Meekrap- Berijdt. V\\ Mill IIII, II Mi li OP ZIERIkZEE. fttobirtentiiin» EVANGELISATIE, Rolterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. DE BRASDVERZKKRRIXG-MAATSCnAPPIJ roerende en onroerende GOEDEREN. Bekendmaking. van RUNDVLEESCH. RUNDVLEESCH, POLDERS UITSLA G Openbare Verkooping, iTOORH A0HÜI en andere Werktuigen VASTE GOEDEREN DMNGSFMPIER,IMIEN, DIVERSE SCHOOR8TIMTIIKM E\1 S. OCHTMAN, Jz., te ZIERIKZEE Schoorsteenstukken, Stalen Behangsel en Randen, evenzeer die van Papieren en Linnen Gordijnen Verschillende soorten van BIEREN, S06BB II WITH IMBBSiBlWlil, BORDEAUX-WIJN in soorten, 1 Tweelings Stoommachine LANDER IJ E N, steenen Windkorenmolen, WERKPAARDEN, UIT DE HAND TE KOOP: EIKEN KLOETSCHUIT, Belgische Matten-Stoelen echte COCOSMATTEN, isasci LI: De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan tot de le vering van BASCULEN, in alle soorten en prijzen. Prijs couranten worden gratis en franco toegezonden. Bruinisse, Mei 1870. M. C. VOORBEIJTEL, Oliedunne Stokholmer Teer In de Likeurstokerij: DE MD, m D. JDPPE, II, U een Rijtuig met een Paard, W E L K E N B LAA UW E Pot lood,schetsen uit „liet land van Zierikzee" O Een Korenmolenaars-Knecht Mjjne onderzoekingen tier Monsters onberoofdo .M Kl'- KltAP 1899, van tien laatstee Marktdag, geven de volgende bevindingen, ale: Uit SIIUANSUANL). 1 v, DWAVH 12 asih- tl WW 13* 1 DVD 17 Uit DlltKSLAND. 4 v. AV 12» °/o iiach. 2 TDL 14 Uit St. ANNALAND. 2 v. 1)11 13 aech. 2, I1CU 12»»/,, Uit St. ANNALAND. 3 v. 1 1 1 V 2 v. C v. Mil li 11'% necli. DVDW 15 WG 21 MDlt 23' Uit OUDDOKl'. CMB 14» °/0 aecli. DWJGW 11» Uit j)K HEEN. I'M K 15 asch. 1 CS 19 Anigtcrtlani19 Mei 1870. M. E. 110 Uil. SPOOKIIOOTDIENST Corresponderende op den Stuutsspoorwegf. MEI 1 8* y O. Van ZIERIKZEE: Dingsd. 2 'smovg. 7,11. 24 1s nam. 6, Woensd.25 3, Dond. 26'smor. 10, 2G '8 nam. 7, Vvjjdag 27 3,»V. Zatnrd. 28'smor. 10,30 28 's nam. 5,30 »V. Maand. 30 2, Dingsd. 31'smorg. 7,»V. 3 I's nam. G,»V. De reizen via Veere (na den waterstand voorbe houden) zijn met "V. aangeduid. Van MIDDELBURG Dingsd. 24 'smor. 10,30 u. Woensd.25 10,30 25 's nam. 5,— »V. Doiul. 2G 2, Vrijdag 27'smor. 10,30 27's nam. 5,— »V. Zatnrd. 28 2,30 Maand. 30'smor. 10,»V. 30's nam. G, »V. Dingsd. 31 2,30 SK üojarigo Eclitvoreeniging VAN IZAK CORNOELJE e n JOHANNA ZUURLAND. ÏJ Zonnemaire, 22 Mei 1870. o xxxxxx XX&XXX tx o ■u-V'.jo 'p '".re jj» «j» iipfg w y? Sojarige Helitvoreenigi 11 «y VAN )I M. L E M S O M f en J. A. LODE WIJK. Zierikzee, den 23 Mei 1870. ïiunne dankbare kinderen. Qi xxxx. x m Heden avond overleed na een smartvol lijden, ons geliefd jongste Zoontje JOHANNES WIJNANDUS, in den aanvalligen leeftijd van li1/* maand. Ellemeet, R. ZORGE. 22 Mei 1 870. q P. ZORGE—de Jonge. op DONDERDAG 2G MEI, des morgens te tïoii nro, in de Evangelisatiezaal TOEVLUCHT Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. De BANK geeft Paiiclbrievon uit, rentende I pOt. 'sjaars, aflosbaar a pari bij jaarlijksche uitloting. De prijs van uitgifte is OS1/, pCt Zij verstrekt geld op liypotlieoair ver band uitsluitend op Goederen in Nederland. Aanvragen om Hypotheken en l?aiii«lJ>i*ie- ven kunnen dagelijks geschieden bij de volgende AGENTEN: Te Middelburgde Heeren .T. A. TAK C°. V Tholen de Heer M. W. J. de VISSER. Zierikzeede Heeren van der STARP BERG T E ZUTPIIEN vorzolcert tegen vaste on matige Preniieii alle Inlichtingen worden gegeven door de Agenten S. G. NAUTA van der GRIJP te Zierikzee. W. van de LINDE te Brouwershaven. J. de JONGE te Ellemeet. B. van DRIEL te Serooskerke. VATTEKANNE te Dreischor; en F. BOUMAN te Nieuwerkerk. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Nieuwer kerk brengen bij deze ter kennis dat <lo KEHMIS in deze Gemeente, indien geene buitengewone omstan digheden het verhinderen, dit jaar zal gehouden worden op Dingsdag en Woensdag den 7 en 8 Junij aanstaande en daarop geen kramers, rg<4«l i*ïjersosironsol 11<mdors 9 enz. van buiten do eilanden Schouwen en Duiveland zullen worden toegelaten. Nieuwerkerk, den 21 Mei 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd, F. BOUMAN, Burgemeester. II. J. BERG, Secretaris. t\ 1» CJ151 -IÏOK1'. VEBHOOPING De Deurwaarder J. BETHE zal, op Dingsdag den 24 Mei e. k.des voormiddags ten tien urein het openbaar, om ooiitsint geldverkoopen (te be ginnen op de Hofstede bewoond door de Weduwe L. BOOT te Kapellegemeente Nieuwerkerken daarna op de Hofstede bewoond door C. KOOPMAN onder Nieuwerkerk)j EENE AANZIENLIJKE PARTIJ afkomstig van ongeveer dertig stuks onteigend Rundvee. De DIRECTIE van den Polder „de Vier Bannen" zaldoor het ministerie van den Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ, op Maan dag 30 Mei 1870, des morgens 11 ure, in de Herberg te Capelle, publiek verkoopen ter grootte van O Bund. Roed. 'T'O Ellen, onder Ouwerkerk, sectie D, nos. 95 en 203. RELANGRIJT Iv E to Oost-Bareiidreoht, benevens goroot VLASSTROO, op Woensdag den 1 Junij 1870, (zijnde dit de uitgestelde verkooping van 28 April jl.) en van op Donderdag den 2 Junij 1870. 11K1UGT DE ONTVANGST EENEll KEURIGE COLLECTIE NIEUW UITGEKOMENE welke laatsten geheel gereedgemaakt door hem geleverd worden. Ook buiten de Stad worden de STALEN op franco aanvrage ter BEZIGTIGING gezonden. Hij beveelt zich bij vernieuwing beleefdelijk aan. Madera, Portwijn, Kaapsche Wijnen, benevens Eau Gazeu.se. Zierikzee. »T. WAALEVerrenieuwstraat. De Notaris J. L. R. LE RUTTE, residerende te Rid derkerk, is voornemens om op bovengemelde dagen, tel kens des voormiddags ten 10 ure, te Oost-Barendrecht, in het openbaar te verkoopen, op het terrein: Op Woensdag 1 Junij 1870 met een CYLINDER van 25 p. k. 1 STOOMKETEL met BOUILLEUR van 30 p. k. (beide vóór 4 jaar nieuw vervaardigd, in de fabriek „de Atlas" te Amsterdam) 1 VOORWARMER met r. k. SERPENTLJN van 20 me ters lengte, 1 VELDSMIDSE, DRAADSNIJ-IJZERS met bijbehoorenSMIDSGEREEDSCHAPPEN, 4 Amerik. BRAKEN (Guilds)2 Iersche BRAKEN (Mac-Adam) ongeveer GO ZWENGELTOESTELLEN, 1 CARDE (Ile- kelmachine), 1 SCHUDDER (Duivel), 1 ZAADBOLLEN- KNEUZER met REEPMACHINE1 SCHROEFPERS (2 metersdvuk), 1 Conisch ROLLENTOESTEL, gegoten ijzeren RAMEN,Gecaneleerde ROLLEN. RADERWERK, RIEMSCHIJVEN, KUSSENBLOKKEN, ijzeren STOE LEN, zware en ligte ASSEN met KOPPELINGEN, ijzeren STOOMPIJPEN, BASCULEN, BALANCEN en GEWJGTEN, ANKERS en HANGEN, VLASSERSGE REEDSCHAPPEN, partijen oud giet en geslagen IJZER, LOOD, ZINK en KOPER, diverse partijen TEAK, Gecreosoteerd DENNEN- en BRANDHOUT, enz. enz. Verder nog: 1 COUPÉ VIGILANTE, 1 TILBURY, 2 BOERENWAGENS, 1 TWEEWIELSKAR, BOOTEN SLEDEN, ROLWAGEN, rijk gemonteerde en gewone TUIGEN en verdere STALGEREEDSCHAPPEN. 