No. 2780. 26s,e Jaai'g. Donderdag 2 1870. AANBESTEDING. Nieuwstijdingen. te. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Ujj «lit. No. behoort een l»y voe^wel. De besteding, voor liet doen van eenige vernieuwingen aan de gebouwen en andere werken dezer gemeente, is UITGESTELD tot op WoenMlag; 1£> .Juni) <i. S3- <les namiddag te 1 m*e. Zierikzee, den 30 Mei 1870. Burgemeester en Wethouders vau Zierikzee B. C. CAU. De Secretaris1 J. P. N. ERMERINS. I Op bet Postkantoor te Zierikzeezijn gedurende de 2de helft der maand April 1870, onderstaande brieven bezorgd geadresseerd aan personen wier namen ter plaats van begemming onbekend zijn: H. LASONDER te Amsterdam. f. der WEDUWEN te Nieuw-Beijerland. H. KAAIMEN te Zierikzee. Van het Hul pk. te Brouwershaven: A. KOSTER te Rotterdam. Wat in langen tijd niet plaats had gehad, heeft men weinige maanden geleden te Junepour in Engelsch-Indië eens weder gezien, het verbranden namelijk eener weduwe met het lijk van haren man. Het beroemde boek van Bunjan, „eene Pelgrimsreis naar de Eeuwigheidis door een Kaffer, die als bekeerd Christen in Zuid-Afrika aan zijne landgenooten het Evan gelie predikte, in het Kaffersch vertaald. Naar men ver haalt, wordt het boek door de Kaffers als verslonden omdat de zonderlinge allegorie iets ongemeen aantrekke lijks voor hen heeft. De politie heeft te Reading den man gearresteerd die den vreeselijken moord te Denham gepleegd, heeft. Het feit, dat hij zich gekleed had in kleederen, die aan den ocgelukkigen Marshall hadden toebehoord, heeft voornamelijk geleid tol de arrestatie; Hij beweerde te heelen John Jones, doch bij de politie is hij bekend als John Jenkins. Hij is een Schot van geboorte; van zeer krachtigen ligehaamsbouw en een zeer scherp geteekeud uiterlijk. Zijn. beroep was ke- tellaper. Eene vrouw, die op een honderd meters afstands van het hui9 van Marshall wooude, en die Zaturdag jl. een sleutel bad verloren, wa9 des Zondags vroeg opgestaan om het ver lorene te zoeken. Niet alleen zag zij den gearresteerde het huis van den machine-smid verlaten, maar zelfs sprak hij haar aan en vroeg haar wat zij verloren had. Voorts deelde hij haar roede, dat de familie Marshall dien dag een uitstapje was gaan maken. Deze vrouw heeft onmiddelijk -deu gearresteerde her kend, bij wien bovendien eenige voorwerpen werden gevonden die hij uit het hui9, waarin hij den vreeselijken moord be dreef, had ontvreemd. De gevangene is zoo brutaal mogelijk. Hij eischte toen hij in de gevangenis was overgebracht, op den meest onbeschoften toon goed voedsel en verklaarde dat indien men het hem niet naar den zin maakte, hij zich zou doodhongeren. Hij geeft voor dat de moord niet werd bedreven door hem maar door tvvee mannco, die hij niet kende. Intusschen zijn bij het eerste verhoor zulke bezwarende getuigenissen jegens hem afgelegd, dat het 9chier aan geen twijfel onderhevig is of de gearres teerde die zich bij de inhechtenisneming door middel van een pistoolschot van het leven trachtte te berooven is de man, die Zondag ochtend zeven personen de hersenen door middel van een voorhamer verbrijzelde. Er heerscht thans even wel twijfel of die gruwelijke slagting door hein alleen werd bedreven De politie heeft althans te High Wycombe de hand gelegd opeen persoon Robison genaamd, dien zij niet vreemd acht aan deze misdaad. In 1869 zjjn te Weenen 22 personen overgegaan van de Protest, tot de Kathol, kerk, en 88 personen van