ZIEBlkZEESGHE NIEUWSBODE. No. 2767. 26s,<> Jaarg. Dingsdug 5 1870. a Besturen en Administration. Bekendmaking. Bekendmaking. PUBLICATIE. PUB LI CA TIE. Nieuwstijdingen. m«r Swgjelswtfo. JFr Meekrap-Bericht. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van de ingezetenen: dat de heer Commissaris des Konings in deze provincie het voornemen heeft deze gemeente te bezoeken op Maandag den 9 Mei aanstaande en dat aan een ieder, die Z.H.E.G. over het een of ander wenscht te spreken, daartoe in den namiddag ten half twee ure op het Raadhuis de gelegenheid zal gegeven worden. Zierikzee, den 2 Mei 1870. B. C. CAÜ. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van belanghebbende ingezetenen, dat zij die voor het saizoen van 1870 op 1871, eenejagpt- of viscliact© verlangen, zich daartoe ter Gemeente-Secretarie behoo- ren aan te melden, en dat zij, die ter zake van onver mogen eene kostelooze vergunning om te vissclien wen- achen te bekomen, aldaar zullen moeten overleggen de bewijzen van toestemming door eigenaren van liet visch- water af te geven, met uitnoodiging ora die aanvragen zoo spoedig mogelijk te doen, opdat ieder in tjjds van zijne acte zou kunnen voorzien zijn. Zierikzee, den 2 Mei 1870. .B. C. C AU. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zierikzee; brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dezer Gemeente, dat met het primitief beschrij vingswerk voor de Personele Belasting, over het dienstjaar 18'n/7i, een aanvang zal worden gemaakt op Vrijdag den 6 Mei aanstaande, en de beschrij vings-billetten met den acht sten dag daarnadoor of van wege den Ontvanger der Directe Belastingen zullen worden opgehaald, met aanmaning om de voorzegde biljetten naauwkeurig in te vullen, ten einde zich voor schade en onaangenaam heden te hoedenalsmede aan de zoodanigen welke bij de beschrijving geen biljet mogten ontvanger om zich ten spoedigste om zoodanig biljet bij den Ont vanger voornoemd aan te melden ten einde hetzelve vóór den Sisten Mei ten kantore van denzei ven volgens art. 30 4 der Wet van den 29sten Maart 1833 (Staats blad no. 4), ingevuld te kunnen bezorgen. Met verdere informatie dat tot Tegenschatters voor deze Gemeente, om aan de zijde der belastingschuldigen te dienen zjjn benoemd de heerenL. KooleE. W. Mus, J. van der Linden en M. Couveé Jr. Zierikzee den 30' April 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Zie rikzee. Gezien de circulaire van den Heer Commissaris des Konings (lozer provincie, van den 27sten dezer, A. No. 2548fl, 1ste afd Brengen ter kennis van de Ingezetenen der gemeente: Dat de aangiften of verklaringen ter verkrijging van patent, binnen deze provincie, zullen worden uitgegeven van den zesden tot en met den veertienden Mei e. k. Dat die verklaringen behoorlijk ingevuld, zullen moeten zijn ingezameld of bij den Onlvanger dien het aangaat ingediend, op den 20 Mei, dochjin de gemeenten Middelburg, Vlissingnn, Goes en Zierikzeeop den 24 Mei aanstaande. Dat de registers van gemelde patentpligtigen zullen worden gesloten in de gemeente Middelburg op den 15 Junij e. k, in de gemeenten Vlissingen, Goes en Zierikzee op den 8 Junij en in de overige gemeenten op den 4 dier maand. Dat de patcntpügtige schippers, eigenaars en dircctievoerende van binnenschepen, schuiten, en vaartuigen, vermeld in de 16de tabel der wet van den 6den April 1823, waaronder als nu look zullen begrepen worden diegeenwelke bestendig in hunne vaartuigen wonen en geene buitenrivieren of wateren bevaren, te rekenen van den 1 Mei aanstaande tot den 15 derzelve maand, zich voor het patent van het dienstjaar 187°/7l zul len behooren aan te geven bij het bestuur der plaats waar zij zich zullen bevinden, onder overlegging