PILLEN HOLLOWAY KERKBOEKEN Meekr ap-Berich t. erteuficu. Publieke Verkooping. e i i t ■i Eenige Stoofportiën Eene partij TIENDEN EEN SCHUUR u BliBif BB WHIR. POLDERSUITSLAG een zwartbonte VAARS, MUIZEN- TA R WE, BM11L& S. Ochtman Jz. te Zierikzee, V e r v o I g I) u n d e 1 Ontvangen bij C. RalJ.Cz. Ainerfoorts Dieniet, In de Likeurstokerij: W MUM), V\\ B. JOPPE, JZ.. Behangselpapier en Randen; LAIVDB011VWERKTIIIGEN. StroosnijdersMoesmakers enz. M LUIL- COMMANDIET KAS, PHOTOGRAPH1E. Leverantie Steenkolen. -M- doctor, die terstond ontboden werd, verklaarde dat er inderdaad sporen van vergiftiging aanwezig waren. By nader onderzoek bleek het, dat het vleesch, waarvan zy gegeten hadden, afkomstig was van eene aan eene zekere ziekte gestorven koe, die men geneesmiddelen had ingegeven, waarvan het hoofdbestanddeel vergif was. Hoewel de familie nog niet geheel is hersteld, schynt men het gevaar te boven te zyn. Ook in 't naburige Over- veen zijn vele personen, die vleesch van deze koe gegeten hadden bedenkelijk ziek geworden, zelfs zegt het gerucht dat er iemand aan overleden is. Van een eu ander is aangifte bij de politie gedaan. Zaturdag voormiddag had in de duinen te Katwijk een treurig ongval plaats. By het schijfschieten op 200 passen, op de éenmansschyf, werd de soldaat Cats getrof fen door een kogel, die, op den rand der schijf afstui tende, den ongelukkige tot in het hart drong. Ilij deed, naar wjj vernomen alleen den uitroep; o God, ik word geraakt!" 011 gaf eenige oogenblikken daarna den geest. De diensttyd van den op deze wijze omgekomen militair zou binnen weinige dagen verstreken zijn. Do aanvoer van aardappelen te Deventer is thans zoo aanzienlijk dat de prijs reeds tot 2 a 2,50 per mud gedaald is. Gcnioiitfde borigten. De gemeente Breskens geniet thansin vergelijking van de laatste 8 maanden, een bijzonder groot voorregt. Er regeert thans al een dubbel dagelijksch bestuur. Zoo wel de oude ontslagen wethouders als de nieuw be noemden, komen nu naar de vergadering van Burge meester en Wethouders. Als ieder daar nu wat doet tot welzyn van de gemeente, dat te hopen is, dan zal spoedig het veel voorhanden zijnde werk wat opschie ten, en do 8 maanden vacantie, die de meeste heeren genomen hebben, zullen weldra volstrekt geen invloed meer op den gang der zaken uitoefenen. Zoo komt alles toch weer eens teregt, als men maar geduld heeft. In Engeland bestaat het plan om op bakkers, slag- ters en winkeliers een streng toezigt te houden, en bij het ontdekken van to ligt brood of paardenvleesch voor rundvlee9ch of vervalschte eetwaren, enz., die bevinding op een placaat met groote letters in den winkel aan te plakken waar het bedrog ontdekt is opdat ieder zou weten waar er bedrog plaats heeft. Te Londen is eene dames-societeit opgerigt, waar niemand lid van worden kan, of zij moet voorzien zyn van goede getuigschriften. De Nieuwe Arnhemsche Courant meent te weten, dat, wanneer er eene inkom sten-belasting wordt ingevoerd, al de Geldersche ba ronnen het land zullen verlaten, en hunne buitenplaatsen en huizen voor afbraak zullen verkoopen. Waarschijn lijk zullen zij zich dan vestigen in Westphalen, waar zy goedkoop kunnen leven en roggenbrood met spek eten. Te Amsterdam is een vrek overleden die vele huizen had, en toen hem gevraagd werd, wat er met de huurders zyner huizen moest gedaan worden, zeide hij: „Opslaan! opslaan!" Na dit aanbevolen te hebben, gaf hij den geest. Wat men zelden ziet, heeft men te Middelburg gezien. Daar is een agent van policie met zyn huisgezin en inboedel op straat gezet. Nu die menschen mogten ook wel opslag krijgen. Een timmermans-zoon te S. wordt aangeraden, geen onwaar heden te verspreiden wegens het drinken van melk; dit niet nalatende zullen er andere zaken van hein be kend gemaakt worden; maar Een aantal woorden zonder slot Zijn 't ware kenmerk van een zot. Te W. moest eene smids-dochter zoo veel niet praten over de jongens, daar zy met haar babbelen niemand krijgen kan. R e g t s z a k e n. De Arroud.