Meekrap-Ber igt. VAN MIDDELBURG OP ZIERIKZEE. I 3 Tentoonstel ling-Goes. HOFSTEDE, Bouw- en Weilanden W Bij B. JOPPE, Jzv te Zierikzee, Limonade Frambozen, per flesch Rose v n Mei-Wijn-Essence per stopflesch V oor Slijters met rabat. f 1,30. - 1,00. -1,00. - 0,50. Eene MESTPUT, BtFiflBig Een Pakhuis of Kelder, B U 1 1 8. S. Ochtman Jz, te Zierikzee, KERKBOEKEN V ervolgbnndel nieuwe RIJTUIGEN, PRIJZEN der BIEREN, B. JOPPE Jz. te Zierikzee. STOKHOLMER TEER, POSTPAPIER w PHOTOGRAPH1E. In de Likeurstokerij: DEMND,™ B. JOPPE, JZ, Stoom booten TELEGRAAF. PINKS T E R R E IS. EMSER PASTILLES Een koetsier in een polder moest geen presentjes meer geven aan meisjes die verkeering hebbenwant anders zal hjj door zyne dame eervol ontslagen wor den dus Koetsier, gij zijt een flaauwe gast, Gij weet dat zoo iets toch niet past Want zulk een list dat is geen doen Daardoor verliest gy uw fatsoen. Kerknieuws. Te Yerseke is de lcand. A. II. L. de Bel, Zondag 29 Mei bevest. door Prof. van Oosterzee uit Utrecht. De kand. (J. van Wijlie zal op 12 Junij te Hoofd plaat bevestigd worden. Ds. II. VermaasPred. te Gapinge, is, op verzoek, emeritus geworden met ingang van 29 Mei. - Ds. Wetsels heeft bedankt voor Zoutelande; ds. Ormel voor Sprang, en ds. Noomen voor Koudekerke. Te Nieuw- en St.-Joostland is 18 Mei beroepen ds. Sjouke Kalma, laatst Pred. by de Chr. afgesch. Ge- refonn. gemeente te Sappemeer, in Groningen, doch onlangs door hot prov. kerkbest. van Utrecht, na een wetenschappelijk onderzoek, tot de Evangelie-bediening in de Ned. Herv. kerk toegelaten. ZaainHlag:, 30 Mei. Heden is by de Nederduitsch Hervormde gemeente alhier beroepen, ds. P. Doedes predikant te Hemmen, bij Wageningen. UOKKBE8CHOUWING. Mijnheer de Redacteur Meer dan ooit spreekt men over het praktische van onzen tjjd. Ik laat de waarde dier bewering thans geheel in het midden waar ik met dit schrijven niet anders, maar ook niet minder bedoel, dan de aanbeveling van een boekje, getiteld: „Praatj<5f!i van Jan Ploeger" uitgegeven te Amsterdam by W. H. Kirberger, een .boekje vol praktische levenswijsheid voor alle standen en rangen. Oorspronkelijk is het geschreveu in het Engelsch dooi den ja men mag wel zeggen, wereld beroemden prediker C. U. Spurgeon en door onzen hoogst verdienstelijken landgenoot C. S. Adama van Scheltemamet vrijheid gevolgd, in onze taal overgebragt. Ik boude my innig overtuigd, dat de lezer of lezeres dit boekje niet alleen zeer voldaan uit de handen zal leggen, maar het onder die boeken zal rangschikken welke by herhaalde doorlezing telkens nieuwe en ruime stof geeft tot het opdoen van lessen van gezonde praktische levenswijsheid. Hoewel in dezen ook wel degelyk van toepassing is het spreekwoord //Goede wjjn behoeft geen krans" zoo dacht mij toch niet onraadzaam om de aandacht op dit boekje bjj- zonder te bepalen, opdat het soms niet geheel of ten deelo onder den stortvloed van boeken en boekjes van maar al te dikwerf zeèr ligt allooibedolven worde. Het boekje moge een ruim debiet en boven alles een zeer ruim tal aandachtige en belangstellende lezers vin den. Lees en oordeel! In den Boekwinkel van P. de Looze is bovenstaande ƒ1,25 verkrijgbaar. Zierikzee, 1 Junij 1870. Jhr. J. l. de JONGE. Mijne onderzoekingen der Monsters MEEKRAP 1869, van den laatsten de volgende bevindingen, als: Uit Sirjunsland 3 V. V, JB 3 onber. JIM 2 ETM Oude Tonge 4 2 