V KERK KOEK El\ ST0011HGT ZIÏIHi:VF.Hm sLL. 1 HE BIWFALUHE IIYPOTHEEKB.HE. H YPO TH EEK B lil E VEN 4 Bouw- en Weilanden Twee MELK li OEI JEN 7 t^ UIT DE HAND TE KOOP! KOE- en SCHAPENMESI Zierikzee—Antwerpen. '4- 4Jt renberg, (laatst te Baarland) is 11 Mei beroepen te Willige Langefoik. To Vlissingen is bij de Herv. gem. 18 Mei ber. Ds. jV. OstiFred- te Huttent, terwjjl het beroep bij de Ev. Lnth. gemeente aldaar door ds. J. Bakker, Cz., Fred, te Bergen-op-Zoomis aangenomen. Bij de Christel. Gereforin. gem. te Goes is ber. Da. U. Ue Free, Pred. te Serooskerke in Walcheren. IV 10 C H O L O Cr I 10. Ds. 0eradus Johannes LetteSumuëhzuon, werd geboren te Binnen wijzend in N.-Holland den 2 Mei 1780, studeerde te heiden, en werd den 6 Sept. 1804 prop. bij de klasse van Walcheren, na examen door «Is. P. H. van his, predikant te Midilelburg. In Nov. van dat jaar, bijna gelijktijdig beroepen te Zoutelnude en te Zmd/ande, nam hij die van de eerslgeinclde gemeente aan, en werd den 15 April 1805 aldaar bevestigd door zijn vader Salomon Lette, pred. te Vlissingen, met l Tim. 4: 12—10, intrude doende met Jereinia 1: Oen 7 en nam den 9 Augustus 1807 afscheid van die gemeente met Pred. 12: 18 en 14. Te Westsouburg deed hij intrede den 10 Aug. 1807 met 1 Cor. 2: 2, en nam van daar afscheid den 19 Julij 1812 mot hue. 19: 42 inidd. Te's Heer-Abts- en SinoUtskerke ving hij den 20 Julij 1812 zijne dienst aan met Rom. 116/r, en predikte er den 11 Mei 1817 afscheid met Josun 24: \vb. Te Kats aanvaardde hij zijd dienstwerk den 18 Mei 1817 met Joh. 17: 8, en nam daar afscheid den 4 Oct. 1818 inet Pred. 12 18 en 14, Te Bieseliuge deed hij den 11 Oct. 1818 zijne intrede met 1 Cor. 2 2, en predikte er afscheid den 11 April 1824 met Hebrv 2 3a. Eu bij zijn* zesde of laatafè gemeente, Nieuwerkrrk, deed hij intrede met Jnc. 1 21 b, en besloot er zijne dienst den 29 Jntiij 1851 met 1 Joh. 2: 18<z, als zijnde bij Z. M. besl. van 4 Maart 1851, no. 50, met ingang van 1 Julij, Emeritus verklaard. Te Zoutelaude, bedankte hij voor de beroeping naar Hontenissé te Westsouburg voor die naar Zevenhoven en Nicuwveen; te 'a Heer-Abtskcrkó, c. a. voor die naar Yersékö, Angtelcerkc en St-Kruis; te Kats voor die naar Waarde; te. Bieseliuge voor die naar Scherpenisse, Graft en Westsouburg, cn te Xieuwerkerk voor die te Woudsend. Te Niuuworkei-k predikte, hij den 2 Mei 1830, juist op zijnen 50slen verjaar<lag, 's voorin, uit Ps. 90 9A, en 's nam. uit Hand. 26: 22 cn 23, ter gedachtenis van zijne vervulde 25 jarige evangeliedienst bij zes Zceuwsche gemeenten. ZEw. overleed te Nieüwerkerk den 8 dezer, op bijna 90jarigen leeftijd, nalatende als weduwe Mej. Cornelia Johanna van Groe- newege en een talrijk kroost. W. April 1870. li o g t s a li o ii. Door het Kantongeregt te Zierikzee zjjn den 18 Mei jl. de navolgende vonnissen gewezen. 1 J. S., beroep broodbakker te Zierikzee, is ter zake, het rijden met een kruiwagen over een klinkerpad te Zierikzee, veroordeeld tot een gevangenisstraf van één dag. 2 L. K., landbouwersknecht te Haamstede, ter zake het niet gaanspaards rjjden door een straat te Zierikzee. die eeuo mindere ruimte heeft van stoep tot stoep, dan van vijf ellen (meters), veroordeeld in een geldboete van drie gulden, en een dag subsidiaire gevangenisstraf. 