van een biljet., hetwelk (daartoe bij die Besturen verkrijgbaar gesteld is: terwijl ingevolge de hiervoren aangehaalde wet, door de alsuu aan het patentregt onderworpene schippers, naauwkeurige opgave zal moeten worden gedaan of zij in het vorige jaar geene andere [huisvesting hebben gehad dan aan boord hunner schepen, en met die schepen geene buitenrivieren, de Zuiderzee noch de iZeeuwsche stroomen bevaren, of in het voorgaande jaar be varen hebben. Dat. aan slijters, tappers, kroeghoudersen kofjiehuishouders no. 37 tot 40 van tabel 14) aan hunne huizen onmiddelijk ut den lsten Mei, een aangift-biljet zal worden bezorgd, het- lffelk na verloop van drie dagen zal worden opgehaald. Dat de kramers zullen gehouden zijn, om bij het doen hunner aanvrage om patent, op te geven de wijze op welke zij hun Woep uitoefenen, naar aanleiding der onderscheidingen bij 1 'kr 7de tabel, gevoegd hij de wet van den 16den Junij 1832 Staatsblad no. 30), alsmede de gezamenlijke inkoopswaarde der ior hen te koop aangeboden wordende goederenzullende dien ^verminderd, door de pateutplichtigen bij b en c van 1 der 'ongenoemde tabel vermeld, ter gelegenheid en ten gelijken einde, h boven, opgave moeten geschieden van den tijd der during at eerstgenoemde betreft, hun's verblijf» in de gemeente, en at laatstgenoemden aangaat, van dien ter te houdene verlcoo- g; terwijl zoo zij de wijze van verkoop veranderen, de waarde Inner waren vermeerderen, of den duur des verblijfs of der houdene verkooping verlengen, daarvan op den voet van 4 19 dor wet van den 21sten Mei 1819, en op de boeten j art. 37 bepaald, aangifte zullen doen, in de gemeente al ia r zij zich bevinden, en zoodanig aanvullingsregt voldoen, i3 van hen, bij werkelijk toegenomen belastbaarheid, zonde innen worden gevorderd. Dat wijders de bedoelde kramers benevens debitanlen van loterijbriefjeskrachtens Zijner Mnjcstcits besluit van den I7den October 1820 (Staatsblad no. 22)op de boete bij 1 en 2 van art. 32 der wet van den 21 Mei 1819 bepaald ver- pligt zullen zijn steeds huu gezegeld patent met zich te voeren. Dat door de schippers, eigenaars en directievoerende van binnenschepen, schuiten en vaartuigen hiervoren bedoeld het patentregt zal moeten worden voldaan ten kantore van den Ontvanger, ter plaatse van de aangifte, en wel in eens, voor zoo verre die plaats niet is, of die van hun vast verblijf op de vasten legplaats van het vaartuig, of wel eindelijk die, alwaar het bedrijf wordt uitgeoefend, doch anders bij twaalfde gedeelten. Dat nogtans van de laatste wijze van betaling, bij twaalfde gedeelten, ook door de eigenaars, schippers, of directievoerende, welke zich niet in hunne vaste woon-, leg- of verblijfplaatsen bevinden, zal kunnen worden gebruik gemaakt, mits zij zich gedragen naar het voorschrift van 15 der 16de tabel van de wet van den 6den April 1823, door zich in den loop der maand Mei, voorzien van een bewijs van aangifte, hetwelk echter niet langer dan die maand van kracht zal zijn, naar hunne vaste woon-, leg- of verblijfplaats te begeven, of wel dat bewijs van aangifte derwaarts op te zenden om aldaar te worden gepatenteerd, in welk geval de betalingen bij den Ontvan ger dier plaats zullen moeten geschieden. Dat de pateutpligtigen van de 16 tabel, voor den lsten Junij eerstkomende, geheel of gedeeltelijke betaling in voege voorschreven zal moeten zijn geschied, en ook de patenten op vertoon der kvvi- tantien van de Ontvangers, voor dien tijd bij de gemeentebesturen door ben zullen moeten worden afgehaald, aangezien van dien dag af de recherche op de niet gepatenteerde schippers een aanvang zal nemen. Gedaan te Zierikzee den 30 April 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd B. C. CAU. De Secretaris, i J. P. N. ERMERINS. New-York, 27 April. Gisteren is te Richmond de vloer ingestort van de zaal waar de wetgevende ver gadering van den staat Virginia bijeen was. Vijftig menschen waaronder eenige leden dier vergadering, verloren hierbij het leven en 150 werden gewond. Te Saint-Clairsville in staat Ohio is den 28n Maart een zekere Thomas Cnrr opgehangen, beschuldigd van een jong meisje vermoord te hebben. Alvorens geëxecuteerd te worden bekende hij 14 moorden en 5 pogingen tot. moord gepleegd te hebben. Sedert tal van jaren had dit gevaarlijk sujet de brutaliteit zoo ver gedreven, van in verscheidene openbare ver- eenigingen de afschaffing van de doodstraf met warmte te bepleiten. U „The Peculiar People", het afzonderlijke volk, eene secte in Engeland, weigert alle geneeskundige hulp, en stelt zich tevreden met de recepten die in den bijbel voorkomen: gebedèn en zalvingen met olie. Drie kinderen zijn onlangs onder deze bijbelsche geneesme thode gestorven. De rechtbank te Orsett heeft de ouders wegens manslag in hechtenis laten nemen. Werkelijk werd de schuld van den vader aangetoond. De rech ter heeft hem echter geene straf opgelegd, omdat hij op het bijzonder karakter van het geval niet was voor bereid. „Do afzonderlijke man" dankte, toen hij zich hoorde vrijspreken, den Almachtige, die hem uit de handen zijner beulen had verlost, en verklaarde, dat hij volgens zijn geloof zou blijven handelen, onver schillig of de wereld hem al dan niet van manslag zou betichten. Met redeneering kwamen de rechters bij den stijfkop niet verder dan met bestraffing. Op de vraag, wat hij aanvangen zou, indien hij een been brak?antwoordde hij dood bedaard dat gebroken bee- nen onder de Peculiar People onbekend waren, en dat de rechtvaardigen voor zulke ongevallen gespaard blijven. Voorwaar" roept de Globe uit niemand zal wen- schendeze bijbelaanbidders aan den martelpaal te binden maar toch in het belang van het on schuldig en weerloos kroost dezer lieden, is het nood zakelijk aan zulk eene wijze van kindermoord paal en perk te stellen. itntirn Parys, 30 April. Heden is alhier een persoon gearresteerdwelke uit Londen gekomen was met het doel den Keizer te dooden. Nog andere arrestatiën hebben plaats gehad. üüefcitliutfc. Middelburg^ 29 April. Heden stond voor het prov. gcregtshof alhier teregt, Lamhrecht Eijkeoud 47 jarenwonende te Zierikzee beschuldigd van ver schillende diefstallen. Het hof heeft hem schuldig ver klaard aan 1.° diefstal gepleegd bij nacht in een be woond huis; 2.° diefstal gepleegd bij nacht in de aan- hoorigheid van een bewoond huis; 3.° twee diefstallen gepleegd in een bewoond huis, met behulp van buiten- braak; 4.° eenvoudige diefstal; 5.° opligting, en hem onder aanneming van verzachtende omstandigheden ver oordeeld tot eene correctionele gevangenisstraf van 2 jaren en eene geldboete van 25. TVioa-werTtevlc 30 April. In den Nieuwsbode van 28 dezer, no. 2765 wordt een schrijven uit Duive- land medegedeelddat pogingen zijn en nog worden aangewend om gelden bijeen te brengen voor een rijweg over den dam genaamd het Verste Sas tusschen Dreischor en Nieuwerkerk en waarin van den Raad van Nieuwer- kerk wordt vermeld dat hij alioeder liet plan, noch met geld noch met iets anderswil ondersteunenhoewel enkele leden van den Raad het belang hunner Gemeente beter begrijpen. Omtrent deze zaak acht men het noodigdaar vroeger reeds over die verbetering is geschreven het publiek en vooral de ingezetenen van Nieuwerkerk in te lichten en deelen na gedaan onderzoek alzoo mede dat de Burgemeester vaa Oosterland vroeger over de ver betering aan den Burgemeester van Nieuwerkerk van dien dam en weg heeft geschrevenmet verzoek over dat plan de