Zaturdag 7 1870. 26s,eJaarg> £L No. 2769. Besturen en Administration. VI BLICATIE. V f K ennisgeving. Afkondigin g. Bekendmaking. Nieuwstijdingen. JFï ninth-HU. iietoerlnnto. an zijg, n liedt, TOGRA iele bi 3. ierikzei ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. f roos groei va en ))eli roos o g. bevj doo ^Oct. i Heerei VAN DEi Diffeur ti en als ste gevol 'den; docg bij zonde igesi 3 2' iar te EToutzagt ler. Vliet, Ai Uijper. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zierikzee; brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dezer Gemeente, dat met het preinitief beschrijvingswerk voor de Personele Belasting, over het dienstjaar 18'0/.,, een aanvang zal worden gemaakt op Vrjjdag den 6 Mei aanstaande, en de beschrjjvinga-billetteii met don acht sten dag daarna, door of van wege den Ontvanger der Directe Belastingen zullen worden opgehaald, met lanmaning om de voorzegde biljetten narnwkeurig in ;e vullen, ten einde zich voor schade en onaangenaain- ieden te'hoeden, alsmede aan de zoodanigen welke iij de beschrijving geen biljet mogten ontvangen om jich ten spoedigste om zoodanig biljet bjj den Ont- ;anger voornoemd aan te melden, ten einde hetzelve róór den 31sten Mei ten kantore van denzelven volgens ut. 30 4 der Wet van den 29sten Maart 1833 (Staats- jlad no. 4), ingevuld te kunnen bezorgen. Met verdere riformatie dat tot Tegenschatters voor deze gemeente, om aan de zjjde der" belastingschuldigen te dienen, ïjjn benoemd de heeren t L. Koole, E. II', Mus, J. van Ier Linden en M. Couveé Jr. Zierikzee, den 30 April 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. iij. lille, Korti 144. ele jarea te ZIl den hee: jaren ge> ;n met di REUDER, tl t op ht dan "VOOÏ n zoowel n die eeo voor been een nkels lolloway' Dorzorgen >kbed storl 3erij moei! eti zoowel en vooral ide kosten, rekeningen volgt 0 20,50. 5 - 20,95, den heer VENNE ford Streel rzigt v ssement a-Polder bewijzen Directeur i a-Polder rvaren i in staat tten oiu ichtei' genieten, bewijzen Directeur \lburg. IIX. VAN DE.I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend dat het kohier der hoofdelijke belas ting van deze gemeente, over het loopend dienstjaar, op lieden door den Gemeenteraad is vastgesteld en van den tot den 16 dezer ter lezing voor een ieder op de secretarie der gemeente zal liggen, zullende ieder aan geslagene, binnen dien tijd, tegen zijn aanslag bij heeren Gedeputeerde Staten in beroep kunnen komen, bij ver zoekschrift op ongezegeld papier ingevolge de wet. Zierikzee, den 2 Mei 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee maken bekend: dat het kohier der belasting op de honden, deze gemeente over dit dienstjaar, door Heeren Ge deputeerde Staten dezer Provincie goedgekeurd, op lie den wordt gesteld in handen van den Gemeenteontvanger, ter fine van invordering ingevolge de wet. Zierikzee, den 5 Mei 1870. De Burgemeester, C. J. FOKKËR, Weth. IB. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van de ingezetenendat de heer Commissaris des Kouings in deze provincie het voornemen heeft deze gemeente te bezoeken op Maandag den 9 Mei aanstaande, en dat aan een ieder, die Z.H.E.G. over het een of ander wensclit te spreken, daartoe in den namiddag ten half twee ure op het Raadhuis de gelegenheid zal gegeven worden. Zierikzee, den 2 Mei 1870. B. C. CAU. PUBLIC A TIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Zie rikzee. Gezien de circulaire van den Heer Commissaris des Konings dezer provincie, van den 27sten dezer, A. No. 2548/1, 1ste afd Brengen ter kennis van de Ingezetenen der gemeente: Dat de aangiften of verklaringen ter verkrijging van patent, binnen deze proviucie, zullen worden uitgegeven van den zesden lot en met den veertienden Mei e. k. Dat die verklaringen behoorlijk ingevuld, zullen moeten zijn ingezameld of bij den Ontvanger dien het aangaat ingediend, op den 20 Mei, doch in de gemeenten MiddelburgVlissingen Qoes en Zierikzeeop den 24 Mei aanstaande. Dat de registers van gemelde patentpligtigen zullen worden sesloten in de gemeente Middelburg op den 15 Junij e. k. 