2 goed bij den weg loopende PAARDEN en eindelijk nog: Diverse partijen geroot VLASSTROO, van ongeveer 40 Hectaren land. De Stoommachine, Ketel, enz. zullen eerst om 12 uur worden geveild. Bezigtiging der Machines en Gereedschappen dagelijks en het Vlasstro©Rijtuigen en Paarden 2 dagen vóór de veiling. De koopen van 25,— en daar beneden moeten ooii- tant betaald worden en daarboven op den 1 Novem ber 1870mits zekerheid stellendeof a contant met 3% korting. Eii op Donderdng- Q Junij 1870 ten huize van J. P. WESTERMAN, Kastelijn te Oost- Barendrecht: No. 1. Een perceel OPEN GROND, met de fondamenten eener STOOMFABRIEK, KETELHUIS, MACHINEKAMER en SCHOORSTEEN, benevens DIJK en WATER, allesstaande en gelegen te Oost-Bar endr echt, buitendijks, aan de Haven van Heerjansdam. Kadaster sectie D, Nos. 1385 en 1386, te zamen ongeveer groot 37 Aren en 58 Centiaren. Grondlasten 2.60, met vrij dom van het bebouwde gedeelte tot 1875. No. 2. Twee onlangs nieuw gebouwde I-XTJI52E1V en ERVEN, staande en gelegen als voren, nevens perceel No. 1, kadaster sectie D, Nos. 1387 en 1388, te zamen groot omtrent 2 Aren, vrijdom van grondlasten tot als voren, verhuurd tot 3 Mei 1871 voor ƒ212.50 per jaar. No. 3. Vior ARBEIDIOHSWONIN- GKN met TUIN en ERVEN, staande en gelegen als voren, binnendijks. Kadaster sectie D, Nos. 749 en 750. Groot 4 Aren en 85 Centiaren. Grondlasten ƒ10.In eigen gebruik. No. 4. Een HEERENPITJIS met STAL- LING, KOETSHUIS, TUIN en ERF, staande en gelegen te Heerjansdam, aan de Dorpsstraat. Kadaster sectie A, No. 515, 1041 en 1042. Te zamen groot 7 Aren en 33 Ceritiaren. Grondlasten ƒ11.38. In eigen gebruik. De voorschreven perceelen zullen eerst ieder afzonderlijk en daarna bjj de gunning gecombi neerd worden afgeslagen en kunnen worden aanvaard bij de betaling der kooppenningenop den 5 Julij 1870 of eerder, en zijn te bezigtigen dagelijks. Op de dagen van de Verkooping zal er een omnibus- dienst rijden van Katendrecht naar Oost-Barendrecht, na aankomst der veerboot van 873 uur van Rotterdam, en terug na afloop der Veiling. Nadere informatiën te bekomen bij den Heer E. E. St. MARTIN, te Rotterdam, bij den Opzigter aan het terrein van de Vlasfabriek te Oost-Barendrechtalsmede ten Kantore van genoemden Notaris. I wggp* Ue Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van zijne principalen, op Dingsdag den 21 Junij 187G's voormiddags ten 10 ure, in de Sociëteit „St.-Sebastiaan" to Zierikzee publiek pre senteren te verkoopen de navolgende te weten 33 B. 75 R. 27 E. gelegen in de Gemeen te Nieuwerkerk. 5 19 95 gelegen in de Gemeen te Ouwerkerk. 10 94 gelegen in de Gemeen te Ooslerland. 3 73 GO gelegen in de Gemeen te Kerkwerve. 1 08 10 gelegen in de Gemeen te Noordwelle. 3 55 30 gelegen in de Gemeen te Ellemeet. 1 93 60 gelegen in de Gemeen te Haamstede. en 3 23 GO gelegen in de Gemeen te Burgh. Te Zamen G3 B. 43 R. 42 E. Alles aankomende den boedel van wijlen den Heer G. JANSEN. En daarna '/ic PORTIEin de Meestoof „de Star." Catalogussen en informatiën te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris en bij den Heer J. C. BAL, S t .