Vo. 2772. Zaturdag I 4 Mei 1870. 26sle Jaarg. op ndT lesturen en Administratiën. Bekendmaking. AANBESTEDING. De suiker wet. Nieuwslij d i ngen. JFruwftrtjjlt. I. ge ïnd, deef. inde- [unst en. R. G het Lot hebbend niet zij er loten d van per dai va: OTJW- HOOI Heer 31 igmeester volgt: 0 20,50 5 - 20,9' j den hee potleD kte teregt adgevin e Professp ïededeelen ?HT i LAI>I >MP. ZIERIKZEESfHE NIEUWSBODE. BüEGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee, ien bekend dat HENDRIKUS JOHANNES KOE- OETS, smid, wonende in deze gemeente, vergunning .pft gevraagd om zijne smederij te verplaatsen van et huis plaatselijk gemerkt, wijk C. n°. 327a., naar et huis, wijk C. n°. 3274, in de Bagijnestraat, en dat einformatiëen de commodo et incommodo betreffende it verzoek zullen worden gehouden op Woensdag den 8 Mei aanstaande, te 12 uur des middags in de ge- ,0ne vergaderkamer van het Bestuur, ten Raadhuize; „llende allen, die tegen dat verzoek bezwaren mogten lillen inbrengen, alsdan in de gelegenheid zijn om in hun elang te worden gehoord, Zierikzee, den 13 Mei 1870. De Burgemeester B. C. CAU, De Secretaris, J. P. N. ERMER1NS. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- ikzee zijn voornemens op Woensdag den lsten Jung 870, des namiddags ten 1 ure, op het Raadhuis AAN rE BESTEDEN: Het bouwen vail eene TUSSCHKN- SCHOOL. De aanwijzing zal geschieden op Woensdag den 25sten ei a. 8., des namiddags om 21/, uur. BesstolHcoii zjjn van den 19den dezer af ver- rijgbaar ter Gemeente-Secretarie, tegen betaling van 5 cent. De teeheniiigen liggen ter inzage ten kantore an den Gemeente-Bouwmeester. Zierikzee, 11 Mei 1870. De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. I I. Hoe wil de heer de Waal de suikercultuur regelen, ten linde alle bezwaren op te lossen Hp t< ont in zijne Memorie van Toelichting, met een jeroep vooral op wylen den heer J. C. Baud, metgroote ïelderheid al het verderfelijke, al het gevaarlijke, het jnhoudbare aan van de gouvernements-suikercultuur: iogtans wil liij vooreerst aan de grondslagen dier cultuur iet roeren. Hij erkent, dat de inmenging der Regering in deze lijverheid de oorzaak is geweest van al de ongelegen heden en verwarringen welke zich bij deze cultuur lebben voorgedaan: nogtans wil hij dit kwaad voor- lerst bestendigen. Hij betoogt, dat het stelsel van exploitatie van Java Ie industrie niet blijvend kan doen bloeien, en dat »het tedelijk besef" (wanneer men althans daaraan het oor wil leencn) opheffing der suikercultuur op den tegen- woordlgen grondslag dringend vordert: nogtans 'de schatkist kan het bedrag van drie a vier millioen 'a jaars niet op eens missen! Dus zwijge het zedelijkheidsgevoel en onderschikke men op nieuw voor een twintigtal jaren alle economische n staatkundige beginselen aan het millioenen-stelsel Wat wordt door den heer de Waal voorgesteld In 1871 loopen van het thans nog bestaande negentig- de wonden lal suikercontractanten 33 af; in de volgende jaren 13, •ereenkom 18 enz. In 1882 zouden, indien men de zaak aan zich i9 er geem ielve overliet, in het geheel geen contracten meer aan- ingevretei wezig zijn, en daarmede ware de gouvernements-suiker- genezendi lultuur bezweken, om voor particuliere suikercultuur de plaats in te ruimen, De heer de Waal wil nu: e genieten 1°. bij de wet laten vaststellen, dat de verpligte gou- geworden ïernements-suikercultuur nog zal kunnen voortduren tot at er gee: 1890, datt is dus nog minstens 20 jaren, en nog 8 jaar worden anger dan den tijd waarop het laatste der bestaande van he :ontracten van zelf zou zijn afgeloopen; alles met ver- mindering van aanplant van 1878 af. 2°. door opoffering ten bate der contractanten van !