'n de gemeenten VlissingenGoes en Zierikzee op den 8 Junij en in de overige gemeenten op den 4 dier maand. Dat de patentpligtige schippers, eigenaars en directievoerende 'nn binnenschepen, schuiten en vaartuigen, vermeld in de 16de abel der wet van den 6den April 1823, waaronder als nu ook zullen begrepen worden diegeenwelke bestendig iu hunne rtuigen wonen en geene buitenrivieren of wateren bevaren, e rekenen van den 1 Mei aanstaande tot den 15 derzelve foaand, zich voor het patent van het dienstjaar 187°/7l zul- en behooren aan te geven bij het bestuur der plaats waar zij 'ch zullen bevinden, onder overlegging van een biljet, hetwelk aartoe bij die Besturen verkrijgbaar gesteld is: terwijl "gevolge de hiervoren aangehaalde wet, door de alsnu aan het 'atentregt onderworpene schippers, naauwkeurige opgave zal loeten worden gedaan of zij in het vorige jaar geene andere "lisvesting hebben gehad dan aan boord hunner schepen, en "et die schepen geene buitenrivieren, de Zuiderzee noch de leeuwsche stroomen bevaren, of in het voorgaande jaar be- '»ren hebben. Dat aan slijters, tappers, kroeghoudersen koffiehuis houders 37 tot 40 van tabel 14) aan hunne huizen onmiddelijk 111 den lsten Mei, een aangift-biljet zal worden bezorgd, het- 7"lk na verloop van drie dagen zal worden opgehaald. Dat de kramers zullen gehouden zijn, om bij het doen hunner "ovrage om patent, op te geven de wijze op welke zij hun beroep uitoefenen, naar aanleiding der onderscheidingen hij §1 der 7de tabel, gevoegd bij de wet van den 16den Junij 1832 (Staatsblad no. 30), alsmede de gezamenlijke inkoopswaarde dei- door hen te koop aangeboden wordende goederen zullende dien onverminderd, door de patentplichtigen bij b en c van 1 der evengenoemde tabel vermeld, ter gelegenheid en ten gelijken einde, als boven, opgave moeten geschieden van den tijd der during wat eerstgenoemde betreft, hun's v.erblijfs in de gemeente, en wat laatstgenoemden aangaat, van dien ter te houdene verkoo- ping; terwijl zoo zij de wijze van verkoop veranderen, de waarde hunner waren vermeerderen, of den duur des verblijfa of dei- te houdene verkooping verlengen, daarvan op den voet van art. 19 der wet van den 21sten Mei 1819, en op de boeten bij art. $7 1 bepaald, aangifte zullen doen, in de gemeente al waar zij "zich bevinden, en zoodanig aanvullingsregt voldoen, als van hen, bij werkelijk toegenomen belastbaarheid, zoude kunnen worden gevorderd. l)at wijders de bedoelde kramers benevens debitanien van loterijbriefjeskrachtens Zijner Majcsteits besluit van den 17den October 1820 (Staatsblad no. 22)op de boete bij 1 en 2 van art. 32 der wet van den 21 Mei 1819 bepaaldver- pligt zullen zijn steeds hun gezegeld patent met zich te voeren. Dat door de schippers, eigenaars en directievoerende van binnenschepen, schuiten en vaartuigen hiervoren bedoeld het patentregt zal moeten worden voldaan ten kantore van den Ontvanger, ter plaatse van de aangifte, cn wel in eens, voor zoo verre die plaats niet is, of die van hun vast verblijf op de vasten legplaats van het vaartuig, of wel eindelijk die, alwaar het bedrijf wordt uitgeoefend, doch anders bij twaalfde gedeelten. Dat nogtans van de laatste wijze van betaling, bij twaalfde gedeelten, ook door de eigenaars, schippers, of directievoerende, welke zich niet in hunne vaste woon-, leg- of verblijfplaatsen bevinden, zal kunnen worden gebruik gemaakt, mits zij zich gedragen naar het voorschrift van 15 der 16de tabel van de wet van den 6den April 1823, door zich in den loop der maand Mei, voorzien van een bewijs van aangifte, hetwelk echter niet langer dan die maand van