de Kathol, tot de Protestantsche. Te Weinsberg bestaat het plan tot het oprigten van een gedenkteeken voorden kerkhervormer Oekolampadius. Tot het Griek9che gouvernement heeft de Fraii9chc Re gering, volgens de Kar Is r. Zeit., een scherpe nota gerigt wnarin het wordt beschuldigd de gematigde houding van de Mogendheden tegenover de roovergeschiedenis te weinig op prijs gesteld te hebben. De Fransche Regering zou zich daardoor genoopt zien aan zijn eigen vorderingen met de meeste ge strengheid vast te houden, en verder volstrekt niet langer de andere Mogendheden tot gematigdheid aansporen. De KoDir.g van Griekenland heeft daarop geantwoorddat hij onmiddelijk de kroon neerleggen en Griekenland verlaten zal, zoodra het land door een of andere vernedering bedreigd wordt, die meer i9 dan een billijke genoegdoening voor de misdaad van een bijzonder persoon, die noch de Regering noch de natie kan worden aangewreven. In de Gazette van Brussel wordt met bitterheid geklaagd over de „9oldatenplaag." „In gansch Europa," zegt het blad, „zuchten de volkeu onder het al-opslorpend juk der soldaten-plaag. Spanje heeft dezer dagen het bloed zyner kinderen zien stroomenomdat deze zich verzet hebben tegen de invoering der hatelijke conscriptie militiewet eene nieuwigheiddoor Prim en consorten venisse°Pgelegdom de arme Spanjaarden nog dieper in de ellende te dompelen. Napoleon houdt zijn waggelenden troon niet staande dan met behulp der chassepots eu der sabelslepcrs, die al de levenskrachten des volks opslurpen en Frankrijk reeds met duizenden milliocuen schuld begiftigd hebbeu. Italië is door het militarisme gansch uitgeput eu zit nut ecne ledige kas welke uien door leening en nieuwe drukkende belastingendie het volk nog meer uitpuilen, poogt aan te vullen. Pruisen is door zijne overwinning van Sadowa in zijne finaulieëlen toestand zoodanig achteruit gegaan, dat hut zoowel als Italië voor eene ledige kus zit, en niet meer in staat is, zyne onderwijzers te betalen, ofschoon 'l millioeitcn schats verspilt, om een magtig leger op de been te houden. Zelfs in de kleine Duit9che stalen verwekt die toestand de grootste ontevredenheid. In Belgie en Holland gaat het niet beter; in beide landen vraagt men reeds jaren lang de ver mindering van het oorlogsbudget, doch men klopt er steeds aau doovemans deur. In plaats van ons leger te verminderen groeit het jaarlijks aan. In de groote Amcrikannsche republiek, die 37 millioen inwoners telt, i9 het leger thans gebracht op 25,000 man, officieren en intendanten medebegrepen. De graad van generaal is er afgeschaft; men telt er slechts drie generaals-majoor en zes bridgadeoverstenWanneer zullen wij, arme Europe anen, het wijze voorbeeld der Amcrikannsche republiek volgen? (D. v. N.J 31 Mei. Het getuigenverhoor in zake dr. Elders duurt steeds voort. Na afloop van het verhoor der getuigen a décharge op Zaturdag jl., welke allen ir.eer of mindere bewijzen voor de verstandsver bijstering van den heer Wiersma bijbragten verzocht de president deu beschuldigde op te geven, op welke geneeskundige gronden hij zijne verklaring heeft opge maakt en heeft verklaart dat hij elk oogenblik in eene manie vervallen kon. Hierop verklaarde de beschuldigde dat hij dit opmaakte uit zijne vreemde gebaren uit het presenteren van eten aan een portret, uit het scha- terlagchen uit het staren in de lucht, uit het niet verwisselen van flanel, uit het ongeregeld humeur; voorts uit