/2 millioen 's jaars uit de inkomsten, welke de staat ui ten bedrage van 4'/2 5 millioen jaarlijks uit de suikercultuur geniet, de voortzetting der ondernemingen 'öoveel aanlokkelijker maken, dat zoo mogelijk al de lontractanten bewogen worden hunne contracten onder VENNEt ]e bedoelde voorwaarden, tot 1890 te verlengen, zoo- épöthonde |aj. dan bijv. de 33, de 13 en de 18 ondernemingen, ford Stree |je jn ^871 1872 en 1873 zouden afloopen nog res- icctievelijk19 18 en 17 jaren langer zouden duren ian anders, zonder tusschenkomst van het gouvernement, it geval zou zijn. Het wetsvoorstel van den heer de Waal komt alzoo lierop neder om, ten aanzien van de beschikking over ion grond en over de werkkrachten der bevolking en an de regeling der inkomsten van den Staat, die toekomst 'oor een tijdvak van twintig jaren aan het belang van 5 'jjzondere personen te verbinden en dus juist op latgene, hetwelk aan de Regering, volgens de Memorie an Toelichting zelve, was ontraden èn door de com- aissie voor het suiker-onderzoek in 1857 èn door den aad van Indie in Mei 1861. Maar desniettegenstaande in nogta7is moet de dwangcultuur zegt de Minister )g een vry geruimen tijd behouden blijven. Hn welke is 's Ministers redenering? De Minister redeneert aldus De gouvernements-cul- uur brengt nu nog vier a vijf millioen 'sjaars in onze chatkist. Worden de suikercontractanten niet geholpen, an krijgt de schatkist niets meer. Daarom is het beter nderhalf millioen aan de contractanten te laten en zich e vergenoegen met drie en een half millioen voor den staat. Wij moeten eerlijk, wij moeten zedelijk, wij moe ten regtvaardig zijn mits aan de schatkist drie en een half millioen verzekerd blijven. Is het wetsontwerp, op die beginselen steunende, vatbaar om te worden aangenomen? Die vraag moeten wij ontkennend beantwoorden, hetzij wij ons plaatsen op het onvrijzinnig standpunt van den heer de Waal, hetzij wij ons plaatsen op hetzelfde milde standpunt, hetwelk wij bij de behandeling der agrari sche wet hebben ingenomen. Het wetontwerp wil, nog liever dan de zedelijkheid te betrachten, drie en een half millioen aan de schat kist verzekeren. Maar wie waarborgt ons, dat die wei nige millioenen, waarnaar de heer de Waal zoo begeerig de hand uitstrekt, ons nog gedurende de beloofde twin tig jaren zullen toevloeijen? Er is geen waarborg hoe genaamd. Wel bestaat het vooruitzigt, dat de loonen steeds hooger zullen stijgen. Zal dit zonder invloed kunnen blijven op de winst van het Gouvernement? Maar in de tweede plaats, het wetsontwerp kan na tuurlijk niet in strijd zijn met de agrarische wet. Bij die wet is o. a. vastgesteld, dat over de gronden van den inlander voor de gouvernementscultures niet zal worden beschikt zonder schadeloosstelling. Die bepaling is eerst gedurende de beraadslagingen in de wet inge- lascht. Wordt dergelijke bepaling in de suikerwet aan getroffen? Ook in art. 1 der suikerwet komt iets dergelijks voor als voorschriftvoor den Gouverneur-Generaal. Doch nu rijst de vraagals de inlander èn billijke schade loosstelling moet erlangen voor zijne gronden, èn billijk loon voor zijnen arbeid, waar blijven dan, tenzij die beide elementen worden samengesmolten, de 31/., mil lioen voor de schatkist? Ons eerste bezwaar tegen de suikerwet is dus, dat zij haar doel niet bereiken zal. Ons tweede bezwaar is: dat de suikerwet een maat regel is, die een onvrijzinnige geest ademt. Indien het waar is, dat de verpligte suikercultuur nog steeds weêrzin bij den inlander opwekt, indien het waar is dat de inlander klaagt over bet willekeurig beschikken over zijne rijstvelden, over het jaarlyksch verwisselen der velden, over de uitputting van den grond, over de vermindering van het rystproduct, over het ge mis van een deel der waterleidingen, voor rijstbouw en tweede gewas aangelegd, over stoornis in zijn bezit en over wat al niet meer: dan mag een vrijzinnig gou vernement dergelijke cultuur niet handhaven dan voor zoover dit strikt noodzakelijk is om bestaande toestan den niet op eenmaal los te rukken. Wy stemmen gaarne toe, dat de suikercultuur eene cultuur