3 M. v. cl. J;., te Zierikzee ter zake, het op twee verschillende dagen niet te tien uur des avonds sluiten eener tapperij te Zierikzee, veroordeeld in twee geld boeten van vier gulden ieder, en twee dagen subsidi aire gevangenisstraf voor elke boete. 4 P, v. H., arbeider te Zierikzee. 5 P. D., varensgezel te Zierikzee. 6 P. H. arbeider te Zierikzee. 7 P. d. B. aannemer te Zierikzee. 8 A. A. arbeider to Zierikzee. Zijn ter zake het niet te tien uur des avonds ver laten van oene tapperjj te Zierikzee, veroordeeld ieder in eene geldboete van een gulden, en een dag subsidi aire gevangenisstraf. 9 E. B., arbeidster, J. v. arbeidster, C. v. B., ar beidster, en N. H. arbeider, allen wonende te Zierikzee, zijn ter zake, het rapen van schelpvisch aan den voet van een djjk onder de gemeente Ouwerkerk veroordeeld ieder in een geldboete van tien gulden, en een dag sub sidiaire gevangenisstraf, en allen iu de kosten. IugfezoiMleno Stukken. VEREENIGING. Wij leven in een tjjd van Vereenigingen. Bijna dagelij ksch zien wjj nieuwe Vereenigingen op- rigten. Bestaande en nuttig werkende Vereenigingen worden daardoor wel eens vergeten of op den achter grond geschoven. De Onderlinge Waarborg-Vereeniging voor arbeiders en werklieden word in deze gemeente in den jare 1842 opgerigt en, alhoewel ze tot heden onafgebroken haar taak vervuldewerd ze niet genoegzaam gewaardeerd en ondersteund. Onbekendheid hij velen, onverschillig heid bjj anderen zal wel de aanleiding daartoe zijn. Toch verdient ze meer bekend en meer ondersteund to worden. Haar doel is allernuttigst en goed. „Self help" het groote woord onzer dagen voert ze tot motto. Zjj stelt don vljjtigen, oppassenden arbeider en werk man in de gelegenheid iets voor die dagen te besparen, wanneer hij veelal niet werken kan en gebrek en ellende al spoedig zijne woning konden binnentreden. Zij spoort hem aan in den zomer, als hij volop werk heeft, iets voor deu winter af te zonderen, opdat hij alsdan in de gelegenheid zij, zichzelven te helpen. Die poging beloont ze door het toekennen van eene premie, behalve matige rente. Zóó bemoedigt en verheft ze den oppas senden vljjtigen en ordelijken arbeider en werkman. Zóó schenkt ze hem kracht en vertrouwen om zijn levenstaak waardig te vervullen. Zjj geeft geene aalmoezen die den waardigen en krachtvollen man in eigen oogen vernederen neer. ze geeft hem terug, waarop hij wettig aanspraak heeft, wat hij door vlijtoppassendheid en spaarzaamheid heeft weten bijeen te brengen. Dat geld te ontvangen brengt de kleur der schaamte niet op zijn gelaat en met blijdschap en vreugde ziet hij vrij om zich heen. Zóó wordt zijn arbeid hem ten zegen, werkt zijn voor beeld allergunstigst op vrouw en kinderen, maar ook op anderen zóó wordt! hij door alle weidenkenden ge acht en bemind zóó zal het voor hem waarheid zijn dat arbeid adelt. Zal nu evenwel deze Vereeniging hare schoone taak bljjven vervullen, dan moet zij niet alleen deelneming en medewerking vinden bjj de arbeiders en werklieden, zjj moet ook door de meervermogende!) worden gekend, aanbevolen, bevorderd en gesteund. Vele, die jaarljjksche bjjdragen leverden, zjjn door den dood of vertrek naar elders aan haar ontvallen. Weinigen zijn er overgebleven die door eene jaarljjksche bijdrage haar ondersteunen. Anderen