«o. 2775. tra. ïu les, LAi Dingsdag 17 Mm 1870. 26sleJaarg. e,sturen en Administration-. Bekendmaking. Bekendmaking. Verpachting. Nieuwst ij dingen U* Meekra p-B e r i c h t. van Middelburg en Zierikzee. f din» «atte, 3S. aiMlc, I. iiuljeg nder SLAZES z. LT. lijden, haauis- 10.65, worden aal-Dé- F 154. M. P. VI18' MANS. SS. teer de ER'g n te be bij den zerwawa XJ IF n zonder daarvan beloond if van uèth dtSÉ bben, g( he^zi nde rij' DER L33VSJ i,st werk ■i<l !HT rieven te treden, :oht. jaar vast aen maker 2ID; EID iuwerkerl EID KRABBE EID EID ertpdezei AI® MP. ZIERIKZEESCIIE NIEUWSBODE. iriRGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee ken bekend dat HENDRIKUS JOHANNES KOE- lETS, smid, wonende in deze gemeente, vergunning ft gevraagd om zijne smederij te verplaatsen vau buis plaatselijk gemerkt, wijk C. n°. 327//., naar huis, wijk C. n°. 3274, in de Bagijnestraat, en dat information j0 commodo et incouimodo betreft'ende verzoek zullen worden gehouden op Woensdag den Mei aanstaande, te 12 uur des middags in de ge- ,ie vergaderkamer van het Bestuur, ten Raadhuize; lende allen, die tegen dat verzoek bezwaren mogten |en inbrengen, alsdan inde gelegenheid zijn om in hnn ,ang te worden gehoord. Zïerikzeh, den 13 Mei 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMER1NS. )e BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken- van belanghebbende ingezetenendat zij die voor het soen van 1870 op 1871, een jaebt- of visoliaote |an»enzich daartoe ter Gemeente-Secretarie behoo- aan te'inelden, en dat zij, dioter zake van onverrao- eene kostelooze vergunning om te visschen wenschen te ■omen aldaar zullen moeten overleggen de bewijzen toestemming door eigenaren van het vischwater af te enmet uitnoodiging om die aanvragen zoo spoedig gelijk te doen opdat ieder in tijds van zijne acte zou nnen voorzien zijn. Zierikzee den 2 Mei 1870. B. C. C A U. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie vet zijn voornemens op Woensdag den l'sten Junij nstaande, te twaalf uur des middags, op het Raadhuis, het openbaar te VERPACHTEN De grasmaaijing van het onbeplant gedeelte van het geëffend terrein der Zuid-Zelke huiten de Zuidha venpoort in deze gemeenteten Noorden en Zuiden van den provincialen straatweg naar Zijpe, voor dit loopende jaar jaande met den dag der goedgekeurde verpachting eindigende den 31 December van dit jaar, en zulks dezelfde voorwaarden waarop deze grasmaaijing in vorige jaar is verpacht geweest en die van heden ter lezing liggen ter gemeente-secretarie. Zierikzee, den 11 Mei 1870. De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. rti Parijs, 13 Mei. De definitieve uitslag van de jongste raming is heden avond bekend geworden. Met Algerie, leger en de vloot medegerekend bedraagt het aantal 7,336,434, dat der neen's 1,560,709. De ongeregeldheden hebben zich niet herhaald en kunnen geëindigd worden beschouwd. Dc keizer en de keizerin reden iren namiddag ten 21/2 uur in een open rijtuig van de Tuilerien Je Boulevards rond, en braglen een bezoek in de kazernes,waar met levendige toejuichingen werden ontvangen. Frankrijk jntzijn krisis Ie hebben doorloopen, zonder dat geweld noodig eweest. Er was trouwens zulk eene indrukwekkende troepen- ontwikkeld, dat elke poging tot oproer eene roekeloosheid woensdag avond schijnt de wijk Belleville en de faubourg du iple geheel in staat van beleg te zijn geweest: de troepen biva- rden in de open lucht. Tegelijkertijd deden de gevangenen in Roquette eene poging tot