No. 2776. 26sle Jaarg* Dingstlag 24 1870. Bekend m akin g. AANBESTEDING. V e r p a c li t i ng. X K ennisgeving. B e k e n d in a k i 11 g. Bekendmaking. Nieuwstijdingen. ZIËR1KZEESCHE NIEUWSBODE. BURGEMEESTER 011 WETHOUDERS van Zierikzee „wken bekend. T dat wegens het invallen van den 1- VAARTSDAG op Donderdag den 26 Mei eerstkomende, inde aanstaande week de yewone markt- in ileze gemeente zal u-orden gehouden op Woens- den 25 Mei eerstkomende. Zierikzee, den 20 Mei 1870. Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee zijn voornemens op Woensdag den lsten Jnnij 1870, des namiddags ten 1 ure, op het Raadhuis AAN TE BESTEDEN: Het bouwen van enne TUSSCIIEN- SCIIOOL. Do aanwijzing zal geschieden op Woensdag den 25sten Mei a. s., des namiddags om 2'/., uur. Urstehhen zijn van den 19den dezer al ver krijgbaar ter Gemeente-Secretarie, tegen betaling van 25 cent. De teekeningen liggen ter inzage ten kantore van den Gemeente-Bouwmeester. Ziekikzee, 11 Mei 1879. Burgemeester en Wethouders, B. C. CAU. IDe Secretaris, J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee zijn voornemens op Woensdag den lsten Jnnij aanstaande, te twaalf uur des middags, op het Raadhuis in het openbaar te VERPACHTEN De grosmaaijing van het onbeplant gedeelte van het geëffend terrein der Zuid-Zelke buiten de Zuidha venpoort in deze gemeenteten Noorden en Zuiden van den provincialen straatweg naar Zijpe, voor dit loopende jaar ingaande met den dag der goedgekeurde verpachting en eindigende den 31 December van dit jaar, en zulks op dezelfde voorwaarden waarop deze grasmaaijing in het vorige jaar is verpacht geweest en die van lieden af ter lezing liggen ter gemeente-secretarie. Zierikzee, den 11 Mei 1870. Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen dat er op Vrijdag den 27 dezer, des namiddags te één ureop het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 23 Mei 1870. De Burgemeester B. C. CAU. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee Gelet op art. G van het Reglement tot voorkoming van de verspreiding der longziekte onder het rundvee in de provincie Zeeland, aan het Plaatselijk Bestuur der Bestemmingsplaats opdragende te bepalen de wijze waarop het van elders ingevoerde vee afgezonderd zal worden gestald of geweid. Maken bij deze aan belanghebbenden hekenddat door hen in beginsel is aangenomen 1°. Dat voor afgezonderde stalling van vee, dat van elderS huiten de Eilanden Schouwen en Duiveland binnen deze Gemeente als Bestemmingsplaats zal worden ingevoerdnimmer zal kunnen worden ge bezigd een gedeelte, hoe afgezonderd ookvan een gebouw, waarin reeds ander niet ingevoerd vee zich bevindt; en 2°. Dat de afgezonderde stalling of beweiding van zoo danig vee minstens gedurende drie maanden zal moeten plaats hebben. Alles onverminderd de bijzondere voorschriftendie bij elk voorkomend geval ten aanzien van afgezonderde stal- ling of beweiding bovendien naar gelang van omstandig heden zullen worden gegeven. Zierikzee, 4 Mei 1870. Burgemeester en Wethouders, B. C. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER van Zierikzee: Gelet op de circulaire van de Gedeputeerde Staten dezer provincie van den 7 Mei 11. no. 14. (Prov. blad no. 51) Vestigt de aandacht der landbouwers en veehouders: 1°. Op bovenstaande bekendmaking betreffende de af zondering van veeen 2°. Op bet gevaar waarmede de afschaffing van Hol- landsch vee voor hen gepaard gaatvermits het bij de gevallen van longziekte, die zich op verschil lende punten van dit gewest in den laatsten tijd hebben voorgedaan, bjjna met zekerheid is gebleken dat die gevreesde ziekte was aangebragt door rund vee in Holland gekocht. Hij waarschuwt hen voorts dat ten strengste zal worden toegezien op de voorschriften die ten aanzien der afgezonderde stalling en beweiding van het vee, dat van elders buiten de eilanden Schouwen en Dui veland binnen deze gemeente wordt ingevoerd, zul len worden gegeven en dat de veehoudersdie zich desniettemin buiten de provincie van rundvee mogten willen voorzien zich de bezwaren zullen moeten laten welgevallen die daaraan onvermijdelijk zijn verbon den daar zij zich anders zouden blootstellen aan de straften bij het Reglement tot voorkoming van de verspreiding der longziekte in deze provincie en bij artikel 459 en volgende van het Wetboek van Strafregt bepaald. Zierikzee den 18 Mei 1870. De Burgemeester B. C. CAU. DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, Gelet op de verklaringen van de provinciale Veeartsen der 1ste én 2de klasse, G. J. W. BERGHUIJS te Middelburg en CH. MAZURE te Zierikzee, van den 16 dezer, uit welke blijkt, dat, ter voorkoming van de verdere verspreiding van de longziekte welke zich onder de runderen onder de gemeente Nieuwerkerk en zich bevindende op de hofsteden van a. de Weduwe LEEN- DERT BOOT, Landbouweres en b. CORNELIS KOOP MAN, Landbouwer aldaar, heeft vertoond, de onteigening dezer runderen noodzakelijk is Voorts gelet op artt. 69 en volgende der wet van den 28sten Augustus 1851 (Staatsblad no. 125); Besluiten: Te verklaren dat er genoegzame redenen bestaan tot onteigening van de navolgende runderen, als: ten eerste: eene zwartbonte lcalfdragende vaars, oud 3V2 jaren drie zwartbonte koeijen oud 4'/27 en 9 jaren, twee zwartbonte koeijen, oud 5 jaren ieder, eene roodbonte koe, oud 10 jaren, eene grijsbonte koe, oud 10l/2 jaren, drie zwartbonte vaarzen, oud 2'/.2 jaren ieder, drie zwartbonte vaarzen, oud l'/o jaar ieder, eene witbonte vaars oud 1 jaar, een zwartbonte stier, oud 8 maanden drie zwartbonte vaarskalveren ieder oud 3 maanden een zwartbont stierkalf, oud 3 maan den zich bevindende op de hofstede van en toebe- hoorende aan de Weduwe BOOT voornoemd; ten tweede: twee zwartbonte kalfdragende vaarzen, oud 4 jaren ieder, drie zwartbonte koeijen, oud 5, 6 en 7 jaren, eene roodbonte koe, oud 10 jaren, vier zwartbonte vaarzen, oud V/.2 jaar ieder, een grijsbonte stierkalf, oud 3 maanden, drie zwartbonte vaarskal veren, oud 3 maanden ieder, zich bevindende op de hofstede van en toebehoorende aan CORNELIS KOOP MAN voornoemd, en dat die runderen mitsdien zullen worden onteigend. Dit besluit zal worden medegedeeld aan Burgemeester en Wethouders van Nieuwerkerk en aan de provinciale Veeartsen der 1ste eu 2de klasseG. J. W. BERGHUIJS te Middelburg en CH. MAZURE te Zierikzee, bij missive no. 1359 hetzelve zal worden geplaatst in den Zierik- zeeschen Nieuwsbode. Gegeven te Middelburg, den 20 Mei 1870. De Gedeputeerde Stalen voornoemd, 3 van LTJNDEN, Voorzitter. BUTEUX, Griffier. £1 Mumfta. Het dagblad van Guadaljara in Mexico maakt mol ding van eene hevige onderaardsche werking, die reeds gedurendo eene maand den omtrek van de Ceboruco beroert. De bewoners verkeeren in de grootste onrust en niet zonder reden. Eerst voelden zij twee zwakke schokken van aardbeving, en onmiddelijk daarop hoor den zij zulk een vreesselijk onderaardscli geraas, dat eene onbeschrijfelijke ontsteltenis hen aangreep en heinde en ver deed vlugten. Eene