het grijpen naar de tang, het geweldig toe schuiven van een raam en zijne idéés fixes. Dat dit alles toenam tot dat hij zich in den avond van den I6den February zijne vrouw opsloot. Voorts grondde hij zijn betoog op verschillende schrijvers. De zitting van Maandag was bijzonder gewigtig door het verhoor van zes geneeskundigen, waarvan drie door het O. M. en drie door de verdedigers waren gedag vaard. Tal van geneeskundigen woonden deze zitting bij. Het eerst werd gehoord dr. B. H. Evers geneesheer directeur van het krankzinnigen-gesticht Meerenberg. Hij verklaarde o. a. dat de heer Wiersma in Augustus 1867 uit dat gesticht als hersteld was ontslagen dat hij op verzoek van den vader hem 2 a 3 maal ten zijnen huize had bezocht en niets abnormaals bij hem waargenomen had. Op de vraag welke zijn oordeel was over de verschijnselen antwoordde getuigedat het mogelyk was dat daaruit krankzinnigHeid werd opge maakt, dat h|j echter als onbekend met den zamenhang en opvolging dier verschijnselen over het geval zelf geen oordeel kon uitspreken, doch alleen verklaren dat zij de geopperde vrees voor ongelukken, zjjns inziens, niet regtvaardigde. Overigens meende getuige dat een geneesheer moreel en zedelijk verpligt is niet op waar nemingen van familieleden, maar op eigen persoonljjke waarneming een oordeel uit te spreken. De beschuldigde beriep zich hiertegen op verschillende geneeskundige autoriteiten. Zjjns inziens geschiedt het in deu regel aldus, daar een doctor aan een patient niet zooveel t|jd kan wjjden als de doctor in het krankzinnigengesticht doen kan; h|j moet dus veel van anderen opnemen. De getuige verklaarde wijders den heer Wier9ma in de laatste twee jaren niet te hebben onderzocht. De tweede getuige dr. A. v. d. Willigen, med. doctor te Haarlem, verklaarde o. a. dat hjj op 19 Febr. ll.als deskundige met den heer Wiersma een onderhoud van 2 uren heeft gehad over verschillende onderwerpen en dat hij alstoen den indruk had gehad dat deze niet in een toestand verkeerde, die zijne opneming in een krankzinnigengesticht noodzakeljjk maakte. Overigens kon h|j geene stellige verklaring geven van wege den korten tijd van het onderzoek. Geheel conform deze verklaring was in hoofdzaak die van dr. P. van Rejjsen die o. a. zeide dat geen geneeskundige, na een onderzoek van la 2 uren, kon verklaren dat iemand niet krankzinnig is. Het hof heeft besloten nog als getuige te doen hooren Jhr. Salvador. "Wagfoniiigfeii26 Mei. In deze streken loopt een koopman rond, die een bedrieger is. Hij biedt u stalen aan van allerlei manufacturen: tapijt-, ganglooper-, mousseline-, ka toenen-, linnenstoffen etc. tegen de onzinnigst lage prijzen. Men doet belangrijke bestellingen wantmen behoeft eerst bij de levering, welke des anderen daags zal geschieden, te betalen. Men behoudt de stalen, om ze met het gezondene te vergelijkenwat kan men wagen het is op voorwaarde »goed of geen geld." De koopman noteert allc9 haarfijn zoo het schijnt wat hem besteld wordt. Hier heeft hij zooveel ellen Schot9ch-ta- pijtgoed verkocht für 4 gro9chen, daür zwarte merinos, zoo veel ellen für dreï groschen nur;" Seholsche gangloopers für zwei groschen." Wat kan daar achter zitten Eindelijk heeft de koopman- nog iets extra's, niet in stalen maar dit bij uitzon dering in natura; bij voorbeeld best zwart laken a f3.60 (zwei Thaler) per el. Men moet 10 el nemen, maar krijgt dan ook een el toe. Arme kooper! Gij koopt en betaalt onbruikbaar, on - bruikbaar, volkomen onbruikbaar goed en owe koopjes laten zich wachten tot in lengte van dagen. De politie? Zij kan er niets aan doenhet is op uw eigen bcgeeren dat ge de koopwaar hebt gekocht en betaald na ze behoorlijk te hebben gezien. Maar de dagbladpers Dat zij deze regelen woordelijk of verkort opneme, en zich ten taak stelle om èn opligterij èn kwakzalverij bekend te maken, opdat aan de eenvoudigen het zuurverdiende geld niet uit de beurs worde geligt. 