kracht zal zijn, naar hunne vaste woon-, leg- of verblijfplaats te begeven, of wel dat bewijs, van aangifte derwaarts op te zenden om aldaar te worden gepatenteerd, in welk geval de betalingen bij den Ontvan ger dier plaats zullen moeten geschieden. Dat de patentpligtigen van de 16 tabel, voor den lsten Junij eerstkomende, geheel of gedeeltelijke betaling in voege voorschreven zal moeten zijn geschied, en ook de patenten op vertoon derkwi- tantien van de Ont vangers, voor dien tijd bij de gemeentebesturen door hen zullen moeten worden nfgehaald, aangezien van dien dag af de recherche op de niet gepatenteerde schippers een aanvang zal nemen. Gedaan te Zierikzee den 30 April 1870. De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Èen meer naauwkeurig onderzoek heeft veel licht verbreid over don moord van eenige engelsche reizigers door grieksche roovers en doet tevens zien tot welk een laag peil de politieke eerlijkheid onder de Hellenen van den nieuwen tijd is gezonken. Het wekte bevreemding, dat de roovers zoo juist op de hoogte waren van den togt en den hoogen stand der reizigers. De president-minister Zaïmis meent de oplossing van dit raadsel in handen te hebben. Hij gaf als zijne meening te kennendat de bandieten in be trekking stonden tot verscheidene hooggeplaatste Grieken en wel bepaaldelijk tot de hoofden der oppositie in de kamer. Deze hadden hun niet alleen kennis gegeven van den togt der Engelschenmaar tevens deu raad daarbij gevoegd, om volledige amnestie te eischen niet alleen voor zichzelven, maar ook voor drie leden hunner bende, die te Athene gevangen zaten. Zij hoopten, dat de regering aan de eene zijde door het engelsche gou vernement in het naauw 4gebragt en aan de andere zijde door de wet, die het verleenen van de gevraagde amnestie verbiedt, geen anderen uitweg zou zien dan het bewind neer te leggen, om dan de vacante porte feuilles zeiven te aanvaarden. De engelsche gezant, wel wetende dat roovers niet aarzelen zouden hunne bedreiging ten uitvoer te brengen, als er geweld werd gepleegd, had te Athene na bekomen magtiging van den engelschen minister van buitenlandsche zaken voorgesteld, den roovers op een britsch oorlogschip vrijen aftogt te verleenen naar Maltha, indien zij hun nen gevangenen de vrijheid hergaven. Deze schikking, die misschien wel eenigen kans had gehad van door de roovers aangenomen te worden, werd door de overijling der grieksche regering verijdeld. Intusschen bevinden zich de roovers in een hoogst gevaarlijken toestand. Aanhoudend worden zij vervolgd door een afdeeling van 500 grieksche soldaten. De kans om op turksch grondgebied de wijk te nemen is hun afgesneden door de verklaring der turksche regering, dat zij de roovers die zich over de grenzen mogten wagen, zal gevangen nemen en uitleveren. Eeu droevig ongeluk is op den spoorweg van Brighton naar Londen gebeurd. De twee dochters van den majoor bij den generalen staf, Dandringc, reisden naar Londen in een waggon eerste klasse. Het jongste meisje12 jaren oud, leunde op eenigen afstand voorbij het station Hastock'sgate tegen het portier, dat niet goed gesloten zijnde, openging, met dat gevolg, dat het meisje op den weg werd geslingerd, en door den trein werd gedood. De spoorwegbeambte, aan wiens na latigheid het ongeluk was te wijten, heeft zich uit wanhoop van het leven beroofd. Een zonderlinge zelfmoord is in de vorige week te Edingburg voorgevallen. Een tooneelspeler zes en twintig jaren oud werd verliefd op de dochter van den directeurmaar werd onverbiddelijk afgewezen zoodat hij besloot een einde te maken aan zijn leven, dat hem voortaan ondragelijk scheen. Des avonds begaf hij zich, na zijn rol te hebben ge speeld waarin hij in een costuum uit den tijd van Karei I was opgetreden, in deze kleedij naar de woning der schoone, klom tegen het huis op naar het venster der tweede verdieping, maakte daar een koord stevig vast en hing zich daaraan op. Den volgenden ochtend waren de voorbijgangers niet weinig verwonderd iemand in zoo vreemd costunin uit het raam vau deu theater-directeur te zien hangen. Het treurigste van deze zaak is echterdat de onge lukkige de eenige steun is van zijne moeder, die door zijn dood aan gebrek is overgeleverd. 