Dirksland Ouddorp 2 PKM AVV JO CDW N en lï-j JM PKT JHS DWKWT DWJGW Amsterilmu27 M. onberoofde en 2/, Marktdag, geven 14 °/o asch. 16 °/o 125"/o 17% 17'% 20°/» v 2250/„ 17% 13°/o 1350/o 13 °/o 14°/„ Mei 1870. E. BOUR. Rotterdam, 30 Mei 1870. Er werdt heden weinig gedaan; alléén voor puike on- beioofden bestond tot vorige prjjzen eenige kooplust, de aanbiedingen daarvan waren evenwel gering en door sommigen werden te hooge prjjzen gevorderd. SPOOBBOOTDIENST Corresponderende op den JUNIJ Van MIDDELBURG Dond. 2 's nam. 2,30 u. Vrijdag 3 2,30 Zaturd. 4'smorg.6,30 4 's nam. 2,»V. 5 6, 6 6, 7 2,- »V. Zondag Maand. Dingsd. Woensd. 8'smorg. 7,15 8 's nam. 6,30 Dond. 9 's nam. 1,— Staatsspoorweg 1870. Van ZIERIKZEE: Dond. 2 'smoig. 6,u.V. 2 's nam. 6,»V. 3 6,- »V. 4,smorg.9,30 »V. 5,30 Vrjjdag Zaturd. Zondag 5 Maand. 6 6, Dingsd. 7 10,3$ »V. 7's nam. 6,— Woensd. 8'smor. 10,30 »V. Dond. 9 6, 9 's nam. 6,30 5< H v< E< 50jurig<' Ëchtveroeni^iiig a VAN A. HOOGSTRAATE e n J. COUMOU. Zierikzee, 30 Mei 1870. Ondorti'ou w<l Zierikzee, 2 7 Mei 1 87 0. Algemeene kennisgeving, P. CAPELLE en- A. M. KOSTER. Getrouwd Zierikzee, 1 J u n ij 1 8 7 0. J. H. LETZER en P. HUSON. Voorspoedig bevallen van een' S. A. C. P. PILAAR, van Borrendam. Goes, 30 Mei 1870. Z o ii Heden overleed tot mjjne diepe droefheid, na een kortstondige doch hevige ziekte van slechts tien dagen, myn geliefde Echtgenoot SAREL van POPE- KING, in den ouderdom van een-en-veertig jaren. Bruinisse, HELENA van POPERING, den 28 Mei 1870. geb. Padmos. Algemeene kennisgeving aan vrienden en kennis sen of betrekkiugen. Heden overleed tot mijne en rayner kinderen diepe droefheid, na een langdurig lijden, mijne dierbare Echtgenoot JAN DALEBOUT in den ouderdom van 63 jaren en 11 maanden. Noordgouwe, Wed. J. DALEBOUT—Verboom. 29 Mei 187 0. Algemeene kennisgeving. n Heden overleed tot diepe droefheid van mij mijne kinderen en behuwdkinderen, myn waarde Echt genoot FRANS SCHOOF, in den gezegenden ouderdom van 87 jaren en 4 maanden, na eene slepende ongesteld heid van 2 maanden. OoSTERLAND 3 0 Mei 1 870. JANNETJE van FAROWE, Wed. F. Schoof. ien k Heden overleed na een kortstondig ljjden, ons jongste kind in den ouderdonfc?van 10 maanden. Dreisciior, J. DOELEMAN, Zz. 31 Mei 1870. M. DOELEMAN, 2 van der Cingel. Voor de vele blijken van belangstelling, betoond bij gelegenheid onzer ?££>jm*ig-e Kchtvereenlging:zeggen wij- bij deze aan allen onzen opreehteu dunk. Zonnemaire, F. van den BOUT, Cz. A 3 0 Mei 187 0. M. K. van den BOUT, J geb. de Glotper. BEGUNSTIGERS van de Bewaarschool te Oos ter land, worden tegen Zaturdag den 4den Junij, 's voormiddags om 11 ure, uitgenoodigd in de Bewaarschool ter bijwoning van de REKKNING dier school over 1869 en 1870. Oosterland, 2 Junij 1870. C. A. BROUWER, Voorzitter. De DIRECTIE van het BEGRAFENIS FONDS „DE HERSTELDE BELANGEN" berigt aan belanghebbenden dat de sstil- .stnnd van Contributie voor c]e daartoe geregtigde leden van het Kin<lei*fon<ls met deze week <-i inliet en dat mitsdien de alge meene doorbetalinwederom zal aanvangen op IVIuuiMlag" O Jiuiy aanstaande. Zierikzee, Namens de Directie, 1 Junij 1870. De Boekhouder P. O. OLIVIER. Ten einde zooveel mogelijk in de behoeften aan LOGIES te kunnen voorzien, verzoekt de Rege- lings-commissie de noodige aanmeldingen daarvoor met opgave van dag van aankomst en vertrek ten sjioedigste en wel uiterlijl-c den 6 Junij te willen doen aan den Heer E. van den BOSCH te Goes. De Notaris J. M. BOUVIN, zal op Vrijdag den 1 Juli 1870, des voor- middags ten 9 ure, in de Concertzaal te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen: EENE KAPITALE bestaande in WOONIITJIS, SCHÜUK en verdere GKBOUWEN, UHF en TUIN, met daarbij behoorende zamen groot 54 Heet. 81 ares 01 centiare. 