's Gravenh.uge 31 Mei. De Tweede Kamer heeft in hare heden gehouden zittingna verwerping met groote meerderheid van alle voorgesteldo amende menten, de wet tot regeling der suikercultuur met 42 tegen 35 stemmen aangenomen. Onder de tegenstem mers behooren vijf leden der liberale party. De behandeling van het wetsontwerp betrekkeljjk de calamiteuse polders is tegen morgen aan de orde gesteld. Sliii»-» 27 Mei. Het heeft H. M. onze geëerbiedigde Koningin op nieuw behaagd, der Koninkljjke kantwerk school alhier een bewjjs te geyen van Hare voortdurende belangstelling door de toezending eener gift van ƒ150. Ajir*«loiit>ui*££ 26 Mei. Dezer dagen is alhier ontvangen en ter beschikking -der justitie gesteld een vyf en twintig cents stuk met de beeldtenis van Willem II, dat blijkbaar valsch was. I.J^en«1ijUe, 26 Mei. De heer Rubbens, benoemd lid van den gemeenteraad te IJzendyke, heeft voor die benoeming bedankt. Sint-Kruis, '27 Mei. Op den onlangs aan de zwarte sluis gehouden koopdag z|jn pogingen aangewend tot zakkenrollen. Men z|j dus op zyne hoede op boeren-koopdagen en kermissen. Groede, 27 Mei. Heden hield de vereeniging tot bevordering der belangen van opvoeding en onderwjjs alhier hare derde algemeene vergadering. Door den secretaris-penningmeester werd rekening en verantwoor- ding gedaan der ontvangsten en uitgaven over het lste rekeningjaar 1869, met inbegrip echter der jaren 1867 en 1868. Daaruit bleek, dat de ontvangsten hadden bedragen ƒ2427,975 eu de uitgaven ƒ2221,89 zoodat er eo'. batig saldo was van ƒ206,085. Uit het verslag door hem uitgebracht, bleek voorts, dat de door die Vereeniging gestichte bewaarschool, thans bezocht wordt door pm. 60 kinderen, tegenover 17, toen zij den 1 November des vorigen jaars werd geopend. Coli jiusplant, 30 Mei. Eergisteren werd de be volking van ons dorp in beweging gebragt door de aan komst des avo-ids ten 7 uur van eene commissie uit de Regtbank te Goes. De regter-commissaris, vergezeld van den officier van justitie en snbst.-griffier kwamen eeti plaatselyk onderzoek instellen aangaaude het gerucht, dat door den gefailleerden koopman M. H. alhier een groot gedeelte zijner goederen vóór zijn faillissement by anderen geborgen was. Tot bij middernacht zette de justitie het onderzoek met grooten jjver voort, door huiszoekingen en opgravingen. Niettegenstaande het voor zulke onderzoekingen ongunstig uur, toonde de krui wagens met aarde-, glaswerk en manufacturen, die ver borgen waren geweest, doch na de ontdekking naar het gemeentehuis werden overgebragt, dat het onderzoek niet vruchteloos was. 1 Junij. In de Staats-Courant leest men het volgende Door eene commissie, benoemd door de synode der Christelyk Gereformeerde kerk in Nederland, is aan de regeering ingezonden het reglement op de inrichting en het bestuur der genoemde kerk, waardoor alzoo is voldaan aan art. 1 der wet van 10 Sept. 1853 (Staatshl. N°. 