hevige uitbarsting volgde en stortvloeden zie dend water vermengd met zand en verkalkte aarde wer den te midden eener digte massa rookwolken uit den krater geworpen, nu en dan werd de omtrek prachtig verlicht door onmetelijke vuurzuilen die een fantas- tischen gloed wierpen op de vlugtende bewoners, waar van sommigen, als door schrik verlamd, aan de plaats gekluisterd bleven en tegen bun wil ooggetuigen waren van dit majestueuse natuurtafereel. De massa'sdie dooi den vulkaan uitgebraakt werden boden de grootste verscheidenheid in kleuren aan, die ieder op zich zei ven weer verdeeld waren in alle mogelijke nuances. Nacht en dag is de vulkaan in beweging en grootere en kleinere ontladingen volgen elkaiir met ongeregelde tusschenpoozen op. Hare rotsdeelen scheuren los en stor- teu in de rivier van Cuates, die aan den voet van den berg stroomt. Bij iederen val van zulk een rotsbrok wordt de omtrek door schitterende lichtstralen in een vuurgloed herschapen. Men kan zich geen denkbeeld vormen van het ontzagwekkende en majestueuse van een derge lijk schouwspel: de menschen die te midden van dien heftigen strijd tusscben de elementen leven kunnen zich onmogelijk onttrekken aan de stille beschouwing van die onmetelijke witte en roode kolommendie zich tot onmeetbare hoogten schijnen to verheffen en door den wind onophoudelijk in allerlei rigtingen worden gezweept. De nieuwsgierigheid beeft reeds een slagtoffer ge maakt. Verscheidene personen waren van Tequepespan gekomen om den vulcaan van digter bij te zien. Allen waren door vrees bevangen behalve een hunner, die met zekere brutale wilskracht den berg beklomeen oogenblik op den top werd gezien en plotseling met een vallend rotsstuk in de diepte verdween. Sederfeenigen tijd vertoont zich in een der aanzienlijk ste koflijhuizen van San-Francisco eene jonge dame van uitstekende schoonheid miss Garrison geheeten welke dagelijks vertoogen of liever uitvoerige preêken houdt over de droevige gevolgen der onmatigheid. Zoodra zij hare toespraak heeft geëindigd, deelt zjj traktaatjes, in de engelsche en dnitsche taal opgesteld rond, terwijl zij van tijd tot tjjd een godsdienstig lied aanheft. Wee den .onbescheiden gast, die miss Garison in de rede valt, of haar op andere wijze lastig wordt, want zonder genade wordt hij door den koffijhuishouder buiten de deur gezet- De laatstgenoemde toch is een zeer ervaren industrieel, die de schoone preekster beschermt, niet omdat hij met hare gevoelens, die aan zijn établissement den ondergang dreigen, instemt, maar omdat zij een talrijk publiek lokt. De preêken, die zjj over de onmatigheid houdt, zijn eene zeer behendige reclame, waarbij haar schoonheid de voor naamste rol vervult, maar die tot nog toe geen enkelen bezoeker van do vereering der flesch heeft afgeschrikt. Dc koning van Griekenland heeft reeds 18 doodvonnissen onderteekend van leden der rooverbende. 0|> het hoofd van den nog steeds voortvluchtige» Takos is eene premie van 20,000 drachmen gesteld. Op den IJlden, den 78slen verjaardag van den pans, heeft het concilie zijne werkzaamheden hervat, die sedert den 4deu geschorst waren: van dien dag af zal het dagelijks bijeenkomen. De zaken zullen waarschijnlijk binnen twintig of dertig dagen afloopen, naar de romeinsehc correspondent van het Journal des Débals beweert. De hitte te Koine wordt dan ook nu reeds zeer sterk. De oppositie heeft nog hoop op eene transactie, maar die hoop is zeer gering, omdat zij niet meer dan 140 leden telt., die