93 ares 10 centiares WEILAND, gelegen onder Zierikzeesectie C, No. 330. 2 Heet. 99 ares 40 centiares WEIL AIVO, gele gen in de gemeente Eikerzee, sectie B, No. 211. 19 ares 80 centiares BOUWLANDonder Duivendijkesectie F, No. 165. 4 Heet. 62 ares 10 centiares WEILAND, onder Kerkwervesectie I, Nos. 9, 10, 12 en sectie E. no. 43. Het Erfjpaolitsi-ogft van 10 aren 01 centiare Gronds, in de gemeente Krabbendijke, kadaster sectie D, Nos. 17 en 18. y16 Aandeel in de Meestoot »'t Hart," */16 »de Wereld," beide te Zierikzee. Eene partij TIE1VOE1V onder Oosterland en Ouwerkerk. \80 Aandeel in het Barkschip »Luctor et. Emergo," Boekhouders den Bouwmeester, Borsius en van der Leije te Middelburg. '/64 Aandeel in het Barkschip »Cornelis Smit," Boekhouder Murk Lels te Alblasserdam. Toebehoorende aan de erfgenamen van wylen den Hoog WelGeb. Heer Jhr. W. D. de Jonge. Alles breeder bij uit te geven catalogussen vermeld, bij bovengenoemden Notaris verkrygbaar drie weken voor de verkooping, alwaar nadere informatiën te be komen zyn. VERKRIJGBAAR: De Deurwaarder J. FRANSE zal, op Donderdag 9 Juni 1870, 's middags 12 ure, voor B. J. VERMUNTin den Mosselboomgaard te Zierikzee publiek verkoopen bevattende 2S a 30 voeren goede Koemest. De Notaris J. M. BOUVIN zalop Vrijdag den 10 Junij 1870, 's voor middags ten 10 ure, in de Con certzaal te Zierikzee, ten verzoeke van den WelEd. Heer S. de JONGE MULOCK HOUWER, publiek pre senteren te verkoopen EENE KAPITALE met WOONHUIS, SCHUUR, BAK- KEET en verderen TINIMEïi met daarbij behoorende BOUW - en WEILAJVDEN en TUIIV zamen groot 37 B. 02 R. alles staande en gelegen onder de gemeente Nieuzoerkerk in Duive- land, Zeelandthans in pacht bij O. van N1EUWEN- HUIJSEN, tot en met 1871en zulks eerst in perceelen en daarna in combinatiën nader bij uittegeven Cata logussen omschreven. Informatiën te bekomen op de kantoren van den Heer D. Q. MULOCK HOUWER en genoemdep Notaris te Zierikzee. (f Men vraagt te huur: geschikt tot berging van Steenkolen, liefst aan de waterkant te Zierikzee. Adres bij de Uitgevers dezes. Bij den boekhandelaar zijn voorhanden: in VERSCHILLENDE FORMATEN met en zonder den op <le Evangelische GEZANGEN. Hij beveelt zich beleefdelyk aanook tot het op nieuw inbintlen dcrzelve. Voorhanden verschillende soorten van als ook eenige gebruikte, voor welker deug delijkheid eveneens wordt gegarandeerd. L\1 R. G. EEL, J Rijtuig f abriekant te Dordrecht. b ij per '/2 ton. p.ton Duhbél PRINCESSE J 9,50 /5.- PRINCESSE No. 1 - 7,50 -4,— 2 - 7,— -3,75 GERSTE 1 - 6,— - 3,— 2 - 5, -2,50 BOUWBIER pev oxhoofd van 220 liters - 10, BEIJERSCH BIER p. liter - 0,20 Dubbel Princesse, Princesse No. 1 en 2 en Beyersch Bier wordt ook afgeleverd op flesschen. in heele en halve vaten, bij J. A. van dek HALEN te Zierikzee. 