is van het grootste gewigt, daar zij o. a. meer dan 16 millioen gulden jaarlijks op Java in omloop brengt. Wij weten, dat de suiker alleen op Java verte genwoordigt een jaarlijkschen uitvoer van 30 millioen. Wij beseffen dus volkomen dat de Minister niet de onmiddellijke opheffing na den afloop der contracten heeft voorgedragenmaar een overgang wil om van dwang te komen tot vrijen arbeid. Zoovele kapitalen als in de bestaande suikerfabrieken op Java zijn gesto ken, mogen niet op eenmaal worden vernietigd. Maar onze grief betreft juist den overgang. Waarom een voorbereidingstijdperk aangenomen dat volle twintig jaren moet duren? Zelfs de heer Mijer stelde vijftien jaren voor. Waarop moet de trapsgewijze vermindering der gedwongen afgifte van groncl voor den aanplant eerst met 1878 aanvangen? Zelfs in het stelsel der Re gering kon die aanvang der opheffing eenige jaren vroe ger worden gesteld. En waarom moet dc tusschenkomst der Regering voor al de contracten op één en hetzelfde tijdstip (in 1890) een einde nemen? Het komt ons voor, dat èn de regtvaardigheid, èn de eisch der vrijzinnige beginselen eischt, dat ieder der expirerende contracten met een tijdvak van vijf a zes jaren worden verlengd, ten einde aan de co7itractanten bekwame tijd te laten voorbereidende maatregelen te nemen om den dwang in vrijheid te doen overgaan en arm de Regering om voor het verlies der suiker-bate een behoorlijk equivalent te vinden, hetwelk zij in de verbetering van het belasting stelsel in Indie behoort te zoeken. De rus9ische bladen deelen mede, dat het eindelijk der politie gelukt is, de voornaamste leden der bende valscbe munters, welke voor ongeveer ze9 maanden te Odessa ontdekt i9in handen te krijgen. Onder de in hechtenis genomenen bevindt zich het hoofd der bende, de kassier en een advokaat. De voorzorgen, welke deze steeds iu acht namenmaakten het schier onmogelijk, hen op hee- terdaad te betrappen; zelden waren zij in het bezit van valsche bankbiljetten, en een drom handlangers vergezelde hen, wanueer zij zich ergens heen begaven, om de billetteu te wisselen. De kas sier en de advocaat spraken verschillende talen en konden mees terlijk de handteekening van den directeur der bank namaken. De biljetten werden door een lithograaf vervaardigd, die in zijn vak uitmuntte en tot zelfs de geringste teekenen naanwkeurig wist na te bootsen. Zoodra de politie het komplot ontdekt had, heeft zij gedurende zc9 maanden onophoudelijk het bespied, zonder dat de valsche munters hiervan iets konden gewaar worden, en zoo gelukte het da gelijks al meer en meer medepligtigen te vinden. Overal door het gansche rijk wisten de handlangers de biljetten aan den man te brengen. Den lödcn Januarij, toen de.voornaamste» der bende te Odessa bijeen waren, gelukte het aan een verkleed politic-agent hen tc verschalken; hij gaf voor, eene groote waarde aan biljetten te willen koopen, en er werd overeengekomen, dat den volgenden dag ten 10 ure iti een afgelegen huis de aflevering zou plaats heb ben. Toen men hier bijeen was, kwamen de politie-agenten, die in de omstreken verborgen waren, te voorschijn, omsingelden het huis en namen de voornaamste schuldigen in hechtenis. Den vol genden dag werden er nog twee te Nikolajcw en Kursk gevangen genomen. Aan mevrouw Lloyd, de echtgenoot van een der vermoorde engelschen is van wegc den koning van Griekenland een ge schenk van 1000 pond sterling aangeboden. Aangaande het onderzoek in deze zaak, schrijft de Daily News het is hier niet alleen te doen, om de roovers te ver delgen tot den laatsten man neen de volle waarheid moei aan het licht komen. Europa moet weten, wat er aan is van het gerucht, dat Athecnsche staatslieden, soldaten en regters met het rooversgespuis gemccue zaak maken. En daar de grieksche regeering als altijd tot zulk een onderzoek de kracht en den lust mistzoo moeten Eugcland en de beschermende