A ¥101 ZALF HOLLOWAY i i. y Bouw- en Weilanden, MERRIEPAARD Twee Winkelkasten, Roode en Witte Aalbessenwijn, B 1 i I L I 1. M AIV IJ F AC T U RE N. SCHUITHA VEN,HOEK NOBELSTRAAT. De ondergeteekende heeft de eer hiermede zijnen ge- eerden Stad- en Landgenooten te berichten, dat hij o|, heden zijnen winkel in Manufacturen heeft geopend Bij deze kennisgeving neemt hij de vrijheid zich beleef, delijk aan te bevelen, zullende door eene solide behande ling, alsmede door billijk gestelde prijzen trachten de gunst en het vertrouwen van het geachte publiek te winnen. AFDEELING H EINK E NS Z A N D. 5000 LOTEN. Vo. WB1L0T11I MNDBOljWWERKTlIIGHN. StroosnijdersMoesmakers enz. 1 Wed. J. C. Massee en Zoon Smidsboor-Machines. niet." »Dat voorts de belangen der gemeente door den Raad zijn behartigd," waar hij dezen maatregel nam, Eksterschrijver had dat gerust achterwege kunnen laten, wie zou het durven bestaan om daaraan in de verste verte te twyfeien wie den achtbaren Itressiaanscheu gemeenteraad van nevenbedoelingen durven verdenken? Neen, neen puur het belang van de ge meente, uicts dan dat. Afschuwelijke laster als men bet anders durft voorstellen! Wat het verpassen dier kamer aan een opzichter van den wnterstnat betreft, dat is geschied, dat is eenc waarheid. Doch onder welke omstandigheden? Ik zal dit meêdeelen, 'k zal eene waarheid bij ecue waarheid voegen om alzoo tot db waarheid te geraken. In November 1868 werd de heer Sprcnger, buiten gewoon opzichter van den waterstaat, gestationeerd te Breskens. Nog jong zijnde, pas de wijde wereld ingaande, stelde zijne moeder er veel belang in, dat haar zoon ten huize van den on derwijzer (haar neef) zon gehuisvest worden. Klein gehuisd als deze was, had hij daartegen veel bezwaren, doch eindigde met aan het herhaaldelijk geuite verlangen zijner nicht, aan den vuri- gen wensch eener moeder te voldoen. Men heeft er den onderwij zer een groote grieve van gemaakt, dat hij niet begonnen is met aan den Raad toestemming te vragen tot het in gebruik geven van die kamer aan zijn neef. Of hij dit verplicht was, weet ik niet. Misschien ja, 'k wil het geenszins ontkennen. Doch verplicht of niet, zeker zon de welvoegelijkheid geëischt hebben, dat hij die of had gevraagd óf minstens er kennis van gegeven, dat hij zijn neef bij zich had gehuisvest. Het verzuim is echter later hersteld, want zooals ik hierboven reeds zeide, de heer de Koning heeft bedoeld verlof aan den Raad gevraagd, 't Is daarom al zeer illoyaal ge handeld van den schrijver in den Ekster van 16 April, als bij den onderwijzer daar verwijt, dat hij zich boven de wet waande en den Gemeenteraad in het geheel niet kende. Dit tusschcn heide. Als Eksterschrijver voorts zegt, dat de onderwijzer voor een en ander bij de 30 's maands trok, vergist hij zich deerlijk, 't was maar ƒ26. Iemand die nu f 26 bij de/30 noemt, schijnt niet heel nauw te zien. Doch als Eksterschrijver in zijn leven geen groo- tere flaters begaan heeft of begaan zal, dan zal 't wel losloopen. Hatelijker is de tirade, dat de meester getoond heeft met de ruimte verlegen te zijn en dat de Raad hem nu het genoegen doet hem van de zorgen voor die kamer