3 Mei. Ei' loopen hier gcruchlen van pogingen om eene revolutionnaire beweging in eenige steden «jtss lands uit te lok ken, die door de partij der onverzoenlijken rfouden zijn aange wend. De noodige voorzorgmaatregelen zijn genomen. Te St. Quentin (arr. Aisnc) hebben gisteren ongeregeldheden plaat9 gehad ten gevolge van de inhechtenisneming van den presi dent der Internationale. Een 2000-tal werklieden hebben getracht de deuren dei- gevangenis open te loopen en hebben de glazen van het gebouw ingeworpen. De nationale garde en de gendarmerie zijn opgeroepen om hulp te bieden. Twaalf manschappen werden gewond; de opstandelingen bleven allen ongedeerd. De orde i9 thans hersteld. Bij de zoogenaamde »kruidkoeken-kenni9" die dezer dagen Ie Parijs is gehouden, heeft een kind van ongeveer zeven jaren de plaats herkend, van waar het voor driejaren door eeu kermistroep was meegenomen. Aan de hand van den directeur eenige straten doorwandelende, liep het eensklaps weg naar eene vrouw die aan de deur stond te pralen, en viel baar in de armen, onder den uit roep: lieve moeder!" Het kind had hare moeder weergevonden. 's Gravenhage, 4 Mei. Blijkens het voorloopig verslag omtrent het wets ontwerp tot herziening der wetten op de brievenposterij hebben 44 leden aan het afdeelings-onderzoek deelge nomen waarvan de meesten de invoering van uniform- port toejuichten. Het stelsel van gedwongen frankering door bedreiging van dubbel portvond bij vele leden warmen bijval. Anderen hadden hiertegen bezwaar. Men wensebte dat van staatswege strooken met postzegels ten gerieve der dagbladen werden verkrijgbaar gesteld. Yele leden keurden de poging tot verhooging van het dagbladenport zeer af. Ook vond men het onbillyk groote en kleine bladen op ééne ljjn te stellen. Sommigen gaven de voorkeur aan een dagbladenport naar de oppervlakte. Het tarief voor postwissels werd algemeen afgekeurd. Zondag-avond is aan het station van den Nederlandschen Rijnspoorweg te 'sGravenhage de laatste trein te 12 uren, in plaats van 11.10 aangekomen. Toevallig bevond zich op dien trein Z.Exc. de minister van justicie, komende van Utrecht. Z Exc. heeft onmiddelijk ua zijne aankomst een agent van policie ontbo en hem last gegeven tot het opmaken van proces-verbaal, een last, die in zeer bevelende bewoordingen moet zijq verstrekt, en die niet werd ingetrokken, nadat de stationschef zich op de meest be scheiden wijze de opmerking veroorloofde, dal het een geheel nieuwe dienst betrof, en dat het nog te verwonderen was, dat in de eerste dagen de dienst zóó geregeld zijn gang kon gaan. De vertraging moet te wijten zijn geweest aan een oponthoud te Gouda, alwaar feesten werden gevierd, die een groolcn toeloop van boeren hadden uitgelokt. j Zieril«zee, 5 Mei. Zaturdag jl. zijn te Middel burg aanbesteed de gewone jaarlijkse he werken aan de calamiteuse polders in Zeeland. Daarbij zijn aannemers geworden van de perceelenStavenisseG. Bolier voor 12,900; ScherpenisseD. Bolier voor 14,300; ZuidhoekJ. de Rijke voor ƒ8,200; Borrendamme H. Ringelberg voor ƒ16.300; Flaauwers, P. deu Boer voor ƒ15,400; KoudekerkeH. Ringelberg voor ƒ10,200; Oude Hoevedenzelfden voor 4,400; Scharendijkedezelfden voor ƒ13,000; - Langendijk J. van der Klippe voor ƒ8,700; Brouwershaven, H. Ringelberg voor ƒ8,100; Burghen West landK. Zomers voor ƒ12,800; BommenedeC. Bolier voor ƒ12,200, en Bruinisse, J. M. Dekker voor ƒ17,100. Naar wij vernemen, heeft Z. M. de koning bepaald, dat de verpleging