in den strijd volharden willen. Als concessie zou zij slechts verlangen, dat de onfeilbaar heid zeker werd gesteld, gelijk de onbevlekte ontvangenis door het concilie van Trente, maar de voorstanders willen aan dit dogma ook weder het zij vervloekt toevoegen voor hen, die het niet aan nemen. De groote inoeijelijkheid zal nu zijn, de grenzen aan te wijzen van de uitspraken der pausen, waarbinnen deze onfeilbaar en waarbuiten zij feilbaar zijn. Dit zal natuurlijk tot discussie aan leiding geven. Het concilie werd niet bijgewoond door 840 bisschoppen. 120 zijn thans heengegaan of ziek. Na den 29sten april, toen het be kend werd, dat het schema der onfeilbaarheid binnen kort zou worden behandeld, hebben 70 Rome verlaten; deze 70 behoore» lot dc gematigde oppositie, hel centrum. Wiuselioteu19 Mei. Ren brutale diefstal heeft in den afgcloopeu nacht in het station van den spoorweg alhier plaats gehad. Voor de firma G. J. A. E. Grocueveld, corres pondenten van dc Nederl. Bank was gisteren avond per laatsten trein een kist met geld aangekomen, die heden morgen zou worden bezorgd. Gezegde kist werd te dien einde met meer andere goederen in het. daarvoor bestemde vertrek van 't station geborgen, heden morgen vond men de deuren geopend, terwijl de geldkist verdwenen wo9. In de nabijheid van T station werd die kist echter spoedig terug gevonden, twee zakken met geld vond men eveneens terug, doch ongeveer ƒ5000,aan specie was weg. Opmerkelijk is't, dat de dieven (er waren zeker meer dan een) zich in de wachtkamer hebben begeven en aldaar vóór of na hel plegen van den diefstal eenige fleschen wijn en eenige broodjes uit het buffet hebben weggenomen zonder dat iemand er iets van merkte. Naar men zegt, was dc kist verzonden door de Ned, Bank per vitii Gend Loos, welke onderneming voor de riehtige over brenging aan 'tadres verantwoordelijk was. C*i*otiïiijyon 9 21 Mei, Dc vermoedelijke dader van den belangrijken diefstal in het stationsgebouw te Winschoten is, na ruime verteringen te hebben gemaakt, alhier gearresteerd en heden per eersten treiu naar Winschoten overgebracht. Aliulterlt18 Mei. Gepasseerdeu Zatnvdag ging een aankomend jongeling naar het land, aan den Ip- pelsehen Hoek, om te ploegen, toen het paard plotseling schrikte en op hol ging. Het jonge mensch kreeg hierbij de ploegschaar in 'tbeen, en wel zoodanig, dat hij, niettegenstaande hem aanstonds geneeskundige hulp werd verleend, aan de gevolgen daarvan is overleden. Zijn lijk werd hier heden ter aarde besteld. Amsterdiiin 20 Mei. Gisteren namiddag had alhier een vreeseJijk ongeluk plaats. 3 kinderen van 5 tot 7 jaren waren op de straat aan het spelen, toen door een of ander ongeluk een ijzeren gietkast of raam, dat tegen den muur was geplaatst en een gewicht heeft van p. m. 700 a 750 kilogram, omviel en op die kinderen neerkwam, zoodat allen verpletterd werden. De ingeroepen geneeskundige hulp bleef vruchteloos. 'jat <jri*av«iil»5»g,*<?9 21 Mei. De Tweede Kamer heeft heden, na verwerping van het amendement-J^Hte?