i Bij B. JOPPE, Jzv te Zierikzee n m «x x r. r#s x m i. Bekendmaking. J1 Een dubbel Woonhuis, SCHUUR met TUIN en ER VE, BMMELPM, RW. DIVERSE SCHOOR STHEITEKREX EXI. S. OCHTMAN, Jz., te ZIERIKZEE Schoorsteenstukken, Stalen Behangsel en Randen, evenzeer die van Papieren en Linnen Gordijnen Limonade Frambozen, per flesch Rose n Mei-Wijn-Essence per stopflesch Voor Slijters met rabat. fy fl,30. -1,00. - 1,00. - 0.50. De beste HANDNAAIMACHINE met dubbele stiksteek Een gebruikte zware Molenas f Rijtuigen te koop. Zuivere Tarwe-Hloem, Echte Scheerzeep, Puike Aardappelen te koop, Vischwaren en Fruiten. In de Likeurstokerij: DE AREND, VAN R. JOPPE, 11, WIT FLANEL De Cronyk van Zeeland y- Potloodschetsen uit „het landl van Zierikzee' M\ Belgische Matten-Stoelen eene PLEIZIERRE1S STOOMJAfiT IlDdplAm Pleizierreis met Pinksteren Zierikzee—Antwerpen. PRIJZEN der BIEREN, B. JOPPE Jz. te Zierikzee. KI eêrmakersknec h t. Eene bejaarde Dame, deskundige voor het Openb. Min. voldoende was om in zulk een urgent geval terstond te kunnen conclu deren. De heer Haakman kon dit niet toegeven, daar do zaak eerst onderzocht moest worden. Toen de be schuldigde daarop verklaarde dat hjj zich dan tot den Min. van juistitie zoude wenden, zeide genoemde heer welnu, mijnheer! dat is uw recht als staatsburger." Wat nu den heer Wiersma aangaat, getuige kan be paald zeggen dat deze niet krankzinnig was, hoewel door allerhande plagerjjen, zoowel door mevrouw, jhr. Salvador als anderen, alles was beproefd hem iets te laten verrigten hetgeen tot voorwendsel zou kunnen dienen. Integendeel de heer W. hield zich onder alles zeer kalm en liet mevr. volkomen vrjjheid van handelen. Zaturdagmorgen is als getuige a décharge verschenen mevrouw Wiersma, geb. jonkvr. Vegelin van Claerbergen, oud 29 jarenzjj was zeer smaakvol gekleed, en ant- woorddo breedvoerig op alle haar gedane vragen. Zij hield vol dat dr. Elders de bewuste verklaring had af gegeven op haar verlangen, daar zij overtuigd was dat de heer W. krankzinnig was en zijne opsluiting alzoo noodzakelijk hetwelk zij door verschillende feiten trachtte te bewijzen. De belangstelling in deze zaak is steeds groot on derscheidene regterlijke ambtenaren ook van andere plaatsen woonden de zittingen bjj. *tn Gravenlmge28 Mei. Door de Eerste Ka mer is heden het ontwerp tot verbetering der haven van Har- lingen aangenomen met 24 tegen 9 stemmen. Kroclu, 28 Mei. Verleden donderdag-morgen, te 7 uren, hoorden de bewoners van een steegje, nabij de Bosschepoort, de huisvrouw van zekeren J. J. L, sjouwer, mede in bedoeld steegje woonachtig, moord en om hulp roepen, waarop enkelen hunner aan de woning van L. aanklopten, om te vernemen wat er toch gaande was. Op hun herhaald geklop werd de huisdeur geopend door de vrouw van L., die al kermende aan hare buren een vrij diepe snede in de regterzijde van den hals vertoonde met de mededeeling, dat haar man haar die wonde te bed had toegebragt door middel van een mes en met het doel haar te vermoorden, doch dat hij in zijn gruwelijk voornemen was verhinderd ge worden door do tijdige komst der hulpvaardige buren. De inan sprong nu middelerwijl, geheel gekleed, van het bed en verliet zonder zich aan het gejammer zijner vrouw te storen heel bedaard zijne woning. Een uur later werd hij echter door de policie, die van het beurde natuurlek dadelijk kenuis droeg, in de Bindstraat alhier gevat en in verzekerde bewaring gebragt; terwijl de vrouw, na door den heer chirurgijn M. P. H. Grillemans de eerste heelkundige hulp te zijn verleend, naar het stedelijk ziekenhuis werd vervoerd. Naar wij vernemen, is de wond niet gevaarlijk en zal de lijderes, zonder bjjkomende omstandigheden, binnen een 12tal dagen kuunen hersteld zijn. ~VTi«S£*i*igeii, 27 Mei. Hetgeen dezer dagen in eenige