Donderdag 26 1870. ■4 No. 2777. 26stc Jaarg'. Besturen en Administration. K ennisgevin g. AANBESTEDING. N o t i f i c a t i e. Nieuwstijdingen. (Brtgelaul? JTranll rijft. SDmtöckliuttï. ZIËRIKZËËSCHË NIEUWSBODE. Zaken Ier lafel te brengen in tie openbare Vergadering van den Gemeenteraad op Vrijdag 27 Mei a. s. Resumtie notulen. Modedeeling van ingekomen stukken en jaarverslagen. Adres van A. Anker, be trekkelijk van hem gevorderd havengeld van het casco van een zeeschip. Verzoekschriften om in aanmerking to komen voor de vacature van gemeente-ontvanger. Voorstellen: 1°. tot décharge der erven van den voor- inuligen gemeente-ontvanger2°. tot vaststelling van het bedrag en den aard der te stellen borgtogt door den te benoemen gemeente-ontvanger; 3°. tot toekenning eener gratificatie aan den commies ter secretarie voor verkiezingswerk in 1869; —4°. tot het verstrekken eener geldelijke toelage aan den bediende der Hoogere Burger school, om zich de noodige hulp te kunnen verschaffen 5U. tot wijziging der gemeente-begrooting 1870; - 6°. tot af- en overschrijving van begrootingsposten. Gewij zigde begrooting Burg. Armbestuur 1869met voorstel tot verhooging der subsidie enz. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen dat er op Vrijdag den 27 dezer, des namiddags te één ure, op het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee den 23 Mei 1870. De Burgemeester B. C. CAU. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee. zijn voornemens op Woensdag 8 Junij a. s.des namid dags om 1 ure, op het Raadhuis, in elf perceel en AAN TE BESTEDEN Hot doen van eenige vei'uieuwin- gen aan de gebouwen «ïii andere werken dezer gemeente, met liet gewoon onderhond daarvan. De locaïc aanwijzing zal plaats hebben op Maandag den 30 Mei a. s.des voormiddags te 1.0 ure, terwijl inmiddels inlichtingen te bekomen zijn bij den Gemeente- Bouwmeester. Zierikzee, 11 Mei 1870. Burgemeester en Wethouders J, B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, doen te weten, dat door hen, krachtens de hun, bij art. 18 van het reglement tot voorkoming van de verspeicling der longziekte onder het rundvee in deze provincie ver leende bevoegdheidin hunne vergadering van heden is bepaald hetgeen volgt: Tot, dat daaromtrent nader zal worden beschiktis de aanvoer en lossing veroorloofd in de haven van Brui- ni&se van rundvee, 't welk in de gemeente St. Philipsland, ter zake van te lage aangifte voor den accijns op het geslagt, door de beambten van 's Rijks belastingen is benaderd, mits bjj de lossing worde overgelegd eene verklaring van den Burgemeester van St. Philipsland houdende dat het vee werkelijk uit die gemeente af komstig is en aldaar, ter voorschreve zaak, is benaderd geworden, terwijl op dat vee voorts het bepaalde bij de laatste zinsnede van art. 4 des aangehaalden regle- |ments van toepassing blijft. Dit besluit zal in het Provinciaal blad geplaatst en, I door de zorg van Burgemeester en Wethoudersin de gemeente St Philipsland en in de gemeenten van de Regterlijke Kantons Zierikzee en Brouwershaven afge kondigd en aangeplakt worden. Voorts zullen afdrukken van hetzelve worden gezon- Iden aan de Regteljjke Collegiën in deze provincie aan de Ambtenaren van het openbaar Ministerie en aan de Provinciale Veeartsen. Gedaan te Middelburgden ,4/20 Mei 1870. De Gedeputeerde Staten voornoemd, R. W. van LIJNDEN, Voorzitter. BUTEUX, Griffier. In Londen maakt een wonderdokter thans een bui tengewoon opzien. Er wordt schier evenveel over hem gesproken en geschreven, als over den aanstaanden Der bydag. De man noemt zich Newton en beweert dat hij met behulp van den „Engel Gods, de liefde en het geloof", door het eenvoudig opleggen der handen won deren kan doen, lammen genezen, blinden ziende maken, den dooven het