- en andere amendementen, het ontwerp tot intrekking der artt. 2, 3 en 4 van de wet van 1814 {nopens vreemde loterijenaangenomen met 48 tegen 18 stemmen. Ou«l-GröS4tel, 19 Mei. Een vreeselijk ongeluk had heden voormiddag binnen deze gemeente plaats. Terwijl een paar houtzagers bezig waren eenen zwaren boom op hunne stellaadje te tillen, viel door een of ander toeval de boom en verpletterde in zijnen val een der zagers, die op de plaats dood bleef zonder een kreet te uiten of zelfs het minste geluid te geven. Het hoofd van den ongelukkige, Jacobus Hagenaars genaamd, was let terlijk gespleten. Zierik/ce 23 Mei. Men schrijft uit VIissingeu»Naar men verzekert, heeft er eene nanmerkelijke verzakking plaats aan de slnis te Veere voor het, zeekanaal door Walcheren. Sommigen meencn dat de grond niet voldoende beheid is; indien bij een nader onderzoek de juistheid van dit. vermoeden zich bevestigt, zal zulks eene vertraging, wellicht van bijna twee jaar, ten gevolge hebben. Als de berigten vermeld aangaande do raadsver gaderingen te Breskcns echt zijn, dan wordt het waar lijk tijd, dat de Hooge Regeering aldaar tusscben beide treedt en aan dien onhoudbaren toestand een einde maakt. (Weekblad de Courier.) Een twaalftal jaren geleden kocht een ingezetene eenige afbraak van het voormalige huis te Britten van Leiden en kreeg toen op dien koop toe eenig oud be hangsel. Bij het afnemen daarvan bleek het hem dat het eerste of oorspronkelijke behang uit tapjjtvverk be stond en daarna achtereenvolgens vijf malen, met. telkens nieuwe duurzame behangselpapieren, was overdekt ge worden waardoor de ouderdom van liet eerste misschien op 300 jaren en meerder kan geschat worden. De ei genaar liet het tapijtwerk in den Rijn afschrobben en tot zijn verwondering was het behang niet alleen volkomen gaaf, maar na gedroogd te zijn bjjzonder fraai van teekening en kleuren zoodat liet. steeds de verwonde ring trok van hen die zich ten zijnent vervoegden en dit tapijt betraden, daar de eigenaar een groote en eene kleine kamer daarmede had belegd. Nu heeft het elf jaren als zoodanig dienst gedaan en thans heeft hij het voor eenige honderden guldens verkocht, aan den hoer M. A. Try bits, koopman te Gouda, zijnde het erkend als een kostbaar en kunstig met de naald en met zijde bewerkt Gobelins tapijt, een jagt voor stellende. Uit Winschoten wordt van 17 Mei gemeld: In onze nabijheidte Beerta, had eergisteren op kleine schaal, hetzelfde plaats wat onlangs in Virginië, te Rich mond, op zoo groote schaal gebeurde en zoo ongelukkig afliep. Te Beerta was do afloop echter gelukkig. Der tien personen waren bezig met het plafonneeren van eene groote zaal in een logement, toen de hooge stelling waarop zij stonden naar binnen storttetengevolge van liet breken van balken waarop de stelling steunde. Elf der arbeiders vielen met de planken enz. naar bene den, terwijl twee zich nog aan ijzeren stangen konden vasthouden totdat zij werden verlost. Er bevond zich op dit oogenblik niemand in de zaal beneden zoodat alles nu met lichte kwetsuren is afgeloopen. Eenige dagen geleden zou te Fresnes in België opeen voltooide kerk de weerhaan worden geplaatst, welke arbeid met zeer groote bezwaren en gevaren i9 verbonden, en van den werkman, die zich daarmede belast, eene groote mate koelbloedigheid en stoutmoe dig beleid vereischt. Toen echter de iveêrhaan zonder tegenspoed op zijn plaats was gebragt, gaf de aannemer des avonds aan zijne werklieden een klein souper. liet feest was zeer vrolijk, en bet re gende toasten op den beid, die. zoo moedig en vlug bet gevaarlijk waagstuk bad volbragt, toen onverwachts de beid van den avond in twist geraakte met. den aannemer over het hein toegezegde loon. De arbeider werd toornig om deze schennis van bet eenmaal gegeven woord; bij stond, zondereen woord te zeggen, van tafel op, beklom in weerwil van den duisternis den toren, bereikte de spits, nam den pas geplaatsten weerhaan weg, klom weêr naar beneden, bragt