kennen misschien deze Vereeniging niet of te weinig of stellen er geen belang in. Ik geloof dat het niet ongepast is de meer vermogen dèn op deze Vereenigiging te wjjzen en een beroep te doen op medewerking en ondersteuning. Door eene geringe bijdrage van velen kan deze Vereeniging hare werkzaam heden bljjven voortzetten en Premie en matige Rente blij vod toevvjjzen of verhoogen en verbeteren. Door do weinige bjjdragen was de Vereeniging verpligten Premie en renten te verminderen en ofschoon het gemeente bestuur meermalen zijne belangstelling in deze zaak bewees, kunnen de bjjdragen van anderen niet geuiist worden. Mogten vele ingezetenen bereid zjjn deze zoo nuttige inrigtiug, hetzjj door het inbrengen van bespaarde penningen, hetzjj door bijdragen, in stand te helpen houden. S G. NAUTA van der GRIJP. Meekrap-Berigt. Rotterdam, 23 Mei 1870. De ietwat betere stemming in de vorige week en de iets meerdere vraag die toen bestond voor de beste soorten deed de houders op het land al dadeljjk eene veel vastere houding aannemen, zoodat sommigen hunne vraagprjjzen nog al hebben verhoogd; buitendien was de kooplust heden niet groot en ging er dientengevolge weinig om. De berichten van de Avignonsche markt bljjven hard nekkig eene betere toekomst voor het artikel voorspellen; maar in de noteringen van daar komt geene verandering, Prijzen «Ier Boter <*n Ejjeren. Zierïkzke, 25 Mei 1870. Boter laagste koers 0,525 en hoogste koers ƒ0,60 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers 0,65 en hoogste koers ƒ0,75 per 25 stuks. Eenden-Ejjeren laagste koers 0,75 en hoogste koers ƒ0,80 p. 25 stuks. Men leest in een der laatste nummers van de National- Zei tuny - Ber lijn'' Steeds op nieuw vestigen de Hofl"'sohe Malz-Praeparaten de algemeene aan dacht op zich; zelfs vroegere tegenstanders, die uit onkunde de Praeparaten noch gebruikt noch behoorl jjk onderzocht hadden, behooren tegenwoor- dig tot de grootste vereerders van het Mjilas- Kxtract. Zoo hebben we b. v. kortelings vi inzage kunnen nemen van eenen eigenbandigen r brief van den pract. arts, den heer Dr. INLINS- BERGER uit Dresden die na zorgvuldige obser- k vatie bjj verscheidene ziekte-gevallende gelukkige r en spoedige genezing, hoofdzakelijk aan liet Miilas-Extraet toeschrjjft, en zjjn vroegere minder gunstig oordeel nu, na eigene ondervinding ÖJ geheel en al wijzigt. Nadat de Keizer en Keizerin I van Frankrijk reeds voor eenigen tijd op aanraden 11 van hunnen lijfarts, Dr. BARTHEZ het Tïolï*9- sehe M«l/-Bier ook voor den kroonprins ontboden hebben kunnen we niet nalaten mede - te deelen, dat ook onze geëerbiedigde Koning, na I] zijne laatste onpasselijkheidtot sterking het j| Malz-Extra<*t met groot welbehagen ge- I bruikt heeft. Doch niet voor Keizers en Koningen s alléén is het Mnlz-Extraet; de prijs (33 j| Ct. per flesch bij Hesschen te gelijk), van I dit dikwijls door doctoren met regt VLOEIJEND s BROODgenoemd bieris voor de somtjjds verrassend gunstige werking gewis niet te hoog en voorzeker minder dan medicamenten waarvan het effect niet altijd even zeker en gewenscht is. D. R. £1 ftbcrtcHtieit. Heden overleed ons eenigst Dochtertje SU SANNA JACOBA, bijna een jaar oud. Helder, B. K. BOOM. 22 Mei 1870. M. G. BOOM -Fercken. Heden overleed tot onze diepe droefheid, juist op zjjnen geboortedagons hartelijk geliefd oudste Zoontje .TACOBUS, in den jeugdigen leeftijd van 14 jaren. Een ljjden van bijna 5 jaren maakte een einde aan zjjn voor ons zoo dierbaar leven. Hoe smartelijk ons dit verlies treft, zal ieder kunnen beseffen die soortgeljjke verliezen geleden beeft. Wij hopen evenwel te berusten in den wil van Hem die geeft' en neemt, en Wiens doen majesteit en liefde is. Zierikzee, C. MALLANDER. 