verzet; één der bewaarders werd ge en twee anderen werden gewond, doch de orde was ook daar :cr spoedig hersteld. Intwerpen 13 Mei. Te middernacht is brand jebarsten in eene groote fabriek van bïndrotting, eigendom toebelioorende aan de firma van Oye van irne. Het geheele gebouw is vernieldslecht de vier ren zijn blijven staan. De schade is zeer aanzienlijk, werklieden zijn door dit onheil van hun middel van taan beroofd. - Volgens het weekblad Recht door Zee, was eene uw van meer dan 70jarigen leeftijd te Antwerpen, broodsgebrek gedrongen, eenige maanden gele- verpligt een schilderijtje, dat zij vele jaren in it had, te laten verkoopen. Haar buurman belastte met den verkoop en vervoegde zich bij een der meest lende kunstkenners, die het stukje aankocht voor francs. De arme vrouw begaf zich daarop naar den 'per en |kreeg behalve de bedongen som nog 10 francs rboven. m dit schilderijtje, voorstellende een Ecce eo, heeft men later een meesterstuk van Quintin isijs herkendhet werd toen voor 30,000 francs over man aan den lieer Stevens te Brussel, die het naar ijs zond. Aldaar werd hem reeds 90,000 francs ge en door een liefhebber, doch voor deze som wil de enwoordige eigenaar het niet verkoopen. Deventer10 Mei. Wij schijnen tot die jaren te keeren, waarin de dienstboden zich bij de in- etenen verhuurden onder beding van slechts twee malen per week zalm bij het middagmaal te zullen ontvangen. Immers werden er gedurende de laatste dagen aanhondend zalmen in den IJssel gevangen. Gis teren was dit weder het geval met den visscher Gerritsen die er een ving welke liet gewicht had van ruim 1 ö1/^ kilogrammen. Deze [werd hieraan de vischraarkt tegen ƒ0,90 a ƒ1,10 per half kilo verkocht. Zooals DingsJag jl. te Veenentlnal verkoopiog i9 gehouden, gebeur zeker maar zelden. De geheele inboedel, die daar verkocht is, en die, naar men zegt, eene waarde had van min stens zestig duizend gulden, heeft nauwelijks honderd gulden opgebragt. Dc inwoners van die plaats hebben zamen eens duide lijk willen laten zien, dat hun, die het onderste uit de kan willen hebb^nj het lid op den neus valt. De vork zat aldus aan den steel. De erfgenamen van eene onlangs overleden vrouw wilden vau eene billijke schikking niet weten en noodzaakten den weduwnaar tot verkoopiug. Deze, die in zijne woonplaats de algemecnc achting geniet en zulks waardig is, heeft uu zelf, dewijl-niemand geld bood, den geheelen inboedel als 't ware voor een zuur gezicht kun nen ko^jH^i. Een vreemdeling, die nog kooplustigen misschien niet op de hoogte van de zaak was, werd heel spoedig aan het ver stand gebragt, dat hier niet te koopen viel. Onder anderen brag- ten twee gouden horloges zamen tien cents op; hetzelfde gold een zilveren servies. Voor paard en rijtuig werd drie kwartjes betaald, enz. Is het wonder, dat de onderhoorigen van den verkooper (hier ook koopeij door hunnen patroon kostelijk zijn onthaald, in twee rijtuigen, met vlaggen en wimpels versierd een rijtoerlje maakten, en overal waar zij passeerden, hunne vreugde zingende lieten blijken. 