1! In den Boekwinkel van P. de LOOZE, verkrijgbaarbest geruit- en gekleurd in een net envelop inhoudende: 24 vellen postpapier met 24 enveloppen, beide in drie verschillende formaten a 2t7/i/<i cent het pakje. De ondergeteekende maakt aan de belang- hebbende bekend dat zijne EERSTE LO TERIJ naar MEUBELEN en andere VOORWERPEN, 11 April 1870 per nummers geteekendheeft plaats gehad op den 30 Mei 1870, ten huize van Mej. de Wed. C. van 't HOF te Brouwershaven, en dat de PRIJZEN zijn gevallen op nummers 160, 109, 158, 71, 82, 75, 49, 77, 33, 67, 105 en 159. En daarna zyn TWEEDE LOTERIJ12 April 1870 per nummers geteekend, heeft plaats gehad bij den Logementhouder-M. BOUW MAN te Brouwershaven, en de PRIJZEN zijn gevallen op nummers 59, 73, 156, 128, 122, 108, 94, 135, 140, 99, 91, 77 en 164. J. WIERIKX. De ondergeteekende brengt bij deze aan zijne begun- stigers ter kennis, dat bij hem van heden af gelegenheid bestaat zich te laten PHOTOGKAPHR KEN belovende eene accurate en civiele bediening G. H HOES, Cy Lange NobelstraatZierikzee, te bekomen alle soorten van LIKEUREN, BITTERS GENEVER, BRANDEWIJN, Roode-, Zwarte- en Witte AALBESSENWIJN. Zierikzee. J U N IJ 18 7 0. Vuu ROTTERDAM: DINGSDAGDONDERDAG en ZATURDAG 's morgens S u. ÏO m. Vnu ANTWERPEN: MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG, 's morgens S u. ÏO m. Omstreeks liet micUlou der niaaiid JUN IJ zal <le dagelijksche «lien.st geopend worden. Van ROTTERDAM: ZATURDAG 4 JUNIJ's morgens S u. ÏO m. Terug vuii ANTWERPEN WOENSDAG 8 JUNIJ, 'smorgens S u. ÏO ra. ■ÉB* De reis van ROTTERDAM -van 7 JUNIJ eim van ANTWERPEN van 6 JUnIJ vervalt.| uit de zouten van de Koning Wilhelms Rotsbronnen bereid, door eeneesheeren aanHovol^n tegpn maagkwa lenals catfcarreversïijming, zuurvorming, oprisping en slechte spijsvertering. Prijs van de geplombeerde doos £>0 Ots». maar alleen onvervalscht voorhanden te Zierikzee bij de Apothekers DE LOOZE. De Administratie van de Rotsbronnen. Weled. Heer Dr. J. G. Popp, Weenen. Franeker, den 10. Sept. 1869. Mynheer Geliep my ten spoedigsten per gewone Expedittie toe te senden 50 vleschges Anatherin-Mondwater. Wed zal door het steeds meer en meer toenemend gebruik bemer ken, dat de werking ook hier zeer heilzame is, van onder scheiden myner gebruikers heb ik dor ook het genoegeo te vernemen dat het uitnemend aan het doel beont woord, Vooral voor tandpijn is het een radikaal middel dat wordt my door iedes gebruiker verzekerd. Mit de meeste achting heb ik de eer te zyn UEd. dinaar J. DRAGER. Verkrygbaar te Zierikzee by M. S. POLAK, Drogist, Nieuwe Haven, wijk C, no. 203; te Middelburg by W. P. van de KAMER, Apoth., te Goes by J. P. van der DOESte Bergen-op-Zoom by P. F. APPEL BOOM, Apoth, te Rotterdam by T. van SANTEN KOLFF, Apoth. en A. SCHIPPEREIJN Co., Verkoophuis; te Amsterdam F. v. WINDHEIM Co. Verkoophuis. TERSTOND een gehuwde of ongehuwde B O E R E N-K IV E C II T benoodigdtegen Iioog- loon bij JAN HANSE te Sirjansland. TERSTOND benoodigd twee ongehuwde TIMMERMANS-KNECHTS, voor een jaar vast werk, bij de Wed. C. HOOGERLAND te Ouwerkerk. TERSTOND een bekwame SMID S-V UURWERKER benoodigd, by C. LOUWERSE te Middelburg. TERSTOND twee bekwame SCHILDERSKNECHTS benoodigd, tegen vast werk, bij L. van SPLUN- DER te Sliedrecht. Brieven francoof in persoon. DOOR STERFGEVAL TERSTOND eene BURGER-DIENSTMEID benoodigd, bij D. van den BERGE te Vianen. TERSTOND eene LaiHlbouwers-Dieustmcid benoodigdby J. ELENBAAS onder St.-Maartensdijk. Salaris naar bekwaamheid. y'S Uitgevers: DE LOOZE WAALE. Gedrukt by de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2