mogendheden zich daarmede inlaten en als getuigen en des noods als voogden de handeling der grieksche regeering nagaan. Uit Athene zijn de volgende berigten in een telegram van 6 Mei te Parijs ontvangen: „Ons kabinet heeft zich gehaast aan de mogendheden te verklaren dat het zich wegens het jammerlijk voorval te Marathon (de vermoor ding van Engelsche en Italiaansche onderdanen door struikroovers) verpligt achtte tot het geven van alle vol doeningen welke van eene regering kunnen worden ge vraagd wegens voorvallen waarvan zy wel niet de mate riele maar toch de zedelijke verantwoordelijkheid moet dragen. „Tevens heeft het Helleensche gouvernemeut verklaard te hopen dat de mogendheden zich zullen onthouden vau eiken stap waardoor zijn gezag in de oogen zijner eigene onderdanen zou worden gekrenkt, en waardoor het alzoo buiten staat zou worden gesteld om de openbare orde overal te handhaven." Parijs, 10 Mei. Er waren, gelijk wy reeds mede deelden, Zondag maatregelen genomen, die den grootsteu oproermaker zelfs ontzag zouden hebben ingeboezemd; Parijs was letterlijk in staat van beleg en de rust is dan ook nergens verstoord. De proclamatie van den beer Pietrie, die de telegraaf Maandag aankondigde, was reeds in den morgen van den 8sten aangeplakt omdat geruchten spraken van oproerige bewegingen bij het openen der stembus. Parijs was rustig, hoewel levendig en het karakter der onderscheidene kwartieren kwam weder duidelijk uit bij de stemming. Op de boulevard Monttnartre en in het kwartier du faubourg Montmartre was de opkomst het talrijkst en verdrongen de kiezers zich bij de stembusde faubourgs Saint- Honoré en Saint-Germainde Beurs en dc Chaussée d'Antin kwamen veel minder getrouw op: in Belleville, la Chappelle en in den faubourg Sint-Antoine eindelijk, dat is in de eigenlijke arbeiderskwartieren,werd niet ge stemd; immers het wachtwoord der ultrademocratie was: onthouden. Toch was er veel beweging in het volkskwar tier; de koffijhuizen en wijnhuizen waren overvuld de straten wemelden van voetgangers, doch nergens was het onrustig. Er heerschte ernst in alle gelederen men vroeg elkander zwijgend: wat zal de dag van morgen ons brengen? Men mag aannemen, dat de uitslag der stemming thans bekend is. Op zeer enkele districten na weet de Regering thans de cijfers, die men in ronde getallen aldus raag stellenEr zijn in het geheel uitgebragt ruim 7 milioen stemmen ten gunste van de constitutie van 1870. ruim l1/» millioen daartegen; en daar het cijfer der kiesgeregtigden 10lf2 millioen bedroeg, zoo hebben circa 2 miHioen kiezers zich van stemming onthouden. Het Wetgevend Ligchaam komt Donderdag bijeen en zal terstond tot de officiële stemopneming overgaan de uitslag zal in de vergadering van Zaturdag 14 Mei worden bekend gemaakt, en eene deputatie uit het Wetgevend Ligchaam, met den heer Schneider aan het hoofd, zal dien uitslag officieel mededeelen op de Tuile- rien, waar de keizer en de ministers de deputatie zullen ontvangen, en de keizer eene toespraak houden. De ministers, die dan doen alsof zij voor het eerst hooren hoe de uitslag eigenlijk is geweest, gaan in groot uniform naar den Senaat en aan Rouher c. s. het heugelijk berigt mededeelen, dat de fransche natie »de vrijheid heeft gekozen." Welk een comediespel! 11 Mei. De Gazette des Tribunaux meldt dat de onlusten, die gisteren in den Faubourg du Temple hebben plaats gehad, van ernstiger aard zijn geweest dan die van Maandag. Vier barricaden waren opgericht in de rue Fontaine en Saint Maur, en zijn door de troepen stormenderhand veroverd. Twee opstandelingen werden zwaar gekwetst. Charges der kavallerie veegden het plein voor de kazerne Chateau d'Eau schoon. Alle stralen die op den Faubourg uitloopen, waren versperd. Men verzekert, dat de troepen op de opstandelingen hebben geschoten. In alle andere wijken was het rustig. 