's Gravcnliage, 14 Mei. De heer Heemskerk heeft in de zitting der Tweede Kamer van heden den min. van binnenl. zaken geïnterpelleerd omtrent de herziening van den kiestabel. De minister heeft geantwoord, dat het voorstel tot herziening van den census nog in dit zitting-4 jaar zal worden ingediend, zoodat zij in ieder geval zal kunnen werken bij de verkiezingen van 1871. Tegen Maandag is aan de orde gesteld het wetsontwerp tot afschaffing der doodstraf, terwijl daarna de discussie over de suikerwet een aanvang zullen nemen. Blijkens het antwoord van den Min. van Fin. op het voorloopig verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp, houdende bepalingen omtrent den accijns op den wijn stelt de Min. thans voor de gewone aalbessenwijn onbelast te laten. Volgens geruchten zal de Min. van Buiten 1. Zaken zijn ontslag nemen en als gezant te Florence benoemd worden. Als zijn opvolger word de heer Crcmers genoemd. Het berigt in vele dagbladen vermeld, als zou Z. M. de kosten der verpleging van Dirkje Veldhuizen betalen is gebleken onjuist te zijn. ZiexgilKzee» 16 Mei. De inspectie over de ver lofgangers der nationale militie der ligtingen van 1866 67 68 en 69 zal plaats hebben Te Cortgeneop Woensdag 8 Junij, des morgens ten 11 ure; te Zierikzee, op Vrijdag 10 Junij des morgens 10 ure; te Brouwershaven, op Zaturdag 11 Junij, 's mor gens 10 ure; te Tholen op Maandag 13 Junij, 's morgens 10 ure; te Goes, op Woensdag 15 Junij 's morgens 10 urete Kapelle op Donderdag 16 Junij 's morgens 10 ure. Benoemd tot telegrafist-leerling T. Zoeter, thans klerk bij 's rijkstelegraafkantoor te Dordrecht. Van af 15 Mei zijn de brievengaarders te Ellewouts- dijk HoedekenskerkeKapelle en Ovezande belast gewordenmet het in ontvang nemen en uitreiken van aangeteekende brieven en geld-artikelen. De heer J. Soutendamopzigter der gemeente werken te Goes, is heden benoemd tot Directeur der Stads-reiniging te Leeuwarden, waartoe zich 221 solli citanten hadden aangemeld. Te rekenen van den 15 Mei is het telegraafkan toor te Tholen, op zon- en feestdagen geopend van 8 9 uur voor- en van 12 3 uur namiddags. Men Tdeelt uit 's Gravenhage mededat bij hot wetsontwerp houdende invoering eener inkomstenbe lasting, het quautum dier belasting is bepaald op vier percent van het inkomen, terwijl tevens de belastingen op de zeep, het patent en dergelijke worden afgeschaft. Op den 24 dezer zal voor het prov. geregtshof in N.-Holland teregt staau Dr. F. S. Elders, med. doctor en practiserend geneesheer te Haarlem beschuldigd van valschheid in een onderhandsch getuigschrift. De be schuldigde zoude namelijk op 17 Febr. 11. in zijne hoe danigheid van doctor een certificaat geschreven en onderteekend hebben, waarbij hij verklaarde, dat Mr. Wiersma, vroeger reeds in het krankzinnigengesticht Meerenberg verpleegd geweest, wederom in zulk eenen toestand verkeerde, dat zijne opname in een krankzin nigengesticht noodzakelijk is te achten, ten einde onge lukken te voorkomen, welke verklaring door hem zou zijn verzonnen, terwijl de heer Wiersma op dat tijd stip niet krankzinnig was, en alzoo door hem zou zijn afgegeven met het bedriegelijke doel om gemelden heer, over wien hij nimmer gepractiseerd had en dien hij sedert maanden gezien noch gesproken had, uit diens woning te verwijderen, omdat deze zich sedert den vorigen dag verzette tegen zijne bezoeken aan diens echtgenoote, met wie de beschuldigde in ongeoorloofde betrekking zoude staan en om op die wijze gemakkelijker omgang met haar te hebben. De beschuldigde zal worden verdedigd door Mr. J. A. Levi, advocaat te Amsterdam. Als eene bijzonderheid meldt men uit Renswoude, dat op een buiten in die gemeente eene eend haar nest in gereedheid gebracht en hare eijereu gelegd heeft in het hok van een herdershond. De hond, die anders heel mak is en rustig blijft, als een bekend persoon zijne woning nadert, begint nu in dat geval te brommen en zijne tanden te laten