den weerhaan aan zijn baas, en zeidc: Ziedaar, ga gij hem er nu maar weer op zetten, als gij durft of anders geld bij de visch, mannetje Een zeldzaam voorbeeld van waarheidsliefde en kicschhcid is onlangs gegevendoor den beer Philip Herz,ecn der grootste piano fabrikanten te Parijs. Bij de tentoonstelling in 1867 inet goud bekroond, mogt bij verwachten tol ridder van bet Legioen van Eer bevorderd te worden. In die verwachting heeft bij de aandacht der regeeriug gevestigd op een zijner werklieden Marcus Knnsl. Hij deed dit onder de verzekering, dat deze mcesterknecb t meer dun iemand anders tot de voortreffelijke inrichting zijner piano's bad medegewerkt. Op grond daarvan heeft de regeering Knust benoemd tot ridder van het Legioen van Eer. G<'nieii<jd« berigten Eenige jonge lui te 's Heer-Arendskerke, worden ver zocht, den baas zoo niet meer te spelen op eene ver gadering en geen aangezigten aan stuk te krabben ery%een hoofden te verwonden. In do laatste jaren t'ocli is het maar moeijelijk geweest om die vergade ring bijeen t.e houden, en nu reeds zulk een schandaal te maken, dat beveelt niet aan en kan wel eene ont binding ten gevolge hebben; dus: Jongensdenkt dat 't leeljjk staat Als gij aan liet krabben gaat Dit doen toch maar meest de katten, Met de muizen en de ratten. Te T. beeft eene jonge dame een presentje aan eene vriendin gegeven, en heeft het later door het geregt laten terughalen. Aldaar heeft een heerschap bjjna elke week eene meid noodig, omdat de kribbe zoo hoog hangt. Een meisje te T. heeft een kleinigheid aan haren vrijer in bewaring gegeven en toen heeft de moeder van den vrijer, haren man met dat goed naar een sabel man gezonden, dat de sul ongaarne deed, maar hij heeft niet veel te zeggen. Te Middelburg moest een naaldridder zoo veel onwaarheden van anderen niet rondventen, maar zijne vrouw wat Christelijker behan delen, dat zoude hem beter passen. Ook aan zijn knecht is een steekje los, zoodat die beide ridders wel eens gekeerd moesten worden. Een juffertje te H. wordt aangeraden, zoo niet op eene stoomboot te loo- pen jagen, en geen giften te geven om den stuurman in de fuik te vangen, daar zij dit toch niet raden zal. Op de haven te Brouwershaven uioest eene dame geen kwaad stoken tusscben een vrijer en vrijster, want het kan haar toch niet baten. Een dametje te Zo. wordt gewaarschuwd zelf zoo niet te vrjjen, anders zal zij nog in de strikken blijven hangen; en: Komt. het kind soms nog te trouwen, Dan zal het haar zeker rouwen, Want dan krijgt zij met de tang, En van 't werken is hij bang. Op de vrijdags markt te Commentry heeft een vrou wengevecht plaats gehad. De stadsvrouwen namelijk hadden besloten minder geld voor de boter en eijeren te geven als zij gewoon waren, daar alles toch veel te duur is. Eindelijk ging de markt aan, en de boerinnen vroegen dezelfde prijzen. Volgens afspraak werden schier al de eijeren stuk geslagen en de boter op den grond ge worpen, terwijl anderen zand en vuil over de boter en boerinnen wierpen. 'tWas kermis; de stadsvrouwen en de boerinnen vlogen elkander aan, de mutsen van het hoofd en de nagels in de wangen. De velddochters zouden de zege behaald hebben, m.tar al de jonge straat bengels der stad hielpen hunne moederszoodat de boerinnen moesten vlugten en in eene kerk de wjjk namen. Corresp oud eu tie. Wegens plaatsgebrek zjjn wij genoodzaakt eenige ingezonden stukken tot volgende Nos. uit te stellen. -

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1