leden van den Raad te willen hooren waar p door den Raad met algemeene stemmen is be sloten en de Burgemeester van Oosterland kennis ge geven, „dat de Gemeenteraad zeer genegen is mede te „werken tot yerbetering van dien weg, doch alvorens „zich te verhinden vooraf wenscht te vernemen welke „Gemeenten daartoe zullen medewerken dat hij een „plan van verbetering van dien weg met eene begrooting „van kosten verlangt in te zien en hoeveel de kosten „voor iedere Gemeente vermoedelijk zullen bedragen;" een besluit welke wel niet anders kon genomen worden, daar de gelden der Gemeente niet mogen besteed worden, zonder vooraf plan en kosten te kennen daar nu aan dat besluit tot heden nog niet is voldaan kan men ook niet zeggen dat van wege de Gemeenteraad van Nieuwer kerk, geene medewerking is getoond en inoet men alzoo het hierboven medegedeelde omtrent dien Raad als bezijden de waarheid beschouwen. Ingez Xiei*ïleasee 2 Mei. Naar wij vernemen circuleert bij de besturen dei- tot dusverre subsidieerende polders van Zeeland een adres aan de tweede kamer der staten generaal, houdende ver zoek tot- behartiging hunner belangentegenover de pogingen door de verschillende calamitcusc polders aangewend om het subsidie stelsel te bestendigen. Bij een vonnis, door de Arrondissements-Reglbank le Groningen dezer dagen uitgesproken, is aangenomen, dat volgens de wet van 1842, nog altijd ieder eigenaar van vee aangifte moet doen van elke ziektedie onder zijn vee heerscht, en niet slechts van besmettelijke ziekten. De rijksvecarsten, die in de zaak als deskundigen gehoord werden, verklaarden on bekend te zijn met deze aldus uitgebreide verpligting der vee houders. Te Nieuw Helvoet is voor net eerst, op het land van den heer H. Spoon, een paardenhouwcel of wied- machine gebruikt die boven verwachting heeft voldaan. Naar gissing zal deze machine, die zeven voren gelijk afzet, drie 0, vier bunders daags kunnen wieden. Naar men verneemt, is door een 200tal predi kanten van de liberale richting een adres gericht aan de Synode, om te protesteeren tegen het plan om het uitspreken van de bekende Doopsformule verplicht te maken. Naar men verneemt is Dirkje Veldhuizen in het Op voedingsgesticht te Zetten hij Wageningen opgenomen. Van wege de regelingscommissie voor het XI 1de (aal- en letterkundig Congres, te Middelburg te houden, is thans eene uitnoodiging tot deelneming uitgevaardigd, met de vennel- ding der namen van een honderdtal personen, die deze reeds hebben toegezegd. Het Congres zal 30 en 31 Augustus en 1 September worden gehouden. De gewone beginselen omtrent den aarJ der werkzaamheden zullen ook thans gelden. Voor zitter is mr. W. C. M. de Jonge van Ellemcet, secretaris mr. G. N. de Stoppelaar, Te 's-Bosch had Donderdag het volgend noodlottig ongeluk plaats: Een oppassend achttienjarig jongeling, kantoorbediende bij den heer C., wilde een eenigszins klemmend, naar buiten openslaand raam op de bovenste verdieping van het magazijn openduwen. Door de kracht die hij daartoe aanwendde, verloor hij bij het opensprin gen van het raam het evenwigt, en stortte naar beneden, waar hij op eene klinkerstoep terecht kwam. Zijne ledematen waren als 't ware totaal verbrijzeld; hoewel hij nog niet dood is, bestaat er geen hoop op zijn behoud. Vrijdag jl. heeft het prov. geregtshof in Zuid- Holland uitspraak gedaan in de zaak van Hendrik Strieker, beschuldigd van moord door diefstal gevolgd, geploegd op de 78jarige jufvrouw van Wingeerde te Rotterdam. Het hof heeft hem schuldig verklaard en veroordeeld tot 15 jaren tuchthuisstraf. Een allerhevigste wolkbreuk heeft den 9 Maart jl. te Buenos-Ayres plaats gehad die door een vreesselijken orkaan is gevolgd. De ochtend van dien dag was