zien. Hjj wil dus blijkbaar zijne nieuwe huisgenoot beschermen. Men is nieuwsgierig hoe het gaan zal, als over eenige dagen de kiekens voor den dag zullen komen. Men verzoekt, ons te melden, dat in strjjd men ons vorig bericht, het ctntwerp van steenweg tusschen St. Kruis en St. Laureins niet is van de hand gewezen, maar aangenomen. Er was kwestie van eenen steenweg, te leggen van Aardenburg langs St. Kruis naar St. Lau reins. Dit ontwerp, op voorstel van den heer Bomrae in twee sectiën verdeeld, is met eene groote meerderheid aanvaard. Des te beter. Dour den gemeenteraad van Cadzand is tot secretaris be noemd de lieer PI. G. Fokker, secretaris der gemeente Znidzaude. In de Gazette van Eecloo wordt gewaagd van eene soort van regeeringloosheid, die te Breskens heerscht. Als een curiusiteit melden we dienaangaande het vol gende Tegen Maandag 2 Mei des morgens te tien uren waren de leden van den raad bijeengeroepen, terwjjl de tweede vergadering bij niet genoegzame opkomst (volgens convocatiebriefjes) zou plaats hebben des avonds te zes uren van denzelfden dag en de derde vergadering den 3 Mei des vooriniddags te 10 uren, voorts wa» op het convocatiebriefje te lezen „In de derde vergadering wordt overeenkomstig art. 49 der gemeentewet gehandeld." Dan wat geschiedt er? In de noodig geworden tweede vergadering ('a avonds te 6 uren) komen vijf leden van den raad op. Zoodra de vergadering echter geopend was, maakt een der leden de op^ui-king, dat deze vergadering onwettig was, wijl de in art. 49 der gemeentewet voorgeschreven tijdruimte van oproeping niet was in acht genomen. Hier was natunrlyk nirtls tegen in te brengen en de vergadering ging uiteen. De 3de vergadering kon nu natuurlijk den volgenden morgen te 10 uren ook niet gehouden wordt. Per bel van het gemeentehuis laat de burgemeester-voorzitter dan ook den volgenden morgen te 8 uren het volk bjjeenroepen en laat aflezen, dat de tegen 10 uren van dien dag aangekondigde vergadering van den gemeente raad geen plaats zal hebben. Na afgelezen te zijn wordt die publicatie ook aan geplakt en de veldwachter wordt naar een paar raadsleden gezonden, die buiten wonen, om hun mee te deelen, dat de raad dien morgen niet vergaderen zal. En desalniettemin en evenwel nogthans te 10 uren verschijnt één raadslid, men houdt vergadering en men benoemt twee wethouders Uit Hanover wordt gemeld, dat de bevolking dier stad sedert een viertal weken in een soort van koorts achtige opgewondenheid verkeert. Omstreeks het midden der maand April vond iemand in het Georgepark eene dij en een scheenbeen van een man van jeugdigen leeftijd. Aanvankelijk meende men dat deze of geene jeugdige dienaar van Esculaap zijnen geachten medeburgers eens een vreemde gewaarwording had willen doen ondervinden dat hij het niet zeer prjjselijk voornemen had gehad, om eene rilling door de stad te doen varen. Het duurde echter niet lang of men trof op nieuw een deel aan van een verbrokkeld menschelijk ligcliaam en wel in de onmiddellijke nabij heid der stad. Nu bleef er slechts één vermoeden over: namelijk dat een vreeselijke misdaad was gepleegd. Dezer dagen trof men in een dorp digt bij de hoofd stad gelegen weder eenige ligchaamsdeelen aan, zeer zorgvuldig in linnen zakken genaaid. Het behoeft niet te worden gemeld, dat de politie, hoezeer ook steeds waakzaamde hand nog niet heeft gelegd op den schuldige. Met den grootsten ijver wordt het onderzoek voortgezet, maar tot heden is het haar niet mogelijk geweest den dader van het