2 2 Mei 1 87 0. M. MALLANDER-Smits. Algemeene kennisgeving. Heden overleed aan eene korte doch hevige ongesteldheid in den ouderdom van 53 jaren miju geliefde Echtgenoot KORNELIS MARINUS HOUTAAR, diep betreurd door mjj en mijne kinderen. Nieuwe Tonge, Wed. K. M. HOUTAAR, 23 Mei 1870. «Jj geb. van der Have. Heden overleed ons jongste Dochtertje ANNA PIETERNELLA, in den ouderdom van ruim 9 maanden. Noordwelle, j de MEULMEESTER. den 23 Mei 1870. P. de MEULMEESTER, geb. Bakker. Bekendmaking. Het BESTUUR der Vi»»oliei*4jeii op de Schelde en Zeeuwsche Stroomenzitting houdende te Tholen maakt bekend dat Z. E. den Minister van Financiën bjj missive del. 19 dezer K D no. 44 de verpachting van een deel der Yersclie Oesterbank ge deeltelijk heeft goedgekeurddoch dat de perceelen no. 76, 77, 82 tot en met 89, 118 tot en met 123, 125 tot en met 130, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 155, 175 en 195 voorloopig niet heeft gegund. Tholen, den 23 Mei 1870. Het bestuur voornoemd, c. J. de VULDER van NOORÖEN, Voorzitter. S. O. de CASEMBROOT, Secretaris. commissarissen der zeeuwsche ''S3^w BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ, ge vestigd te Zierikzee, brengen ter kennis van belang hebbenden, dat zjj op den Ï9 Mei jl. de Kibkening en Verantwóordiing hunner Administratie over het afgeloopen jaar gedaan hebben, en zij zich mogen verhengen in eene voortdurende uitbreiding der Maat schappij zoodat zjj met gerustheid deze bloeijende Maatschappij aan de aandacht van een ieder mogen aanbevelen. Zierikzee, 24 Mei 1870. Commissarissen voornoemd De tijdelijke Voorzitter Van der LEK de CLERCQ. De Secretaris, JAC. S. BOEIJE. t o R o 11 c r d si m 9 onder directie van Mr. M. HAANTJES, F. N. BOER en J. G. VAN MIEROP, geeft uit van ƒ1000. ƒ500. -, ƒ100.en 50.ren tende vijf pCt., aflosbaar a pari binnen een met den nemer te bepalen tjjd. De renten worden betaald per semester en wel op den 1°. October en 1°. April, terwijl l£»i>it:iul on ronton zjjn waarborgd door eerste Hyj>otheek op onroerend good binnen <111 Rijk gelegen. De Hypotheekbrie ven zjjn verkrijgbaar ten haren kantore, Wijnhaven, Wjjk 2, n°. 238. De NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ van HYPOTHEEKVERZEKERING te Amster dam, als tusschenpersoon, plnnt^t (met koste- looze verzekering der prompte afdoening van kapitaal en interest) en boasorgt geld op hypotheek. Brieven franco aan haren Agent J. van der MINNE, Industrieel te Zevenbergen. Tengevolge eener ontstane vacature in de Directie der THOLENSCHE STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ en het ten dien einde opgemaakte drietal Candidaten, ware het niet onmogelijk of er werd eene der TIeeren Commissarissen gekozen voor Directeur, waardoor er dan weder eene vacature ontstaan zou als Commissaris, waarvoor dan aan de Heeren Venhooten dringend