De Raad verklaart zooals door den Voorzitter is voorgesteld. 6°. Een brief van de kamer van koophandel en fabrieken te Bergen-op-Zoom, met verzoek om de concessie van den spoorweg Woensdrecht naar Antwerpen bevorderlijk te willen zijn. De Voorzitter zegt dat het dagelijksch bestuur de wensclielijkheiddat die weg tot stand komt, gaarne toestemt en voorstelt het adres dat gemelde kamer aau den Minister van Binnenlandsche Zaken heeft gericht, te ondersteunen. Aldus besloten. De Heer Goemans is intusschen binnengekomen. De Voorzitter deelt mede dat de gemeente-ontvanger, de Heer H. A. van IJsselsteyn is overleden eu de Heer M. F. van den Thoorn met de tijdelijke waarneming dier betrekking is belast. Voor kennisgeving aangenomen. Een ingekomen adres van den Heer A. A. van de Velde te Velsen, om te worden benoemd tot gemeente-ontvan ger, is gedeponeerd tot dat tot de benoeming wordt overgegaan. Op voorstel van Burg. en Weth. worden de erfgena men van den gemeente-ontvanger gedechargeerd voor het door hem gehouden beheer, nadat door den Voor zitter is medegedeeld dat de boeken zijn afgesloten en de kas is opgenomen en in orde bèvonden. Op eene vraag van don Heer mr. van Dongen of de gemeente nu geen waarborg heeft voor de administratie, antwoordt de Voorzitter dat de borgtocht van den over leden ontvanger natuurlijk niet kan aangesproken wor den voor een na zijn overlijden gevoerd beheer en dat er eenigen tijd verloopt eer een opvolger benoemd is en borgtogt heeft gesteld. Het dagelijksch bestuur wil echter aan het tijdelijke beheer spoedig een einde maken. Het volgende punt van den beschrijvingsbrief bewijst dit. Mr. van Dongen bedankt voor de gegeven inlichtingen. De Voorzitter deelt mede dat de gemiddelde ontvang over de vijf laatste jaren, voor zoover die voor de be rekening van het bedrag van den borgtogt in aanmer king komt, bedraagt 77290 en dat het dagelijksch bestuur daarom voorstelt den borgtocht vastte stellen op ƒ8000 en te bepalen dat hij zal worden gesteld in hypotheek op vaste goederen tot SO °/o vau verkoop waarde of in inschrijvingen op de grootboeken der 21/.,, 3 of 4 °/o nationale schuld tot 50, 60 of 80 van de nominale waarde, of in hypotheken en inschrijvingen beide. Hij stelt tevens voor het tractement van den te benoemen ontvanger te bepalen op ƒ1200 en zulks met het oog op den omvang van het beheer, de verant woordelijkheid, de" zorg voor een locaal en de belooning in andere gemeenten. De Heer Zuurdeeg vraagt of eene ondergeschikte be trekking, als van die gemeente-ontvanger, niet bij wijze van aanbesteding kan worden opgedragen aan hem, die "deze betrekking voorde minste belooning wil waarnemen. De Voorzitter zegt dat daartegen nog al bezwaren zouden bestaan. Gedeputeerde Staten, en niet de Raad, moeten de jaarwedde vaststellen; het is ook voor de gemeente niet onverschillig wie met het beheer belast is. De administratie moet geregeld gaan en kan niet aan iedereen worden opgedragen. Deze voorstellen zijn aangehouden tot de volgende vergadering. Op voorstel van B. en Weth., wordt aan den commies ter secretarie eene gratificatie toegekend van 25 voor buitengewoon werk voor de verkiezingen, in het 1ste halfjaar 1869. In het vervolg wordt deze gratificatie niet meer toe gekend. De Voorzitter stelt, namens B. en Weth., voor om aan den bediende der hoogere burgerschool eene toelage te verleenen van ƒ25 voor het 1ste halfjaar 1870 en van ƒ200 's jaars, ingaande 1 Julij 1870 tot wederopzeggings toef mits hij gedurende die maanden, waarin gestookt wordt, een geschikt mannelijk persoon, ter beoordeeling van den directeur, in dienst neme, onder zijne verant woordelijkheid, en deze de diensten presteert, waartoe de bediende zelf geen gelegenheid heeft. Hij zegt tot toelichting dat de docenten in de schei kunde en de physica hem hun verlangen hebben te kennen gegeven om iemand te hebben, die hen be hulpzaam is bij hunne proeven. De bediende der Hoo gere Burgerschool heeft daartoe 's winters geen gele genheid en wenscht dan zelf hulp te ontvangen, daar hij de localen en de 14 kachelsdie er in geplaatst zijn alleen niet voldoende kan onderhouden. Op woensdag en Zaterdag middag kan hij de localen met zijne vrouw niet alleen schoonmaken en heeft hij hulp noodig, die de gemeente hem billijkerwijze moet vergoeden. Des wiuters, wanneer de bediende nog meer werkzaamheden heeft dan des zomers en zijne hulp niet onverdeeld aan de bedoelde docenten kan verleenenis er behoefte aan een' helper. De heer Ivoole acht eene verhooging van ƒ200 voor den tegen woo rdigen bediende wat te veel; als men die som iets vermeerdert, heeft men twee bedienden en met het oog op den botauischen tuin, die later misschien noodig zal zijn kunnen twee bedienden dan wel werk vinden. Do heer Zuurdeeg heeft het voorstel met genoegen gehoordhet schijnt hem toe in het belang der ge meente te zijn hoewel hij betwijfelt of de leeraar in de scheikunde wel altijd tevreden zal zijn met iemand

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 3