-Regtbank te Zierikzee heeft den 13 Mei jl. de na volgende vonnissen in strafzaken uitgesproken 1°. W. L. oud 20 jaren geboren te Oudvossemeer, wonende te Tholen, naaister, beklaagd van in den loop des vorigen jaars ten huize van den Heer B. B. te Tholen, alwaar zij als naaister tegen loon werkzaam was, ten nadeele van Mevrouw B. arglistig te heb ben weggenomen en zich toegeëigend een pholographisch album en een mesje met eeu zilveren heft je, is, ter zake van diefstal ge pleegd door iemand, die in de woning, waar hij gestolen heeft, ge woon was te werken, onder aanneming van verzachtende omstan digheden (geringe waarde van het ontvreemde en jeugdige leeftijd der beklaagde) veroordeeld tot gevangeuisstraf van éénc maand, in eenzame opsluiting te ondergaan. 2°. a. J. R. huisvrouw van A. K. oud 32 jaren en b. D. S. huisvrouw vau A. A. K. oud 34 jaren, beide geboren en wonende te Sint-Mnarten9dijk, arbeidsters, beklaagd, dat zij in de Maand April jl. elkander op de straat te Sints-Maartensdijk hebben gesla gen, getrapt en in het anngezigt gekrabt, zijn, ter zake van het moedwillig toebrengen van slagen aan iemand, goenerlei ziekte of beletsel van Ie werken veroorzaakt hebbcude, onder aanneming van verzachtende omstandigheden (het niet gebleken zijn van eenig gel delijk nadeel en de bekentenis der beklnngden) veroordeeld ieder tot gevangenisstraf van één dag. 3°. C. M. L. huisvronw van A. V. wonende te Sint-Phïlipsland, beklaagd van den 12 April jl. drie einden van paaltjes te hebben weggenomen en zich toegeëigend van een rondom afgesloten stuk weiland onder de gemeente Sint-Philipsland, is, ter zake van dief stal met inklimming op eene plaat9, die niet als bewoond huis moet worden aangemerkt, of daarmede gelijk gesteld, onder aanneming van verzachtende omstandigheden, (geringe waarde van het ont vreemde en armoede der beklaagde) bij verstek veroordeeld tot gevangenisstraf van acht dagen. 4°. E. H. oud 28 jaren, geboren te Stavenisse wonende te Burgli, dienstbode, beklaagd a van in de maand November II. in de keuken van den heer, bij wien zij alstoen dienstbaar was, aan K. de K. huisvronw van J. B. te hebben verweten dat zy een rijks daalder van haai' gestolen had; b. van op den 18 Maart II. op de plaats achter eene woning te Brouwershaven aan dezelfde K. dc K. verweten te hebben dat zij, 10 jaren geleden, als h in de Zand straat te Rotterdam gezeteu had, en c. van op den 19 Maart 11. in den winkel van H. J. B. te Brouwershaven verhaald te hebben, terwijl die winkel vol volk was, dat dezelfde K. de K. een rijksdaal der van haar gestolen had, inaar zij die had teruggekregen en er trotsch op was haar dit in persoon te hebben knnnen verwijten, is, ter zake van het haar in de eerste plaats ten laste gelegde vrijge sproken, van het in de tweede plaats haar ten laste gelegde ontsla gen van nlle regtsvervolging, terwijl de Regtbank het haar inde derde plaats ten laste gelegde heeft gequalificecrd: »la9ter" door aan iemand op eene openbare plaats eene daad ten laste te leggen, die, ingeval zij plaats had, dengene, tegen wien zij geduid was, aan boetstraffelijke vervolging bloot zou stellen, en haar te dier zake onder aanneming van verzachtende omstandigheden (het niet ge bleken zijn