te ontheffen. Bovendien was het onvoorzichtig van den schrijver zulk een argument aan te voeren. Vooronderstel dat al de argumenten, die des Rands bevoegdheid tot het doer, van wat hij gedaan heeft, moeten doen uitkomen vooronderstel, zeg ik, dat die alle van het beste gehalte waren, dan zou zulk een argument, dat niets anders doet dan des schrijvers leedvermaak openbaren, aan al de overigen zeer veel kwaad doen, ja, ze bijna totaal eclipseeren. Aardigheden of hatelijkheden tegen den persoon des inzenders van het bericht in den Nieuwsbode worden er door den Ekster schrijver niet verkocht. Ik verblijd me daarover, wijl ik anders verplicht zou zijn (of 't nu mooi is of niet) de wet der wederver gelding in hare volle gestrengheid toe tc passen. Alleen een klein, een heel klein spcldeprikje: »De schrijver van dat artikel, die in het voormalig 4de district van Zeeland schijnt te wonen en mis schien een hier of daar aangewaaide vreemdeling is, enz." Ik noem het daarom eeu speldeprik omdat ik »dien aangewaaiden vreemdeling" zoo prrrocven kan. Zonder namen te noemen, wq9 men misschien toch erg belust het te doen. Wie ooren heeft om te hooren, die hoore. »M(j bekknd" hoor ik een zeker iemand zeggen als hij leest dat het berichtje in den Nieuwsbode, zoowel als deze wederlegging is van den schoolmeester tot Groede, J. BEVELANDER S C H O O. Meekrap-Bericht. Rotterdam, 10 Mei 1870. Er werd heden iets meer aangeboden, terwjjl voor de beste soorten meer vraag bestond. Voor zeer schoone blanke vaten besteedde men wel wat betere prijzen, waar schijnlijk voor Amerika, van waar men, naar het schjjnt, betere berigten heeft omtrent de positie van het artikel aldaar. Middelsoorten en ordinair goed blijft voortdurend weinig of geen aftrek vinden Sltobtvtentuit» 1 40jariKe Eohtyereenlging j§ van M. BIL en I F. BRUINZEEL. Goes, 12 Mei 1870. n If Getrouwd üeerthuidenbekg, 10 Mei 1870. F. J. SPECHT, bierbrouwer te Oosterhout en D. A. de ROOIJ. Getrouwd JEAN DANIËL ZANTVOORT PIETERNELLA ADRIANA RINKLER. Zierikzie, 11 Mei 1870. Bevallen van een' Zoon, L. KREPEL geboren Broeksmit. Nieüwerkerk, 10 Mei 1870. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde Zoon MAARTEN KOOPMAN in den ouder dom van 21 jaar en 11 maanden. Nieüwerkerk, (Saspolder) P. KOOPMAN. 6 Mei 1870. A. KOOPMAN, Moerland. Heden overleed tot diepe droefheid van mij mijne kinderen en behuwdkinderen, na een langdurig smartelijk lijden, mijne geliefde Echtgenoot CORNELIA de OUDE, in den ouderdom van 64 jaren. Elkerzee, JOH. van der WERF. den 8 Mei 1870. Gevoelig voor de vele bewjjzen van deel- neming, bij mijne ziekte ondervonden, betuig ik, mede namens mjjne Echtgenoote, mijnen harte- l\jkon dank. Zierikzee, L. C. NARDTEN. 