gehoor teruggeven en alle inwendige kwalen genezen kan. lederen dag verdringen de nieuws gierigen zich in Cambridge-Hall (Newman Street). Hon- derde lichtgeloovige patiënten melden zich bij den modernen wonderdokter aan om hulp voor hunne kwalen te vinden. Newton die al het uiterlijke heeft van een tfgedankten scheepskapitein, is natuurlijk slechts een dimme zwendelaar «lie op de beurzen der licbtgeloovigen ipeculeert. De bladen waarschuwen dag aan dag tegen (zijne bedriegerjjen dringen bij de politie aan om den 'onderdokter in hechtenis te nemen, maar de man blijft ngestoord zijne ruime oogsten innen. lederen avond wor- en een aantal lammen, blinden, kreupelen (natuurlijk ompères) door hem genezen. Zij, die werkelijk lam of lind zijn, verklaart hjj in naam van den „Heiligen Geest" oor ongeneeslijk of schrijft hun een kuur voor die dj moeten ondergaan onder onophoudelijke boetedoe ning. Uit een en ander blijkt dat het bijgeloof in Engeland pog diepen wortel heeft geschoten en niet het minst. b|j de gegoede klasse. De wonderdokter kiest zeer na tuurlijk zijne slachtoffers 't liefst onder hen die ruim schoots met guineas gezegend zjjn. De Eiigdschi: dagbladen behelzen nieuwe bijzonderheden aangaande de expeditie naar de baai van Vigo uitgezonden, zoo- als men weel, om de schallen die ilaur reeds sedert zoo lang ge zonken Spaansche galjoolen inhouden, op te sporen en iu bezit te nemen. Na 19 dagen r.ockens met grnotc duikerklokken, heeft men de 15 vaartuigen gevonden op oeu diepte van incer dan 1U0 meters. In de galjoot de Admirante, waarin men een gat had gemaakt, binnen gedrongen zijnde, heeft men daar behalve de staven goud en zilver, die de lading uitmaakten, stukken zilverwerk en kostbare wapens gevonden. Ecnige staven zijn naar Parijs overgebracht en het overige is bij de douane te Lissa bon gedeponeerd. Inmiddels zijn de verdere werkzaamheden voor- loopig geslaakt, iu afwachting dal door de douanen een lokaal beschikbaar is gesteld, om daarin al de verwachte rijkdommen te bergen. Uil het vorenstaande zou dus blijkcu dut de onderne ming gesluagd is. 23 Mei. Met groote plegtigheid heeft de Keizer Zaturdag in de groote statenzaal van het Louvre de leden van het Wetgevend Lichaam ontvangen, die hem op officiëele wijze den uitslag der jongste stemming kwamen mededeelen. De Keizer stond op den troon met de Keizerin aan zijne linkerhand. Aan de regterzijde van den troon ston den de Kroonprins en prins Napoleon, en aan de linker zijde waren prinses Napoleon, prinses Murat en prinses Mathild geschaard. Achter den troon stonden de verte genwoordigers der groote staatsligchamen en de ministers. De heer Schneider, president der Kamer, hield tot den Keizer eene toespraak, waarin hij hem geluk wenschte met de 7.350.000 goedkeurende stemmen die waren uit- gebragt, waardoor het volk, volgens hem, als het ware had gezegdSire! Frankrjjk is met u, ga vertrouwend voort op den ingeslagen weg, breng alle mogeljjke hervormingen tot stand en grondvest de vrjjheid op den eerbied voor de wet en voor de constitutie. De Keizer heeft deze toespraak beantwoord met eene redevoeringwaarin hij zjjn vertrouwen op het volk uitsprak, verzekerende dat zijne dynastie steeds alles zoude aanwenden om dat volk gelukkig te maken, de Listen evenredig te verdeelen en Frankrjjks roem te bestendigen. Uit de bekentenis van eenige in het jongst ont dekte complot betrokken personen blijkt, dat Gustave Flonrens in het geheel 3950 fr. heeft uitgegeven, na melijk 550 fr. aan Beaury en 3400 fr. aan de personen, die met de vervaardiging der bommen belast waren. Van laatstgenoemde som heeft de bankier Ballot, die ook tot de gearresteerden behoort, 2500 fr. betaald. Men verwacht binnenkort te Parijs een proces dat van langen duur zal kunnen