102) terwijl voorts de plaats van vestiging van de synodale vergadering en van de synodale commissie van genoemd kerkgenootschap door den Koning zijn goedgekeurd. Tot meergenoemd kerkgenootschap, behooren de mee sten der gemeenten, die reeds vroeger onder den naam van „Christelijk Afgescheiden" en onder den naam van „Oud Gereformeerd" door de regeering waren erkend benevens verscheidene andere gemeenten, die tot hiertoe onder den naam van „Gereformeerden onder het Kruis" wel feitelijk bestonden doch bjj de regeering niet legaal bekend waren. Naar wij uit Goes vernemen zyn de verschillende sub.-commissiën, betrekking hebbende op de in het mid- i den dezer maand aldaar te houden Landbouwtentoon- stelling, druk aan het werk. De verlótings-commissie heeft nog slechts over circa 1300 loten te beschikken. De regelings-commissie hadt reeds vroeger een naby de stad gelegen zeer fraai terrein gehuurd en met de op- rigting der loodsen zal in deze dagen begonnen worden; de aanmeldingen van werktuigen van de firma's Wed. J. C. Massee Zonen te Goes, J. Peignat C°. te Amster dam, G. Stout in Tiel en anderen, zyn zeer belangrjjk en het laat zich aanzien dat Goes niet by de Middel- burg8che vorigjarige Tentoonstelling zal achterstaan. Van byzonder belang zal het voor velen onzer lezers zijn, dat de op Donderdag bepaalde Rjjtoer niet zoo als veel het geval is, enkel „een pretje" beoogt, maar speciaal ten doel heeft een toertje in den bekenden Wilhelminapolder te doen, alwaar de Heer J. J. van den Bosch de deelgenooten porsoonlyk rond zal geleiden; men verwacht dan ook dat velen ten einde van deze gelegenheid gebruik te kunnen maken, meerdere dagen te Goes te zullen vertoeven en hoopt met het oog daarop zooveel mogelyk logies bij particulieren te kunnen be zorgen. De eigenaardige bezwaren waarmede men met het zoeken van nachtkwartier enz. bij privaatpersonen al tijd te worstelen heeft, nopen ons onze Landbouwende lezers, die logies wenschen te bekomen en hun getal zal niet gering zijn naar wij hopen zich ten spoe digste aan te meldenwaartoe wjj op ommestaande Advertentie verwijzen. Dezer dagen is door de heeren D. Volker te Dord recht en A. Volker Lz. te Sliedrecht, aan Z. M. den Koning concessie gevraagd, om ten westen van de overbrugging over het Hollandsche Diep by Willemsdorp, een of meer havens of dokken aan te leggen, met de noodige los- en laadsteigerslijjschkranen en bergplaatsen voorgoedoren en vee, ten behoeve en gerieve van de groote scheep en stoomvaart, den handel en het handelsverkeer van Nederland en dé te verwachten stoomvaart naar Amerika en Java. Zierikzee, 1 Junij. Heden werd alhier ten raadhuize aanbesteed het bouweu eener nieuwe Tusschen- schoolaan den westelijken vleugel der voormalige calicot-fabriek. Aannemers zijn geworden de heeren C. Timmerman en L. Geers voor ƒ15148. De Stoompost verklaart de berigten, die dezer dagen in de dagbladen voorkwamen, betreffende eene verzakking in de fundeering voor de schutsluis aan den mond van het kanaal door Walcheren, te Veere voor grootendeèls on juist. De zaak is, dat de 2,75 meter dikte betonlaag, die in het laatst van het vorige jaar gestort werd nade droogma king van den put, gebleken is niet volkomen versteend te zyn. Aan eene commissie van drie hoofdingenieurs, de hee ren Waldorp, Conrad en van Opstall, heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken opgedragen een onderzoek naar bedoelde betonfundeering in te stellen en naar de voorzie ningen, die voor den