f M e e k r a p-B e r i ch t. E b EVANGELISATIE 1 DB KERMIS 4 Medekiezers ran Zonnemairel Kiezers van Zonnemaire! Verpachtin g. Twee perceelen Weiland, Publieke Verkooping. van Strandgoederen. MANUFACTUREN EEN WOONHUIS, LANDER IJ E N, Uit de hand te Koop: BOERENWONING Ongeveer 30 voeren Mest, Puik Fijn Tarwebrood, 4 een Rijtuig niet een Paard, a Glacé Handschoenen. Mejufvrouw S. Susan, Dames-Japonnen en Mantels M. RarenswaayZonen SAMUEL RH ETERFORT; Kort en waarachtig verhaal Blikken in hel krijgsmansleven. DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijkt en raste premiën: H. VON GIMBORN, RAMMENAS-BONBONS Is een en ander door den Gemeenteraad van Nieuwer kerk verkeerd begrepende inzender van bedoeld berigt moet bepaald verkeerd geïnformeerd znn waar hjj het zelfde zegtwat aangaat de tegenwoordige bemoepingen aan wier hoofd de Heer C, A. Brouwer staat. Meenden Burgemeester en leden van den raad van Nieuwerkerk, geene gelden der Gemeente te mogen besteden voor een in hun oog min volledig plan wanende dat zjj hiertoe waren aangezochtgeen beter middel om de genegenheid tot medewerking ter ver betering van den weg te toonen dan door op de ook hun geprosonteerde Ijjst te teekenon voor bjjdragenniet uit de gemeente-kas maar uit eigen zak waarop uit omliggende gemeenten reeds voor honderde Guldens g'teekend werd en die thans te Zierikzee circuleert. Waar nu niemand hunner, wel eenige andere inge zetenen van Nieuwerkerk zulks deed, noch een verbeterd plan indiende of eenigo openbare poging daarvoor in het werk steldevragen wij in ge moedeof het bezijden de waarheid mag genoemd wordendat Burgemeester en leden van den raad alweder het plannoch met geld, noch met iets anders willen onder steunenlaat staan dat de toevoeging van het berigt in den Nieuwsbode van 28 April jl. onjuist schijnt te zijn hoewel enkele leden van den raad het belang hunner gemeente beter begrijpen. Monsters MEEKRAP op de Marktdag van verschil lende plaatsen uit Zeeland ontvangen, geven hot volgende resultaat, al9 Uit OUD DOR P. I HOB. I v. o11bJAB 1750/0 Asch. 13 U'°/o ll>°/0 U50/o 155 °/o 22 15 Uit DRKISCIlOJi. 18B O. 3 v. onb. BK 15 °/0 Asch. 2 1 x> 2 1 1 HVDB lf»5% WHVDW 17 °/0 JWW 17* °/o p Jl) 15 CVB 20 Uit de IIKEN. 3 v. onb. PB NV, 19 °/0A9ch. 2 3» A VN II 7a 21s °/0 3 GK 146 °/o Uit STRIKNUAM. 2 v. onb. LDIt 17 °/0 Asch. MT J.MIl WW JVV WEM Kb JDV Uit St -ANNALAND. 1 v. onb. WGB 19s Asch. 2 JB 27 1 MDR 268 °/0 Uit COLIJNSPLA AT. 4v onb. JS 13 °/0 Asch. Amster<lnm4 Mei 1870. M. E. BOUR. Pr\j/<Mi <lcr Xlotoi* ou Eijeroii. Zierikzee, 5 Mei 1870. Boter laagste koers ƒ0,525 en hoogste koers 0,57s per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers ƒ0,60 en hoogste koers 0,70 per 25 stuks. Eenden-Eijeren laagste koers ƒ0,70 en hoogste koers ƒ0,75 per 25 stuks. Burgerliike Stand tv Zierllcasoe. geboren: 24 April. Een zoon van J. A. Hest en G. M. Aalburg. 26 dito. Eene dochter van II. Mage en J. van der Jagt. 27 dito. Een zoon van J. van der Werf en L. Hanse. 30 dito. Een zoon van J. Legemate en J C. Leunis. 1 Mei. Een zoon van D. Bos en M. Leeuwo. 