No. 2771. Donderdag 12 Mei 1870. 26sle Jaarg, Besturen en Adininistratiën. Bekendmakin g. Nieuwstijdingen. ©wgtelawfo JFr&nfetii Sm itgtkltmfr. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- ritzee maken bekend, dat door hen, met de tijdelijke waarneming der betrekking van ontvanger der gemeente, opengevallen door het overigdon van den heer Meester HENDRIK ALBERT van IJSSELSTEIJN, op heden is belast: de heer MARINUS FLORUS van den Tl^lORN. Zierikzee, den 7 Mei 1870 De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De Alta Californiaeen dagblad van San-Francisco, waarschuwt tegen vervalschte thee, welke, uit bladeren van den Californischen Chaparral en andere struiken bestaande, in groote hoeveelheden naar China verzonden, eu van daar wêer als echte thee uitgevoerd wordt. Onlangs hebben te Halifax wêer twee vrouwen met _j pistool geduelleerd. De afloop van dit gevecht was even koddig als karakteristiek. Op het commando dei- secondes, vuurden beiden wel is waar op hetzelfde moment, maar draaiden hare hoofden te gelijk zoo vlug om, dat het geheele ligchaam dezelfde richting volgde, zoodat de kogels alles bereikten, behalve haar, voor wie ze bestemd waren. liet aardigste was evenwel, dat beiden, zoodra zij de pistool afgeschoten hadden, gingen loopen zoo hard zij konden Parijs, 8 Mei. De justitie zet het onderzoek naar liet komplot ijverig voort, dat tot nu toe geene nieuwe bijzonderheden aan het licht heeft gebragt; intusschen worden de beklaagden ter zake van andere politieke mis drijven met groote gestrengheid vervolgd. Het proces tegen le Réveil is uitgesteld, doch dat tegen Lermina is reeds geëindigd. De bekende demagoog, die sedert een jaar in alle openbare vergaderingen zijne honende taal deed hooren, heeft zich thans bij de laatste vergaderingeu ernstiger gecompromitteerd; hij heeft eene volledige akte van beschuldiging tegen den keizer opgemaakt, die hem eene strafvervolging op den hals heeft gehaaldhet geregtshof heeft hem tot twee jaren gevangenisstraf en 10,000 francs boete veroordeeld. Sedert Donderdag jl. waren de ministers Ollivier, Che- vandier en Leboeuf met den koramandant van Parijs Can- robert en den prefect van politie Pietri op de Tuilerien, ten einde met den keizer middelen te beramen, om de orde op den 8sten Mei te handhaven. Er werd besloten te han delen als werd Parijs door een ernstigen opstand bedreigd; het geheele garnizoen is in de karzernes geconsigneerd alle troepen in den omtrek waren op alarm gereed; ieder soldaat kreeg 72 patronen, en een aantal kanonnen was uit Vincennes overgekomen tegelijk ir.et de kavallerie uit Versailles. 10 Mei. Den uitslag der stemming over de vraag of het volk de nieuwe constitutie wil, is bijna volledig be kend. 7 milioen 160 duizend Ja's en 1 milioen 523 dui zend Neen s zijn uitgebragt. In de groote steden heeft Neen eene groote meerderheid behaald; te Parijs o. a. 45,000 meer dan Ja's terwijl 90,000 kiezers zich vau de stemming onthielden; evenzoo te Bordeaux, Marseille, Toulouse enz. De meerderheid der Ja's is bepaaldelijk op het platteland verkregen. Er heerscht eene volledige kalmte. Cisteren avond hebben eenige onlusten plaats gehad vóór de kazerne prins Eugëne en in den fauborg du Tem- Er werden drie barricaden gemaakt met omgewor pen omnibussen, maar ze werden zonder tegenweer inge nomen. De troepen hebben met de bajonet de plaats vóór de kazerne doen ontruimen. Een soldaat liep tot de mui ters over, doch werd gevat. Men verzekert dat het Journal Officieel morgen het ontslag van het ministerie zal bevatten. Het kabinet zal onmiddelijk op nieuw geformeerd wor den. Ollivier zal zijne tegenwoordige positie behouden. De persoondie de ontdekte handgranaten of bom men vervaardigd heeft, is de heer Lepetijzergieter in de wijk St. Maur Popincourt. Hij had eene beschrijving en teekening van die bommen in sommige dagbladen gezien en. herkende daarin zijn eigen fabriekaat. Diens volgens begaf hij zich naar den prefect van politie om hem