dagbladen als gerucht is medegedeeld, heeft zich nu helaas bevestigd. Onder de fundamenten der groote uitwateringsluis van het kanaal door Walcheren bij Veere zijn wellen ontstaan. Ieder nu, die maar eenig- zins bekend is met waterwerken, weet hoe vreeselijk die vijand is, en hoe onvermoeid zijn pogen om te ver nielen wat de kunst daarstelde. Daarbij komt nog dat de betonstorting niet hard wil wordenwaaruit volgt dat er nog niet gemetseld was geworden zooals sommigen zich voorstellen en het doen voorkomen alsof de sluis nagenoeg gereed ware geweest. Men verwacht eene commissie uit 's Gravenhnge om den toestand in loco te onderzoeken. Micl<loll>urg 27 Mei. Heden werd alhier aan het lokaal van het provinciaal bestuur aanbesteed de voorziening eener ontstane afschuiviug aan den kop van het Ossenhoofd, district Langendijk, polder Schouwen. Do laagste inschrijver was de heer A. Rinders, te Breskens, voor ƒ22,990. Ziorikscee80 Mei. Dat de verdiensten onzer gewestgenooten waar het de verdediging van oevers en dijken tegen den aanval van stroom en golven geldt, ook elders op prijs gesteld worden blijkt uit de be noeming van H. Dalebout, dijkbaas der Centrale directie van Schouwentot buitengewoon opzigter bij den waterstaat in Noord-Holland. Voor do uitvoering der zoo belahgrijke zinkwerken lar.gs de kust van het eiland Vlieland, viel de keuze van den IIoofd-Tngenieur iu Noord-Holland, vroeger als zoodanig in Zeeland werkzaam, op genoemden Dalebout, die door de welwillende medewerking der Centrale directie daartoe in staat gesteld, het toezigt op de bovenvermelde werken op zich zal nemen. De paspoorten der miliciens der ligting van 1865 dezer gemeente, zijn bij het gemeentebestuur ontvangen en kunnen ter secretarie worden afgehaald. De miliciens der ligting van 1869 die bij de ver schillende regimenten infanterie nog in activiteit zijn, zullen den 15 Julij a. s. in het genot van onbepaald ver lof worden gesteld. Aan de Eerste Kamer worden adressen ingediendwaar in op bijbebch-christelijke gronden verzocht wordt de wet tot afschaffing der doodstraf niet aantenemen. Geinoiiffdo bcrigten. De burgers van de gemeente Oude Tonge worden wederom vergast op een verpestenden stank, door het ondoelmatig nedevleggen van straatmest, dat bepaald allerschadelijkst voor do gezondheid is. Eene me vrouw te O. mag het niet weten dat haren zoon voor ƒ350 een nummerverwisselaar heeft, verteld eene vrouw in het geheim in alle winkels, omdat het accoord op Zondag heeft plaats gehad. Aldaar heeft een men- schenvriend voor een val moeten betalen, terwijl een heerschap geen vet varken heeft kunnen verdienen, waar hij wel opgesteld is, want de boter is zoo duur; maar: Mijnheer is knecht De knecht is heer En poesje mij Ik' poesje weer. Een aannemer te H. is nu in staat gesteld om zijne herbergschuld te betalen, en doet hp dat, dan mag hij weêr veel praats hebben, en anders moet hij zwijgen. Te C. wordt een dorscher aangeraden zekere vrouw en eene meid niet meer na te loopen, anders zal hij geen werk meer krijgen. Een witrok te T. moest wat meer geld in zgn zak steken als hij gewoon is met de pinksteren, anders zal zijne dame zeker weer alleen naar Bergen-op-Zoom gaan, die zegt: Wat moet ik met hem beginnen, Nergers is hij voor bestand Dus, ik zal niet lang verzinnen Hem te wijzen van de hand. r 50 jarige Eclitvereoiiigiiig- >3 VAN F. v. d. BOUT, Cz. M. K. de GLOPPER. Zonnemaire, 28 Mei 1870. J Ondertrouwd JOHAN LEONARD TULLENERS Arts te Hendrik-Ido-Ambacht en ALIDA JOHANNA MAK. Zierikzee 26 Mei 1870. Algemeene kennisgeving. Getrouwd GEORGE JOACHIM WILLEM KAREL VOGET, van Amsterdam. met CORNELIA PAULINA BUIJZE. Middelburg, 28 Mei 1870. Bevallen van eene Dochter, A, van NIEU WENHUIZEN—Voorbeitel. Zierikzee, 27 Mei 1870. Eenige en algemeene