verderen bouw der sluishoofden op die fundeering mochten noodig voorkomen. Door de com missie is bereids aan deze opdracht voldaan. Benoemd tot officier van justitie te Middelburg Mr. J. W. F. Swaters van Schaumburg, thans officier van justitie te Go- rSnchem. l)e voltrekking vau bet huwelijk van II. K II. prinses .Marie met Z. K. H. prins von Wied zal plaats hebben op 19 Junij a. s. Door de Arrondissements-regtbank te Eindhoven ia bevel tot gevangenneming verleend tegen F. H. Ziifaug, wegens het in zijn betrekking van ontvanger der rijksbelastingen te Val- kenswaard verduisteren eener som van ƒ3375 welke gelden 2 A 3 jaren geleden ten zijnen kantore waren gestort door de Maatschappij lol Exploitatie van Staatsspoorwegen tot waarborg van transactie-rechten. De beklaagde, voortvluchtig, is door de justititie gesignaleerd. Naar rneu met zekerheid verneemt zou hij te Hasselt (iu België) gearresteerd zijn, zoodut zijne uitleveiTng langs dipiomatieken weg zal plaats hebben. Men schrijft uit BnLward van 25 Mei. Missehien is nog nimmer zulk ecu talrijk publick tegenwoordig geweest bij eene terechtzitting vau het kantongerecht alhier, als gisteren. Omstreeks dertig van de deftigste iugezetcncn van Aruin cu omstreken, eu daaronder dertien zoo gehuwde als ongehuwde dames, waren gedagvaard. De misdaad is, dut dit gezelschap in den waan verkeerde, dat zij in den nacht vau 1819 Febr. jl. na eene gehouden hardrijderijhunne gezellige bijeen - komst ten huize van den Logementhouder Meijr wol wat rek ken mochten na het middernachtelijk uur, omdat de veldwachter namens den Burgemeester toestemming had gegeven, zoolaug het ijs bruikbuar was, logementen en herbergen bij buitenge wone gelegenheden tot iiu 12 uur open te houden. De veldwachter beweert, dat deze toestemming niet is verleend; de processen- verbaal zijn opgemaakt eu hel O. M. requireerde lot schul digverklaring en veroordceling van elk m eene geldboete, bij niet betaling te vervangen door gevangenisstraf. Mr. A. Bloem bergen Ez. vau Leeuwarden pleitte voor de beschuldigden eu de uitspraak is bepaald op Dingsdag 7 Junij a. s. De beschuldigden waren in eene reeks eigen rijtuigcu her waarts gekomen, en toen de stoet zich naar het gebouw begaf waar het Kantongerecht zijne zittingen houdt, volgde eene schare van belangstellenden en nieuwsgierigen. De rijke loileltcu der dames trokken de algemeene aandacht en des namiddags vcr- eenigde het gelicele gezelschap zich aan een diner in een der lokalen van de 9ocieteit: de Doelen. Te Alpheu iu Noord-Braband vond vrouw W., toen zij met een bos hout, die zy was gaau halen, terugkwam, haren 72jarigcn vader voorover dood met brandende kleederen liggen. De volgende roerende geschiedenis, schrijft de Asser Cl., komt voor in het Russisch dagblad De nieuwe tijd. De voor malige grondeigenaar Kosakowski, wiens bezittingen bij Mobilew lagen, weid in 1864 op admiuistratieven weg, d. i. zonder verboor en gerechtelijk vonnis, als een die verdacht wa9 ge deporteerd. Vijf jaren moest hij verbannen blijven. Iutusschen werden zijne goederen tot dekking der belasting, die iu de Litthau9che lauden aan Poolsche grondeigenaars is opgelegd, door de overheid op de bekende wijze verkocht, ul. zoo, dat deu eigenaar van het vroeger zoo uanzienlijke vermogen niets ineer overbleef. De vrouw en twee volwassen dochters van den gedeporteerde stierven zeer spoedig, ten gevolge van de haar overkomen ellende. Alleen een