medetedeelen, dat de bommen in zijne werkplaatsen gegoten zjjn naar modellendie een welgekleed heer, welken hij niet kende, hem besteld en die zelf in zijne fabriek de bommen in ontvangst genomen had. Hij gaf voor dat die voorwerpen zouden dienen tot naven voor vélocipèdes120 waren er van besteld; en had er geen werkstaking in zijne gieterij plaats gevondendan zou den ze reeds allen afgeleverd zijn. Doch nu had hij er slechts 22 kunnen afleveren. Deze zijn allen door de politie ontdekt, met uitzondering van één. Zij stelt nu alle middelen in 'twerk om ook de laatste te vinden Een geheimzinnig feit, te Parijs in een der hotels van het Quartier du Mail voorgevallen vordert te zijner oplossing de ijverigste opsporing der Parijsche politie. Zondag-avond meldden zich aan genoemd hotel een der- ^gjarig heer en eene ongeveer tien jaar jongere dame jan en vroegen eene kamer om er den nacht door te brengen. De man schreef op het register van 't bo el: »Richard, kleermaker, gewoonlijk woonachtig te Rijs- 'el, vergezeld door zijne acht en twintig-jarige vrouw." s Morgens ten negen uur klopte een gai^on aan hunne leur, maar kreeg geen antwoord. In de kamer tredende, jond hij de jonge vrouw levenloos dwars over het bed ^gestrekt liggen, zonder kleêren behalve schoenen en kousen. De man was verdwenen. De gar90n snelde naar beneden en vertelde wat hij gezien had. Een commissaris van politie en een geneesheer waren spoedig op de plaats tegenwoordig; de laatste constateerde het overlijden maar kon geen sporen van geweld ontdekken, behalve de vuurroode kleur van het gelaat. Het lijk is naar de Morgue gebragt. De Gaz. des Tribunaux voegt er bij, dat diefstal waarschijnlijk de reden voor deze misdaad moet geweest zijn, daar eene met goudstukken gevulde portemonnaie, die door den kellner 's avonds te voren in handen der ongelukkige opgemerkt was, niet moei te vinden was, noch in de kamer, noch in de kleederen van de vrouw, die hier eu daar iu de kamer verspreid lagen. Voorts verklaarde een der bedienden, dat tegen één uur in den morgen een der logeergasten het hotel verlaten had. De man, die tengevolge van den uitslag van het ple- biscit te beklagen is, is zeker de hertog van Hamilton. Deze Engelsche edelman heeft gewed, dat de Keizerlijke regering minder dan 5,000,000 stemmen zou verkrjjgen en hij heeft aangenomen 1 louis (Tor te betalen voor iederen stem boven de 5,000,000 die voor het plebiscit wordt uitgebracht, terwyl hij 2 louis d'or zou ontvangen voor iedere stem onder de 5,000,000. Volgens den Précurseur is Gustave Flourens Ant werpen gepasseerd, om zich naar Duitschland te begeven. Een ontzettend familie-drama is in den nacht van Vrijdag op Zaturdag jl. te Berlijn in het huis n°. 6 van de Sebastiaanstraat voorgevallen. In dat huis woonde op de onderste verdieping aan de linkerhand een man met name Huth, die vroeger smidsknecht, later een handel in lombardbriefjes, kleederen en voorwerpen van waarde had begonnen, waarmede hij goede zaken deed, zoodat hij rijkelijk brood had voor zich en zijn gezin, bestaande uit zijne vrouw, twee zonen van 18 en 15 jaren, en twee dochtertjes 8 en 10 jaren oud. Vrij dag morgen ontving een bloedverwant van die familie per post een brief van den oudsten zoon, waarin deze in zeer donkere en raadselachtige woorden afscheid nam, en op eene groote ramp zinspeelde. De persoon, aanwien die brief was gericht, snelde daarmede naai den directeur van politie, die terstond een onderzoek gelaste. De met dat onderzoek belaste agenten vonden de deur van Huth's woning gesloten, braken die open, en vonden de zes leden van het gezin allen dood. De vader had zich aan de deurpost opgehangen, en de vrouw en kinderen lagen te bed met alle teekenen van verworging. Ook het kolengas scheen eene rol in het treurspel te hebben vervuld, waut de beide kachels in de woning waren sterk verhit, dat voor den tijd des jaars zeer vreemd was. De daad was, naar het oordeel der geneesheeren, des morgens tegen 5 uur