kennisgeving. Bevallen van eene Dool i tor, J. C. UIL, geb. van Westen. Zierikzee, 29 Mei 1870. Heden morgen ten half elf ure, trof ons weder een gevoelige slag, daar het den ITeere van Hemel en aarde behaagde onzen geliefden Broeder JAN de GROEN, van ons weg te nemen, in den ouderdom van ruim 43 jarenna eene langdurige ziekte van twee en dertig maanden. Wij willen berusten in Hem die geen rekenschap van zijne daden geeft. Bruinisse, Mede uit naam van mijn Broeders 27 Mei 1870. en Zusters. g JAC. dk GROEN. Heden overleed tot mijne diepe droefheid, na een kortstondige doch hevige ziekte van slechts tien dagen, mijn geliefde Echtgenoot SAREL van POPE- RING, in den ouderdom van een-en-veertig jaren. Bruinisse, HELENA van POPERING, den 28 Mei 1870. geb. Padmos. Algemeene kennisgeving aan vrienden en kennis sen of betrekkingen. y Heden ontvingen wij het treurig bericht, dat onzen eenigsten geliefden broeder ANTON HIBELINK von SCHATTENBURG COLLMANNna een verblijf van 7 jaren in de Oostop zijne terugreis naar het vaderland, in den ouderdom van 32 jaren, den 25 April te Willemsoord is overleden. Ieder die dergelijke verliezen ondervonden heeft, zal beseffen hoe smartelijk dit ons valt.daar wij ons in het wederzien zoo zeer verblijd hadden. Zierikzee, 28 Mei 1870. u Uit naam mijner zusters'1 J. M. von SCHATTENBURG COLLMANN. Gevoelig voor de vele belangstelling en deelneming, allerwege gedurende de ziekte mijner Echtgenote ondervonden, betuigen wij door deze onzen hartclijkon <lank. Zierikzee, HOOGSTRAATE. 3 0 M e i 1 8 7 0. j De ondergeteekende WA A R SCHUWT een ieder geene goederen of gelden op zijnen naam af te geven aan zijn Zoon GERARD, zullende hij voor geene betalingen Lristaaii. Zierikzee. f J. HOGERHE1JDE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Nieuwer- kerk brengen bij deze ter kennis dat <lo KERIÖIS in deze Gemeente, indien geene buitengewone omstan digheden het verhinderen, dit jaar zal gehouden worden op Dingsdag en Woensdag den 7 en 8 Jung aanstaande en daarop geen kramers, liedjeszangers, orgeldraaijerscarouselhoudersenz. van buiten de eilanden Schouwen en Dutveland zullen worden toegelaten. Nieuwerkerk, den 21 Mei 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, E. BOUMANBurgemeester. H. J. BERGSecretaris. ElBlblMIjlUlIlllU „(11111 HL/LUI IIH' Ter vervulling der vacature van een lid in de Pro vinciale Statenis gesteld Mi*. W. G. cl e KNOKKE van der MEULEN, die de Candidatuur heeft aangenomen. Goes, Het Bestuur der Vereeniging, 17 Mei 1870. J. A. van HOEK, Voorzitter. A. P. FOKKER. J. MULDERSecretaris. UIT DE HAND TE KOOP benevens eene nieuw gebouwde ter grootte van 6 Roeden 64 Ellenstaande en gele gen te Scharendijkein de gemeente Eikerzee. Te bevragen bij den eigenaar JAN YLAANDER aldaar en ten kantore van den Notaris mr. J. J. ER- MERINS te Zierikzee. j BERIGT DE ONTVANGST EENER KEURIGE COLLECTIE NIEUW UITGEKOMENE welke laatsten geheel gereedgemaakt door hem geleverd worden. Ook buiten de Stad worden de STALEN op franco aanvrage ter.HEZIGTIGING gezonden. Hij beveelt zich bij vernieuwing beleefdelijk aan. y V E R K R I.J G B A A R: 11 11 11 11 11 voor fUmiliên en ateliers is Win. TAYLAR'S PATENT, deze en alle ar.dere NAAIMACHINES worden met kosteloos onderrigt en twee jaar garaii. tie geleverd door J O H. ENZLIN, Ilorlogiemaker. Zierikzee. NAALDEN, OLIE enz. f (f TE koop: lang 22 Amst. voeten en te bevragen bij P. AALBREGTSE te Zierikzee. Tevens is bp hem eene partij ZEME< LE1N" TE KOOP. Brieven franco. Goed onderhouden RIJTUIGEN TE KOOP, geschikt zoowel voor één als voor twee Paarden; franco te bevragen bij den Wagenmaker Zierikzee. A. PLAUM. Alle soorten van RIJTUIGEN worden in- goi-ailcl. Tarwe-, Gri<^sKort en Zemels», tot CIVIELE PRIJZEN, bij Zierikzee. L. den BLAAUWEN. Korte