vau in geldswaarde te begrooten schade en de bekente nis der beklaagde) veroordeeld tot betaling eener geldboete van ƒ8 bij wanbetaling, na daartoe te zijn aangemaand, te vervangen door gevangenisstraf van twee dagen. iLiJSt 5°. A. G. schippersknecht, wonende te Zierikzee, beklaagd van op den 19 Apri 111. aan den te Zierikzee gestationeerden Rijks-veld wachter J. Bakker, toen deze hem des avonds ten 10 ure uit de herberg van L. van G. te Scliuddebcurs wilde verwijderen, te heb ben toegevoegd: »ik verd. het voor jou de herberg te verlaten; ik heb meer geld dan jij", cn vervolgens buiten die herberg: ik ben een eerlijk menseh, maar ik zou niet gaarne zijn, wal gij bent, zoo een dievenleider, om zoo voor zeven stuivers iemand te verraden; want als je iemand verraadt, trekje zeven stuivers", is terzake vau belcedigiug met woorden aan een bedienend beambte in du waar neming zijner bediening gedaan, bij verstek veroordeeld tot beta ling eencr geldboete van ƒ8, bij wanbetaling na daartoe te zijn aangemaand, te vervangen door gevangenisstraf van twee dagen. Voorts al de veroordeelden in de kosten. Rotterdam, 16 Mei 1870. De stemming der markt was heden iets vaster. Er was meer vraag naar puike beste onberoofden en werden de hoogere vraagprijzen voor deze laatsten voor enkele partijtjes ook betaald. Houders van ordinaire soorten meenen nu ook hoo gere prijzen te moeten vragen, maar dit heeft weinig te beduiden, aangezien er toch geen vraag naar is. Coi'rospondentie. De heer Schoo van Groede beklaagt zichdat hjj de Nieuwsbode van Donderdag 12 Mei 11., waarin eeu ingezonden stuk van hem niet heeft ontvangen. De heer Schoo hoeft gelijk, wanneer hij opmerkt, dat het al een zeer zonderlinge speling is van het toeval, dat hij juist die bodeniet heeft ontvangen. Een jaar aaneen zoo meldt hij ons, ontvangt hij geregeld onze courant; ook nu hebben al onze andere abonné's te Groede het nummer van Donderdag ontvangen en hij juist niet. "Wij voor ons nu kunnen de stellige verzekering geven, dat wjj hem van het nummer van Donderdag niet zooals gewoonlijk één, maar vier exemplaren hebben toege zonden. Aan ons ligt de schuld dus niet. Aan wien ze ligt zal wel nooit uitkomen, is te denken. Maar dat toeval, dat toeval wat speelt dat den menseh toch aar dige parten 4Q|arige Echtvereenigfing -J VAN ABRAHAM FRENK e n SARA COHEN. Zierikzee, 19 Mei 1870. I O ïi <1 or 1*011 wcl Haamstede 13 Mei 187(». M. van DIS en N. STEEN LAND. Omlertro«>v<l C. JOH. van SPLUNTER Lz. van St.-Maartensdijk, en D. van der MEER. Zonnemaire, 14 Mei 1870. Op Zaterdag 21 Mei 1870, 's morgens 10 ure, zal de deurwaarder J. FRANSE, aan de haven te Brui- nisse publiek verkoopen Eene groote partij Grenen Schalen, Platen en Ribben, alles nieuw en van goede qualiteit. De Notaris J. M. BOUVIN zalop Vrijdag den 10 Junij 1870, 's voor middags ten 10 urein de Con certzaal te Zierikzeeten verzoeke van den WelEd. Heer S. de JONGE MULOCK HOUWER, publiek pre senteren te verkoopen EENE KAPITALE met WOONHUIS, SCHUUR, RAK- KEET en verderen TINHVIERmet daarbij behoorende BOUW - on WEILANDEN en TUHVzaraen groot 37 B. 02 R. alles staande en gelegen onder de gemeente Niemverkerk in Duive- landZeelandthans in pacht bjj O. van NIEUWEN- HUIJSEN, tot en met 1871en zulks eerst in perceelen en daarua in combinatiën nader by uittegeven Cata logussen omschreven. Information te bekomen op de kantoren van den Heer D. Q. MULOCK HOUWER en genoemden Notaris te Zierikzee. In de maand Junij aanstaande, zullen de Erfgenamen van wijien den WelEdclen Heer .1. A. BOLLE, met vegterlijke magtiging en ten over staan van den Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ, publiek verkoopen 11 Bund. 46 Roed. BOSCH onder Haamstede. £5 Bund. 99 Roed. GO Ellen BOSCH onder Burgh. in de Meestoven te Haamstede Renesse Noordwelle Eikerzee en „de Star" en ,/t Hart" te Zierikzee. in Westkerke. Scherpenisse en Wissekerke. te Haamstedegroot 27 Ellen. Het Erfpachtsrerht van een ERF aldaar, groot 32 Ellen, alles nader te omschrijven. p.l/., ton. p.ton. pAbjl. Hollandsche Ale ƒ10.65 5.45 ƒ8.10 Dubbel Princessebier - 8.65 - 4.45 - 5.85 Oud-Bruin - 8.65 - 4.45 - 5.85 Uitzet - 8.40 - 4.30 - 5.85 - 7.40 - 3.80 - 5.40 - 7.40 - 3.80 - 5.40 Maastrichts - 7.40 - 3.80 - 5.40 Princessebier 6,65 - 3.45 - 4.50 Engelsche Ale en Porter 40 Cents per flesch. Boyersch Bier 20 Bruin Gerste-Bier ƒ2.50 per kinnetje. Roode Bordeaux-Wijn 65 Cts. p. fl., ƒ27.p. anker. Médoc 75 - 31.50 Médoc-St.-Estèphe 90 - 38. Madéra van af 90 - 38. Portwijn 70 Cts. p. »/.2 fl., in kistjes van 24 halve fl. inclusief llesscheu en kistje a ƒ16.50. Kaapsche Wijnen in soorten, volgens prijs-courant. Roode en Witte Aalbessenwijn in puike kwaliteit tot zeer civiele prijzen. De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk bij voortduring tot levering van bovenstaande artikelen aan zijnde al deze BIEREN en WIJNEN, benevens EAU GAZEUSE, ook bij hem per flesch verkrijgbaar. Zierikzee. x ♦I- WAALE Verrenieuwstraat. De DIRECTIE van den Polder „de Vier Bannen" zal door het ministerie van den Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ, op Maan dag 30 Mei 1870, des morgens 11 ure, in de Herberg te Capellepubliek verkoopen ter grootte van O Bund. G£> Roed. Ellen, onder Ouwerkerksectie D, nos. 95 en 203. TE koop: ruim 2 jaar, bij J. BAL, te Sirjansland. onfeilbaar middel tegen het uitroejjeii van Ratten en Muizen. Verkrijgbaar bij Q M. S. POLAK, Drogist. Bjj den boekhandelaar zijn voorhanden: in VERSCHILLENDE FORMATEN met en zonder den op de Evangelisehe GEZANGEN. Hij beveelt zich beleefdelijk aan; ook tot het op nieuw derzelve. eene rtiiine sortering als GAREN, DUBBEL en ENKEL KEPER, DAMAST voor Rokken TAFELGOED enz.-alsmede BROEK- STOFFEN met en zonder galon voor Jongens, voorts voorhanden eene ruime sortering zuiver wollen BUKS- KING, heeft almede ter verkoop lst.e' qualiteit Wit en Zwart ENGELSCH LEER, eene ruime keuze Bruin en Zwart BOMBAZIJN en meer andere tot het Manufac- turenvak behoorende Artikelen, Tot levering houdt hij zich steeds aanbevolen. Zierikzee, Mei 1870.Verkoophuis. te bekomen alle soorten van LIKEUREN, BITTERS, GENEVER, BRANDEWIJN, Roode-, Zwarte- en Witte AALBESSENWIJN. Zierikzee. i -2 Dagelijks zijn ter te bekomen 143 stalen prijzen zijn billijk gesteldvan vele soorten zijn de benoodigcle rollen voorhanden, van de andere geschiedt de levering binnen enkele dagen. Ongefrankeerde brieven worden niet aangenomen. Hij houdt zich in de gunst zijner geëerde Stad- en Landgenooten aanbevolen. Zierikzee, C. BAL. J.Cz. Verkoophuis. ONTVANGEN EENE RUIME BEZENDING zoomede diverse WASCIIMACHINES van HORSBY» Ter beschikking van Heeren Landbouwers wordt weder onze ZAAIMACHINE gesteld tot het nemen van proeven. Bestellingen voor Dorschmacliines en Zaaimacliines worden vriendelijk verzocht tijdig op te geven, zullende tot de MINSTE PRIJZEN worden uitgevoerd. NARDTEN, LUCKERHOF C°. fV Fabrikanten van Stoom- en andere Werktuigen. De ondergeteekende verzoekt zijne geëerde begunstigers beleefdelijk, van af heden PAKJES eu BOODSCHAPPEN niet meer op den Dam te laten bezorgen maar aan zijn woonhuis, in het St.-Jacobstraatje, schuins over het stal van den WelEd. Heer F. KELLER, vóór of uiterlijk ten 3 ure des namiddags. 3 maand, opvraagb. 