gepleegd, de petroleumlamp die op tafel stond, was geheel uit gebrand, en aan het lijk van den vader nog eenige warmte te bespeuren. Men vermoedt, dat de kolendamp heeft gediend, om de slachtoffers van dien ontzettenden zelfmoord, bewusteloos en ongevoelig te maken, en de vader achtereenvolgens zijne vrouw en kinderen heeft opgehangen, en daarna de lijken te bed gelegd, 't geen de politie opmaakte uit eenige strikken en touwen, die zij aan den wand zag hangen. Er is geen twijfel aan, of Huth heeft met voorkennis en goedvinden van zijn gezin, vrouw en kinderen, en eindelijk zich zeiven van het leven beroofd. De drijfveeren tot die gruwelijke daad liggen in het duister. Bij de betrekkelijke welvaart van den man, is aan wanhoop, als gevolg van armoede en gebrek, niet te denken. Wel verhaalt een gerucht, dat de man zich aan misbruik van vertrouwen zou hebben schuldig gemaakt, doch daarvan is tot nog toe niets gebleken. Maastricht, 6 Mei. Uit het getuigenverhoor iu de zaak van Habets, gisteren door het Hof van Limburg veroordeeld, is gebleken, dat de ontaarde vader zijn zoontje, nadat hij het uit de woning der ouders zijner eerste vrouw had gehaald, onderweg voortdurend met een stok geslagen heeft, waardoor liet jongske halfweg in een bevroren karspoor viel en niet meer verder kon daarop heeft de vader hem opgeraapt en onder het verder toebrengen van slagen, in bewusteloozen toestand tehuis- gebragt en daar achter den kagchel geworpen, waar men het kind 's morgens dood vond. Rotterdam9 Mei. Omtrent de kennis is door d(? commissie, belast met eene herziening der verorde- mtojen op welker overtreding straf is bedreigdaan den Gemeenteraad voorgesteld die te houden in plaats van in Augustus, van den derden Maandag in Junij tot den Woensdag der daarop volgende week, en wel in het belang der openbare gezondheid, met het oog op de zomerhitte en opdat niet de meerder verdiende pennin gen door den handwerksman gedurende het gunstige jaargetijde, tegen den winter geheel verteerd zoude zijn. Alblasserdam, 9 Mei. Een recht aangename dag wacht de bezoekers van de Z. Holl. gewestelijke Onderwijzers-vergadering aan den Kinderdijkvan wege de afdeeling Alblasserivaard, daartoe in staat gesteld door een aantal belangstellenden in het onderwijs en vrienden van de onderwijzers, op Zaturdag 11 Jimp, e. k. Na de vergadering, van 10 tot 2 ure, zal allen de gelegenheid aangeboden worden tot het bezoeken van eenige voorname industriëele inrichtingen in den omtrek. Aan boord van eene daartoe opzettelijk afgehuurde stoom boot zal daarna het diner gebruikt wordenonderwijl daarmede naar den Moerdijk wordt gestoomd, om daar de kunstwerken van de overbrugging in oogenschouw te nemen. Bij terugkeer zal er nog gelegenheid zijn tot het bijwonen van de soirée aangeboden door de Rederijkerskamer en het zanggezelschap hier ter plaatse. Terwijl ook de afdeeling zal zorgen, dat zij, die nog denzelfden dag huiswaarts mogten willen keerenin de pauze met de stoomboot naar Rotterdam, almede kosteloos aangeboden, zullen kunnen vertrekken. AVollixfirtsdijli, 9 Mei. Als eene zeldzaamheid zag men hier gisteren namiddag bij de godsdienstoefening der Herv. gemeente, ofschoon de doopsbediening ge regeld om de 14 dagen geschiedt, niet minder dan aan 10 kinderen den H. doop toedienen. Ouworlierlt, 11 Mei. Met dankbaarheid meldt men uit deze gemeente, dat het H. M. onze geëerbiedigde Koningin heeft behaagd om een prachtig canapé-kussen te zenden, als prijs in de te houden tombola ten voor- deele der Bewaarschool. Ziorikzoe11 Mei. Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is in gekomen een wetsontwerp tot bekrachtiging van de uitgifte in erfpacht voor 99 jaren aan D. Dronkers te Middelburg van duinen en vroonen enz., in het noorden van Walcheren voor ƒ1000 's jaars. Aan de P.D.en Asser Cl. schrijft men: „liet be richt in de N. Goesche Ct.dat de heer Thorbecke het voornemen zou hebben zich metterwoon te Dresden te vestigen, is onwaar." Op de lijst, opgemaakt door heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, van hen die in deze provincie ver kiesbaar zjjn voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal, komen voor 55 personen. De hoogst aangeslagene is de heer Mr. C. van der Lek de Clercq, te Zierikzee, met ƒ3889.245 en de laagste de heer H. P. den Bouwmeester, te Middelburg, met ƒ693.867. De vrouw van een werkman, welke op de gronden van Sir Wathin Wynn, te Vrexham, gebezigd wordt, is van vjjf kinderen bevallen. Koningin Victoria heeft haar 7 ponden sterlings (ƒ84—) toegezonden. Het is de derde bevalling van deze vrouw. In de beide eerste keeren heeft zij telkens aan haren man 3 meisjes ge schonken. Aldus heeft ze in drie keeren elf kinderen ter wereld gebragt, welke allen in het leven zijn. Te Dantzig is dezer dagen de 28 jarige Rosalie Schindler, tweede vrouw van een bemiddelden grond eigenaar, en eene vrouw van beschaafde opvoeding, tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld, ter zake van moord, door vergiftiging met rattekruid, met voorbe dachten rade gepleegd op den zeveujarigen zoon van haren man uit diens eerste huwelijk. Volgens hare volledige bekentenis was zij tot deze misdaad gebragt geworden door de liefde van haren man voor dien zoon, van welke liefde zij een achterzetting vreesde van het dochtertje dat zij hem had geschonken. De bepaling, dat reeds geoefende miliciens vroeger dan anderen in 'tgenot van verlof zullen worden gesteld, is ook door den Minister met inwilliging des Konings toegepast op de vesting-artillerie, waarvan voor de mili ciens, na voorafgegane vrijwillige oefening, de eerste oefeningstijd van 8 op 6 maanden kan verminderd worden. De nieuwe wiedmachine te Bath door den heer Hanson ingevoerd, werkt uitnemendzij wordt door een paard gedreven en bestuurd door twee man; per dag kunnen daarmede 4 a 5 bunders worden schoongemaakt van onkruid zjj bespaart veel handen arbeidwelke nu voor nuttige doeleinden kunnen worden aangewend. Een geestige Oldamberdie nu en dan in de Gronin ger Courantartikelen levert over sociale vraagstukken, meent dat men, in plaats van de vrouw „zelfstandig" te maken door kennis en ontwikkelinghaar liever een man moest »bezorgen." Om dit te vergemakkelijken, doet hij den volgenden raad aan de hand: »Ons geheele leger, met weinig uitzonderingen in de hoogere rangenleeft buiten huwelijk. Nu, de miliciens mogen wel wachten met trouwen tot hun diensttijd uit is, want vroegere huwelijken dat zien wij bij ons overal bevorderen 't pauperisme. Maar daar is eene schare van officieren die gedwongen wordt tot celibaat. Als ik wat te zeggen had, zou ik bij deze heeren het huwelijk aanmoedigen, in plaats van belemmeren. Ik zou aan de getrouwden meer tractement geven dan aan de ougetrouwden en als 'tnoodig was daarvoor de tractementen der ongetrouwden een weinig inkrimpen. Ik zou dit niet alleen een geluk achten voor vele jonge meisjes, maar ook denken dat het de moraliteit bevorderen zou. Bovendien kon het huisse- ljjk leven een raiddel zijn 0111 de oorlogzuchtigheid van sommige dier heeren wat te temperen." Te Teruel nabij Valencia ging een vader met zijn zevenjarig zoontje 's morgens ter jagt. Toen 's avonds de vader alleen terugkeerde deelde hij zijn vrouw mede, dat het knaapje van hem was afgedwaald, dat hij alleen de schoenen had teruggevonden en het kind dus ze ker door een wolf was verslonden. Zijn vrouw, hiermede niet voldaan, geeft er kennis van aan 't geregt en ter stond werden er gewapende lieden met honden naar het bosch gezonden. Door de honden werden zp al spoedig naar een afgelegen plek geleid, waar 't zand versch was gedolven en men groef weldra het lijk op van den knaap, die blijkbaar levend was begraven. De verbolgenheid van het volk tegen den vader was onbeschrijfelijk groot, en zoodra de mare zich had ver spreid werd zijn woning door een volksmassa, waaronder vele vrouwen met messen gewapend, als 't ware belegerd. Gromengde borigton. Eene huishoudster te S. moest met hare tong zoo rap niet zijn, en wat rapper met hare handen, dat zou voor haar en voor anderen beter zijn. De zoon van een kneu- terboertje te S. wordt gewaarschuwd, zijne zU3ter zoo niet te kwellen, daar hij anders nog meer gehaat zal worden.