Groenendaal. fijne soorten. Magazijn van MeubelenSpiegels enz., Nobel straat en Dam. O. ran SCHAIK. per ton. p. ton Dubbel PRINCESSE 1 9,50 ƒ5,- PRINCESSE No. 1 - 7,50 -4,— 2 - 7,— -3,75 GERSTE - 6,- -3,— 2 - 5,— - 2.50 BOUWBIER per oxhoofd van - 10,— 220 liters BEIJERSCH BIER p. liter - 0,20 bij J. WAGENAAR, Schnithaven. bij LUCAS van der VALK, Breestraat. %ic Nieuwe HARING 15 Cts. per stuk, nieuwe ZOUTE VISCH DltOOGE VISCH, vette SCHARREN KROP JES en WITJES, ANSJOVISCH, CHINA'S-APPELEN en CITROENEN, dik droog SPEK, REUZEL en RUNDVETvoor CIVIELE PRIJZEN te bekomen bjj Zierikzee. 1 van der V AT.Ii in de Verrenieuwstraat bij de pomp. te bekomen alle soorten van LIKEUREN, BITTERS, GENEVER, BRANDEWIJN, Roode-, Zwarte- en Witte AALBESSENWIJN. Zierikzee. ONTVANGEN bij C. BAL, J.Cz. in diverse soorten en verschillende prijzen. Nog voorhanden eene kleine partij BEHANG SELPAPIER, goedkoope prijzen. Zierikzee, 30 Mei 1870. Verkoophuis. te K o o P: M. SMALLEGANGE. Adres bill met platen, doo de Uitgevers dezes. Bij alle Boekverkoopers in Zeeland voorhanden I door W. TV. W O L T E R I N K. De prijs van dit prettig geschreven boekje, versierd met fraaie platen is negentig; cent». hebben wij eene uitgezochte lading ontvangen alsmede KINDER-, YELD- en andere FAUTEUILS in zeer Van wege de ZIERIKZEESCIIE STOOMBOOT-ONDERNEMING wordt, berigtdat de Stoomboot STAD ZIERIKZEE, met Pinkstei •en wedei'l doen zal, tegen vornrinclordc prijzen. Voor die gelegenheidd worden buitengewone RETOUR-BILJETTEN afgegeven geldig van Vrijdag 3 Junij toten met Zaturdag 11 •Tiuiij a. en wel tegen de volgende prijzen Groote-Kaj 11 it 3,Voor "Voor-Kajuit - 29— heen en terug. De Stoomboot vertrekt van Zierikzee op Zondag Jung 's morgens 5 ure, en van Rotterdam op Dingadag| 7 Jung 's namiddags 12 ure 30 min. Van ZIERIKZEE Zondag 5 Junij, des namiddags 1 uur. Terug van ANTWERPEN Dingsda» 7 Junij, voormiddags 8 uur. Groote Kajuit hoen 0*1 terug 3, Tweede Kajuit - I?laats5il>iljetteii zijn te bekomen op ZONDAG 5 JUNIJ, van af des voormiddags O tot 1£ ure, op het kantoor der Stoomboot, Nieuwe Haven. b ij DnI>l>ol Princesso, Princesse No. 1 en I3eijerseli JESïer wordt ook afgeleverd op flesschen. Wordt gevraagd om dadelijk in dienst te treden een KOREN MOLENAARS-KNECHT ongehuwd, van de P. G., bij W. van STRIEN te Wol- phaartsdijk. Brieven franco. A* TERSTOND een Kleermakersknecbl benoodigd, voor een jaar vast werk met kost en inwoning' en lioog loon, bij J. B. dï SMET, te Neuzen. Brieven franco. Ik van positief Christelijke beginselenverlangt tegen AUGUSTUS in Zierikzeekost, inwoning e" vrije kamer. Brieven franco, onder letter R bij den Boekhandelaar P. de LOOZE. J y aCS3 Eene MEID benoodigdte bevragen bjj den Boekhandelaar van DISHOECK. TERSTOND eene DIENSTMEID benoodigd. Te bevragen bij den Boekhandelaar OCHTMAN Jz. cl^arn' TERSTOND benoodigd een BOERE^ KNECHT, bij ANDRIES HOEK te Slavenisse. Uitgevers: DE LOOZE WAALf Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP. De poli vreeselijke Het feil ongelukkig geleid tot doch bij een Schot £Q gei] zc tellnper. 1 het huis 1 had verlor lorene te huis van aan en vr< mede, dat maken. D kend, bij 1 die hij uit dreef, had De geva in de geva toon goed naar den s voor dat d twee manm verhoor zul dat het sch teerde d een pistools man, die Z middel van wel twijfel bedreven. gelegd op ee aan deze m In 1869 de Protesl de Kathol. Te W een gedenk Tot h gering, volj wnnrin het Mogendhede; gesteld te h genoopt ziei; strengheid v andere Mogi De Konir. bij onmiddel zal, zoodra wordt, die misdaad van natie kaï In de Ga over de „sol n gansch bet al-opslor dagen het l fich verzet h °f militicwct opgelegd, om 'e dompelen, dan met behi 'evenskrachtei duizenden mi

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2