4 6 4 u HE ZIERIKZEESCHE DIRECTEUR M. C. DE CRANEJr. neemt gelden ie deposito een dag opvraagb. A 2 '/a 8 dagen ,3„ 1 maand 3'/, KOOPT en VERKOOPT EFFECTEN, belast zich met inensseringen, enz. t y De ondergeteekende brengt bij deze aan zijne begun stigers ter kennis, dat bij hem van heden af gelegenheid bestaat zich te laten PHOTOGRAPHE- REIN belovende eene accurate en civiele bediening. Ci. H. HOES, O Lange Nobelstraat. Zierikzee. Ik ondergeteekende attesteer bij dezen, dat de chocolade-fabriek van FRANZ STOLL- WERCK ZONEN te Keulen a. d. Rijn voor de zui verheid van hare fabrikaten instaat en hare bewerking vrijwillig onder de controle van de geneeskundige politie gesteld heeft; dat de tot de bereiding vereischte grond stoffen en bestanddeeleu, zoowel als de gereed zijnde chocoladen worden geanalyseerd en daardoor jegens de Consumenten voor zuivere chocolade cacao en suiker wordt ingestaan. Keulen, Dr. HERM. VOHL. 1 September 1869. /ff Bovengenoemde, met regt aan te bevelen Chocoladen/ zijn steeds verkrijgbaar gesteld te Zierikzee bij M.-J. de LOOZE ZOON en te Goes bij J. T. BOSCHOF. Zuiver bloed. Daar het leven9 vocht, zoo lang het in een' gezonden toestand verkeert, elk deel van het menschelijke ligchaam onderhoudt en vernieuwt, maar er daarentegen juist den tegen overgestelden invloed op uitoefent, zoodra het arm of onzuiver wordt, is het ten zeerste duidelijk dat elk middeldat den bloedsomloop niet bereikt eene kwaal nimmer kan uitroeijenmaar elk preparaat, dat in slaat is om eenen heilzamen invloed op het bloed, uit te oefenen, moet daarmede overgebracht worden tot eiken levenden vezel van het stelsel. Het hart, de longen, de lever, de uieren, de huid trekken allen hun voordeel uit den goeden toestand van het bloed. Holloway's zuiverende Pillen werken dadelijk en krachtig op de geheele bloed massahet zij in de gewone of in de slag aderen. Zij versterken de maag, brengen de lever en de nieren in orde, verdrijven de kwalen en verlengen het bestaan. Doosjes Pillen vanƒ0,80 ƒ1,85 ƒ3,— /"0,75 13,50/"20,50. Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,— - 7,05 - 13,85 - 20,95. Zijn op franco aanvrage ft Comptant te bekomen bij den heer J. BAL.Cz. te Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVRNNE tc Goes, STELLINGWERFF REINTEMA IIoofd-Dépöthouder te Leeuwarden, alsmede to Londen in de 533 Oxford Street vroeger 244 Strand. Die genegen zijn voor den tijd van één jaar, ingaande 1 Juli 1870 en eindigende 30 Juni 1871, STEEN KOLEN te leveren ten behoeve van den Stoom- bootdienst op de Wester-Sclielde worden verzocht hunne Inschrijvingsbiljetten vóór of op 1 Juni 1870, in te zenden bij den Heer I. LUTETJN, Directeur van voornoemden dienst te Vlissingen, bij wien inmiddels de noodige inlichtingen zijn te bekomen. TERSTOND benoodigd 3 TIMMERMANS- en een METSELAARS-KNECHT voor eenige maanden vast werk, tegen goed loon. Adres franco aan L. BOSHOFF, Wilhelminadorp. O. VAN STONDEN AAN een aankomende MOLENAARS-KNECHT benoodigd, bij A. J. SERLÉ te OuddorpZuid-Holland. Ook is er gelegenheid om een Leerling" te plaatsen. LEES IIIER! Tegen ƒ0,— per week, boven Itost en inwo ning, kan een bekwaam KLEEDERMAKERS-KNECIIT voor een jaar vast werlc bekomen. Adres met franco brieven liefst in persoon by J. BOCHOVE Tailleur te Oud-Beijerland. BEcSt» Door sterfgeval TERSTOND of zoo spoedig mogelijk eene DIENSTMEID benoodigd, bij Mejufvrouw de Wed. J. OCHTMAN, op de Varre- markt te Zierikzee. VS Door sterfgeval TERSTOND eene BOEREN-IMENSTMEI benoodigd, bij HENDRIKSE te Zonnemaire. Uitgevers: DELOOZE& WAALE. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2