regen achtig geweestdoch tegen 5 uur begon de regen in stroo men te vallen vier uren later nam de regen nog toe en geleek hij een zondvloed. Verscheidene lieden, die het Torcero poogden over te steken, kwamen in hunne rijtui gen om. Op den hoek van Suipacha en Corboda werd een rijtuig door den stroom medegevoerd; de koetsier ont kwam, maar de passagiers en de paarden verdronken.'In sommige huizen drong zooveel water, dat de vloeren onder het gewigt bezweken ten 10 hield de regen op, maar ten 11 uur stak een orkaan op, welke tot 2 uur in den ochtend aanhield. Verscheidene groote schepen waren van de an kers geslagen en hadden op de kust schipbreuk geleden 72 walvischbooten waren gestrand of vergaan. Minstens 20 personen zijn in de stad en op het strand omgekomen de schade aan eigendommen toegebragt, is op één a één en een half millioen gulden begroot. Een vriend van reizen, mr. A. E. Croockewit, die voor eenige jaren een uitstapje deed naar Oost-Indië en in den zomer van 1869 een gedeelte van de Ver- eenigde staten doortrok, geeft in de aflevering van de Gids voor April eenige „Amerikaansche schetsen." Zijn eerste artikel geldt een tochtje naar de stad Holland in Michigan, welke hem voornamelijk aantrok om de Hollanders die daar wonen. Reeds op de reis daarheen maakte hij kennis met Hollanders en bevond zich in de diligence in gezelschap vau een Arnhemschen letterzetter, een Frieschen timmerman en een oude vrouw uit Ommen, die thans in Zeeland (dorp in Amerika) van haar rente leefdeterwijl de koetsier een jong mensch uit Herwijnen, was, die tevens voor predikant studeerde. Het aantal Nederlanders in deze kolonie en omliggende dorpenZeeland Friesland en Ovcrijsel bedraagt volgens den schrijver ongeveer 12000, die meest in industrieele betrekkingen zijn. Ze behooren meestal tot de christelijk afgescheiden gemeente, en hunne scholen en dagbladen zijn dan ook geheel in overeenstemming daarmede ingericht. „Bijna zonder uitzondering," zegt de schrijver, „was ieder der inwoners, die ik gesproken heb tevreden over zijn eenmaal ondernomen en volvoerd plan, om zich in de nieuwe wereld neder te zetten. Do firma Doornik en Steketee, Roesten anderen, zijn aanzienlijke kantoren in Holland en Grand-Rapids. Een schoenmaker uit Axel afkomstig, vertelde mij. dat hij voor een drietal jaren door allerlei tegenspoed zoover gekomen was, dat zijn boeltje voor de belasting zou verkocht worden en dat hij nog juist genoeg had om bijtijds met zijn huisgezin naar Amerika te komen. Nu was hij bezitter van een huis en tuin geheel onbezwaard en van een goede affaire. En zoo zou ik er meer kunnen aanwijzen ieder die wer ken wil, kan in Amerika op de eene of andere wijze zijn brood verdieneu, mits men niet te keurig zij in hetgeen men aanpakt." „Maar wat vooral den hier gevestigde Hollanders zoo zeer toelacht is, dat in Amerika geen onderscheid van stand bestaat, dat er geene vormen worden in acht geno men. De meesten toch behoorden in het vaderland tot den dienstbaren stand: bijna allen waren in een onderge schikte betrekking geplaatst, en nu hier in Amerika, waar de knecht den meester niet met ongedekten hoofde behoeft te naderen, gevoelen zij zich onafhankelijk. Menig maal hoorde ik uit den mond van onze landgenooten, wanneer ik hen over Nederland sprak: >is me dat een land waar men voor ieder met den hoed in de hand moet staan ik wil er nooit meer iets van hooren." Welk een verschil met de Nederlanders die men op veel groo teren afstand in Oost-Indie ontmoeten die nog steeds met belangstelling over hun vaderland hooren spreken!" „Geen werkman verkeert dan ook in zulke omstandig heden, of hij en zijn gezin kan, zoo hij hard werkt (want dit wordt in Amerika algemeen