jongere zoon bleef over, die door medelijdende meuschen aangeuom* n eu op het gym nasium te Mobilew geplaatst werd. Aldus vond de ongelukkige vader den stand vao zaken, toen hij iu het vorige jaar te Mohilew terugkwam, en aangezien hij in deze stad geen mid del van bestaan kon vinden, verkreeg hij, doch niet zonder groote moeite, de vergunning naar een ander oord in liet kei zerrijk te gaan. Om zich de reiskosten te verschaffen, bracht hij een hem nog overgebleven stuk der Russische loterijleening bij een Katholiek Geestelijke te Mohilew, die hem daarvoor eene zekere som op een r<*9u op zes maauden gaf, na welk tijdsverloop bij uiet-restitutie het preinielot het eigendom van den Geestelijke zou worden. Het nommer vau het lot had zijn zoon, die voortdurend nog het gymnasium bezocht, genoteerd. De zes maanden verliepen, de ongelukkige man had in dien tijd met gebrek en armoede te kampen, zoodat bij uitet iu staat was het geleende terug te geven en het premielot het eigendom werd van den Geestelijke. Maar ziet wat gebeurt? Op dit lot valt een prijs van 25,000 roebels. De jonge Kosakowski, die na elke trekking de lijsten nazag, deed dit ook ditmaal en haastte zich van deu gevallen prijs aan den Geestelijke bericht te geven. Deze droeg echter terstond aan den jongeling op zijn vader te schryven, dat hij geen aanspraak meer maakte op zijne uitge leende 150 roebeh, en de prijs aan vader eu zoon toebehoorde, alk ben ond," zoo geeft het Russische blad de woorden van den Geestelijke terug »en heb geen kinderen. Gy zijt onge lukkig, en kunt door het geld geholpen worden. Alzoo neem hel I" Er wordt uit Rome dringend om Zouaven geroepen. »De aanwerving van ons klein leger," zoo schrijft de pauselijke mi nister van oorlog, »oudervindt sedert eenigeu tijd groote vertra ging en de expiratie van diensttijd van een aanzienlijk getal soldaten roept hen naar hunne haardsteden, zoodat ons effectief merkclyk verminderd is." Greiiieitg?«1o berijfton. Wegens de drukte zal een koopman te X. nog moe ten ophouden om met stalen te reizen, daar hjj anders nog geheel suf zal worden. Twee zotten te Sas van Gent hebben verleden Zondag een reisje wezen maken naar Hulst om jagt te maken op twee dames, maar de vangst is niet gelukt, en zal nooit gelukken ook. - De burgerjongens te Oud-Vossemeer worden aangeraden, niet te vroeg eene kermispop te vragen, en vooral niet L. B. want als zy haar woord gegeven heeft, dan durft zij haar rok wel omkeerenals zy een boeren-zoon op het oog heeft. Het is haar alleen maar te doen om boerin te worden, dat toch niet gelukken zal, want zy zou tegenvallen. Te K. is een dametje zoo rap met hare tong, dat zij geen vrijer kan krijgen, hoe zy ook lacht en oogjes geeft. Iemand te Z. is nu reeds twee maal gewogen en te-ligt bevonden, en wordt nu ge houden voor ex-verloofd. De Breskensche Pieter Spa is met vrouwlief op rei9 geweest, en hebben veel pret gehad. De Leidsche burgemeester laat op Zon dagavond de kroegen open, maar weigert aan Carré op dien avond voorstellingen te geven. Te Kattendyke wordt een oud lid die het in de laatste vergadering zoo bont heeft gemaaktverzocht dit gezelschap te verlaten, daar hy er niet meer in past; en nu zegt men: Beste jongen! hoor eens hier. Neemt nu afscheid van 't pleizier En betaald uw oude schuld Want wjj hebbeu geen geduld En daarbjj zult gij het weten Met welke maat gij hebt gemeten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1