12 Mei. Gisteren avond haddon in den Faubourg du Temple nieuwe ongeregeldheden plaats: de opstande lingen werden door de ruiterij uiteengedreven. Er zijn eenige dooden gevallen. Verschillende wijken waren door troepen bezet wa.ardoor ernstiger ongeregeldheden voorkomen zijn. De Keizer heeft een brief aan maarschalk Canrobert geschreven, welke gisteren aan het leger van Parijs is medegedeeld. Z. M. betuigt daarin dat zijn vertrouwen op de troepen steeds onwankelbaar is, terwijl hij Zijnen dank betuigt voor hunnen moed en standvastigheid in de laatste dagen aan den dag gelegd. Arlon, 9 Mei. Gisteren is op den spoorweg tus- schen Luxemburg en Arlon een verschrikkelijk onge luk voorgevallen. Een passagierstrein, Zaturdagavond ten 9 ure uit Luxemburg vertrokken, had in het station van Dommeldingen stilgehouden. Het signaal aan den ingang van het station kondigde [aan dat de baan vrij was; een trein van veertig wagons, geladen met erts, naderde evenwel in volle vaart. Op het station Dommeldingen bemerkt men het gevaar, de bedienden loopen naar den passagierstrein die op de baan staat, openen de portieren der wagons en roepen Redt wie kan Doch de andere trein werpt een oogenblik daarna zicli met bliksem snelle vaart op dezelve. De wagons vliegen aan stukken, ijzer en hout wordt langs alle kanten geworpen en vele personen gekwetst. Onmogelijk is het dit afgrijselijk tooneel te beschijven. Gedurende den ganschen nacht heeft men onafgebroken voortgewerkt om de belemmerde baan te ontruimen. Tot op dit oogenblik zijn dertien lijken verpletterd en verminkt van onder de puinen gehaald Van één rijtuig vond men letterlijk nietsdan de koperen plaat, waarop het woord 1ste klas stond. Het aantal gekwetsten is zeer groot. De machinist en de stoker van den goe derentrein waren bij tijds van de locomotief gesprongen en redden alzoo hun leven. Zij zyn evenwel met den stationchef en den visiteur van Luxemburg in arrest genomen. Het grootste gedeelte der slagtoffers zijn arme mijn werkers, die met hun verdiend loon naar hunne huis gezinnen wederkeerden, na eene week in de mijnen te hebben doorgebragt. 10 Mei. Het getal dooden beloopt 27, dat der gekwetsten 40. Het volgende wordt als oorzaak der ramp opgegeven De goederentrein behoort iederen avond vóór den laatsten personentrein uit Luxemburg te ver trekken. Daar hij evenwel dikwijls te laat gereed is, laat men dan en ook gisteren avond eerst den perso nentrein vertrekken, en mag dezelve eerst volgen wan neer de stationchef van Dommeldingen getelegrafeerd heeft dat de personentrein voorbij is. Deze chef zag gisteren dat deze trein bijna gereed was om te vertrekken en telegrafeerde alzoo naar Luxemburg, dat do baan vrij was. Volgens het reglement heeft de goederentrein 20 minuten noodig om van Luxemburg naar Dommeldingen te rijden, zoodat de chef meende gerust te leunen zijn; doch thans legde de trein den weg af in 5 minuten, daar dezelve met bliksemsnelheid van de helling van Luxemburg naar Dommeldingen reed en van daar het onheil. Het geregt zal beslissen aan wien de schuld is. Prins Hendrik der Nederlanden heeft heden het tooneel van den ramp bezocht. 'sGravenhage, 11 Mei. Gisternamiddag 3l/s uur heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal hare werkzaamheden hervat. In deze eerste zitting heeft de Hr. Viruly verlof verzocht op een nader te bepalen dag eene vraag aan de Regeering te mogen richten over den loop der onderhandelingen in zake het invoerrecht van het gedistilleerd in België', welk verzoek door de Kamer is toegestaan. Als een bewijsdat niet alleen in hot buitenland maar ook in ons vaderland soms aanzienlijke prijzen door antieke curiositeit worden besteed, kan gemeld worden, dat op de veiling van den inboedel vaif mevrouw de douairière Teding van Berkhout, te Haarlem, gisteren gehouden, een 24 per- soons oud-Saksisch tafelservies voor 3575 met de opgelden aan de hoogste bieders, de heeren Jakobs Archenhold