4 dito. Een zoon van M. van den Houten en S. Syriër. gehuwd: 27 April. C. Maijs, jra. en D. Tuinman, jd. E. Han son jni. en G. van Manen, jd. G. A. Sevenhuijsen, jm. en J. Schulink, jd. 4 Mei. G. C. Overbeke, jm. en S. E. Sakko jd. J. Wagenaar, jm. en J. R. van Splunter,jd. J. Kaan, jm. cp E. Leidekkers, jd. J. Viergever, jm. en L. Verloo, jd. overleden: 22 April. M. C. Bookman, oud 71 jaar. Weduwe van C. J. Reinhout. 29 dito. M. Mandel, oud 87 j. Weduwn. 30 dito S. Fondse oud 78 jaar, Weduwn. E. Peute, oud 58 jaar, Weduwe van J. Stouten. Correspondentie. Plaatsgebrek verhinderd ons om het ingezonden stuk uit Groede heden op te nemen. £1 jjübcrticttticttt W 5S?S? 3? '$M 'X <>Ojjii*i£»*<* ErlitvM'foeiiiffiiiK* VAN C. den BOER e n M. van zuijen. IK x"" T Serooskerke, 6 Mei 1870. (I y y y y y y3*6 y«6 56 5656 56 56 y y «s y Ondertrouwd A. G. S. BIJVOET, Wijnhandelaar te Geertruidenberg Oosteriiout, 5 Mei 1 87 0. J. T. SPECHT. Algemeene kennisgeving. X Getrouwd Ouwerkeuk, 6 Mei 1 87 0. JAN de JONGE en JACOBA ZANDIJK. Heden overleed tot mijne diepe droefheid, in den ouderdom van ruim 31 jaren, mijne geliefde Echt- genoote, KATHARINA de KONING, mij nalatende een kindje, slechts 4 weken oud. Ieder, die soortgelijke verliezen geleden heeft, zal kunnen beseffen wat ik in haar verlies. Rijp, {N-Holland), MARTINÜS VERSTRAATE. der. 3 Mei 1870. Dienende deze tot bijzondere en algemeene ken- nisgeving. Tot onze diepe droefheid overleed lieden ons Dochtertje ELIZABETH MARIA, in den ouderdom van ruim 12 jaren. Ellkmeet. M. MOELKER. 5 Mei 1 870. V ^'OELKER-Melieste. op ZONDAG 8 MEI, in de Evangelisatiezaal „TOE VLUCHT" des morgens te tion en des avonds te *:es ure, voorganger de Heer JOHN, Evangelist. COMMISSARISSEN der ZEEUWSCHE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ, ge vestigd te Zierikzeebrengen bjj deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat op DONDERDAG den 19 MEI a. s., des namiddags ten 1 ure, in hét „Hotel van Veen" te Zierikzeedoor hen lioUeniiij^ en Verautwooi'din^ zal worden gedaan hunner Administratie over den jare 1869, mitsgaders verslag van den gnnstigen staat dezer Maatschappij en noodigen alzoo bij deze de Deelhebbers uit, om deze Vergadering niet hunne tegenwoordigheid te vereeren. Commissarissen voornoemd, De tijdelijke Voorzitter VAN DER LEK DE CLERCQ. Ter ordannantie van denzei ven JAC. S. BOEIJE. Secretaris. to Oud-Vossein eer Zeeland za voortaan plaats hebben jaarlpks op de tweede Donderdaft* in de maand Junij en volgende dagen van die week en alzoo in dit jaar op den i>, lO en 11 aanstaande. Burgemeester en Wethouders C. J. de VULDËR van NOORDEN. De Secretaris, A. de GRAAF F, Gz. Door vertrek naar elders heeft- de heer W. SLIE- RENDREGT zijn ontslag genomen als lid van den gemeenteraad van Zonnemaire Op den 10 Mei e. k. zal er dientengevolge door de kiezers van deze gemeente eene stemming voor een raadslid moeten geschieden. Vele kiezers hebben het voornemen in diens plaats te stemmen, den heer JOH. SLIERENDREGT zoon van het aftredend lid. Onafhankelijk als zijn vader, die zeer veel als raadslid tot de belangen van de gemeenten Bommenede en Zon nemaire heeft bijgebragt, wordt dien heer als zoodanig aanbevolen. De verboden graad van