JL 1 EB1S HOFSTEDE, U\ULPAPIEII,R:\H, DIVERSE llIOORSTEENSTIMffl g DE AHEAD, VAN B. .HIPPE, JZ„ De Kermis te Brouwershaven AANBESTEDING. Bekendmaking. zal geen voortgang hebben. EEN WOONHUIS, een completen Boeren-Inspan. H O F S T E D E, Boute- en Weilanden Heropening van het Verkoophuis 'h V\l BOFKVEKKOOPING LANDBOUW. Een Platboom Vaartuig, AL TE K 0 o p: 25 Schapen mel^ Lammees. S. OCHTMAN, Jz., te ZIERIKZEE Schoorsteenstukken, Stalen Behangsel en Randen, evenzeer die van Papieren en Linnen Gordijnen TE koop: OXHOOFDEN, UTkTo p: NAAIMACHINES. M- Oliedunne Slokholmer Teer, Echte Slokholmer bruine Teer Leverantie Steenkolen. In de Likeurstokerij: -) VERVOLGBUNDEL op de Evangelische Gezangen. Boas son, uit Middelburg N. H. SPIER, Verwer, D. H. Kaalhoofdigen. Schoonmaken. Huishoudin J. de JONG ZIJLSTRA Den Heer Dr. J. G. POF K o o r t s-D r u p p e 1 s. REISARTIKELEN. J. DE JONG ZIJLSTRA, W H u 1 p o n d e r w i j e r 41 Heden overleed tot mijne diepe droefheid, mjjn geliefde Echtgenoot GABRIËL JACOBS, in den ouderdom van ruim 74 jaren, na voorzien te zjjn ge weest van do II. S. der stervenden. Zierikzee, Wed. JACOJ3S, 13 Mei 1 87 0. Oiterman. Strekkende deze algerneene tevens als bijzondere kennisgeving aan vrienden en bekenden, zoo wel binnen als buiten de stad. Mogten wij het vorige jaar het zwaar verlies te betreuren hebben van het overlijden van onzen ge liefden Zoon zoo treft ons de tweede slag door het afsterven van onzen tweeden geliefden Zoon C. de BACK, in den jeugdigen leeftijd van 27 jaren, 9 maanden en 4 dagen in leven Sergeant-Schry ver bij het Ode lieg. Infanterie te Gorinchem. Zwaar valt ons dit verlies, en ook haar met wien hij op het punt stond, door den Echt vereenigd te worden. Doch laten wy berusten in den wil van Hem, die geen rekenschap verschuldigd is. Zierikzee, J. BUITLER. den 13 Mei 1870. K. BUITLER, Verstelde. Algerneene kennisgeving. - Heden overleed tot onze diepe droefheid onze jongste lieveling JACOB A ADRIANA in den aanval lige» leeftijd van bijna één jaar. Zierikzee, L. N1VELLE. 14 Mei 1870. P. J. NIVELLE, geb. Schouten. Algerneene kennisgeving. A Heden overleed tot onze diepe droefheid ons jongste kindje JOHANNA ELIZABETH, in den ouder dom van 5 maanden. Zierikzee, M. BEKS. lü Mei 1870. A. C. BEKS—Korte. v De ondergeteekenden betuigen hunnen luirtolijkoii <lank voor de vele be- bewyzon van deelneming, ontvangen bij gelegenheid hunner 25jarige Echtvereeniging op 14 dezer. Zierikzee, P. van KAMPEHOUD. lb Mei 1870. C. van KAMPEHOUD, Gillesbn. benevens hunne dankbare Kinderen. zal gehouden worden op den gewonen tijd vallende do voornaamste kermisdagen in dit jaar op V i*ij«lag, Zatiii-cls i<g en Maandag den ÏO, 11 en 13 Jnnij 1H70. De Burgemeester J. M. LOCKER de BRUIJNE. De CENTRALE DIRECTIE van Schouwen, w Burgh en Westlandherinnert bij deze be langhebbenden dat bij hare publicatie van heden is aangekondigd ecne INSPÏECTIK, welke naar aanleiding der Art. 10, 17, 181921 en 