en C°. chefs der bazar van préciositeiteu te Arnhemwerd toege wezen en daarna met 1000 daarboven voor Haagsche rekening verkocht werd. Tliolen, 11 Mei. Den 8 en 9 Mei jl. werd door de firma J. van der Burght en Zonen het honderdjarig be staan der zaak gevierd. Mogt de firma nog vele jaren bestaan, dan is de wensch van velen in het eiland Tholen vervuld. Zierikzci", 13 Mei. De milicien-verlofgangers der ligting van 1866 van het regement grenadiers en jagers, de overige regemen ten infanterie en het korps ponteniers worden tegen den 16 Augustus a. s. onder de wapenen geroepen. De op gekomen manschappen worden vóór of op den 14 Sep tember daaraanvolgende weder metgroot verlof gezonden. De milicien-verlofgangers der ligting van 1866 van de drie regementen vesting-artillerie worden voor een gedeelte op eerstgemeldeu datum de overigen zooveel later in Augustus als de minister zal noodig achten, onder de wapenen geroepen en hoogstens vier weken gehouden. De manschappen van bovengemelde ligting, die vóór den 1 Augustus dezes jaars gehuwd zijn worden ditmaal buiten oproeping gelaten. Men schrijft ons uit het voormalig 4de district. Deelden wij den 21 April een besluit van den raad van Breskens mede, waarbij was bepaald, dat den on derwijzer een kamer van zijn woning was ontnomen, ten einde die tot gemeeute-secretarie in te richten thans wordt ons gemeld, dat dit besluit van den raad om twee redenen onwettig is. Vooreerst toch werd de raad opge roepen tegen Maandag 4 April 1870 ,des voormiddags te 10 uren. Des noods, zoo luidde het convocatiebriefje, zou de 2de vergadering bij onvoldoende opkomst ge houden worden des avonds te 6 uren en de 3de Dingsdag 5 April des voormiddags te 10 uren. Daar nu de eerste alinea van art. 49 der gemeentewet voorschrijft, dat er ten minste 24 uren moeten verloopen tusschen de rond zending der oproepingsbriefjes en het uur der vergadering, zoo was de vergadering onwettig, wijl daarop geen acht was geslagen. Voorts was het besluit zelf onwettig, wijl de behande ling dier zaak niet was vermeld op de convocatiebriefjes en werd er alzoo gehandeld in strijd met de slotbepaling van het straks genoemde artikel der gemeentewet. Men deelt ons verder mede, dat er van den 29 September des vorigen jaars tot den 2 Mei 1.1. niet minder dan 17 on wettige raadsvergaderingen werden gehouden, wijl de bij art. 49 der gemeentewet voorgeschreven tijdsruimte van oproeping niet werd in acht genomen. Menigmaal werd er bovendien nog beraadslaagd en besloten over on derwerpen, die niet in bet oproepingsbriefje waren ver meld. Onlangs is een rijke Fries zoo schrijft men uit Sneek aan de Veendammer Courant op zijn last begraven zooals hij te bed lag en daardoor een schat van effecten in de kist gelegd. Later werd dit ontdekt en zoo de naam der huishoudster, die men van diefstal verdacht, gered. Te Napels gebenrde dezer dagen een zeldzaam ongeluk, dat tevens op nieuw doet uitkomen de spreekwoordelijk geworden onvoorzigtigheid der huismoeders uit de lagere volksklasse. Zekere Carmelia Gaudioso, naar haar uiterlijk te oordeelen een fruit ver koopster, zich in een landhuis aan de helling van haar huis vermakende, liet haar kleinste kind, een paar maanden oud, onder de hoede van haar oudste dat zelf maar twee jaren oud was, in dc wieg achter. De kleine oppasser wilde zich ook op zijne manier bezig honden hij kreeg eindelijk een pas geslepen me9 in handen en stak met alle kalmte het kindje, tot dat dit, tengevolge van eenige dozijnen steken in 't hoofd, hals, borst, onderlijf en armen den geest gaf. Welk eene straf verdient eene dusdanige ligtzinnige moeder Te Londen bestaat een fabriek, die elke week 40,000 stuks valsche tanden kan afleveren. De compositie dier tanden bestaat uit veldspaat, kaoline en kiezelaarde. De grootste moeijelijkheid bestaat in het nabootsen van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1