en opleiding van Dirkje Veldhuizen voortaan op zijne kosten zal geschieden. Voor eenige dagen werd een huisgezin te War- tena (Friesland) plotseling ongesteld en wel zoodanig, dat men algemeen aan vergiftiging dacht. Door een geneesheer werd spoedig hulp aangebrachtmet het gevolg, dat de patiënten herstelden. Het ingesteld on derzoek heeft intusschen doen zien, dat de ongesteldheid het gevolg is geweest van het gebruik van worst, te Leeuwarden gekocht, die reeds zeer oud moet zijn geweest en waarin zich het zoogenaamd worstenvergif had ont wikkeld. Onder de miliciens, die te 's Bosch zijn ingedeeld, bevindt zich een vader van 6 kinderen. Op 18jarigen leeftijd trouwde hij met eene weduwe, welke vijf kin deren bezat. Jl. vrijdag is voor den ambtenaar van den burgerlijken stand te Middelburg het huwelijk voltrokken tusschen een we duwenaar en eene weduwe, die gezamenlijk den ouderdom van 145 jaren hebben bereikt. ZioriUczee, 6 Mei. Heden vertrokken van hier naar Noord-Amerika vier huisgezinnen te zaraen uit makende 16 personen. Te Middelburg wordt bij eventueel aftreden van den heer Fokker als lid van de Tweede Kamer, bij ad vertentie aanbevolen de heer F. Nagtglas. Nog worden genoemd Mrs. M. F. Lantsheer en C. J. Pické. Door ingelanden van den polder Oud-Noord-Beveland is in hunne laatst gehouden vergadering beslotenin de on voorwaardelijke weigering tot betaling van subsidie voor de calamiteuse polders te blijven volharden. Meu leest in het Weekblad De Heraut: „De commissie, door de laatstgehouden Synode dei- Christelijke Gereformeerde Kerk benoemd om de Rege ring des lands van het bestaan en de inrigting dier kerk kennis te geven maakt in de Wekstem en een bijblad bij de Bazuin de ministerieele aanschrijving bekend, waar bjj de Regering in overeenstemming met de wet van 10 September 1853, het door die commissie over gelegd reglement op de inrigting en 1t beat uur dezer Kerk voor kennisgeving aanneemt. Zij zal dus voortaan als ligchaam deelen in al de regtendie door de wet in Nederland aan bestaande kerkgenootschap] en worden toegekend. Vroegere pogingen om deze „erkennning" van de zijde der Regering te verkrijgen warengelijk men weet, afgestuit op de volstandige weigering der afgescheidenen om afstand te doen van de qualificatie van „Gereformeerd" in den door hen gekozen naam. De Staat heeft thans dien willekeurigen en onwettigen eisch laten varen, en daarmee een eersten stap tot herstel van de inbreuk op de gewetensvrijheid van sommigen zijner onderdanen gedaan, die door een vroegere Re geering in zijn naam was gepleegd. De tijden gaan vooruit huweljjksaanvragen ge schieden niet meer alleen per advertentie in de oprechte Haarlemmer, maar men neemt reeds zjjne toevlucht tot den stadsomroeper. Nog geen maand geleden liet iemand te Groningen, zonder zijn naam bekend te ma ken, omroepen, dat bjj wenschte te trouwen, en dat de vrouw, die zijn ega wenschte te worden, geen fortuin behoefde meê te brengen. Binnen den tijd van vijf da gen had zich reeds een vijftal sollicitanten opgedaan. De trouwlustige man deed een keus; het paar liet zich onmiddelijk aanteekenen en reeds nu is het huwelijk gesloten. Wij zouden hadden wjj niet de stelligste bewijzen in handen dat het gemelde feit geheel overeen komstig de waarheid is, het niet kunnen gelooven. Maar wat is in de negentiende eeuw onmogeljjk? Ook zal wellicht het voorbeeld dat met zulk een gewenscht succes is bekroond, spoedig navolging vinden en deze wijze van het aangaan van een huwelijk zal binnen korten tijd misschien geen uitzondering meer zjjn. Wie weet of niet over een twintigtal jaren de huwelijken per publieke aanbesteding of bij opbod plaats hebben. En denkt men aan de vlucht, die de vrouwenemancipatie neemt, dan zullen wij waarschijnlijk nog curieuser din gen beleven. Gemengde bcrifftei». „Verondersteld," zegt de