-D om u s straat. If Uit <lo IisiikI to koop EENE IN VOLLE WERKING ZIJNDE staande in een der beste steden van Zeeland. Te bevragen onder letter S, met franco brieven, aan de Uitgevers dezer Courant. i - TE KOOI?: eenige uitmuntende van 5 tot 8 jaren oud waaronder zeer geschikte voor rijtuig. Te bevragen bij de aannemers der Sluiswerken te Veere. Eene zoo goed als nieuwe die 10 mudden graan kan vervoeren. Te bevragen bij C. A. PEES Molenaar te Kerkvierve. hebben wij eene uitgezochte lading ontvangen, alsmede KINDER-VELD- en andere FAUTEUILS in zeer fijne soorten. Magazijn van Meubelen, Spiegels enz., q Nobelstraat en Dam. IF O. van SCHAIK. ONTVANGEN Kfiiiiio, Blokjes- en Biozenmatten, in alle soorten en prijzen, bij V<IWo<l. A. GPJDDE Schuithaven Zierikzee. ondergeteekende verzoekt zijne geëerde begunstigers beleefdelijk, van af heden PAKJES oh BOODSCHAPPEN niet meer op den Dam te laten bezorgenmaar aan zijn woonhuisin hot St.-Jakobstraatjeschuins over het stal van den WelEd. Heer F. KELLER, vóór of uiterlijk ten 3 ure des namiddags. V L. U I L. agent Oer heeren J. PEIGN AT «&Co. i PUIKE te bekomen bij MULOCK HOUWER, Poststraat te bekomen alle soorten van LTKEUREN, BITTERS G.ENEVER, BRANDEWIJN, Roode-, Zwarte- en Witte AALBESSENWIJN. Zierikzee. De ondergeteekende beveelt zich bij deze Gij het publiek van Burgh en Haamstede aan tot het verhuren van belovende eene prompte en civiele bediening. Bürgh, W. LEMSOM. ij Volgens de zamenstelling van den Geheimen Hofraad en Professor in de medicijnen Dr. HARLESS vervaar digd, zijn de Stollwerck'sche Borst-Bon. bons sedert 30 jaren als genezend en verzachtend bij hoesten, heeschheid, luchtpijp- keelknobbel- en chroni sche longenontsteking heilzaam bevonden. D ezel ven zijn in alle steden verkrijgbaar. I tv U gunstigen invloed de gepatenteordon 'SSXj\SL.X- g BONBONS van JOH ANN HOFF, Berlijn door hunne slijm oplossende bestanddeelen bij |j hee.'chheid verkoudheidaandoening der borst uitoefenenweten allen die slechts eenmaal de «k MALZ-BONBONS gebruikt hebben en het overgroot getal gebruikers toont de in de laatste maanden enorm geworden consumptie het beste aan. |J Door 3 a 5 Bonbons in eene kop heete melk genomen merkt men ten spoedigste de heilzame werking. g< zakje» (nlot jyoel) a 30 Cts. .TOII ANN ÏIOFF'S Centraal-DépötSmalle Bloemmarkt bij de Stil- steeg, F 154. Hoofd-Dépót voor geheel Zeeland M. F. j|} C. de KATER te Zierikzee. Dépóts: Middelburg J. SNOEP Jr. Vlis- singen P. GASILLE. Goes I). A. OERLEMANS. U Schoondijke A. van OVERBEEKE. Cortqene J. de DIE. Wissenkerke M. P. BROEKES. Aanvragen tot Depóts franco aan den. Heer de KATER te rigten. U 1 Bij alle Boekverkoopers in Zeeland voorhanden: door, W. N. WOLTEKIN It. De prjjs van dit prettig geschreven boekje, versierd met fraaie platen is iiej^entig,* zag zich gaarne VAN STONDEN AAN geplaatst op een der Windkorenmolens. Adres mot franco brieven onder letter K, bij de Uitgevers dezes. T E R S T O ND benoodigd twee ongehuwde TIMMERMANS-KNECHTS, voor een jaar vast werk, bij de Wed. C. HOOGERLAND te Ouwerkerk. g <a B E N O O D I G D oene BURGER-DIENSTMEID adres Uitgevers dezes. yj Twee WEBKVROUWEIN benoodigd om de Christelijke bijzondere school twee maal 's weeks schoon te maken. Adres: Mevrouw de JONGE, geb. de Jonge. yf DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN eene BOERENDIEN8TMEID benoodigd, bij J. ROMEIJN te Noordgouwe. Uitgevers: DE IDOZE&WAAIiK. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2