zwagerschap tusschen hem en het raadslid den heer K. HOCKE IIOOGENBOOM (volgens art. 21 gemeentewet) bestaat volstrekt niet ofschoon sommigen dat voorgeven immers dan toch zou of de heer HOOGENBOOM met eene zuster van den heer SLIERENDREGT öf den heer SLIEREN DREGT met eene zuster van den heer HOOGENBOOM moeten gehuwd zijn. Intimiteit op kuiperijen zijn van deze in de niet verboden graad van zwagerschap bestaande zwagers niet te denken of to verwachtenintegendeel de heer JOH. SLIERENDREGT zal even als zijn vader, onaf hankelijk het hoofd kunnen en willen bieden aan al wat naar aristocratie of misplaatste lieerschzucht zweemt. Hebben liberaliteit en onafhankelijkheid veel goeds in de laatste jaren aan deze gemeente gewrocht, nog moet men voor een te verkiezen raadslid deze hoedanighe den tot maatstaf nemen. 9 Medekiezers weest op uwe hoede en stemt met mij clou heer JOI I. SLIERENDREGT. Een kiezer. Bedenk uzelven tegen aanstaanden Dingsdag den 10 Meiwanneer wij weder opgeroepen worden om een lid voor den gemeenteraad te kiezen. Kiest met ons den Heer ,T. HENDRIKSE, als zijnde een onafhankelijk en zeer geschikt man. Als oud-lid van onzen vorigen gemeenteraad kennen wij hem als zoo danig, daar hij steeds met moed en ijver zijnen pligt betracht heeft. Zonnemaire. (1 Eenige Kiezers. De ondergeteekende is voornemens, op Zaterdag den 14 Mei eerstkomende, des voormiddags ten 11 ure, in de Herberg van L. J. Kappers te 7lenesse, bij inschrij ving te VERPACHTEN voor den tijd van 3 jaren s gelegen onder Duieendijke. Te zamen groot O B. 13 R. -45 Ellen. Renesse, den 5 Mei 1870. J. HOOGENBOOM Bz. De Deurwaarder J. BETHE zalop Maandag den 9 Mei eerstkomende, des namiddags ten 2 lire, in het Beddeweeg te Zierikzee, in het openbaar verkoopen Eene partij MEUïXELAIIXE en andere ROERENDE GOEDEREN waaron der SECRETAIRE, BUREAU, KASTKLOK, STOELEN, zoomede RAMEN, DEUREN, KOZIJNEN, een partijtje gezaagd IJPENHOUTeen partij gekloofd IJPEN BRANDHOUT, MUSTAARDS en wat verder zal wor- den geveild. PUBLIEKE VERKOOPING De Deurwaarder J. BETHE zal op Dingsdag den 10 Mei eerstkomende, des namiddags ten twee ure. te beginnen aan de voormalige Vleeschhal te Zierikzee ten verzoeke van den Heer Strandvonder dier gemeente, in het openbaar 0111 contant geld verkoopen: Circa 150 stuks nieuwe DEELEN1 DEKBALK, PLANKEN, een wit geschilderde SLOEP, een STEEN- SCHIPPELISBOOT en een ANKER, wegende circa 250 kilogrammen; een en ander liggende in de voormalige Vleeschhal, aan het Bolwerk, op de Nioufcve Haven en op de Scheepstimmerwerf te Zierikzee. C. BAL, J.Cz. te Zierikzee, is voornemens op Dingsdag en Woensdag 10 en 11 Mei 1870, telkens van af 's avonds 6 '/.2 ure, ten overstaan van den Notaris J. van der BENT, residerende te Brouwershaven in de Herberg van den heer M. Steur Mz. te Serooskerke publiek te koop aan te bieden: EENE AANZIENLIJKE PARTIJ Bedden, Seliïlcïei dere Goederen. 