22 van het Reglement van Politie voor de Polders in Zeeland, vastgesteld den 5 Julij 1807en afgekondigd den 9 Augustus daaraanvolgende [Prooinciaalblqd No. 92 van 18G7) derf/23 Mei aanstaande en volgende dagen zal gehouden worden op het SCHOONMAKEN der Watorgiing'ciiDnminenBui/on en Zijlen en ook op allo hindernissen van goeden waterafloop in de Slooton waarvan de bedelving in 1857 tot en met 1869 is voorgeschreven en opgenomen. Zierikzee, den 9 Mei 1870. De Centrale Directie voornoemd B. C. CAU, Voorzitter. J. L. de JONGE, Ontv.-Grif fier. De DIJKS-DfRECITE van den polder DE VIER BANNEN van Duiveland, zal op Zaturdag don 21 Mei 1870, des voormiddags ten elf uur, in de Herberg van Droog endijk te Kapelle in Duiveland, jAN BESTE DEN: X>e gewone Aarde-, Kram-, Bijs- en Steonglooijing-workon van g;(Mno1<1oii poldtu* voor drie aeh- tereenvoljyeude jaren. Het bestek is op franco aanvraag tegen betaling van f 0,25 te bekomen bij den Boekhandelaar van DIS- HO EC K te Zierikzee. De aanwijzing geschiedt gedurende vier dagen voor de besteding en inlichtingen zijn te bekomen bij den Heer P. LABRTJN te Zierikzee. De Dijks-Directie, J. van der HAVE, Dijkgraaf, f J. L. de JONGE, On tv,'Griffier. Met de Verkooping van de Hofstede van .1. van SCHOUWEN en Ervenzal men moeten betalen Cents voor Entree in de gelagkamer, waar voor men 30 Cents in gelag ontvangt, en de 20 Cents Entree met aftrek van de kosten voor den Armen. Wissenkerkk, C. van DAMME. 14 Mei 1 87 0. ft, De aangekondigde verkooping van 5 11. ''§3^9 39 R- 30 E- WEILAND, gelegen onder Kerhrerve, op 30 Mei e. k. f De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal ten verzoeke van zijn prin cipaal, op VKLJDAG ;JO MEI, /Kniiddago ure, (in plaats van Woensdag 18 Mei), in het Logement »de Faam," in de Meelstraat, te Zierikzee, publiek verkoopen mitsgaders eenige SCHUREN en EK VKN, te Zierikzee aankomende den boedel van wijlen den beer N. van den BOUT. j E OPENBARE VEHKOOPING van Op Maandag den 23 Mei 1870, des morgens ten 9 ure precies, zullen de kinderen en erfgena men van wijlen den Eerzamen MAR1NUS BRUIJNOOgE en zijne na hem gestorvene huisvrouw ADRIANA NIJSSEN, in de Gemeente van Kruiningen, op de nog door hen bewoonde Hofstede in den Oostinkelen polder, ten overstaan van den Notaris A. W. REMBGESgevestigd te Kruiningenpubliek verkoopen 7 PAARDEN van 2—17 jaren, 9 baatgevende MELK- KOEIJEN, 1 Vare KOE, 2 driejarige, 8 tweejarige en 2 eenjarige RUNDERS, 0 HOKKELINGEN, 66 SCHA PEN waarvan 40 met LAMMEREN, 10 VARKENS, 2 KAARNIIONDEN HOENDERS en EENDEN, 8 MENWAGENS, 1 KAPWAGEN, 1 CHAIS, 1 DRIE- WI ELS KAR, PLOEGEN, EEGDEN, SLEEPERS, MOL- BORD, 2 HOLBLOKKEN, in een ZAADZEIL. Verder BOUW- en ook MELK-, STAL-en ZOLDERGEREED SCHAPPEN, WAGEN- on PLOEGHARNASSEN, MEU BILAIRE GOEDEREN, SPEK en VLEESCH, BRAND HOUT, MUTSAARDS, enz. - IV.15. De Schapen te veilen bij partijtjes. De Notaris J. M. BOUVIN, rfal <fp Vrijdag den 1 Juli 1870, des voofr- middag8 ten 9 ure, in de Concertzaal te Zierikzeepubliek presenteren te verkoopen: EENE KAPITALE bestaande in WOONHUIS, SCHUUR en verdere GEBOUWEN, ERF en TTJIIV, met daarbij behoorende zamen groot 54 Heet. 81 ares 01 centiare. 