10 Mei 1 870. De Notaris Mr. J. J. ERME- RINS zalten verzoeke van C. A. VLAANDER c. s.op Woensdag den 18 Mei 1870 's namiddags ten 2 ure, in het Logement van de Wed. F. van 't Hop te Brouwershaven, publiek presenteren te verkoopen in verschillende per- ceelen bestaande in woonhuis, schuur, bakkeet en verdere getimmer ten, erve:, tuin, staande en gelegen in de Gemeente Duivendijkekadas traal bekend Sectie BNos. 18 en 35 en Sectie E Nos. 246,247, 248, 249, 250, 251, 251 bis, 252, 273,274, 275, 276, 282 en 283, groot IS bunders SS roeden SO ellen. En op Dingsdag den 24 Mei 1870, 's morgens ten 9 ure, op de voormelde Hofstede 1 4>ruin Merriepaard, oud 19 jaar, 1 zwart Ilniiiimarcl, 15 1 in-nin Merriepaard, 6 1 "Veulen, Merrie 1 6 MELKKOEIJEN9 VAARZEN en OSSEN van af 1 tot 2 jaren oud, 3 KALVEREN, 2 LOOPVARKENS, 2 HONDEN met HOKKEN en KETTINGEN, 15 KTP- PEN en 1 HAAN, 12 EENDEN, 1 nieuwe RIEM WAGEN, 2 BOERENWAGENS, 2LANDPLOEGEN,! DEKPLOEG, de helft in een MOORPLOEG, 1 ROLBLOK, 1 WIND MOLEN, 6 EGGEN in soort, ZEEFTEN, WANNEN, MELKGEREEDSCHAPPEN, HOOI, STROO, 1 MESTPUT van 160 voer, 1 KLOET- SCHUITeene partij MEUBELAIRE- en andere HOERENDE GOEDEREN. Nadere information te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. De Notaris J. van der BENT zalten verzoeke van zijnen principaal, op Maandag 30 Mei 1870, des middags ten 12 ure, in de Sociëteit „Concordia" van den Heer B. W. Vermunt, op de Appelmarkt te Zierikzeepubliek presenteren te ver koopen: 5 Bunders, 39 Roeden, 30 Ellen WEILAND, gelegen onder Kerkwerveaan de Koskens- en de Ver- sepntsche weg, sectie K, no. 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 250. te koop: EEN FRAAI LICHT BRUIN <fl jgecroiseerd Geldersch Duitsch ras, 4 jaren oud, mak in het tuig; te bevragen bij W. van WESTEN. Te koop voor een oiviolen prijs met daarbij behoorende toonbanken alles in zeer goeden staat. Adres met franco .brieven bij de Uitgevers dezes. I De ondergeteekende geeft bij deze kennis, dat hij den HANDEL in gezaagde en ongezaagde Houtwaren, door hem gedreven onder de firma de Wed. H. FEI- RABEND ZOON heeft overgedaan aan zijn Zoon II. FEIRABEND, die denzelven van af 1 Mei jl., onder dezelfde firma én voor diens eigen rekening zal voortzetten. Dankbaar voor het vertrouwen zoo ruimschoots ge noten, beveelt hij zijn opvolger beleefdelijk aan. Dordrecht, L. FEIRABEND. 9 Mei 1 870. Onder referte aan bovenstaande kennisge ving, neem ik de vrijheid mij beleefdelijk aan te bevelen. Sedert eenige jaren in de zaken mijns vaders werkzaam geweest zijude, vlei ik mjj, genoegzame ervaring te heb ben opgedaan om het in mij te stellen vertrouwen hetwelk ook mijne voorgangers in zoo ruime mate heb ben ondervonden, mij waardig te maken. Dordrecht, H. FEIRABEND. 9 Mei 1 87 0.Q BIEREN. Echt Noord-Brabandsch Gerste-Bier, per halve en kwarttonnen OUD-BIERduurzaam GERSTE-BIER om van 't fust te drinken Dubbel BRUINER BIER, gebotteld per fles9chen, Amsterdamsch PRINSESSE-BIER uit de Brouwerij »DE HAAN NIEUWLICHT UITZET, Hollandsch BEIJERSCH BIER uit de Koninklijke Nederlandsche Beijersch Bier brouwerij te AmsterdamBOCK-BTER, BORDEAUX-WIJNEN, BORDEAUX WIJN-AZIJN, per flesschen en op fustenvan heden en gedurende den zomertijd voorhanden: >I:i:irts<*h Gorste-Bier te verkrijgen bjj W. BAAKS, te Zierikzee. aan de bergplaatsen Zuidzijde Oude Havenwijk D N°. 