voornaamste minister van Frankrijk, „dat de oppositie in Frankrjjk overal zege praalde, wat zou er dan gebeuren?Zij zouden zich wreken, eene republiek daarstellen en de rijken plunde ren." Willen of niet, de Fransclien die wat te verliezen hebben, zijn dus wel verpligt Napoleon op den troon te houden, daar er anders welligt een tweede Robe spierre aan het roer zou komen. In Spanje wordt er een Pruissische prins aanbevolen voor koning, dat zeker niet gaan zal. Te Brussel wordt er in de munt druk gewerktom goud geld te slaan voor het Spaansche gouvernement. De Spanjaarden zijn dus wel zonder ko ning, maar niet zonder geld. In Polen worden de geestelijken genoodzaakt de mis te lezen in de Russi sche taal. De Chaar meent dat de Polen toch beter het Russisch dan het Latijn verstaan. Door gebrek aan brood zijn de bakkersknechts te Weeuen weder aan het bakken gegaan. De meeste Fransche bisschoppen hebben de priesters in hun bisdom vergund en zelfs aangespoord, deel te nemen aan de stemming op 8 Mei; en dat op een Zondag zulk eene drukte. De Fran sche boeren begrijpen maar niet wat die stemming te beteekenen heeft, en zullen door de burgemeesters op de hoogte gebragt worden. De Paus heeft gezegd, dat de kerk altijd rekening heeft gehouden van deu toestand der staten, van de behoefte der volken en van de omstandigheden van den tijd, en zal Napoleon on dersteunen. De koning van Griekenland heeft den lijkstoet van de vermoorde Engelschen te voet gevolgd, en heeft de lijkdienst bijgewoond in de Protestantsche kerk. Ook heeft die vorst zich als gijzelaar willen stellen in de plaats dier heeren, tot het losgeld was aangekomen, doch de roovers namen daarin geen genoegen. De ban dieten hebben dus in Griekenland meer te jzeggen dan een koning. Twee scliippers-knechts te Bruinisse worden nogmaals verzocht, hun verschuldigde te komen betalen bij een herbergier te Zierikzee, daar zy anders bij name zullen genoemd worden. De panharing zal die som wel kunnen opbrengen. Een jonge dochter te B. heeft hare rol uitgespeeld, en is eindelijk verpast geraakt aan een dijkwerker; maar: Haar karakter is op straat, Nimmer is zij uitgepraat; Zij loopt met een likpot rond, In den laten avondstond; En al is het geen fatsoen 'tls om fooitjes maar te doen. Drie dametjes te Bommel worden «aangeraden, zooveel onwaarheden niet uitte kramen, als zy op een gezelschap zijn bij een boer; want om fatsoenlijke meisjes zoo uit te bellen, zal de oorzaak zjjn, dat zij nergens meer gevraagd zullen worden. Ing-eseoncloii© Stukken. Oo.st©i*laiicl4 Mei 1870. Met betrekking tot het berigt uit Nieuwerkerkin den Niemcsbode van 3 Meiter zake van een rijweg over het «Verste Sas" vindt men na gedaan onderzoek van hier noodig het volgende ter kennis van het publiek te brengen. Steller van dat berigt toch (wij gelooven geheel onwillekeurig, 'tzal een gevolg zijn van slecht begrepene informaties, op zijn gedaan onderzoek ontvangen) ziet voorbij, dat de Heer A. van der Have, niet in zijne qualiteit als Burgemeester van Oosterlandmaar als particulier dus niet officieel, een schrijven aan meerdere ambtgenooten heeft gerigt, en zoo ook aan den Bur gemeester van Nieuwerkerk, ter zake de wenscbelijke wegverbetering. Voorts had hij kunnen informeren hoe de Heer A. van der Have plan van verbetering en begrooting van kosten, in 't algemeen bij benadering meegedeeld waar noodig mondeling, zoo volledig mogelijk heeft ter tafel gelegd; dat voor het plan, voor zoover onvolledig, juist vooral daarom ook de zedelijke steun van Bnrge- j meester en leden van gemeenteraden gezocht werd, om j op de best mogelijke manier het algemeen doel te I bereiken hoewel het request aan den Gemeenteraad 1 van Zierikzee van particulieren uitging als stond toe vallig een Burgemeps4" laan het hoofd. in de kade

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1