93 ares 10 centiares \VIGILA.1VI>gelegen onder Zierikzee, sectie C, No. 330. 2 Heet. 99 ares 40 centiares WEILANDgele gen in de gemeente Eikerzee, sectie B, No. 211. 19 ares 80 centiares BOTJ WLAJVB, onder Duivendijkesectie F, No. 165. 4 Heet. 62 ares 10 centiares NVKILAJVIX, onder Kerkwervesectie I, Nos. 9, 10, 12 en sectie E. no. 43. Het Erfpaohtsregt van 10 aren 01 centiare Gronds, in de gemeente Krabbendijkekadaster sectie D, Nos. 17 en 18. yic -Anncleel in de Meestoof »'tHart," l/ï0 »de Wereld," beide te Zierikzee. Eene partij TIKIVIXEIV onder Oosterland en Ouwerkerk. Aandeel in het Barkschip »Luctor et Emergo," Boekhouders den Bouwmeester, Borsius en van der Leije te Middelburg. 1 /GAandeel in het Barkschip »Cornelïs Smit," Boekhouder Murk Lels te Alblasserdam. Toebehorende aan de erfgenamen van wijlen den Hoog WelGeb. Heer Jhr. W. D. de Jonge. Alles breeder bij uit te geven catalogussen vermeld, bij bovengenoemde» Notaris verkrijgbaar drie weken voor de verkooping, alwaar nadere information te be komen zijn. fU oj> DINGSDAG W MEI 1870, bevattende boven en behalve een ruime sortering 3IANTJFACTITREN, zooals zuiver wollen, halfwollen en katoenen BroekstofTen, Japon- stoiren, witte Goederen enz.eenige SPIE GELS met vergulde lijsten, allen van een glas, zoo ook BEDDEN, eenige SCHILDERIJKLOKKEN en vele andere GOEDEREN meer. Tot LEVERING houdt hij zich byzonder aanbevolen. Zierikzee 16 Mei 1870. C. BAL, J.C.Zn. to MIDDKIJIUliG. Die voor de naj aars veiling van BOEKEN, PRENT WERKEN, PRENTEN, LIEFHEBBERIJEN enz. ver langd in te zenden, adresseeve zich. bij de onderge teekenden Boekhandelaars te Middelburg. VAN BENTHEM JUTTING. Zuid-Bevelandsche Landbouwers, die ge negen mogten zijn te verkoopen eon of twee ilinke LANDBOUW- PAAHDENbeneden de jaar, geheven daarvan ten spoedigste» kennis te geven mon deling of bij franco brief aan den lieer Z. D. van der BILT LA MOTTHE te Goes. TE KOOP GEVRAAGD: PRjt TjalkvAnk of andev Schip, van T'ü» a lOÖ Lasten, om als Lichter te dier>en. Franco brieven met opgaaf van prijsouderdom grootte enz., onder het nomraer 11615 aan het Adver tentie Bureau van NfJGH van D1TMAR, Wijnstraat te Rotterdam. UIT DE HAND TE KOOP: met ongeveer 16 B. BOUW- en WEILAND, onder Oosterland. Te bevragen bij den Notaris J. M. BOUVIN te Zierikzee. bij M. GILJAM te Poortvliet: BERIGT DE ONTVANGST EENER KEURIGE COLLECTIE NIEUW UITGEKOMENE welke laatsten geheel gereedgemaakt door hem geleverd worden. Ook buiten de Stad worden de STALEN op franco aanvrage ter BEZIGTIGING gezonden. Hij beveelt zich bij vernieuwing beleefdelijk aan. bij M. F. C. de KATER. ui ooi je en gezonde 2- en 3jarige K.IEME3V, uit de „Henriëtta-polder" 30 per gemet.) Te bevragen bij C. van WESTEN, Zuidhoek. Cj 110. Sijsteem