374 en 375. De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan tot de levering van BASCÜLEN, in alle soorten en prijzen. Prijscouranten worden gratis en franco toegezonden. Bkuinisse, Mei 1870. M. C. VOORBEIJTEL, agent der heeren J. PEIGNAT Co. Zierikzee. R. PIEPER. Maatschappij tot Bevordering van Landbouw en Veeteelt in Zeeland. TREKKING 17 JUNIJ 1870. GOEDGEKEURD DOOR Z. M. DEN KONING DER NEDERLANDEN BIJ BESLUIT VAN DEN 10 DECEMBER 1869, No. 18, van fraaije Paarden, veredeld Rundvee, Landbouw-werk tuigen enz., bij gelegenheid der TENTOONSTELLING van bovengenoemde Maatschappij te houden te GOES op den 16 en 17 Junjj 1870. De prijs van elk Lot is één Gulden. VOORWAARDEN DER VERLOTING. De trekking zal plaats hebben op den 17 Junij 1870in een der localen der Sociëteit »van Ongenuchte Vrij" te Goes. De uitslag der trekking zal ten spoedigste in de Goessche-, Middelburgsche- en Nieuwe Rotterdcnnsch Couranten worden bekend gemaakt. De prijzen zijn terstond na de trekking voor rekening en risico der winners. Als bijdrage in de kosten van verloting moet, bij het ontvangen der prijzen, tegen afgifte van het Lol betaald worden voor elk der vijf hoofdprijzen ƒ25,— en voor elk ander voorwerp, eene waarde hebbend van minstens honderd Gulden ƒ5, De prijzen kunnen op den dag na de trekking worden afgehaald; die welke op 30 Junij 1870 niet afgehaald worden in het openbaar verkocht. De zuivere opbrengst dier prijzen blijft tot 31 December 1870 ter beschikking van de houders der loten waarop de prijzen gevallen zijn. Na dien termijn zullen die gelden ter beschikking worden gesteld van afdeeling Ileinkenszand. Voor stallen en bewaren zal na de trekking, voor elk paard ƒ1,25 en voor elk ander dier ,75 per da gevorderd worden. De opbrengst der verkochte loten zalna aftrek der onvermijdelijke kostengeheel voor den aankoop v prijzen worden besteed. De prijzen zullen, zooveel mogelijk, worden aangekocht uit voorwerpen op de Tentoonstelling aanwezig. De prijzen zullen worden aangekocht door het Comité. Als grondslag voor den aankoop der prijzen zal gelet worden op fraaiheid, deugdzaamheid en bruikbaarheid Wanneer al de Loten geplaatst worden, stelt het Comité zich voor als eerste prijzen aantekoopen EEN SPAN LANDBOUWPAARDEN. EEN CHAISPAARD. EEN DURHAM STIER. EEN DORSCII-MACIIINE. EEN ZAAI-MACIIINE. Voorts VEREDELDE SCHAPEN en VARKENS, benevens LANDBOUW WERKTUIGEN, als: WANMOLENS, MOESMAKERS, STROOSNIJDERS RIEKEN, HOOI VORKEN, BIJLEN, enz. De Loten zijn verkrijgbaar bij den Penningmeester van het Hoofdbestuur der Maatschappij den Heer M VOLKRIJK LIEBERT, te Middelburgen bij de leden van het Comité der Verloting. Het comité voor <le Verloting, G. Verburg, 's HeerArendskerke. M. de Jager Kappelle. A. van Weel, Wolphaartsdijk. f q B. I. Vermande, Heinkenszand. C. Risseeuw, Goes. Z. D. van der Bilt La Motthe, Goes, Penningmeester ONTVANGEN EENE RUIME BEZENDING zoomede diverse WASCHMACHINES van HORSBY. Ter beschikking van Heeren Landbouwers wordt weder onze ZAAIMACHINE gesteld tot het nemen van proeven. Bestellingen voor Dorschmachines en Zaaiinachines worden vriendelijk verzocht tijdig op te geven, zullende tot de MINSTE PRIJZEN worden uitgevoerd. NARDTEN, LUCKERHOF C°. 1 Fabrikanten van Stoom- en andere Werktu iienue <«Mb te GOES houden voorradig KAFMOLENS van ƒ45.—, ƒ52,50 en ƒ60.— die in eens schoon uit het kaf malen. WASQIMACHINES van ƒ24.