zjjn. De gravin de Caen heeft namelijk, bij uitersten wil, een groot ge deelte van haar vermogen aan het „Instituut voor de schoone Kunsten" vermaakt. Nu bestaat er wel eene „Académio des beaux arts" en eene „Ecole des beaux art9," maar geen „Instituut" van dien naam. De vraag rijst, voor wie deze gelden bestemd zjjn. Dezer dagen had te Parijs het volgende zonderling voorval plaats. Ten 5 ure des morgeus hadden de policie-agenten op de straat het roerloos ligchaam ge vonden van een nog jongen man. Een geneesheer werd geroepenwelke verklaarde dat de onbekende plotseling overleden was. Men bragt hem naar de morgue over. Daar hij onbekend was werd hij ontkleed en op den steen No. 7 gelegd, waarboven zijne kleederen gehangen werden, waarin men eene som van 20 francs ontdekte en eenen brief geadresseert aan M. rue du Helder te Parjjs. Den anderen morgen ontdekte de wachter dat het Ijjk No. 7 en deszelfs kleederen verdwenen waren. De wachter wist niet wat hiervan te denken allerhande gissingen werden gemaakttot dat men besloot zich naar het bovengenoemde adres te begeven ten einde nadere inlichtingen te bekomen. Op de vraag of de heer M. te huis waskreeg men ten antwoord dat hjj juist aangekomen was. Toen de wachter bjj den heer M. gebragt werd, stond hjj stom van verbazing, daar hjj in hem den persoon erkende die hjj daags te voreu op den steen No. 7 had uitgestrekt en die zoo geheim zinnig was verdwenen. M. gaf verklaring van zijne handelwijze: „Ik ben" zeide hij „somwijlen aangedaan door een aanval van sclijindood, die gewoonljjk zes a zeven uren duurt. Toen ik den vorigen nacht ten 2 ure op uwen steen ontwaakte, begreep ik wat er met mij voorgevallen was. Ik meende te roepen toen ik boven mjj mijne kleederen bemerkte. Ik trok dezelve aan en kon vertrekken zonder iemand lastig te vallen, daar alle deuren open waren." Op dit oogcnblik wordt in Pruissen de zank behandeld van 709 broeders, beschuldigd van aan jongelieden de middelen te hebben verschaft om zich aan den militairen dienst te onttrekken. Deze wijze van fraude te plegen werd door hen op groote schaal toegepast, en met zooveel behendigheid, dat de officieren van gezondheid werden misleid door dc vele voorgewende kwalen en gebreken, welke zij door hun huismiddeltjes wisten na tc bootsen. Een hunner had altijd een groote doos bijenangels hij zich, waarmede hij in zijn vak wonderen wist te verrigten. Een hevige wolkbreuk heeft den 13 dezer plaats gehad te Nagy-Bon iu Hongarije. Dertig huizcu zijn hierdoor ver woest en 90 ineiisclicn hebben door de overstrooming het leven In de vorige week zouden te Ruisbroeck een paar kinderen die door hunne ouders verlaten waren, door de gemeente tot zich worden genomen. De veldwachter werd gezonden om hen te halenmaar noauweljiks zagen zij dezen aankomen of, zich vergissende in zijne bedoeling, namen zij de vlugt. De veldwachter volgde hen; maar bjj het. kanaal gekomen, sprong het twaalf jarig meisje in het water, bijna ontniddellyk gevolgd door haar achtjarig broertje. De burgemeester, die op j eenigert afstand den veldwachter was gevolgd, zag dit en zonder zich een oogenblik te bedenken sprong hjj de kinderen nadie lijj het geluk had, achter elkander op den oever te brengen. Roei'ition<l,21 Mei. In de stoommeelmolen van den heer Dahem van den Winkel alhier heeft gisteren een betreurenswaardig ongeluk plaats gehad. Men was be/.ig zakken te vullen met zemelen die door eene buis, naar beneden gelaten worden. Daar het scheen dat deze huis verstopt was, ging oen dertienjarige knaap in den molen werkzaam, naar boven, om zulks te ver helpen, doch schoot door een noodlottig toeval in de buis verstikte in de zemelen, zoodat hjj binnen een paar minuten tjjds een lijk was. Alle mogeljjke geneeskundige hulp werd