Grover en Baker. ƒ110. JOHs. ENZLINHorlogiemakerZierikzee. PUIKE te bekomen bij MULOCK HOUWER, Poststraat. JV per heele en halve tonnen tegen billijke prijzen te bekomen bij M, F. C. de KATER. Die genegen zijn voor den tijd van één jaar, ingaande 1 Juli 1870 en eindigende 30 Juni 1871, STEEN KOLEN te leveren ten behoeve van den Stoom- hootdieiist op <le Wester-Sehelde worden verzocht hunne Inschrijvingsbiljetten vóór of op 1 Juni 1870, in te zenden bij den Heer I. LUTËIJN Directeur van voornoemden dienst te Vlissingen, bij wien inmiddels de noodige inlichtingen zijn te bekomen. te bekomen alle soorten van LTKEUREN, BITTERS, GENEVER, BRANDEWIJN, Roode-, Zwarte- en Witte AALBESSENWIJN. Q Zierikzee. Iu den Boekwinkel van I?. do LOOZE te Zierikzee zijn verkrijgbaar: NIEUWE TESTAMENTEN met PSALMEN en GE ZANGEN met en zonder VERVOLGBUNDEL, gebonden in alle soorten van Banden. Heeft ook voorhanden den V E B VOL O- 1IUNDEL in klein formaat, zeer geschikt voor Heeren en Dames, de prijzen zijn: In heel bruinlederen Stempelbandje verguld op sneê 65 Ct. Maroltkoleder gebonden 70 Fluweel 80 J. W. MARKUSSE te Catsbrengt ter <28^^ kennis van liet publiekdat hij zich heeft gevestigd als HUURKOETSIER, belovende eene prompte en civiele bediening. y J. L. PINTO, gebreveteerd Tand meester der Vereenigde Staten van Amerika te Middelburgzal DON DERDAG en VRIJDAG aanstaande wederom te Zierikzee te spreken of te ontbieden zijn over alle Tancl- en Nlonclge- lirekenhet inzotten van Kunsttanden volgens de nieuwste methode, bij den Heer M. AUGUS TIJN, in het Logement „DE KROON." berigtdat hij WOENSDAG te Brouwershaven en DONDERDAG en VRIJDAG aanstaande te Zierikzee, bij den Heer van OPPEN, te spreken of te ontbieden zal zijn met eene schoone Collectie CHIRtTGIALE INSTRUMENTEN, BREUKBANDEN van af/13 per dozijntot de beste soortenwaaronder de BAN DAGES SOUFLET die de oudste Breuken herstellen ELAST. KOUSSEN, REGENJASSEN en MANTELS, CORSETS IIYGENIEK enz. enz. Neemt alle orders voor de "VLBWLBX J aan volgens de nieuwste kleuren. J berigt dat hij WOENSDAG en DONDERDAG te ont bieden zal zijn Hotel „DE FAAM." Beveelt zich ook bij voortduring tot verwen van Behangsels en Groi'clijiieii in twee kleuren. Werp uwe pruiken wegkoop "geen kwakzalverijmaar als THEOPHILE U per contract aanneemt om het haar weder te doen groeijen (geen haar, geen geld) dan mag men wel aannemen dat de bewonderingswaardige Ainerieaii-Balseni met geen goud te betalen is. Onfeilbaar tégen Koos en uitval van Haar. Het contract is 50, te betalen na volkomen Iiei*- g-roci. Franco aanvraag a ƒ2 de flacon bij THEO PHILE, Hofleverancier, Amsterdam,' St.