wordt aanbevolen den Heer A C. 6ELUK J.Mz.I U iemand die als waar ij veraar en bevorderaar voor de belangen dier Mantschappjj op die betrekking alle aan spraak heeft, volgens het gevoelen van vele Vennooten. PUBLIEKE VERKOOPING van Strandgoederen. De Deurwaarder J. BETHE zal, op Maandag den 30 Mei 1870, des namiddags ten 3 ure, aan den in- laagdijk onder de Gemeente Kerlcwerveten verzoeke van den Heer Strandvonder dier Gemeente, in het openhaar, om CONTANT GELD, verkoopen de na volgende STRAKDGOKDKREN 20 Dennen DEELEN van verschillende afmetingen, een dito KIEL, een dito MAST, een Greenen GIEK, een POMP, een WATERVAT en eenig HOUT. De Notaris J. M. BOUVIN, zal op Vrijdag den 1 Juli 1870, des voor- middags ten 9 ure, in de Concertzaal te Zierikzee, publiek presentereu te verkoopen: EENE KAPITALE H O F S T E E, bestaande in WOONHUIS, SCHUUR en verdere GKIÏOUWFDN, ERF en TUIN, inet daarbij behoorende zamen groot 54 Heet. 81 ares 01 centiare. 93 ares 10 centiares WEILAND, gelegen onder Zierikzee, sectie C, No. 330. 2 Heet. 99 ares 40 centiares WEILAND gele gen in de gemeente Eikerzee, sectie B, No. 211. 19 ares 80 centiares UOUVVLAJVII, onder Duivendijke, sectie F, No. 165. 4 Heet. 62 ares 10 centiares WEILAND, onder Kerkwerve, sectie I, Nos. 9, 10, 12 en sectie E. no. 43 Het Erfpaehtsregt van 10 aren 01 centiare Gronds, in de gemeente Krabbendijke, kadaster sectie D, Nos. 17 en 18. yi6 Aandeel in de Meestoot »'t Hart," y »de Wereld," beide te Zierikzee. Eene party TIENDEN onder Oosterland en Ouwerkerk. yso Aandeel in het Barkschip »Luctor et Emergo," Boekhouders den Bouwmeester, Borsius eu van der Leije te Middelburg. ljM Aandeel in het Barkschip Cornelis Smit," Boekhouder Murk Lels te Alblasserdam. Toebehoorende aan de erfgenamen van wjjlen den Hoog WelGeb. Heer Jhr. W. D. de Jonge. Alles breeder bij uit te geven catalogussen vermeld, bij bovengenoemde)) Notaris verkrjjgbaar drie weken voor de verkooping, alwaar nadpre information te be komen zjjn. In de Likeurstokerij: DE M\D, M B. .HII'I'E il, tc bekomen alle soorten van LTKEUREN, BITTERS, GENEVER, BRANDEWIJN, Roode-, Zwarte- en Witte AALBESSENWIJN. Zierikzee. tkoop bij JACOB HAGE te Bruinisse. ÏOO a 170 voeren bij JACOBUS VERIIULST, te Wolphaarlsd'jk lir. De ondergeteekeude berigt bij deze aa„ hare geëerde begunstigers dat /.ij ophoudt hen persoonlijk te komen bezoeken. Haren liurte. Ujlten dank betuigende voor de gunst en 1,,.' vertrouwen dat zij gedurende ruim 17 jaren zoo ruim. sehoots heeft inogen genieten berigt zij dat zij liarj AFFAIRE op denzelfden voet blijft voovj. netton, zullende door eene soliede bediening trachte» de gunst bij voortduring waardig te blijven. Heeft tM OPRUIMING voorhanden eene mooije sortering echte Brabandscbe KA.NTENT, alsmede Frausche namaaksel, geregen 011 geslagen CORSETTEN, KANTEN en TULE\ in alle breedten, MUTSEN en NE1GE, NETELDOEKSS met en zonder schelpen, MANCHETTEN, HEEltEX BOORDEN en HALFHEMDEN, COLS, HEEREN. DAMES-DASJES halve Zjjden-, (Jaren- en Katoen. HANDSCHOENEN. CE1NTURESGARNITUREN KNOOPEN, verschillende soorten HAARNETJES, It it p. TELS, alle soorten van gekleurde en witte BREIW01 gehaakte en gebreide KINDER-BORSTROKJES e,' KOUSJES, opgemaakte K1NDER-MUTSJES voort, 7e 7s 1,11 'U wit KATOEN, vele soorten van balfwollei