— Twee laffe snaken te Biezelinge worden aangeraden, geen meisje meer te belasteren, want dat zal niet goed afloopen. Zij zullen weer de deur moeten uitgedragen worden. Iemand is te N. gekomen om met eene dame een reisje te maken; ómar nu haar geld op is, heeft hij haar in den loop gelaten. Dit is eene leering met schade en schande. Eene boeren-dame te Kloetinge heeft in de wintermaan den onder de smalle gemeente zich zoo vermaakt, dat zij nu iu de fuik is gevangen, waar geen geld is. Een win keldametje te K. is zoo verzot op een zot dat zjj nog dol zal worden, waarover mama schrikkelijk boos is, terwijl het kind zegt: Moeder! wil er over zwijgen, Want ik kan hem toch niet krijgen; 'kHeb hem zes maal laten vragen, Of hij niet eens op komt dagen; En nu zegt hij tot verdriet; Zulke pruimen smaken niet. Een jong boertje te Zuid. moest het maar staken om op Keetje te loopen, want hij zal haar nooit krjjgen; want het kind is gesteld op geld, en dat is er niet. In N. B. L. wenscht een jong mensch in kennis te komen met eene boeren-docliter, of eene andere, om zoo spoedig mogelijk een huwelijk aan te gaan. Zij echter die niets bezitten, zul len niet in aanmerking komen, want bij heeft ook niets. Er zal dan ook meer opgeld gelet worden dan op verstand. Maar dames! denkt het is een man, Die nog geen regel schrijven kan, En heeft dan dikwijls nog abuis, En moet nog naar het gekkenhuis. Iemand die rijk geworden is, vroeg aan een voornaam heer om eene zijner meisjes voor zijn zoon. „Goed", zeide hij, „wie wil je hebben, het kamermeisje van mijne vrouw, of het wa8chmeisje van mijne dochters?" Kerknieuws. Te Oud-Vossemeer is den 1 Mei bevestigd ds. X. van Maanendoor zijn broeder ds. J. W. van Maanen, met Jac. 1 21 b. intr. met Hand. 10: 29 b. Te Kortgene 1 Mei ds. D. J. Kromsigt bevest. door ds. G. Ringnaldamet 1 Tim. 4 16 o. intr. met 1 Cor. 1 23 a. Te wijk bij Heusden nam ZEw. 24 April afscheid met Rora. 15: 33. Ds. P.K. Dommisse, pred. te Oude en Nieuwe Wetering, heeft het beroep naar Oostburg aangenomen, en alzoo voor Kattendijke bedankt. Te Zonnemaire is den 1 Mei voor het eerst gebruik gemaakt van den Vervolgbundel op de Ev. Gezangen. Iugezoiideno Stukken. Groede3 Mei 1870. Mijnbeer <le Redacteur Een vriendelijke hand zond mij in den loop der vorige weck het week- en advertentieblad »de Ekster" van Zaterdag 23 April, waarin 0. a. eene wederlegging" van een berichtje, door mij ge plaatst in uw blad van Donderdag 21 April. In dat bericht zeide ik, dat de Raad had besloten den onderwijzer eene kamer van zijne woning te ontnemen en die te laten inrichten tot gemeentesecreta rie. De Eksterschrijver beweert, dat het niet een gedeelte van de onderwijzerswoning, maar een gedeelte van de oude school is, die tot gemeente-secretarie wordt ingericht. Ware ik door genoemde wederlegging tot de overtuiging gekomen, dat ik gedwaald had, ik zoude volgaarne bereid zijn amende honorable te doen. Dit i9 ech ter tot op dit oogenblik het geval niet, ik houd mij aan het door mij geplaatste bericht in uw blad en verzoek daarom in uw eerstkomend nummer een plaatsje voor wat hier volgt. Vooraf echter wil ik op gemerkt hebben, dat ik mij niet zou verdedigen tegen wat. in »den Ekster" geschreven wordt, indien ik er niet heel veel belang in stelde dat het feit naar waarheid wordt voorgesteld en dat het we reldkundig wordt. Nu ter zake. Wat de Eksterschrijver beweert heb ik hierboven reeds gezegd. De bewijzen voor die bewering ko men kortelijk hierop neder: 1°. De gemeentesecretarie wordt gemaakt op dezelfde plaats waar de oude meester het abc liet opzeggen. 2°. Die plaats werd door den ouden meester in gebruik ge vraagd om er zijne dochter met man en kind iu te huisvesten. 