dadeljjk aangewenddoch inen mogt er niet in slagen de levensgeesten weder op te wekken. Gravonliagfe, 25 Mei. {Telegram). De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeftin hare zitting van heden art. 1 van het tractaat betreffende dezalm- visscherij op den Rhjjn met 34 tegen 31 stemmen verworpen, waarna de Regering het wetsontwerp heeft ingetrokken. S£ioi*il«Kee, 25 Mei. Z. M. heeft benoemd tot heemraad van den polder Schouwen, Burgh en West land den heer D. van der Maasalhier. De gewestelijke vereeniging Zeeland van het Ned. Onderw. Genootschap zal op den 8 Junjj e. k. hare ver gadering houden te schuddebeurs. De redevoering zal aldaar gedaan worden door den heer C. van Dijk, hoofd - onderw. te Neuzen, waarna een tweederlei wedstrjjd zal plaat9 hebben tusschen hulponderwijzers, en voorts het uitbrengen van rapporten, besloten met het bes) reken van belangrijke punten, het onderwjjs betreffende. «- Eerstdaags zullen vele miliciens, die leden zijn vim erkende nfdcclingcn van den Nederlaudscheti ivcerbunrheidshond en 11I9 zoodanig 9lecht9 de helft van den tijd van anderen in dienst behoe ven te blijven, weder naar hnis kunnen gaan. Daardoor winnen zij aan tijd en de sctiatkist bespaart ei veel geld mede. Uil het Westland zijn donderdag de eerste nieuwe aardap pelen naar Amsterdam verzonden. Te Sluis is tot lid van den gemeenteraad verkozen de heer J. Lampe Croin met 36 van de 68 ingeleverde geldige stembiljetten. Op den heer L. A. Croin waren 32 stemmen uitgebracht, Te Yzendjjke is tot lid van den gemeenteraad verkozen de lieer A. Rubbens. Te Hontenisse is met 62 van 92 uitgebrachte geldige stemmen tot lid van den gemeenteraad verkozen de heer IJ. A. A. baron Collot dyEscury. De rijks ambtenaar 1ste klasse J. A. van Oppen te Neuzen, zal met 1 Junij e. k. worden overgeplaatst naar liet rjjks-entrepöt te Rotterdam. De eerste algetneene vergadering van het Neder- landsch schoolverbond i9 bepaald op den 8 Junjj te Utrecht, waar men afgevaardigden verwacht uit de 101 afdeelingcn, welke dit verbond in ons vaderland nu reeds telt. De Kamer van Koophandel te Vlissingen heeft aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een adres ge zonden, houdende bezwaren tegen hot nieuwe ontwerp der post wet bepaaldelijk tegen de daarin voorkomende progessietafel en de hooge premie, die het Rijk bepaalt voor de verzending van aangeteekende brieven met aan gegeven geldswaarde. De officier van justitie te Dordrecht bericht, dat in den loop der maand April jl. te Pernis is aangehouden een 2% guldenstuk, voerende de beeltenis van Koning Willem III met het jaartal 1858, welk stuk, door het muntcollege onderzocht, een gewicht aangaf van 16,78 grammen, zijnde berieden het wettige gewicht der '/.j guldenstukken dat het scheikundig onderzochte gedeelte bleek te bestaan uit zink, weinig tin, weinig lood, met sporen koper en ruime sporen kwikzilver; dat het is gegoten in een vorm, vervaardigd naar een echt 2!/2 gul denstuk dat het mitsdien het uiterlijk voorkomen "heeft van een zoodanig echt stuk, doch in zamenstelling er niet mede overeenkomt; dat dit stuk mitsdien is ver klaard te zijn valsch en vervaardigd in nabootsing eener echte rjjksmuntspecie. De vorige week passeerde te Utrecht een spoortrein van den Ned. Rijnspoorweg, bestaande uit 18 wagensdie alle met vette koeijen en schapen geladen waren; zij kwamen uit Duitsch- land en waren voor dc Kotterdainschc markt bestemd. In den laatsten tijd zijn duizenden stuks vee uit Duilscliland op ge noemde markt aangevoerddie voor het grootste doel door Engelschc kooplieden voor de slagthank worden aangekocht Uit Zutplien schrijft men van den 18 Mei: Op Zondag jl. was de uitspanning „Laatste Stuiver," op den weg naar De venter het tooneel van eene vreemde, alles