BROKKSTOFFEN, LAKENS, BUKSKINS, TRICOT BEVERTINE, PAARSCH, Wollen KLEEDJES-STOL FEN, GAREN en BAND, gemaakte Mans- en Kinder-Kleedingstukken en nog vele andere Artikelen meer. Alles van soliodc kwaliteit. F. djs pfeUIJN. Zierikzee. j A. de BRUIJN—de Roo. 2 4 Mei 1 870. Verrenieuwstraatbij de pomp. bijbels, Bjj den boekhandelaar S. Ochtman Jz. te Zierikzee. zjju voorhanden: in VERSCHILLENDE FORMATEN met en zonder den Vervol g I) u n tl e I op «le Kva11geliscla; GEZANGEN. Hij beveelt zich beleefdelijk aanook tot het op nieuw iiil>iiicleii derzei ve. Pleizierreis met Pinksteren, Van ZIERIKZEE Zondag 5 Junij. des namiddags 1 uur. Terug van ANTWERPEN Dingsdai 7 Junij, voormiddags 8 uur. Groote Kajuit heen eh terug ƒ3, Tweede Kajuit - Smart en Pijn. He mensch is ongetwijfeld veel minder gevoelig voor de vol maaktste gezondheid, dan voor de geringste ziekte, want door deze middelen heeft, de lieve Natuur hem in staat gesteld hein tegen alle kwalen, die hem kunnen overkomen, op zijne hoede te zijn. Indien deze verandering-veroorzakende, losmakende, en zuiverende Pillen steeds gebruikt werden, zoodra het eerste ge voel van ongesteldheid een naderende kwaal aankondigt, hoe veel pijn zou er bespaard, hoe veel ellende vermeden werden. Hol- loway's Pillen behoeven geene aanbevelingen meer omlrent de goede diensten die zij bewijzen, in het terug honden of het lieden van kwalen bij bel uitbreken daarvan, welke anders door eene onbezonnen uitstel, vnlsche schaamte, of berispelijke verwaar- loozing zich een weg banen tol het gevaar en alle geneeskundige bekwaamheid, en de onvermoeidste zorgen trotseren. Doosjes Pillen van 0,80 IS 5 3,/'0,75 /'I 3,50 20,5|1 Potjes Zalf van - 0,80 - 1.85 - 3,7,05 - 13.85 - 20,95 Zijn op franco aanvrage a Oomptaiit te bekomen bij den lieer J. BAL,Cz. te Zierikzee, B. v. ASP KR EN VER V ENNE it Goes, STELLING WE RPF REI NT KM A Hoofd-Dépot Imndu te Leeuwarden, alsmede te Londenfui de 533 Oxford Streel vroeger 244 Strand. E in s e r Pastilles uit de zouten van de Koning* Wilhelm^ "Rots* bronnen bereid, door geneesheeren-aanbevolen tegen maagkwalen, als catarrheverslijming, zuurvorming oprisping en slechte spijsvertering. Prijs van de g'f- plombeerde doos 50 ets. maar alleen onvervalscbt voorhanden te Zierikzee bij de Apothekers de LOOZE. De Administratie van de Rotsbronnen. JvTERSTOND benoodigd twee ongehuwde TI MMEI1MANS-K N ECHTS, voor een jaar vn.sit werk, bjj de Wed. C. HOOGERLANDte Ouwerkerk. TERSTOND een bekwame BROODBAKKERS-KNECHT Protest. Godsdienst, benoodigd, tegen hoog loon- door ziekte bij A.) NAGELKERKE te Vlissingen. Brie ven franco. t-l1_ SCHOENMAKERS-KNECHTS geschikt voor burgerwerk, worden TERSTOND gevraagd tegen hoog; loon, kost, iiiwoniuil en een jaar vast werk. bij J. C. van HAM, te Bosch kapelle. i TERSTOND eene DIENSTMEID benoodigd, bjj de wed HOCKE, op Mon Geniebij Brouwershaven, IL» Uitgevers: DE LOOZE WAAL Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP. Versail foeijelijks hult. De zonen, w leven te 20 jaar reeds mei Zijne s zijn broe hem nooi sailles, oi en verwei sommen, gebragt v Die opn uit den het een De one <le vlugt, daar er z Eerst e X., die n alvorens De moi In Het koffi was jl. dat, in anders k aanval v; daar ter

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2