3°. Die plaats werd daarna jaren lang gebruikt tot wapenmaga zijn voor de schutterij, ook tot woning voor den hulponderwijzer. 4°. Op die plaats is eenigen tijd postkantoor gehouden. Ekster schrijver zegt verder, dat de nieuwe schoolmeester, wien volgens zijne aanstelling alleen de oude onderwijzerswoning in vrij gebruik gegeven was, heeft goedgevonden om bovendien nog als woning in te nemen geheel dc oude school, bestaande toen in een kamer of postkantoor en een ander kamertje. Voorts dat de meester met de ruimte verlegen was wijl hij een tijd lang die kamer verhuurd heeft aan een opzigter van den waterstaat en komt alzoo tot de conclusie, dat niemands rechten zijn verkort, dat de belangen der gemeente door den Raad zijn behartigd en dat de Raad den meester een groot genoegen heeft gedaan door hem van de zorgen voor die kamer te ontheffen. Ik neem gaarne aan, wat onder 1, 2, 3 en 4 gezegd wordt, maar vind daarin geenszins het bewijs, dat men den onderwijzer niet een kamer van zijne woning heeft ontnomen. In dc oproeping voor de betrekking van hoofdonderwijzer aan de openbare school te Bres- kens, ten jare 1858 te lezen iu de Wekkeren misschien nog andere bladen, stond dat de onderwijzer 0. a. vrije woning zou hebben. In het extract uit de notulen van de openbare vergadering van den gemeenteraad van Breskens van Dingsdag 28 September 1858, in welke vergadering de heer J. de Koning werd benoemd als hoofd onderwijzer aan de openbare school te Breskens staat onder de voordeelen aan die betrekking verbonden 0. a. ook vrije woning. Noch in de oproeping, noch in de'aanstelling staat iets meer te lezen aangaande de woning en wordt daar alzoo volstrekt niet omschreven waartoe of tot hoeveel kamers die vrije woning zich bepalen zal. Toen dc heer de Koning zich na te Breskens vestigde, kwam by dadelijk in het gebruik van twee kamers aan de straat (daaronder die, welke thans tot secretarie is ingericht) benevens nog een ach terkamertje en een keuken, alles zonder eenig voorbehoud. Eksterscbryver vergist zich dus als hij zegt »dat den nieuwen schoolmeester volgens zijne aanstelling alleen de oude onderwijzers woning in vrij gebruik gegeven is." Datgene, wat de onderwijzer in gebruik nam toen hij zich te Breskens restigde, dat is zijn wo ning, niet dat wat misschien een vijftigtal jaren geleden woning was. Immers als dat opging, dan zon het niet moeijelijk vallen om ieder een, die vrije woning heeft, een paar kamers daarvan te ontnemen. Tot hoeveel andere doeleinden kunnen die appartementen toch vroeger wel gebezigd zijn. Dat de raad (toen er ten minste nog 7 leden opkwamen, nu komt er maar één) en het dagclijksch bestuur (wederom 't vroegere, de Raad heeft den vorigen wethouder ontsla gen en een ander span benoemd) ook mijne meening deelden en wel degelijk de thans tot secretarie ingerichte kamer ook tot de onder- wijzer8Woning rekeuden te behooren, vind ik genoegzaam bewezen in de omstandigheid, dat (3c Raad den onderwijzer H1/» jaar van die kamer gebruik heeft laten maken en het dagelijksch bestuur er steeds de noodige herstellingen aan heeft laten doen, zelfs nog niet heel lang geleden kastjes tot berging van huisraad onder de ramen heeft laten aanbrengen. Ten vorigen jare vraagde de onderwijzer verlof aan den Rand om die kamer van zijne woning, welke hem thans ontnomen is, in gebruik af te staan aan den heer Sprenger. De Raad verleende dat verlof. Wanneer de kamer nu niet tot de woning had behoord, dan had de Raad immers het gevraagde ver lof niet kunnen verleenen. In 'tkort: de Raad te Breskens heeft besloten een kamer van de onderwijzerswoning tol gemeentesecre tarie in te richten. »Of nu in dezen niemands rechten, hoegenaamd zijn verkort" zooals Ekslerschryvers conclusie lnidtweet ik niet; ik kan en mag hier niet als commentator optreden. Dit is echter zeker, dat de grootste philosooph in dit geval Judels nog zou nazingen: »Dat is nu wel geen ougeluk, maar aangenaam is het

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1