gedaan) iederen dag be hoorlijk vleesch en eijeren bekomen. Hoeveel heeft hij ook in dit opzigt voor bij den arbeidsman in Nederlanddie zich in den jregel gedurende het geheele jaar bijna uit sluitend met plantaardig voedsel moet tevreden stellen. Daarbij komt, dat door overvloed van hout voor zeer wei- niggeld een tamelijk goede woningkan verkregen worden." Het geheele artikel verdient de aandacht van ieder die belang stelt in de nieuwe wereld ook om hetgeen wordt medegedeeld omtrent de hotels, de spoorwegen en andere reisgelegenheden. Gemengde berifjtoii. .Tan te Wol. moest zoo geen jagt maken op twee buurmeisjes, daar hij toch geen van beide krijgen kan, en dus niet denken moet, dat er twee mopjes om één been zullen vechten, maar dat de derde achter de kerk gerust met hem wegloopen kandus Houdt u maar gerust en stil, Daar niemand u toch hebben wil. Een bóeren-knecht te H. loopt liever achter twee meisjes dan achter een ploeg; des zondags gaat hjj dan ook meest met twee dames naar de kerk en is dan druk in gesprek over strikjes en lintjes, waar hij meer kennis van heeft, dan van een preek. Eene dienst meid te S. kan nu gerust gaan vrijen te Melissant, want zij kan den baas toch niet krijgen. Een oud mensch te Krabbendijke wordt aangeraden, haren mond wat rust te geven, anders zullen hare lippen nog digt ge naaid worden met een pikdraad; een oud mensch moest toch begrijpen Dat het toch maar leelijk staat, Als men veel van and ren praat, En als men nog fijn wil wezen, Wordt het minder nog geprezen. De vrouw van een kastelein te B. moest zoo dikwijls niet van huis gaan, en beter op de kraan passen, anders zullen de leêge vaten den meesten klank geven. Een jong mensch te S. wordt aangeraden, zoo niet te babbe len over jongens en meiden anders zal het verkeerd uit komen als hij naar het westen gaat. In de Times leest men de volgende advertentie: „Een ieder wordt verwit tigd om mij I. Hewitt, geen crediet te verleenenwant van heden af te beginnen, zal ik geen enkele schuld meer betalen. Dit is wel opregt, en dat van een Engelschman. Wat er in Amerika al niet vereischt wordt om knecht in een hotel te wezen. Zoo biedt een Yankees zich aan in eene courant, en zegt: „Ik kan bveijen, schrobben, flesschen spoelen, laarzen poetsen, onderwijs geven in het Grieksch, Latijn en de moderne talen, alsmede in de Engelsche letterkunde. Daarbjj snoep ik nooiten kom nooit aan de flesch. Zulke knechts vindt men niet veel, zelfs niet te Zierikzee. De aanstaande Zoudag zal een prettiged:ig zijn voor de Fransche soldaten en ma trozen. Die menschen moeten dan ook stemmen, en zjjn dan bepaald vrij van dienst. Iedere militaire sectie moet stemmen onder het toezigt van den hoogsten officier iu rang; zoodat Napoleon wel op al die stemmen rekenen kan Monsters MEEKRAP op de Marktdag van verschil lende plaatsen uit Zeeland ontvangen, geven het volgende resultaat, als: Uit Sf.-ANNALAND. 1809. 3 v. onb. PB 145 °/0 Asch. 1» MTL 115 PTL 155% Uit BROUWERSHAVEN. 65 °/0 Asch. 2 v. onb ^7 N.1/., 1 N WVDW 28 X. CDO 9 o/0 cv 10 Uit DREISCHOR. JVB 19 7 o Asch Uit OUDDORP. 1 O O. 1 V. onb. KVDW 18 Asch. 2 WIL 17 °/0 2 KGW 18 2 CMR 215 °/0 1„ PR 195 °/p 2 KM 165 °/0 2 DWIET 115 °/0 1 JW 13 ®/0 1 MT 12 °/0 1„ JRB 165 °/0 2 LK 225 °/0 Uit ZONNEMAIRE. 2 v. onb. JB 17 °/0 Asch. 2 AB 16 °/n 3 ABM 13 Uit OUD-VOSSEMEER. 3 v. onb. MK 155 °/0 Asch 1 AS 215 °/0 Uit GOEDEREEDE. 6 v. onb. LK 185 °/0 Asch. Uil St-ANNALAND. 18B8. 2 v. onb. PB. 10 °J0 Asch. Amsterdam24 April 1870. M. E. BOUR. 3 v. onb. 6 JVDR 21 1 JT 20 Uit df. HEEN. 2 v. onb. CDB 145 °/Q Asch. 2 JVDR 96 o/0 6 PMK 13 Uit BURGSLUIS. 1 v. onb. SJDB 12 Asch. 1 CV DU IS 1 JB 23 °/0 AB 11 lo

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1