feit op te sporen. Voor zoover men heeft kunnen uitvorschen wordt noch in de stad Hanover, noch in de omstreken iemand vermist. Alles ligt derhalve nog in het duister verscholen. Eene dame te Venlo, is benoemd tot volontair bij de Staats spoorwegen, om werkzaam te zijn op het station aldaar. Voor zoover wij weten is dit hier te lande het eerste voor beeld, dat aan eene vrouw dergelijke betrekking te beurt viel. Gemengde berigten. „Het uur is gekomen," schreeuwde verleden week een man te Parijs gezeten op een paal „men zal de maat schappelijke likwidatie beginnen. Brengt al uwe goede ren hier: geld, goud, zilver, koopwaren, paarden, koeijen en al wat gij hebt. Dit alles zal men onder het volk ver- deelen.Wij zijn 80,000 in getal; de anderen komen spoedig. Maak u dus gereed, de verdeeling gaat beginnen." Er kwam echter niemand, dan policie-agenten die hem naar een commissaris van policie bragten. Daar gevraagd zijnde wie hij wa9, antwoordde hij: Ik heet de rede; gij de sterkte; de rede moet niet aan de sterkte gehoorzamen; daarom houde ik mijnen hoed op Spoedig bleek het dat de man krankzinnig was. Het was een geacht koopman uit eene provincie iu Frankrijk, die voor zaken te Parijs gekomen was, en zich had laten medeslepen om eene vergadering bij te wonen der volksleiders, en waar hij zulke hevige taal gehoord heeft, dat zijne hersenen in de war zijn gebragt. Onder de papieren welke te Parijs bij de volksvrienden zijn gevonden, zijn nog al belangrijke, met de zinspreuk: „God en VolkAlgemeen Republiekeinsch Verbond." „Men plukt zoo wel vet van een bok als van een os," zegt iemand te S., „en daar word ik vet van." Hij werkt dan ook maar zachtjes door en wordt niet gestoord. Het duëlleeren begint ook in het land van Tholen in de mode te komen. Zoo heeft onlangs een boer van onder Oud- Vossemeer met eene Amazone van Philipsland, geduël- leerd, doch zonder doodelijk gewond te zijn geworden. Iemand te Wolphaartsdijk wordt verzocht niet meer naar eene koe te gaan, want hij is dit beestje niet waardig. Een geneesheer in de omstreken van Parijs, heeft aan een droogist te Parijs, dien bij 380 francs schuldig was,om uit stel van betaling verzocht. „Want" schreef hij, „wij gaan thans gebukt onder eene ijsselijke crisis. Er is geen enkele zieke in de gansche streek. Het is of het volk met de op handen zijnde stemming, zich geen tijd gunt ora ziek te worden." Een heer kwam onlangs te Parijs bij een vischwijf, die kreeften te koop had. Die kropen over den grond, en een beet in den stok van den heer. Toen vroeg het heerschap, of een kreeft dit ook doen zou in den staart van zijn hond. Dit werd geprobeerd, en een kreeft pakte met zijn tengel] den staart v?„n den hond vast, en de hond ging aan blaffende op den loop, terwjjl het wijf een groot misbaar maakte. „Bedaard," zeide de man, „ik zal den hond achterna loopen," en de man loopt nog. Kerknieuws. Ds. C. de Wilde, pred. te Poortvliet, heeft voorliet beroep naar 0|sterland bedankt. FUllceirzeo15 Mei. In den voormiddag gods dienst van heden herdacht onze geachte leeraar Ds. C. W. Schalierde vervulling zijner 25jarige evangelie bediening in ons midden naar aanleiding van 1 Johs. 2, vers 24a. welke red^ door hare voortreffelijkheid een1 zeer diep'en indruk op de harten der talrijke toehoor ders te weeg gebragt. Menigvuldige blijken van achting en toegenegenheid zoo van familie en vrienden als van kerkeraad-, kerk en gemeentebestuur, die met het aanbieden van prachtige geschenken vergezeld gingenvielen