'ijklohkeu De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal ten verzoeke van zijn prin cipaal. op VRIJDAG MEI, 's iïii«l<lﻣ»-s$ l!3 iii*o, (in plaats van Woensdag 18 Mei), in het Logement r>de Faam," in de Meel straat, te Zierikzee, publiek verkoopen: Ontvangen eclite Cocosmatten in alle grooten en prijzen, ^paaii^che Bioa5olle Sti'ooïo Mafjes, als ook Briiino Biexciimatteii, verders Ooloplion Vernis voor natte en vochtige mureh door ondervinding zeer aan te bevelen bij Wed. A. GUDDE, SchuithavenZier ik. eiget :rvj wiUen mitsgaders eenige SCHUREN en ERVEN, te Zierikzeeaankomende den boedel van \yiyen den heer N. van den BOUT. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zalop »ader to l>opjtleii tij<lin de So ciëteit „St. Sehastiaanvan den Heer D. B. Schock publiek presenteren te verkoopen de navolgende te weten 33 B. 75 R. 27 E gelegen in de Gemeen te Nieuwerkerk. 5 19 95 gelegen in de Gemeen te Ouwerkerk. 10 94 gelegen in de Gemeen te Oos ter land. q 73 60 gelegen in de Gemeen te Kerkioerve. 1 08 10 gelegen in de Gemeen te Noordwelle. 3 55 30 gelegen in de Gemeen te ElUmeet. 1 93 60 gelegen in de Gemeen te Haamstede. 3 23 60 gelegen in de Gemeen te Burgh. Te Zamen 63 B. 43 R. 42 E. I V Alles aankomende den boedel van wijlen den Heer G. JANSEN. En daarna '/I6 PORTIE in <lo Meestool' „de Star." Inforuiatiën te bekomen ten kantore van voornoem den Notaris en bij den Heer J. C. BAL, St.-Domusstraat. Een in 1866 nieuw gebouwde zeer geschikl lot verplaatsing, benevens Iwee oude SCHUREN. Alsmede eene in 1867 geplante BOOMGAARD, bestaande in 60 stuks uitmuntende VRUCHTBOO- MEN, en 2400 stuks HAAGDOORN, alles zeer geschikl tot verplaatsing. Information te bekomen bij D. van der SLUUS Landbouwer te Jlerkingen. Brieven franco. fj TE KOOP! bij JACOB VIERGEVER te Eikerzee. f Wordt to koop gevraagd Eene gebruikte docli beste Passerdoos; gegadigden vervoegen zich met franco brieven onder letter B, bij de Uitgevers dezes. IA. j\ 14 Cts, 't Ned. l>d., drie- a viermaal daags verse li. Zierikzee. Wed. N. de BRAKKE. ite^ke De ondergetekende maakt bekend, dat bij hem ten allen tijde to huur is tot het vervoeren van passajgier8l Nieuwerkerk. M L. de GROENE. ONTVANGEN: U JOI I. OCIITMAN. Rijgcrstraat A, No. 114, Middelburg, heeft de eer de Dames te berigten dat zij van hare reis geretourneerd zijnde de alloi'iiion wste Parijsche moilollon voor heeft medegebracht, en hierdoor in staat is, aan ieders smaak te kunnen voldoen. Door lagere prijzen en voordeelige inkoopen is de Icwoliteit der THEEËN uit hot Magazijn van de Firma te GORINCHEM zeer veel verbeterd waarvan ik bij deze de eer heb kennis te geventerwijl ik mij bij voortduring blij aanbevelen. Zierikzee, B. JOPPE Jz., Mei 1 870. Schovwsche Botermarkt. Deze Theeën worden verkocht in verzegelde Pakjes voorzien van MerkNommer en Prijs. Prjjzen van af Ots. en hooger. Bij den Boekhandelaar P. de LOOZE t* Zierikzee, is eene Iiitot'lceiiiii"* geom^ op de brieven van dit werk zal in 10 of 11 raaandelyksche afleveringen van 80 bladzijden worden uitgegeven, tegen den geringet prijs van Cents per aflevering. e Bij den Boekhandelaar P. de LOOZE t> Zierikzee, is verkrijgbaar: van do laatste vervolgingen der Evangelische Leeraren in Ilungarien, uitgegeven in 1677 en nu op nieuw uit gegeven door A. van TOORENENBERGEN, te Gronin gen met een uitslaande plaat voorstellende in acht afbeeldingen de mishandelingen der Predikanten. PRIJS 53 CENTS. of getrouw verhnal van mijn 1 üjarig zwer vend leven in Afrika, Italië enz., in vier afleveringen i'i 30 Conts per aflevering, door Tgewezen officier bij het Fransche en IK meinsche leger. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 50 Cents per ƒ1000 's jaars. MEUBELEN 80 - WINKELHUIZEN 70 - KOOPWAREN 90 - Informatiën bjj de Agenten C. van der VLIET Dz. te Zierikzee L. BOOGERD Az., te BrouiuersJiaviui e« J. C. M. van RHEE te Haamstede. Apotheker en Fabriekant van chemisch technische praeparate te Emmerik a. d. Rijn. SPECIALITEITEN: Zuiver Malz-extract (raoutstroop) uit 70 pCt. raoutsuilcer, dextrine, ei witachtige stoffen en pho. phoorzure zouten zamengesteld, wordt door prof. uon Ijiebig, door Dr. Bock en alle geneeskundige autori teiten als een ligt te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bij hoest, schorheid, borstkwalen, kinkhoest en voornamelijk bij scrophuleu9e kinderziekten in plaats van den walgelijk smakenden levertraan. Defleschvan3 ned. oneen 75 ets. StaalWljn, een aangenaam en ligt in te nemen ijzerpraep irat is van de gunstigste uitwerking bij bleek zucht, gebrek aan eetlust, zenuwachtige hoofdpijn en vooral bij beginnende longtering. De flesch a fl. 1. TJniverseel Zuivering-Zoutbekend als het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen alle maagkwalen, als maagpijn, maagkramp, slechte spijsvertering, zuur enz.., in pakjes van l/2 kilo a 60, l/4 kilo a 33 en 1/8 kilo a 18 cents. Wornipatronei»tot verdrijving der wormen bij kinderen en volwassenen, per stuk a 6 ets. Haarbalssem Eau de Cologne philocome, zui vert het hoofd van de schilfers, belet dadelijk het uit vallen der haren en brengt in eenen korten tijd eenen geheelen nieuwen groei te voorschijn. Groote flacons a. 90 en kleine a 45 ets. Icliatoii, Droppels teg*eu kiespijn zonder schadelijke bestanddeelen bevrijden oogenblik- kelijk van de hevigste kiespijn. Het fleschje 45 ets. Aromatiscdi Mondwater verwydert den kwaden reuk uit den mond en zuivert de tanden. Het sterkt het gebit en ziek tandvleesch en houdt al de deelen van den mond gezond en frisch. De flesch a 90 ets. Di*. Roinershausens Oogwater tot behoud, herstelden versterking van het gezigt, in groote flacons a fl. 1.— en in kleine (75 fl.) a 30 ets. Orisiueelflesselien van Apotheker Geiss a fl. 1.50. te Zierikzee, J. de JONG ZIJLSTRA. M. S. POLAK. Tholen C. J. de BRES. En in de bekende Dépots in de andere steden. Bij ieder flacon en ieder pakje is een gebrpiksaan- w ijzing. getril tegen HoestenKool- en Borstaandoc1 uiug-oiivan C. A. C. FISCHER bij Frankfort 'ajd Main, verkrijgbaar in doosjes van 30 en 40 Ot., J. M. GASILLEP. GASILLE, en B. GELEINSE J te Zierikzee. te Ylissingen, te Haamstede Diegenen welke genegen zijn tot het DRIJVEN DEIX OUDE M EESTOOF te Bruinissevervoegen zich persoonlijk of met franco brieven bij den Boekhouder. C. M. VOORBEIJTEL. TERSTOND coii TIMMERMANS-KNECHT benoodigdP. G.bij D. ROOZEMOND te Stavenisst- E E IS" E MEID benoodigd die met iiielkerij en hwiswerk bekend is, bij de Weduwe BEVELANDER te OuwerkerV- Uitffovors: DE LOOZE WAALF Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2