behalve kiesche vertoo ning. Een gezelschapjongclieden had eene correspondentie gevoerd met een heer te Amsterdam, die voor zijn zoon eene vrouw zocht, en die in den waan verkeerde van met eene. Zutplien- sche schoone te hebben gecorrespondeerd. Het gevolg van vrij lange correspondentie was het geven van een reudez-vous op den bovengenoemde Laatste Stuiver." Vader en zoon wachtten lang op de aankomst van de schoone, wier persoonlijke ken nis zij hoopten te maken. Eene bende jongelieden begaf zich in hetzelfde lokaal, waar de beide liecren hun verblijf hielden hield daar eene quasi-vergadering en las gedurende deze de verschillende brieven voor, die van den hnwelijks-candidaat te Amsterdam waren ingekomen. Dat heide heeren vreemd op zagen toen zij hunne eigene brieven hoorden lezen en bespeurden dat zij de dupe waren-geworden van een bedrog, behoeft wel geenc bijzondere vermelding. Vooral de vader trok zich de zaak zeer aan, zoodat enkele jongelieden welligt spijt zullen hebben gehad van dc zaak zoo ver te hebben gedreven. Omtrent den persoondie te Groningen gearres teerd is, als verdacht van den diefstal te Winschoten gepleegd te hebben, wordt het volgende gemeld: »Deze persoon had zich uitgegeven, schipper te zijn en de drie laatste jaren in Amerika te hebben doorge- bragt; verder dat hij van Leer was gekomen, en eene som geld voor afrekening had ontvangen wat door verschillende personen was geloofd. Die vlieger ging echter bij de politie niet op. »De man is genaamd Hoinrich Windoler27 jaren oud van beroep arbeider, uit Rotenberg (koninkrijk Pruissen) en heeft vroeger reeds vjjf jaren in Pruissen in de ge vangenis doorgebragt. Hjj heeft wat het uitzigt betreft veel van een stuurman. »Te Delfzjjl had lijj vele nieuwe kleêren aangekocht. Ook te Groningen was hjj druk bezig liet geld aan den man te brengen en had zoowel te Delfzijl als te Gro ningen voor klinkende specie papieren geld ingewisseld. Hjj bekende nog al spoedig: dat hjj in den nacht van 18 op 19 jl. het stationskoffijhuis te Winschoten was binnengekomen, dat hjj op het goederenbureau de kist had weggenomen en naar buiten had gedragen wat belli bjjna oninogeljjk was; dat lijj toen luet een beitel de kist had opengebroken en zooveel geld in zakken medegenomen als hjj kon dragen dat hjj eene groote som nabjj Winschoten had begraven daar hjj niet alles kon dragen, en dienzelfden morgen naar Delf zijl was vertrokken en vervolgens naar Groningen. »Hjj was bjj zjjue aanhouding te Groningen nog in het bezit van ruim ƒ1000, aan kliukende munt en papierengeldterwjjl hjj voor eene waarde van ongeveer ƒ150 aan nieuwe kleêren, gouden ketting en ringen bjj zich had In een woord hjj zag er netjes uit. »Hjj is Vrjjdagavond dadeljjk in verzekerde bewaring gesteld, na vooraf zjjne nieuwe kleêren tegen de oude verwisseld te hebben. »In eene weide nabjj Winschoten is werkeljjk een bedrag van bjjna 3000 verborgen gevonden terwjjl in de kraag van zjjn jas ƒ650 aan papieren geld is gevonden, zoo dat de gestolen som bjjna teregt is" Aan een brief uit Batavia dd. 12 Maart, ontleent het Leidsche Dugbl. het volgende In deze week kwam hier ter reede een scheepje, The last Chanceeen kotter, nog geen vjjf last metende, en waarvan de bemanning uit slechts drie personen bestond, die op een even buitengewone als bewonde renswaardige wijze getuigenis hunner energie afleggen. Hunne namen zjjn Hay Probyn, Campbel Macfarlan en George Freeman die allen eenmaal als gezaghebber een schip onder hunne bevelen hadden, doch dit dooi de grillen van het trouwlooze element hebben verloren. Te Singapore geen middel vindende, 0111 op behoorljjke wijze in hun onderhoud te voorzien besloten zjj der wereld gezumenljjk door een koene daad bewondering, zoo mogcljjk medelgden en