hem bjj deze gelegenheid te beurten getuigden evenzeer van waar doering van 's leeraars werk als van innige verknocht heid aan zjjn1 persoon zoodat deze gebeurtenis eene sclioone bladzijde in de geschiedenis van zjjn leven en werken alhier beslaau en voor hem en de gemeente steeds onvergetelijk blijven zal. God spare den geliefden leeraar nog lang voor de zijnen en stelle verder zijn' gewigtigen arbeid ten ruimen zegen voor onze gemeente IC Mei. Gisteren werd in de voor- middag-godsmenstoefening bij de Herv. gemeente alhier bevestigd onze nieuwe leeraar Ds. W. M. de Vries beroepen van Kruisland, door zijnen schoonvader Ds. Schroderpred. te Krommenie, met eene rede naar aanleiding van Matth. XIII 3 9. Des na'niiddags deod de bevestigde leeraar zijne intreê-redetot grondslag nemende Hand. IV 29?;. Beide godsdienstoefeningen werden door eene groote menigte, zoo van hier als elders opgekomenbijgewoond. Ing-oasoiiclciio Stukken. SPOORWEG BROUWERSHAVEN. De ondergeteekende leest meermalen met verwonde ring, van een plan omtrent een aan te leggen spoorweg van Brouwershaven, Zierikzee, Bruinisse, St.-Philipsland, Steenbergen tot Zevenbergen. Bevreemdend is het dat er in het geheel geen sprake is dit te doen door het eiland Tholen naar Bergen op Zoom, overgaande omtrent Stavenisse, opdat ook eene talrijke en bloeijende bevolking van een voornaam ge deelte van Zeeland met Schouwen en Duiveland in het spoorwegnet kon worden opgenomen. Of zou nu zoo danige lijn van Brouwershaven over Zierikzee, Stavenisse en Tholen met aanliggende plaatsen zooveel duurder zijn als eerstgenoemde liju? Ik ben geen deskundige, maar mij komt het tegenovergestelde voor. Ik weet dat aan Stavenisse een werk van belang zou vereischt worden, maar eilieve aan 't Zijp en Slaak be hoeft men ook niet over kinderwerk te droomen, en wat Zierikzee tot Zevenbergen, of Zierikzee tot Bergen op Zoom aan belangt, dan geloof ik dat die twee trajecten nog al een merkelijk verschil opleveren. Daar het onmogelijke verbannen is, zoo zou dan ook gaarne gezien worden op bovengenoemde wjjze „een spoorweg door het eiland Tholen." door een Tholenaar. Mijne onderzoekingen der Monsters MEEKRAP 1869, van den laatsten Marktdag, geven de volgende bevindin gen als Uit BROUWERSHAVEN. 4 v. JS 12 Asch. X JVL 12 1 JVC 17 Uit BRUINISSE. 2 v. MLB 16 n/„ Asch. 2 JVDB 10s Uit DREISCHOR. 1 v. LPB 95 Ascb. 2 JWB IIs Uit DREISCHOR. v. BK 14' °/o Asch. DHJz. li v Uit FIJN AART. v. GWM 8 Asch. JDS 12s Uit OUDDORP. v. PKT 15 Asch. Uit GOEDEREEDE. v. CVDW 19 Asch. Anieterdam, 12 Mei 1870. M. E. BOUR. 1 SPOOKBOOTD1ENST Corresponderende op den Staatsspoorweg^. 187 O. Van ZIERIKZEE: MEI Van MIDDELBURG: Dingsd. 17 's nam. 2,30 u. Woensd.lS'smor. 10,— 18 's nam. 6, 19 2,— Dond. Vrijdag Zaturd. 20 'smorg. 8, 20 's nam. 4,30 21 1,— >V. >v. Maand. 231smor. 10, 23 's nam. 3,»V. Dingsd. 24 'smor. 10,30 Dingsd. 17'smorg. 7, u.V. 17 's nam. 6,»V. Woensd. 18 2,30 Dond. 19 ^morg. 5, 19 's nam. 5,— Vrijdag 20 1,30 Zaturd. Maand. 21 'smor. 11,— 21 's nam. 6,— 23 1' 1 Dingsd. 241smorg. 7, 24 's nam. 6, De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zijn met "V". aangeduid. Ondertrouwd GEORGE JOACHIM WILLEM KAREL VOGET, van Amsterdam en CORNELIA PAULINA BUIJZE. Middelburg, 12 Mei 1870. Eenige en algemeene kennisgeving. j Ondertrouwd St. Anna ter Muiden, 13 Mei 1870. J. FRANSE en C. L. JANSSEN. Ondertrouwd Haamstede 13 Mei 1870. M. van DIS en N. STEENLAND. JL.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1