—. STOUT'S DORSCHMACHINES en TREDMOLENS. Ëngelschc DOKSCIIMACIIINES met ROSMOLEN. BASCULEN om tot 150 kilos te wegen voor 12. 3POMUE1V, die niet bevriezen, om de koebak te vullen van ƒ11.ƒ13.en ƒ15. Kogelvormige KOFFIJBRANDERS benevens vele andere WERKTUIGEN voor landbouw en industrie. /ti Diegenen welke genegen zjjn tot het DRIJVEN DER OUDE 5Ï EESTOOE te Bruinissevervoegen zich persoonlijk of met franco brieven bij den Boekhouder. C. M. VOORBEIJTEL. tranc T $7R STOND eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigd, bij C. J. van den BOUT te Zierikzee. A Het beste middel ter wereld voor kwade beenen, oude wonden zweren veretteringen, enz. Indien zij gebruikt worden overeenkom stig de verklaring, die te gelijkertijd afgegeven wordt is er geen wond, geen kwaad been, geene etterachtige zweer, hoe ingevrete of verouderd ook, of zij zal wijken voor de heelende en genezend eigenschappen daarvan. Tal van menschen die in verscheiden groote hospitalen en onder de zorg van bekende geneesheerc gestaan hebben, zonder er het min9te voordeel van te genieten zijn door Holloway's Zalf en Pillen volkomen genezen geworden Voor kliergezwellen, schurft en huidziekten, bestaat er middel, dat met zoo veel goed gevolg kan aangewend worden In der daad, bij de ergste kwalen, die van den aard van he bloed afhangen, kennen deze middelen, indien zij gezamentlijl mi gebruikt worden geen wederstand. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen vanƒ0,80 ƒ1,85 3,—6,75 /13.50 ƒ20,50 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,7,05 - 13,85 - 20,9' Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den hei J. BAL,Cz. te Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVENNEi Goes, STELLING WERFF REIN TE MA Hoofd-De'pÖthonde te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford Stree vroeger 244 Strand. Men heeft een groot voordeel bij de grootste pollen koopen. N. B. Bij iederen pot is een, in alle talen gedrukte teregt wijzing om de zieken in alle mogelijke omstandigheden benoodigde inlichtingen te geven. Uit gevoel van menschenliefde, zullen om niet raadgevinge worden gegeven aan de zieken, die zich per brief tot de Profesao Holloway wenden en hem hunne bijzondere gevallen mededeelen TERSTOND en tot primo December een METSELAARS-KNECHT benoodigd adres in persoon of met franco brieven bi J. MULLER te Scherpenisse. TERSTOND een METSELAARS-KNECHT benoodigd, bij K. CAPELLE, te Kerkwerve in Schouwei Uitgevers: DE LOOZE WA All Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP. Dus zw men op nieu 'n staatkund Wat word In 1871 lo al suikercoi enz. In 1 elve overlie wezig zijn, e iultuur bez\ de plaats in t De heer de 1°. bij de 'ernements-f 1890, daCt is anger dan :ontracten v: ïindering v: 2°. door l'/2 millioen au ten bedr suikercultuu tooveel aanl iontractantei ie bedoelde lat dan bij^ iie in 1871 lectievelijk lan anders, s iet geval zo Het wetsv lierop neder Ion grond ei an de regeli: 'oor een tijd 'ijzondere p atgene, heh an Toelicht aissie voor 1 laad van In ai nogtans in 'og een vrjj En welke De Ministe uur brengt r chatkist. W an krijgt de öderhalf mi vergenoeg

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2