daardoor hulp af te dwingen. Tot dat einde werd het onaanzienljjk scheepje aangekocht en met niets dan het allernoodigste proviand bevracht. Zonder eenige lading stevenden zjj vooreerst tiaar hier 011 hadden liet geluk, 11a een reis van slechts vier dagen te Batavia te arriveeren. Na een verbljjf van nog een paar dagen, verlieten zjj onze haven 0111 naar Sidney te vertrekken. Van Australië stellen zjj zich voor naai Amerika te gaan, en, mogt ook daar huil pogen niet niet den gewenschten uitslag wordeu bekroond dan hopen zij op dezelfde wjjze Engeland te bereiken en daar den bewonderaar van hun onverschrokken en beleid volle daad te vinden, die mannen van zooveel energie in staat willen stellen om op de een of andere wjjze aan den kost te komen. Gcinengilc liorigten. Op de kermis te Groningen is tc zien de Hel, elegant gedecoreerd en door 100 gasvlammen verlicht. Men ziet er alle zondaren der aarde in een grooten ketel wer pen, zwarte en witte, bruine en gele. Ook in den Haag zag men veel schandaal, en wel het meest van voorname personen. Zoo vonden een paar heeren er vermaak in om een weesjongen zoo dronken te maken dat hij niet gaan kon. Eene jonge dame kreeg mede lijden met den knaap, en bragt hem met moeite naar hare woning, waar hjj gewasschen en wat opgeknapt werd. Te Spiers heeft een slagter 75,000 florjjnen uit de lote rij getrokken, en was daarover zoo verheugd, dat de man plotseling krankzinnig werd. Geld maakt dus alle men- schen niet gelukkig. Te Heerenthout heeft een heer schap te paard biljard gespeeld, en wel met den kastelein die goed dacht te winnen. Maar mis, de ruiter maakte verscheiden caratnbols achter elkander,en zjjn paard keer de en draaide op een haar af. Na hevig gekampt te heb ben, verloor de kastelein een aardig sommetje aan eon biljardspeler te paard. Een jonge graaf te Petersburg zal zich nog arm kussen; in den afgeloopen winter heeft hjj reeds al zjjne diamanten verkust bjj eene danseres, en toen hij zeide dat hjj geen diamanten meer had, antwoordde de dame, dat zjj dan geen kussen meer noodig had. Een Tweede Kamerlid zeide verleden week tegeneen ander lid bjj het verlaten der Kamer: „Ze zeggen dat we te veel praten maar gij uijjn waarde doet toch nooit een mond open." „Ja wel!" was het antwoord, „ik heb van morgen wel zes maal gegaapt toen van Loon sprak. Maar als men 1111 een strafregt wil inrigten naar het Oude Testament, waarom wordt het steenigen er dan ook niet in opgeno men? Dat moet wel prettig geweest zjjn." -- In Spanje hebben twee voorname dames geduelleerd met messen, zonder doodeljjke gevolgen. De vrouw van den Fran- schen minister Ollivier heeft van den Spaanschen Regent het grootkruis van de orde der adelijke dames van Spanje ontvangen. Een oud soldaat te Hillegom heeft verle den week zjjn gouden bruiloft gevierd. Hjj is 84 jaar er» zijne vrouw 76. Op 14jarigen leeftjjd nam hjj dienst, en heeft de veldtogten tegen Rusland en Oosteurjjk, tegen Pruissen en Zweden als grenadier van de garde medege maakt. In Spanje heeft hjj 6 jaar doorgebragt, meest on der bevel van Chassé; werd or gevangen genomen doch het gelukte hem te ontsnappen. Elf jaar achtereen is hij in 't veld en houderde malen in 'tvuur geweest, terwjjl lijj maar tien dagen ziek geweest is te Madrid. Die man heeft dus veel gezien en is nooit gekwetst geweest KerkiiieuwH. Te Aalst is 6 Mei plotselings overl. Ds. II. Poelman laatst Pred. te Arnemuiden. Ds. J. G. BlaauwPrcd. te Oostkapelle, is 16 Mei beroepen te Ter Aar. Te Vrouwenpolder is ber. Ds. R. A. van Deursen, Pred. te Punner. Ds. II. van BroekhuijzenPred. te Wissenkerke in N.-Bevel.heeft voor liet beroep naar Woudsend bedankt. Ds. K.J. Neuman, Pred. bij de gestichlskerk te Meer--

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1