-Nicolaasstraat. Dépots worden niet gegeven om de (echtheid te waarborgen. Tapijten. K a r p e 11 e n.' Ledikant- en Bem-kleecljes. Gang- en Traploop ers. Blokjes-, Bruine- en Biezeiimattcj Sport- en fijne Strooniatjes, IJzeren Ledikanten. IJzeren Wiegen, IJ z e r e n Vuur in a n d e n. IJzeren Luijermanden. IJzeren "Vorken- en Messenmand IJzeren Sleutelmandjes. IJzeren Bloementafels en Mandji Rotting Stoelen. Rotting Bloemtafels en Staandei Botting' Tafels enz. BORSTELWERK, ZEEMEN, RIJTUIG- en GLAZE SPONZEN, HOUTWAREN, BLIKWERK, enz. MAGAZIJN, POSTSTRAAT Braetïselie Tandendoctor WeenenStadt, Bognergasse. No. 2.' Ik betuig hiermede, dat het eelite ALiiatlieii Mondwater, ten gevolge van hevige kiespi gebruikt heb en na weinige oogenblikkên van dep bevrijd werd. Dit voortreffelijk middel, dat tevemi tandvleesch versterkt, is allen lijders aan te bevelen, Lindau, 13 Mei 1867. J. DöLZER, Koninklijk Machini Verkrijgbaar te Zierikzee bij M. S. POLAK, Drogi Nieuwe Haven, wijk C, no. 203te Middelburg W. P. van de KAMER, Apoth., te Goes bij J. van der DOES; te Bergen-op-Zoom bij P. F. APPE1 BOOM, Apoth, te Rotterdam bij T. van SANTEN KOLF: Apoth. en A. SCHTPPEREIJN Co., Verkoophui te Amsterdam F. v. WINDHEIM Co. Ver-koophuis Deze zoo algemeen en gunstig bekende Droppcli zijn door vele jaren gebleken ondervinding zeer ,ia te bevelen om hare uitmuntende Koortswerende wc king in ALLEDAAGSCHE-, ANDERDAAGSCHE- DERDENDAAGSCHE KOORTSEN, vooral ook slepende of langdurige Koortsen, alsmede bij zoogenaami BINNENKOORTSEN. Dezelve onderdrukken ui slechts tijdelijk de Koorts, zooals zoo vele aude koortsmiddelenmaar verschillen daarvan door ha: genezende eigenschappen. Ook bevatten deze Drop pols» niets geene schadelijke bestanddeelen. Zij zj verkrijgbaar a SO Oouts het fleschjemet berij van het gebruik, bij de Heeren: Amsterdam M. Cléban C°. Heiligenweg bij bet. Singel. Eindhoven, F. 11. van Bon. Goes, J. A. Ie Cointre. Middelburg, van de Kamer, Rotterdam, van Santenkolff, Korte Hoofdstecg. Zierikzee, J. M. Gasille. K o f f e r s. Dam csrcistassch en Spoor- on Reismandjes. Heorentasschen. Courier of Geliltasschon. Dames Necessaires. U eer en Necessaires. Trousses en toilet étuis. Wandelstokken en Parapluies. Tand- en IVagel sol u ij ors. Iileeren- en Hoedenborstels. Triseer- en fijne Kammen. Scheerkwasten. Toilet- en Schcerzecpen. Fyne Odeurs en Eau de Cologne Sponzen en Sponzezakken. MAGAZIJN, POSTSTRAAT. Aan de OPENBARE LAGERE SCHOOI te Axel, [Zeeland), wordt een verlangd. Jaarwedde ƒ350,- Belanghebbend worden verzocht, onder overlegging der vereischte stn kenzich met franco brieven vóór den eersten Ja' 1870, bij den Burgemeester dier gemeente aan te melde TERSTOND een TIMMERMAlN KNECHT benoodig'dvoor een jaar vast wer benevens eene Burger-Dienstipeid JAC. BROUWER te Oosterland. »tni ei TERSTOND eene DÖCNSTMFJ benoodigd die met de w a s c h kan omgaan te vragen bij de Uitgevers dezes. TERSTOND eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigdb|j JAN LIEVENSEonder Nieuwerh in Duiveland. Uitgevers: DE LOOZE .V WAAL' Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP. BURGI zjjn voort des namic li EST EL Het b SOI De aanv Mei a. s., Best' krijg baar 25 cent. De tec van den C Zieri:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2